Capiau ar brisiau ynni: Rôl Ofgem a'r Llywodraeth

This page is available in English.

Pwy yw Ofgem?

Ni yw'r rheoleiddiwr ynni ym Mhrydain Fawr. Ein blaenoriaeth yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ddefnyddwyr drwy hyrwyddo cystadleuaeth yn y farchnad ynni a rheoleiddio'r rhwydweithiau ynni. Rydym yn annibynnol ar y llywodraeth, er ein bod yn cydweithio'n agos â'r llywodraeth a'r diwydiant.

Tasg Ofgem – fel y rheoleiddiwr ynni rydym wedi cael dyletswyddau arbennig gan Lywodraeth y DU – yw pennu lefelau'r capiau ar gyfer cyflenwyr. Rydym yn eu hadolygu ddwywaith y flwyddyn fel nad yw defnyddwyr sydd wedi'u diogelu gan y capiau yn talu mwy na'r costau sylfaenol i gael ynni i'w cartrefi. Mae hyn yn cadw prisiau yn deg ac yn diogelu rhag gordalu.

Pam rydym yn gwneud hyn?

Rydym am wneud yn siŵr bod defnyddwyr yn cael eu diogelu ac yn cael bargen deg bob amser.

Mae ein hymchwil wedi canfod nad yw'r farchnad ynni yn gweithio i bob defnyddiwr ac mae'r rhai nad ydynt wedi newid tariff na chyflenwr ynni ar eu colled. Nid yw mwy na hanner y defnyddwyr erioed wedi newid cyflenwr neu ond wedi newid unwaith, ac maent ar dariffau 'diofyn'open key term pop-up a 'amrywiadwy safonol'open key term pop-up drutach o ganlyniad. Mae'r cwsmeriaid hyn yn gordalu tua £320 y flwyddyn o gymharu â'r fargen rataf ar y farchnad.

Mae gwahaniaethau mewn pris rhwng tariffau diofyn a thariffau amrywiadwy safonol a thariffau sefydlog wedi ehangu, sy'n awgrymu y gall cyflenwyr gynnig tariffau sefydlog ar bris isel i ddenu defnyddwyr sy'n ymgysylltu â'r farchnad a chwmpasu costau uniongyrchol, ond maent yn dibynnu ar y taliadau uwch a godir ar gwsmeriaid sy'n ymgysylltu llai â'r farchnad i gwmpasu eu costau gweithredu a chynnal elw.

Yn ogystal, gwelodd yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd fod llai o opsiynau gennych o ran tariff a'ch bod yn talu swm anghymesur o uchel os ydych yn gwsmer sydd â mesurydd rhagdalu o gymharu â chwsmeriaid sy'n talu mewn ffyrdd eraill, megis drwy ddebyd uniongyrchol neu gredyd.

Mesurau dros dro yw capiau ar brisiau. Maent yn sicrhau os byddwch yn ymgysylltu llai â'r farchnad ni chewch eich gadael ar ôl a'ch bod yn talu pris tecach am eich ynni. Mae hyn tra bod diwygiadau mwy pellgyrhaeddol, fel newid cyflenwr yn gyflymach a mesuryddion deallus, ynghyd â datblygiadau eraill yn y diwydiant ynni, yn ei gwneud hi'n haws manteisio ar gynigion gwell.

Helpu pobl i ddeall diogelu prisiau

Drwy ein gwefan a'n hadnoddau, ein nod yw helpu defnyddwyr i ddeall sut y cânt eu diogelu a beth i'w ddisgwyl gan eu cyflenwr os ydynt yn gymwys.

Rydym yn cydweithio â sefydliadau defnyddwyr i ledaenu'r neges. Gallwch gael gafael ar ein hadnoddau am ddim i helpu hyn isod. Rydym am i ddefnyddwyr ynni ddeall er bod capiau ar brisiau ynni yn dod â thawelwch meddwl, mae'n werth siopa am gynigion gwell a gallech arbed mwy o arian gyda thariff neu gyflenwr gwahanol.

Rhagor o wybodaeth

Capiau ar brisiau ynni

Adnoddau capiau ar brisiau ynni

Beth yw rôl y Llywodraeth?

Ar sail ein hadroddiadau, penderfyniad y Llywodraeth fydd ystyried a yw'r farchnad yn gweithio'n ddigon da er mwyn dileu'r capiau ar brisiau ynni.

Beth arall?

Mae Ofgem yma hefyd i gadw llygad manwl ar gyflenwyr ynni a monitro'r farchnad i wneud yn siŵr ei bod yn gystadleuol. Byddwn yn cyflwyno adroddiad i'r Llywodraeth am hyn, tra'n cyflwyno diwygiadau tymor hwy sylweddol i wneud i'r farchnad weithio'n well.

Mae'r rhain yn cynnwys amrywiaeth o newidiadau er mwyn helpu i wella cystadleuaeth a gostwng prisiau i fwy o gwsmeriaid o bosibl – o newid cyflenwr o fewn un diwrnod gwaith, i dreialon i helpu pobl sydd ar y bargeinion gwaethaf i arbed arian, megis drwy newid cyflenwr ar y cyd yn syml, a chyflwyno mesuryddion deallus.

Tariff diofyn

Os nad ydych erioed wedi newid cyflenwr ynni neu wedi newid unwaith yn uni, mae'n debygol eich bod ar dariff ‘diofyn’ drutach. Mae tariffau ‘diofyn’, gan gynnwys tariffau amrywiol safonol, yn dariff sylfaenol gan gyflenwr ynni. More.

Tariff amrywiadwy safonol

Tariff ynni sylfaenol gan gyflenwr ynni. Mae'r rhain yn aml yn ddrutach na thariff tymor penodol. Gallech gael eich rhoi ar dariff amrywiadwy safonol neu dariff nad ydych wedi'i ddewis (‘tariff diofyn’) os daw contract eich tariff tymor penodol i ben ac nad ydych wedi dewis tariff newydd. More.