Sut i newid cyflenwr ynni a siopa am gynnig gwell

This page is available in English.

Gall cymharu tariffau a chynigion ynni yn rheolaidd eich helpu i sicrhau eich bod yn cael y tariff nwy neu drydan gorau ar gyfer eich defnydd a'r cynnig gwasanaeth gorau. Gall hefyd amlygu os gallech ostwng eich biliau drwy newid cyflenwr.

Siopa am nwy a thrydan rhatach

Mae'n werth siopa am gynigion gwell. Mae ymchwil Ofgem yn nodi y gall cymharu a newid cyflenwr neu dariff ynni wneud gwahaniaeth mawr i'ch biliau nwy a thrydan – gydag arbedion blynyddol o tua £300 ar gael.

Os nad ydych erioed wedi cymharu tariffau ynni nac wedi newid cyflenwr nwy neu drydan, gall ymddangos yn broses frawychus. Ond mae'r eithaf syml mewn gwirionedd.

Rydym wedi datblygu amrywiaeth o awgrymiadau defnyddiol ac adnoddau ar-lein sy'n cwmpasu'r hanfodion. Ac fel rheoleiddiwr ynni Prydain, gallwch fod yn sicr bod ein canllawiau yn annibynnol ac yn ddiduedd. Byddwch yn graff a dewch o hyd i arbedion – byddwch yn 'siopwr ynni'.

Adnoddau i'ch helpu i gymharu tariffau nwy a thrydan

Sut mae fy nghyflenwr ynni yn cymharu?

Efallai y byddwch am ystyried nifer o ffactorau wrth gymharu cyflenwyr a thariffau – o gyfraddau rhatach a sgoriau boddhad cwsmeriaid, i dariffau ynni gwyrdd neu gontractau heb ffi gadael, neu hyd yn oed gynigion sy'n benodol ar gyfer eich math o fesurydd. Defnyddiwch y canlynol i'ch helpu i bwyso a mesur eich opsiynau:

Newid cyflenwr nwy neu drydan

Er mwyn newid cyflenwr ynni bydd angen y canlynol arnoch:

 • Eich cod post
 • Enw'r cyflenwr presennol
 • Enw eich cynnig ynni presennol a faint rydych yn ei wario ar nwy a thrydan. Gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth hon ar fil diweddar.
 • Darlleniad mesurydd diweddar
 • Eich manylion banc os byddwch yn talu drwy ddebyd uniongyrchol
 • Eich Rhif Mynediad Pwynt Mesurydd a'ch Rhif Cyfeirnod Pwynt Mesurydd. Gallwch ddod o hyd i'r rhain ar fil diweddar.

Sut i newid cyflenwr ynni

Ar gyfer yr agweddau allweddol ar y broses o newid, gweler:

Faint o amser mae'n ei gymryd i newid cyflenwr    

Gall newid cyflenwr gymryd hyd at 21 diwrnod. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae'n cymryd tua 17 diwrnod. Bydd eich cyflenwr newydd yn cadarnhau'r dyddiad y byddwch yn newid.

Os byddwch yn newid eich meddwl

Bydd gennych 14 diwrnod i ganslo newid o'r dyddiad y byddwch yn dechrau contract â chyflenwr newydd. Cyfeirir at y cyfnod hwn hefyd fel 'cyfnod ailystyried’. Ar ôl y cyfnod hwn, mae'n bosibl y codir tâl arnoch am adael y contract yn dibynnu ar eich cytundeb.

Rhaid i chi gysylltu â'ch cyflenwr er mwyn canslo unrhyw gontract.

Cyswllt gwerthiannau gan gyflenwyr a gwasanaeth cronfa ddata cwsmeriaid Ofgem

Gweler:

 • Sut i ymdrin â phobl gwerthiannau ynni
  I gael canllaw syml ar y rheolau ar gyfer arferion gwerthiannau cyflenwyr a beth i'w wneud os byddwch yn cael ymweliad gan werthwr ynni carreg y drws, neu alwad ffôn gan werthwr.
 • Gwasanaeth cronfa ddata cwsmeriaid ynni Ofgem
  O wanwyn 2018, os ydych wedi bod ar dariff safonol (amrywiol) ers dros dair blynedd, gall cyflenwyr sy'n cystadlu â'ch cyflenwr presennol gynnig cynigion personol a all arbed arian i chi. Dysgwch fwy am y gwasanaeth a sut y byddwn yn ei reoli.

Cael help

Gall llinell gymorth Cyngor ar Bopeth i ddefnyddwyr gynnig help a chyngor unrhyw bryd os byddwch yn cael trafferth newid.