Capiau ar brisiau ynni

Y cap ar brisiau ynni yw'r swm uchaf y gall cyflenwyr ynni ei godi arnoch fesul uned o ynni os ydych chi ar dariff amrywiol safonol.

Rhwng 1 Hydref a 31 Rhagfyr 2023, bydd y cap ar brisiau ynni yn cael ei osod ar £1,834 y flwyddyn ar gyfer cartref nodweddiadol sy'n defnyddio nwy a thrydan ac yn talu drwy Ddebyd Uniongyrchol.

Mae lefel y cap ar brisiau ynni yn seiliedig ar ddefnydd ynni cartref nodweddiadol ac yn adlewyrchu'r gostyngiadau diweddar ym mhrisiau ynni cyfanwerthol. Darllenwch am ddefnydd ynni cartref nodweddiadol a sut y caiff y cap ar bris ei gyfrifo ar ein tudalen Defnydd nwy a thrydan ar gyfartaledd.

Cap ar brisiau ynni ar gyfer defnydd domestig nodweddiadol rhwng mis Gorffennaf a mis Rhagfyr 2023

 

Y lefel flaenorol

1 Gorffennaf i 30 Medi 2023

Y lefel bresennol

1 Hydref i 31 Rhagfyr 2023

Lefel y cap ar bris

£1,976

£1,834

Yr hyn y mae cwsmeriaid yn ei dalu

£1,976

£1,834

Bydd y swm rydych yn ei dalu yn dibynnu ar ddefnydd gwirioneddol eich cartref a lle rydych chi'n byw yn ogystal â'r math o fesurydd a'r math o ddull talu. Mae'r ffigurau uchod yn seiliedig ar gyfartaledd pobl o Gymru, yr Alban a Lloegr sy'n talu drwy Ddebyd Uniongyrchol ac sydd ar dariff amrywiol safonol, a elwir hefyd yn dariff diofyn.

Prisiau ar gyfer cwsmeriaid ar dariff amrywiol safonol (tariff diofyn)

 

Prisiau ynni blaenorol fesul uned

1 Gorffennaf i 30 Medi 2023 

Prisiau ynni cyfredol fesul uned

1 Hydref i 31 Rhagfyr 2023

Trydan

30 ceiniog fesul kWh

tâl sefydlog dyddiol o 53 ceiniog

27 ceiniog fesul kWh

tâl sefydlog dyddiol o 53 ceiniog

Nwy

8 ceiniog fesul kWh

tâl sefydlog dyddiol o 29 ceiniog

7 ceiniog fesul kWh

tâl sefydlog dyddiol o 30 ceiniog

Caiff y ffigurau eu talgrynnu i'r geiniog agosaf yn seiliedig ar y cyfartaledd ar gyfer y bobl sy'n talu drwy Ddebyd Uniongyrchol yng Nghymru, Yr Alban a Lloegr. Mae’r rhain yn cynnwys TAW. Bydd yr union gyfraddau yn dibynnu ar lle rydych chi'n byw, sut rydych yn talu eich bil a'r math o fesurydd sydd gennych.

Y cap ar brisiau ynni

Mae'r cap ar brisiau yn sicrhau bod y prisiau i bobl ar dariffau ynni diofyn yn deg a'u bod yn adlewyrchu cost ynni. Rydym yn diweddaru'r lefel bob tri mis, i adlewyrchu newidiadau mewn costau sylfaenol yn ogystal â chwyddiant.

Nid yw'r cap ar brisiau yn cyfyngu ar gyfanswm eich bil, a fydd yn dibynnu ar faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio. Bydd y ffordd rydych yn yn talu am eich ynni, lle rydych chi'n byw, y math o fesurydd a'ch defnydd yn effeithio ar eich bil ynni. 

Mae Ofgem yn monitro cyflenwyr i sicrhau nad yw eu cyfraddau tariff diofyn yn mynd y tu hwnt i'r uchafswm a osodwyd gan y cap ar brisiau ynni.

Cymhwysedd

Mae'r cap yn cael ei gymhwyso i gwsmeriaid sydd ar dariff ynni diofyn gan gynnwys y rhai sy'n talu drwy Ddebyd uniongyrchol, credyd safonol, mesurydd rhagdalu, neu'r rhai sydd â mesurydd Economi 7 (E7).

Cymorth

Os ydych yn poeni am eich gallu i dalu eich bil ynni, cysylltwch â'ch cyflenwr cyn gynted â phosibl. Rydym yn gweithio'n agos gyda chwmnïau ynni i wneud yn siwr eu bod yn eich cefnogi mewn unrhyw ffordd y gallant.

I gael gwybodaeth am gymorth gan gynnwys cynlluniau, grantiau a budd-daliadau, ewch i'n tudalen Cael help os na allwch fforddio eich biliau ynni.