Sut i newid cyflenwr ynni os ydych mewn dyled

This page is available in English.

Nid oes raid i chi fod yn glir o ddyled i allu newid tariff neu gyflenwr ynni. Gall siopa am gynnig gwell ar eich nwy neu'ch trydan a newid tariff neu gyflenwr ynni leihau eich biliau cyfleustod tua cannoedd o bunnoedd y flwyddyn. Gallai helpu i'w gwneud yn haws i chi ad-dalu'r hyn sy'n ddyledus gennych.

Ad-dalu dyled a newid cyflenwr

Os ydych wedi bod mewn dyled i'ch cyflenwr ers llai na 28 diwrnod, gallwch ddal i newid cyflenwr. Caiff unrhyw symiau sy'n ddyledus eu hychwanegu i'ch bil terfynol gan eich hen gyflenwr.

Os ydych wedi bod mewn dyled i'ch cyflenwr ers mwy na 28 diwrnod, bydd angen i chi ad-dalu'r ddyled i ddechrau.

Os mai eich cyflenwr sydd ar fai am eich bod mewn dyled, ni all eich rhwystro rhag newid cyflenwr ond mae'n debyg y bydd dal angen i chi glirio'r balans yn eich bil terfynol pan fydd yn ei anfon atoch.

Os ydych mewn dyled a bod gennych fesurydd rhagdalu

Ar yr amod bod llai na £500 yn ddyledus gennych am nwy a £500 am drydan, gallwch newid i gyflenwr newydd os ydych yn ad-dalu dyled ynni drwy fesurydd rhagdalu.

Mae gennych hawl i wneud hynny drwy'r 'Protocol Trosglwyddo Dyledion'. Byddai hyn yn golygu bod y ddyled yn cael ei throsglwyddo i'r cyflenwr newydd a'ch bod yn ei ad-dalu yn lle hynny, yn seiliedig ar delerau newydd eich cytundeb ag ef.

Fel arfer, mae tariffau rhagdalu yn ddrutach, felly mae'n bosibl y byddwch am holi ynghylch yr opsiynau gwahanol sydd ar gael i chi, yn cynnwys a allwch newid i fesurydd safonol. Mae'r rhan fwyaf o gyflenwyr yn cynnig hyn am ddim, ond gall rhai godi tâl arnoch. Ceir rhagor o wybodaeth yn Deall eich mesurydd ynni.

Cyngor am ddim am newid cyflenwyr gyda dyled ynni

Gall llinell gymorth Cyngor ar Bopeth i ddefnyddwyr gynnig help a chyngor unrhyw bryd os byddwch yn cael trafferth newid cyflenwr.

I gael rhagor o awgrymiadau defnyddiol a chysylltiadau, gweler hefyd Gyda phwy y dylid cysylltu os bydd yn anodd talu biliau ynni.

Siopa gyda hyder

Defnyddiwch y canllawiau canlynol i gael awgrymiadau defnyddiol ac adnoddau ar sut i gymharu cyflenwyr a chasglu'r wybodaeth y bydd ei hangen arnoch:

Rhagor o ganllawiau ynni Ofgem