Chwythu'r Chwiban

This page is available in English.

Mae'r polisi hwn yn weithredol i chwythwyr chwiban allanol (pobl nad ydynt yn gweithio i ni), sy'n dymuno datgelu gwybodaeth neilltuol am weithgareddau cwmnïau neu unigolion sy'n gweithredu yn y diwydiannau trydan neu nwy.

Daeth Deddf Datgeliad Diddordeb Cyhoeddus  1998 i rym ar 2 Gorffennaf 1999 a chaiff ei hadnabod fel arfer fel y ddeddfwriaeth chwythu chwiban.

Mae'r Ddeddf Datgeliad Diddordeb Cyhoeddus yn creu fframwaith i alluogi unigolion yn y sectorau preifat a chyhoeddus i ddatgelu gwybodaeth sydd yn y diddordeb cyhoeddus, drwy eu diogelu rhag erledigaeth gan eu cyflogwr.

Rydym yn trin pob datgeliad a wneir drwy'r Polisi Chwythu'r Chwiban mewn ffordd gyfrinachol a sensitif. Cedwir yr wybodaeth o bwy yw'r unigolyn sy'n gwneud honiad yn gyfrinachol a dim ond gyda chaniatâd y chwythwr chwiban neu ar gyfarwyddyd Llys y datgelir hynny.

Mae ein polisi a'n gweithdrefn i gyflogeion wneud datganiadau mewnol am bobl neu weithgareddau o fewn ein sefydliad ar gael yn y Llawlyfr Staff neu ar ein mewnrwyd.

Gellir anfon gwybodaeth neu ddatgeliadau chwythu chwiban atom drwy e-bost i whistle@ofgem.gov.uk neu gallwch ysgrifennu atom yn:

Whistleblowing
Research and Information Centre
10 South Colonnade
Canary Wharf
London
E14 4PU

Ffôn: 020 7901 7121
Ffacs: 020 7901 7378