Cadarnhau a yw'r cap ar bris ynni yn effeithio arnoch chi

Mae'n debygol y bydd cap ar bris tariff ynni os na fyddwch wedi newid neu os bydd eich cynnig sefydlog wedi dod i ben. Mae'r cap ar bris ynni yn cynnig cam cefnogi ychwanegol, gan gadw costau'n deg os na fyddwch yn chwilio am y fargen orau.

 1. A yw'r cap ar brisiau yn effeithio arnaf i?

  Diogelwch drwy gam cefnogi ychwanegol gan y llywodraeth yw'r cap ar bris ynni, a gaiff ei gyfrifo gan Ofgem.

  Mae'n gymwys os ydych ar dariff ynni diofyn, p'un a ydych yn talu drwy ddebyd uniongyrchol, credyd safonol neu fesurydd rhagdalu.

  Ni fydd yn gymwys os ydych:

  • ar dariff ynni cyfnod penodol
  • wedi dewis tariff ynni gwyrdd amrywiadwy safonol y mae Ofgem wedi'i eithrio o'r cap.

  Gallwch ffonio eich cyflenwr i gadarnhau a ydych ar ei dariff diofyn. Os nad ydych ar dariff diofyn, mae'n debygol eich bod eisoes yn talu cyfradd well am eich ynni. Ond byddai dal yn werth i chi gadarnhau a allech arbed mwy drwy newid.

  Mae'r cap ar brisiau yn cyfyngu ar y cyfraddau y gall cyflenwr eu codi am ei dariffau diofyn. Mae'r rhain yn cynnwys y tâl sefydlog a'r pris ar gyfer pob kWh o drydan a nwy (yr unedau a ddefnyddir i gyfrifo eich bil).

  Mae Ofgem yn pennu lefel y cap ar gyfer yr haf a'r gaeaf yn seiliedig ar y costau sylfaenol i gyflenwi ynni. Mae hyn yn sicrhau bod y prisiau'n deg ac yn sicrhau bod cyflenwyr yn adlewyrchu unrhyw ostyngiadau mewn costau yn eich cyfraddau.

 2. A fydd fy miliau yn codi neu'n gostwng o dan y cap ar brisiau?

  Ni fydd y cap ar brisiau yn cyfyngu ar gyfanswm eich bil os byddwch ar dariff diofyn.

  Mae lefel y cap a bennir gennym yn dibynnu ar gostau yn y farchnad ynni. Felly gallai eich biliau godi neu ostwng.

  Mae ffactorau gwahanol hefyd yn effeithio ar faint mae cyflenwyr yn newid eu prisiau (y gyfradd y byddant yn ei chodi arnoch) er mwyn bodloni'r cap:

  • ble rydych yn byw
  • sut rydych yn talu (rhagdaliad, debyd uniongyrchol neu gredyd safonol)
  • pa fath o fesurydd ynni sydd gennych.

  Bydd eich defnydd o ynni yn effeithio ar gyfanswm eich bil hefyd.

  Dylech gysylltu â'ch cyflenwr i gael gwybodaeth wedi'i phersonoli am eich tariff.

  Ni allwn warantu unrhyw ffigurau y byddwch o bosibl yn eu gweld yn y cyfryngau. Hefyd, maent fel arfer yn dangos cwsmer â defnydd 'nodweddiadol' o ynni sy'n talu drwy ddebyd uniongyrchol. Felly gallai'r hyn rydych yn ei dalu fod yn fwy neu'n llai na'r hyn a nodir. 

 3. Beth nesaf?

  Rhaid i'ch cyflenwr gymhwyso'r cap ar brisiau y bydd Ofgem yn ei bennu yn awtomatig os ydych ar dariff diofyn. Mae hyn yn iawn er mwyn sicrhau eich bod yn cael pris teg, ond ni fydd yn golygu eich bod yn cael y cynnig rhataf. Chwiliwch am y fargen orau i weld a allwch gael tariff gwell.

Dysgu am y cap ar bris ynni

Beth yw lefel y cap ar bris ynni nawr?

Dylech gysylltu â'ch cyflenwr i gael gwybodaeth wedi'i phersonoli.

Yma, gallwch weld y lefel gyfartalog a bennwyd ar gyfer cwsmer tanwydd deuol â defnydd nodweddiadol o ynni yn ôl dull talu. Mae'r siartiau hefyd yn dangos yr elfennau costau sy'n dylanwadu ar y cap.

Cwestiynau cyffredin