Cwynion am Ofgem

This page is available in English.

Sut i ddweud wrth Ofgem bod gennych gŵyn am rywbeth rydym wedi'i wneud neu os ydych yn credu ein bod wedi gwneud rhywbeth o'i le, a sut y gallwn ddelio â hynny.

I wneud  cwyn am fil ynni, cyflenwr neu gynllun ynni'r llywodraeth, gweler yr adran 'Help gyda chwynion eraill' ar waelod y dudalen hon.

Pryd i ddweud wrthym am eich cwyn

Gall pethau fynd o chwith gydag unrhyw sefydliad. Os ydych yn credu ein bod wedi gwneud rhywbeth o'i le, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl er mwyn i ni geisio gwneud iawn am hyn.

Bydd eich adborth hefyd yn ein helpu i wella ein gwasanaethau ar gyfer eraill.

Sut i gwyno

Gallwch wneud cwyn drwy neges e-bost neu drwy ysgrifennu llythyr.

Gallwch hefyd ofyn i rywun arall (er enghraifft, perthynas, ffrind neu gynghorydd proffesiynol fel  Cyngor ar Bopeth) gwyno ar eich rhan.

E-bost: foi@ofgem.gov.uk

Ysgrifennwch at: 

10 South Colonnade
Canary Wharf
London
E14 4PU

Beth sydd angen i chi ei ddweud wrthym

Pan fyddwch yn cysylltu â ni, rhowch gymaint o wybodaeth â phosibl er mwyn ein helpu ni i ddeall eich cwyn ac ymchwilio iddi.

Amlinellwch:

  • Beth sydd o'i le yn eich barn chi
  • Pryd y digwyddodd
  • Pwy y gwnaethoch ddelio ag ef
  • Sut yr hoffech i ni ddatrys y mater
  • Y manylion cyswllt a ffefrir gennych i ni gyfathrebu â chi - e-bost, rhif ffôn neu gyfeiriad post.

Yn ogystal â hyn, os ydych wedi bod yn delio ag unigolyn o Ofgem ar y mater, anfonwch gopi o unrhyw lythyrau neu e-byst atom. Bydd hyn yn ein helpu i gyflymu ein hymchwiliad.

Beth y byddwn yn ei wneud

Byddwn yn ceisio datrys unrhyw gŵyn yn gyflym ac yn esbonio beth rydym wedi'i wneud a pham. Dyma beth y gallwch ei ddisgwyl pan fyddwch yn gwneud cwyn i ni a'r amserlen sy'n gysylltiedig â hynny.

Amserlen 

Beth sy'n digwydd

O fewn 2 ddiwrnod gwaith

Byddwn yn cydnabod eich cwyn.

O fewn 20 diwrnod gwaith

Byddwn yn ymchwilio i'r gŵyn ac yn ysgrifennu atoch gyda'n hymateb.

Os nad yw'n bosibl delio â'ch cwyn o fewn y cyfnod hwn, byddwn yn ysgrifennu atoch i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am hynt y mater o fewn y cyfnod o 20 diwrnod gwaith.

Yn anfodlon ar ein hymateb? O fewn 20 diwrnod gwaith

Os ydych yn credu bod ein hymateb yn anfoddhaol, rhowch wybod i ni yn ysgrifenedig yn y cyfeiriad uchod.

Byddwn yn ymateb i chi o fewn 20 diwrnod gwaith o'r dyddiad y byddwch yn rhoi gwybod i ni.

Mynd â'r gŵyn ymhellach

Os byddwn dal i fod yn anfodlon ar ôl hyn, gallwch gyfeirio eich cwyn at yr Ombwdsmon Seneddol a Gwasanaeth Iechyd i gael adolygiad annibynnol.

Mynd â'ch cwyn ymhellach

Mae'r Ombwdsmon Seneddol a Gwasanaeth Iechyd (PHSO) yn gorff annibynnol sy'n gallu camu i mewn os nad ydych yn fodlon ar ein hymateb. Mae ganddynt y pwerau i ymchwilio i gwynion am gyrff cyhoeddus.

I wneud cwyn i'r PHSO, mae'n rhaid i chi ysgrifennu at eich AS yn gyntaf. Gofynnwch iddo/iddi gyfeirio'r gŵyn at yr Ombwdsmon. I ddod o hyd i fanylion cyswllt eich AS, gweler Contact your MP (bydd y ddolen hon yn agor gwefan arall)

Gall yr Ombwdsmon argymell ein bod ni'n cynnig ateb

Help gyda chwynion eraill

I gael cymorth a chyngor ar y broses o gwyno am eich bil ynni neu'ch cyflenwr ynni, neu'r prosesau cwyno hynny sy'n ymwneud â chynlluniau amgylcheddol rydym yn eu gweinyddu ar ran y llywodraeth, gweler: