Trefniadau archwilio

This page is available in English.

Archwilio Mewnol

Mae ein gwasanaeth archwilio mewnol yn rhoi gwerthusiad annibynnol ar gyfer rheolwyr drwy fesur a gwerthuso digonolrwydd, dibynadwyedd ac effeithlonrwydd systemau rheolaeth a mesurau rheoli ariannol. Mae archwiliad mewnol yn gwneud argymhellion yn seiliedig ar y gwerthusiad o bob system a adolygwyd. Rhoddir adroddiad sicrwydd blynyddol i'r Swyddog Cyfrifeg.

Rydym wedi dewis allanoli darparu gwasanaeth archwilio mewnol i sicrhau dadansoddiad ac argymhellion hollol annibynnol a phroffesiynol llawn. Ein darparydd presennol yw Deloitte, a benodwyd ar 1 Ebrill 2010. Roedd y penodiad yma'n dilyn proses dendro gystadleuol.

Swyddfa Archwilio Genedlaethol

Y Rheolwr a'r Archwiliwr Cyffredinol (C&AG) yw pennaeth y Swyddfa Archwilio Genedlaethol ac mae'n gyfrifol am ardystio ein Hadroddiad a'n Cyfrifon Blynyddol. Mae gan y C&AG lawer o annibyniaeth. Mae ef neu hi'n penderfynu ar faint a'r modd y cynhelir yr archwiliad allanol ac archwiliadau eraill a gynhelir ar ein cyfrifon a chynnwys adroddiadau a wneir i'r Senedd.

Caiff C&AG sicrwydd archwilio mewn nifer o ffyrdd, a all roi ystyriaeth i'n mesurau a'n gwaith rheoli ariannol a rheolaeth  gan archwiliad mewnol. Mae gan y C&AG hawl statudol i gael mynediad i wybodaeth ar gyfer dibenion archwilio ein cyfrifon.

Mae'r C&AG yn ymwneud ag asesu os yw'n datganiadau ariannol yn rhoi golwg wir a theg, ac nad ydynt yn cynnwys camgymeriadau sylweddol neu y'u cyflwynir mewn ffordd a allai gamarwain person sy'n dibynnu ar y cyfrifon.

Mae gan y Swyddfa Archwilio Genedlaethol hefyd hawl ar ddisgresiwn i gynnal ymchwiliadau gwerth am arian am y modd yr ydym ni, fel adran llywodraeth, wedi defnyddio ei adnoddau.