Cael help os na allwch fforddio eich biliau ynni

This page is available in English.
1

Coronafeirws – os na allwch dalu eich biliau ynni

Ni fydd cyflenwyr ynni yn datgysylltu eich nwy neu drydan os byddwch yn methu taliad ar hyn o bryd. Gofynnwch am 'gredyd brys' os ydych yn defnyddio mesurydd rhagdalu na allwch ychwanegu credyd ato.

Ffoniwch eich cyflenwr os ydych yn poeni. Maent wedi cytuno ar fesurau brys â'r Llywodraeth yn ystod y pandemig. Mae ein rheolau yn golygu bod yn rhaid i gyflenwyr gynnig cynlluniau talu y gallwch eu fforddio.

Mae gan Gadewch i ni Siarad wiriwr cymhwystra budd-daliaddau. Mae'n cynnwys cyngor ar fudd-daliadau os yw'r coronafeirws yn effeithio arnoch.

Mwy o wybodaeth am coronafeirws (COVID-19) gan Ofgem

2

Cytuno ar gynllun talu

Cysylltwch â'ch cyflenwr cyn gynted ag y gallwch os ydych yn poeni am dalu eich biliau ynni.

Bydd yn rhaid i gyflenwyr gydweithio â chi i gytuno ar gynllun talu y gallwch ei fforddio o dan reolau Ofgem. Mae hyn yn cynnwys adolygu cynllun rydych wedi cytuno arno o'r blaen.

Gallwch ofyn am:

 • adolygiad o'ch taliadau a'ch ad-daliadau o ddyledion
 • seibiannau talu neu ostyngiadau
 • mwy o amser i chi dalu
 • arian o gronfeydd caledi
 • Cofrestriad Gwasanaeth â Blaenoriaeth – gwasanaeth am ddim os ydych yn agored i niwed.

Os na allwch gytuno ar ffordd i dalu, gofynnwch i Cyngor am Bopeth am help. Gallai rhywun yn yr Uned Help Ychwanegol ddelio â'ch achos os ydych yn agored i niwed.

 • Ffoniwch 0808 223 1133 neu defnyddiwch eu gwe-sgwrs.
 • Ar gyfer ffôn testun, deialwch 18001 ac yna rhif y llinell gymorth.
3

Gwirio cynlluniau, grantiau a budd-daliadau

Gan gyflenwyr

Mae llawer o gwmnïau ynni yn cynnig cynlluniau neu grantiau i helpu gyda chostau ynni a gwresogi cartref. Er enghraifft, drwy wneud eich cartref yn fwy ynni effeithlon neu drwy gynnig gwiriadau boeleri am ddim neu uwchraddio offer. Nid oes raid i chi fod yn gwsmer er mwyn ymuno â rhai o'r cynlluniau hyn.

Mae Cyngor ar Bopeth yn rhestru grantiau a gynigir gan gyflenwyr mwy o faint.

Siaradwch â'ch cyflenwr am grantiau a chynlluniau sydd ganddynt hwy hefyd.

Help gan y Llywodraeth

Gallwch fod yn gymwys i gael y canlynol:

 • Taliad Tanwydd Gaeaf – taliad tanwydd £100 i £300 i bobl a anwyd ar neu cyn 5 Hydref 1954.
 • Taliad Tywydd Oer – taliad £25 am bob 7 diwrnod o dywydd oer iawn rhwng mis Tachwedd a mis Mawrth.
 • Gostyngiad Cartrefi Cynnes – gostyngiad o £140 i rai pobl sy'n cael Credyd Pensiwn neu i rai pobl mewn aelwydydd incwm isel.

Gall Cynllun Tanwydd Uniongyrchol hefyd eich helpu i ad-dalu dyled o daliadau budd-daliadau. Cysylltwch â'r Ganolfan Byd Gwaith (neu eich canolfan bensiwn os ydych yn cael Credyd Pensiwn) i wneud cais.

Mae gan Gadewch i ni Siarad wiriwr cymhwystra budd-daliaddau. Mae'n cynnwys canllawiau ar fudd-daliadau os yw'r coronafeirws yn effeithio arnoch.

Gan elusennau

Mae gan Gadewch i ni Siarad wybodaeth am grantiau a gynigir gan rai elusennau a sut i wneud cais.

Mae gan Turn2Us adnoddau chwiliad grantiau a lleolydd cyngor.

4

Cael cyngor ar ddyledion

Gallwch gael cyngor ar reoli dyledion a chyllidebu drwy'r:

Dechreuwch drwy weithio allan pa ddyledion sydd angen i chi ddelio â nhw gyntaf.

Dyledion â blaenoriaeth yw'r rhai a all achosi problemau difrifol os na allwch wneud dim yn eu cylch. Maent yn cynnwys pethau fel eich biliau ynni, rhent neu forgais a'r dreth gyngor. Gallwch gael mwy o wybodaeth am ddyledion â blaenoriaeth a dyledion eraill ar wefan Cyngor ar Bopeth. Gall yr offeryn cyllidebu ar y wefan hefyd eich helpu i reoli eich arian.

5

Argymhellion eraill

Edrychwch i weld a allwch leihau costau drwy newid o'ch tariff ynni neu gyflenwr presennol.

Newidiwch y dull talu ar gyfer eich biliau os gallwch chi. Mae Debyd Uniongyrchol fel arfer yn rhatach.

Defnyddiwch gyfrifiannell Simple Energy Advice i weld sut y gallwch wella eich effeithlonrwydd ynni, gan gynnwys y Fargen Werdd. Gallwch hefyd ddysgu am gynlluniau a gaiff eu rhedeg gan eich cyngor lleol. Mae gwelliannau effeithlonrwydd ynni yn cynnwys pethau fel gwresogi'r cartref, cael boeler newydd am ddim ac inswleiddio'r to.

Gallwch hefyd ffonio Simple Energy Advice os ydych yng Nghymru neu yn Lloegr, neu Home Energy Scotland os ydych yn yr Alban.

 • Simple Energy Advice: 0800 444 202
 • Home Energy Scotland: 0808 808 2282
6

Cymorth pellach

Gofynnwch i Cyngor am Bopeth am help. Gallai rhywun yn yr Uned Help Ychwanegol ddelio â'ch achos os ydych yn agored i niwed.

 • Ffoniwch 0808 223 1133 neu defnyddiwch eu gwe-sgwrs.
 • Ar gyfer ffôn testun, deialwch 18001 ac yna rhif y llinell gymorth.