Cael cymorth ychwanegol â'r Gofrestr Gwasanaethau â Blaenoriaeth

Mae'r Gofrestr Gwasanaethau â Blaenoriaeth yn wasanaeth cymorth rhad ac am ddim i helpu pobl sy'n agored i niwed. Mae cyflenwyr ynni a gweithredwyr rhwydwaith yn ei gynnig.

Cymorth yn ystod y Coronafeirws (COVID-19)

Os gallwch gael cymorth gan eich cyflenwr ynni am eich bod yn agored i niwed, efallai y gallwch hefyd gael help gan un o wirfoddolwyr y GIG.

Gall eich helpu i gasglu presgripsiynau, talu biliau neu siarad â chi os byddwch yn teimlo'n unig am na allwch adael eich cartref.

Cael help gan un o wirfoddolwyr y GIG
 1. Cadarnhewch a ydych yn gymwys

  Rydych yn gymwys:

  • os ydych wedi cyrraedd oedran pensiwn y Wladwriaeth
  • os ydych yn anabl neu os oes gennych gyflwr meddygol hirdymor
  • os ydych yn gwella ar ôl anaf
  • os oes gennych gyflwr ar y clyw neu ar y golwg
  • os oes gennych gyflwr iechyd meddwl
  • os ydych yn feichiog neu os oes gennych blant dan 5 oed
  • os oes gennych anghenion cyfathrebu ychwanegol (fel nad ydych yn siarad neu'n darllen Cymraeg neu Saesneg yn dda).

  Efallai y gallwch gofrestru o hyd am resymau eraill os nad yw eich sefyllfa wedi'i rhestru. Er enghraifft, os bydd angen cymorth byrdymor arnoch ar ôl arhosiad yn yr ysbyty. 

 2. Sut i gofrestru

  Gwnewch gais drwy gysylltu â'ch cyflenwr ynni neu weithredwr rhwydwaith.

  Rhowch eich manylion cyswllt iddo ynghyd â chymaint o wybodaeth ag y bo modd am eich anghenion.

  Gall eich cyflenwr drosglwyddo eich manylion i'ch gweithredwr rhwydwaith er mwyn iddo eich ychwanegu chi at ei gofrestr hefyd. Mae'n syniad da gofyn iddo wneud hyn os ydych yn dibynnu ar eich cyflenwad ynni am resymau meddygol.

  Os oes gennych gyflenwr gwahanol ar gyfer eich nwy a'ch trydan, mae angen i chi gysylltu â'r ddau ohonynt.

  Bydd angen i chi gofrestru eto ag unrhyw gyflenwr newydd os byddwch yn newid cyflenwr.

 3. Yr help y gallwch ei gael

  • Rhybudd ymlaen llaw o doriadau trydan wedi'u cynllunio. Os ydych yn dibynnu ar eich cyflenwad ynni am resymau meddygol, gall eich gweithredwr rhwydwaith roi gwybod i chi am unrhyw doriadau trydan wedi'u cynllunio.  Er enghraifft, pan fydd yn bwriadu gwneud gwaith peirianyddol.
  • Cymorth â blaenoriaeth mewn argyfwng. Gallai gweithredwyr rhwydwaith ddarparu cyfleusterau gwresogi a choginio os caiff eich cyflenwad ei dorri.
  • Cynllun adnabod a chyfrinair. Gallai hyn gynnwys trefnu cyfrinair neu gytuno ar gardiau llun os bydd angen i unigolion ymweld â chi neu gysylltu â chi. Fel hyn, gallwch deimlo'n hyderus eu bod yn ddilys.
  • Cynllun enwebai. Gallwch enwebu rhywun i gael gohebiaeth a biliau gan eich cyflenwr. Er enghraifft, aelod o'r teulu, gofalwr neu rywun rydych yn ymddiried ynddo.
  • Help i allu cyrraedd mesurydd rhagdalu. Er enghraifft, symud mesurydd rhagdalu os na allwch ei gyrraedd yn ddiogel er mwyn ychwanegu credyd ato.
  • Gwasanaethau darllen mesurydd rheolaidd. Er enghraifft, os na all neb ddarllen eich mesurydd.Gwybodaeth hygyrch. Er enghraifft, gwybodaeth am gyfrifon a biliau mewn print bras neu mewn braille.

  Gallai cyflenwyr a gweithredwyr rhwydwaith gynnig gwasanaethau cymorth eraill. Gofynnwch iddynt sut y gallant eich helpu. 

 4. Gwasanaethau cymorth tebyg

  Gall cyflenwyr gynnig archwiliadau diogelwch nwy yn rhad ac am ddim bob 12 mis. Galwch ofyn am gael archwiliad diogelwch os ydych yn cael budd-dal yn seiliedig ar brawf modd a bod un o'r rhain yn berthnasol:

  • rydych yn byw gyda phlentyn dan bump oed
  • rydych yn byw ar eich pen eich hun neu gydag eraill ac rydych wedi cyrraedd oedran pensiwn y wladwriaeth
  • rydych yn byw ar eich pen eich hun ac rydych yn anabl neu mae gennych salwch cronig
  • rydych yn byw gydag eraill sydd wedi cyrraedd oedran pensiwn y wladwriaeth neu sy'n anabl, sydd â salwch cronig neu sydd dan 18 oed.

  Fel arfer, mae landlordiaid yn gyfrifol am gadw eich cyfarpar nwy yn ddiogel os nad ydych yn berchen ar eich cartref eich hun. Ceir rhagor o wybodaeth am rwymedigaethau landlordiaid ar wefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

  Mae gwasanaethau am ddim sy'n debyg i'r Gofrestr Gwasanaethau â Blaenoriaeth ar gael yn y sector dŵr, y sector ffôn a'r sector trafnidiaeth gyhoeddus. Holwch eich cyflenwr amdanynt.