Ynglŷn â chapiau ar brisiau ynni

This page is available in English.

Mae capiau ar brisiau ynni yma i sicrhau eich bod yn talu pris tecach am eich ynni ac yn cael eich diogelu rhag talu gormod. 

A oes capiau ar bris pob tariff ynni?

Nac oes. Mae cap ar bris eich tariff os byddwch yn :

Mae'n cyfyngu ar y tâl y gall cyflenwr godi arnoch fesul kWH o drydan neu nwy (dyma'r uned fesur a ddefnyddir i gyfrifo'ch bil), nid eich cyfanswm bil a fydd yn amrywio yn ôl faint o egni rydych chi'n ei ddefnyddio.

Os ydych ar dariff ynni tymor penodol rydych wedi'i ddewis, ni fydd eich prisiau wedi'u diogelu gan y capiau. Mae'r tariffau hyn yn fwy tebygol o gynnig gwerth da.

Sut mae capiau ar brisiau ynni yn gweithio?

Mae dau gap ar bris ynni:

  • cap ar brisiau ‘rhagdalu’ (a elwir weithiau'n ‘dariff diogelu’). Mae hyn yn berthnasol os byddwch yn defnyddio mesurydd rhagdalu i dalu am eich ynni. 
  • cap ar brisiau ‘tariffau diofyn’. Mae hyn yn berthnasol os ydych ar dariff ynni ‘amrywiadwy safonol’ neu dariff nad ydych wedi'i ddewis (tariff ‘diofyn’). 

A fydd fy miliau yn gostwng?

Bydd, os ydych ar gynnig sy'n isel ei werth. Mae'n rhaid i gyflenwyr ostwng eu prisiau i lefel y capiau rydym yn eu pennu neu'n is na hynny.  Felly os ydych ar un o'r tariffau sy'n costio mwy na'r cap ar hyn o bryd, byddwch yn arbed arian.

Os bydd y costau yn gostwng, mae'r capiau yn gwneud yn siŵr bod cyflenwyr yn trosglwyddo'r arbedion. Yn yr un modd, os bydd costau yn codi yna gallwch fod yn dawel eich meddwl bod y cap yn sicrhau bod unrhyw gynnydd mewn pris yn deg ar sail yr hyn y mae'n costio i gael ynni i chi.

Ni fydd capiau ar brisiau yn cyfyngu ar gyfanswm eich bil. Bydd hyn yn amrywio yn dibynnu ar faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio. 

Bydd eich tariff sydd wedi'i gapio o dan y cap ar brisiau yn dibynnu ar lawer o bethau: sut rydych yn talu (debyd uniongyrchol neu gredyd safonol), lle rydych yn byw a pha fath o fesurydd sydd gennych. Mae gwahaniaethau rhanbarthol hefyd. Mae hyn er mwyn adlewyrchu faint mae'n costio i gludo ynni ledled y rhwydwaith ynni i'r rhanbarth rydych yn byw ynddo.

Pam fod y capiau ar brisiau wedi cael eu cyflwyno?

Nid yw'r farchnad ynni yn gweithio i bob defnyddiwr ac mae'r rhai nad ydynt wedi newid tariff na chyflenwr ynni ar eu colled. Nid yw mwy na hanner y defnyddwyr erioed wedi newid cyflenwr neu ond wedi newid unwaith, ac maent ar dariffau 'diofyn' a 'amrywiadwy safonol' drutach o ganlyniad.

Mae Ofgem a Llywodraeth y DU wedi cyflwyno capiau ar brisiau felly os byddwch yn ymgysylltu llai â'r farchnad ni chewch eich gadael ar ôl na thalu pris annheg am eich ynni. Rydym hefyd yn gweithio i gyflwyno diwygiadau ehangach, fel newid cyflenwr yn gyflymach a mesuryddion deallus, i wneud yn siŵr fod pawb yn cael bargen deg bob amser. 

Rôl Ofgem – fel y rheoleiddiwr ynni rydym wedi cael dyletswyddau arbennig gan Lywodraeth y DU – yw pennu lefelau'r capiau ar brisiau ynni. Rydym yn gwneud hyn ddwywaith y flwyddyn. Mae ein cyfrifiadau yn adlewyrchu amcangyfrif bras o faint mae'n ei gostio i gyflenwr effeithlon ddarparu gwasanaethau nwy a/neu drydan i chi os byddwch yn defnyddio mesurydd rhagdalu neu os byddwch ar dariff ynni tariff 'diofyn' neu dariff ynni tariff 'amrywiadwy safonol'.

Beth nesaf?

Nid oes angen i chi wneud dim i ddiogelu eich pris – eich cyflenwr fydd yn cymhwyso'r capiau. Gall eich cyflenwr ddweud wrthych os oes cap ar y pris yn eich tariff ynni. Mae'n rhaid i'ch cyflenwr hefyd ysgrifennu atoch i ddweud wrthych os bydd eich tariff yn newid mewn ffordd a allai eich rhoi o dan anfantais, neu os na fydd y tariff rydych arno ar gael mwyach.

Hyd yn oed os oes cap ar bris eich ynni, dylech siopa am gynigion gwell o hyd i weld a allech arbed mwy o arian drwy newid i dariff neu gyflenwr gwahanol. Mae'n debygol y bydd cynigion a allai arbed hyd yn oed mwy o arian i chi ar eich nwy a'ch trydan nac aros ar gontract ynni sydd â chap ar y pris.

Sut i newid eich tariff nwy a thrydan ac arbed arno nawr

Ateb eich cwestiynau: FAQ

Gyda phwy i gysylltu? Dod o hyd i fanylion cyswllt eich cyflenwr

Tariff amrywiadwy safonol

Tariff ynni sylfaenol gan gyflenwr ynni. Mae'r rhain yn aml yn ddrutach na thariff tymor penodol. Gallech gael eich rhoi ar dariff amrywiadwy safonol neu dariff nad ydych wedi'i ddewis (‘tariff diofyn’) os daw contract eich tariff tymor penodol i ben ac nad ydych wedi dewis tariff newydd. More.

Tariff diofyn

Os nad ydych erioed wedi newid cyflenwr ynni neu wedi newid unwaith yn uni, mae'n debygol eich bod ar dariff ‘diofyn’ drutach. Mae tariffau ‘diofyn’, gan gynnwys tariffau amrywiol safonol, yn dariff sylfaenol gan gyflenwr ynni. More.