Polisi Corfforaethol, Cynllunio ac Adroddiadau

This page is available in English.

Cyhoeddwn amrediad o gyhoeddiadau sy'n nodi ein strategaeth gorfforaethol, ein cyfrifon, ein hymagwedd at ddiogelu data a mwy.

Mae'r tudalennau yn yr adran yma yn rhoi sylw i'r meysydd gwybodaeth dilynol:

Adroddiadau blynyddol - ein hadroddiadau a chyfrifon blynyddol
Strategaeth gorfforaethol a chynllunio - yn cynnwys ein Blaenraglen Gwaith, sy'n rhoi manylion ein prif themâu a blaenoriaethau am y flwyddyn i ddod a data a gwybodaeth ariannol ar yr hyn y bwriadwn ei gyflenwi a'n dangosyddion perfformiad am y flwyddyn i ddod.
Cydraddoldeb ac amrywiaeth - ein hymagwedd at gydraddoldeb ac amrywiaeth o fewn y gweithle.
Ein heffaith amgylcheddol - sut y mesurwn ein heffaith amgylcheddol a cheisio gostwng hynny drwy fesurau blaengar.
Diogelu data - sut y gweithredwn yn unol gyda deddfwriaeth diogelu data a'n haddewid i bobl y mae gennym ddata arnynt
Rheoli cofnodion (gwybodaeth) - ein polisi ar reoli gwybodaeth a sicrhau ei bod yn parhau ar gael i'r cyhoedd.