Cwyno am eich cyflenwr ynni 

Sut i gwyno os ydych chi'n anhapus â gwasanaeth eich cyflenwr ynni a beth i'w wneud os na allant ddatrys y broblem. 

Os nad ydych yn fodlon ar wasanaeth eich cyflenwr ynni, mae gennych yr hawl i gwyno.  

Mae problemau fel arfer yn ymwneud â:  

 • mesuryddion  
 • biliau  
 • newid cyflenwr ynni  
 • gwasanaethau cwsmeriaid

Cysylltwch â'ch cyflenwr 

Dylech gysylltu â'ch cyflenwr ac egluro'r broblem iddynt. Dywedwch wrthynt beth yr hoffech iddynt ei wneud i'w datrys. 

Bydd manylion cyswllt eich cyflenwr i'w weld ar y wefan yn ogystal ag ar eich bil ynni. 

Gallwch ysgrifennu neu anfon e-bost i'ch cyflenwr ynni drwy ddefnyddio templed llythyr cwyno'r Cyngor ar Bopeth

Os na all eich cyflenwr ddatrys y broblem, gallwch uwchgyfeirio'ch cwyn. Dylent gael gweithdrefn gwyno ffurfiol ar eu gwefan neu ar y biliau ynni sy'n egluro sut i wneud hyn. Gall eich cyflenwr hefyd egluro'r weithdrefn gwyno os byddwch yn cysylltu â nhw dros y ffôn. 

Rhaid i'ch cyflenwr ynni geisio datrys y broblem o fewn wyth wythnos. Gwnewch nodyn o'r dyddiad y gwnaethoch gysylltu â nhw am y tro cyntaf rhag ofn y bydd angen i chi wirio hyn yn ddiweddarach.

Cysylltwch â'r Ombwdsmon Ynni

Os nad ydych yn fodlon ag ymateb eich cyflenwr neu os nad yw'r broblem wedi ei datrys o fewn wyth wythnos gallwch gwyno i'r Ombwdsmon Ynni

Efallai y bydd eich cyflenwr yn cysylltu â chi ar unrhyw adeg yn ystod yr wyth wythnos i roi gwybod i chi na allant ddatrys y broblem. Gelwir hyn yn llythyr ddiddatrys. 

Gall yr Ombwdsmon Ynni wneud i'r cyflenwyr wneud y canlynol: 

 • datrys problemau  
 • ymddiheuro, neu egluro'r hyn sydd wedi digwydd  
 • talu iawndal 

Rhaid i gyflenwyr gyflawni'r camau a gaiff eu rhestru ym mhenderfyniad yr Ombwdsmon Ynni. 

Cymorth 

Mae Cyngor ar Bopeth yn cynnig cyngor i bobl yng Nghymru a Lloegr. 

Gallwch gael rhagor o gymorth gan Cyngor ar Bopeth â'ch cwyn os:  

 • ydych wedi cyrraedd oedran pensiwn   
 • yn anabl neu â chyflwr meddygol hirdymor  
 • ydych yn gwella ar ôl anaf   
 • oes gennych nam ar eich clyw neu ar eich golwg  
 • oes gennych gyflwr iechyd meddwl  
 • ydych yn feichiog neu â phlant dan 5 oed  
 • oes gennych anghenion cyfathrebu ychwanegol (e.e. os na allwch siarad na darllen Saesneg yn dda)  
 • os na allwch ddiogelu eich lles chi neu les aelodau eraill o'ch cartref oherwydd eich oedran, eich iechyd, eich anabledd neu ansicrwydd ariannol difrifol  
 • os ydych yn gymwys ar gyfer y Gofrestr Gwasanaethau â Blaenoriaeth, gwasanaeth cymorth i bobl mewn sefyllfaoedd bregus 

Mae Cyngor ar Bopeth hefyd yn cynnig cymorth i ficrofusnesau.

Os ydych yn byw yn yr Alban, gallwch gael cyngor gan energyadvice.scot

Cwynion am gynlluniau amgylcheddol a gweithredwyr rhwydweithiau

Gwnewch gŵyn drwy gysylltu â Cynlluniau Amgylcheddol a Chymdeithasol.  

Gweithredwyr rhwydweithiau   

E-bost: consumeraffairs@ofgem.gov.uk   

Ffôn: 020 7901 7295