Cysylltu â ni

This page is available in English.

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion cyswllt a gwybodaeth ar gyfer ein holl linellau ymholiadau a swyddfeydd.

Ymholiadau a chwynion am eich bil neu eich cyflenwr ynni

Os ydych yn ddefnyddiwr preswyl neu fusnes a bod gennych ymholiad neu broblem i'w datrys gyda chwmni ynni neu fater yn ymwneud ag un o gynlluniau amgylcheddol neu gymdeithasol y llywodraeth, gweler y canlynol:

Ymholiadau a chwynion am bolisïau a swyddogaethau Ofgem

Ymholiadau am bolisïau a swyddogaethau Ofgem

Os oes gennych ymholiad yn ymwneud â'n polisïau neu ein swyddogaethau, cysylltwch â'n desg gymorth Materion Defnyddwyr. Noder nad oes gan Ofgem rôl uniongyrchol i'w chwarae wrth ddelio ag anghydfodau unigol rhwng cwsmeriaid a chyflenwyr ynni. Os yw eich ymholiad yn ymwneud â hyn, dilynwch y canllawiau uchod.

Desg gymorth Materion Defnyddwyr Ofgem

Byddwn yn ceisio ateb pob galwad yn syth, ond efallai y bydd angen i chi adael neges ffôn os byddwn yn brysur yn derbyn galwadau eraill. Os byddwch yn gadael neges byddwn yn eich ffonio yn ôl cyn gynted â phosibl.

Cwynion am bolisïau a swyddogaethau Ofgem

Os oes gennych gŵyn am bolisïau a swyddogaethau Ofgem, gweler ein canllawiau Cwynion am Ofgem.

Ymholiadau’r cyfryngau

Mae ein hadran newyddion a chyfryngau yn cynnwys tudalen adnoddau ar gyfer y cyfryngau sy'n cynnwys manylion cyswllt tîm y wasg:

Newyddion a'r cyfryngau: ymholiadau'r wasg

Cymorth gyda chynlluniau gwres adnewyddadwy (Cymhelliad Gwres Adnewyddadwy Domestig ac Annomestig)

Rhaglenni amgylcheddol

Cymhelliad Gwres Adnewyddadwy Domestig

Cymhelliad Gwres Adnewyddadwy Annomestig

Cofrestrau cynlluniau

Er mwyn cyrchu'r cofrestrau ar gyfer y cynlluniau uchod, gweler Mewngofnodi i'n cofrestrau.

Os ydych yn cael trafferth i gyrchu'r cofrestrau, cysylltwch â ni drwy'r manylion uchod.

Cymorth gyda chynlluniau trydan adnewyddadwy (Tariff Cyflenwi Trydan / RO / CCL / REGO)

Rhaglenni amgylcheddol

Rhwymedigaeth Ynni Adnewyddadwy

Tanwydd a chynaliadwyedd a'r RO

Tariff Cyflenwi Trydan

Ardoll Newid yn yr Hinsawdd a Gwarantau Tarddiad Ynni Adnewyddadwy

Cofrestrau cynlluniau

Er mwyn cyrchu'r gofrestr Ynni Adnewyddadwy a CHP ar gyfer y cynlluniau uchod, gweler Mewngofnodi i'n cofrestrau.

Os ydych yn cael trafferth i gyrchu'r cofrestrau, cysylltwch â ni drwy'r manylion uchod.

Cymorth gydag effeithlonrwydd ynni a chynlluniau cymdeithasol (ECO / WHD)

Rhaglenni amgylcheddol

Rhwymedigaeth y Cwmnïau Ynni

Gostyngiad Cartrefi Cynnes

Dylid cyfeirio cwestiynau ynglŷn â'r cynllun yn gyffredinol ac am y 'Grŵp Craidd' yn benodol at yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS):

Gellir cyfeirio cwestiynau ynglŷn â sut y caiff yr elfennau 'Grŵp Ehangach' a 'Menter y Diwydiant' eu gweithredu at Ofgem E-Serve:

Atal twyll

Rhaglenni amgylcheddol

Rydym yn ymdrin â honiadau o dwyll yn ddifrifol iawn. I gael gwybodaeth am sut i roi gwybod am achosion a amheuir o dwyll o fewn un o raglenni amgylcheddol neu gymdeithasol y llywodraeth, neu i ddysgu mwy am ein rôl wrth atal twyll, gweler ein hadran ar Gwrth-dwyll.

Chwythu'r chwiban

Os hoffech rannu gwybodaeth sy'n, yn eich barn chi, dangos y gallai cwmni a reoleiddir gennym fod yn ymddwyn yn beryglus neu'n anghyfreithlon, dylech gysylltu â'n tîm chwythu'r chwiban. Nid llinell i ddefnyddwyr yw hon.

Rydych yn chwythu'r chwiban pan fyddwch yn codi pryder am gamwredd, risg neu gamymarfer rydych yn ymwybodol ohono drwy eich gwaith.

Gallwch ddod o hyd i ganllawiau llawn ar ein polisi a'n gweithdrefn chwythu'r chwiban, gan gynnwys manylion cyswllt a gwybodaeth am eich hawl diogelwch ac anhysbysrwydd yn ein hadran: Chwythu'r chwiban

Gwefan Ofgem

Ar gyfer ymholiadau am wefan Ofgem.gov.uk ac i roi gwybod am broblemau megis dolenni nad ydynt yn gweithio neu broblemau gyda hygyrchedd anfonwch e-bost at: webmaster@ofgem.gov.uk.

Os ydych yn cael trafferth gyda'n cronfa ddata o gofrestrau ar-lein:

  • Ar gyfer rhaglenni amgylcheddol, dewiswch y cynllun perthnasol uchod.
  • Ar gyfer y gofrestr gyhoeddus electronig (ePR) sy'n cwmpasu telerau trwydded cwmni a chofrestru, cysylltwch â'n tîm Codau Diwydiant a Thrwyddedu yn licensing@ofgem.gov.uk

Ein swyddfeydd

Ofgem - Llundain

10 South Colonnade
Canary Wharf
London
E14 4PU

Ffôn: 020 7901 7000

Ffacs: 020 7901 7066

Gweld map

Ofgem - Glasgow

Commonwealth House
32 Albion Street
Glasgow
G1 1LH

Gweld map

Ofgem - Caerdydd

The Maltings
East Tyndall Street
Cardiff
CF24 5EA

Gweld map

Ar gyfer Cymru, anfonwch unrhyw ohebiaeth drwy'r post i'n swyddfa yn Llundain.