Dod o hyd i gynlluniau, grantiau a budd-daliadau i helpu ag ynni'r cartref

Bydd y canllaw hwn yn eich helpu i ddod o hyd i grantiau a chynlluniau ynni a all arbed ynni a lleihau eich biliau.

Cymorth yn ystod y Coronafeirws (COVID-19)

Ni fydd cyflenwyr ynni yn datgysylltu eich nwy neu drydan os byddwch yn methu taliad ar hyn o bryd. Gofynnwch am 'gredyd brys' os ydych yn defnyddio mesurydd rhagdalu na allwch ychwanegu credyd ato. 

Ffoniwch eich cyflenwr os ydych yn poeni. Mae cyflenwyr wedi cytuno ar fesurau brys â'r Llywodraeth yn ystod y pandemig. Mae ein rheolau yn golygu bod yn rhaid i gyflenwyr gynnig cynlluniau talu y gallwch eu fforddio.

Mae gan Gadewch i ni Siarad wiriwr cymhwystra budd-daliadau. Mae'n cynnwys cyngor ar fudd-daliadau os yw'r coronafeirws yn effeithio arnoch.

 1. Gwiriad ynni cartref

  Defnyddiwch y wefan Simple Energy Advice i archwilio ffyrdd o arbed ar ynni megis drwy:

  • inswleiddio'r cartref
  • uwchraddio boeleri
  • defnyddio mwy o ynni gwyrdd, fel pŵer solar.

  Defnyddiwch ei Gyfrifiannell Effeithlonrwydd Ynni i gael cyngor wedi'i bersonoli ar arbed ynni ar gyfer eich adeilad ac yn eich ardal.

  Mae'r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni hefyd yn cynnig Gwiriadau Ynni Cartref Cymunedol yng Nghymru a Lloegr.

  Yna ymchwiliwch i grantiau ynni cartref a all dalu am welliannau. 

 2. Cynlluniau'r llywodraeth a budd-daliadau

  Mae llawer o gynlluniau'r llywodraeth yn cefnogi mesurau arbed ynni am ddim neu'n cynnig cymorthdaliadau. Nod y rhain yw helpu pobl sy'n agored i niwed ac annog effeithlonrwydd ynni yn ein cartrefi. Caiff rhai cynlluniau eu darparu'n uniongyrchol drwy eich cyflenwr.

  Holwch ynghylch:

  Cadarnhewch a allwch gael eich talu i gynhyrchu eich pŵer a'ch gwres adnewyddadwy eich hun drwy'r:

  Cadarnhewch a ydych yn gymwys ar gyfer y canlynol gan y llywodraeth:

 3. Grantiau a gwasanaethau gan gyflenwyr ynni

  Mae llawer o gwmnïau ynni yn cynnig cynlluniau neu grantiau i helpu gyda chostau ynni a gwresogi cartref. Mae rhai ar agor i unrhyw un – nid oes raid i chi fod yn gwsmer.

  Cysylltwch â'ch cyflenwr i gael gwybod beth mae'n ei gynnig.

  Mae Cyngor ar Bopeth yn rhestru grantiau a gynigir gan gyflenwyr mwy o faint

  Holwch ynghylch cael eich cynnwys ar Gofrestr Gwasanaethau â Blaenoriaeth eich cyflenwr. Gwasanaeth cymorth ynni am ddim yw'r gwasanaeth hwn, os ydych yn agored i niwed. 

 4. Grantiau gan elusennau

  Mae gan Gadewch i ni Siarad wybodaeth am grantiau a gynigir gan rai elusennau a sut i wneud cais.  

  Mae gan Turn2Us adnoddau chwiliad grantiau a lleolydd cyngor.

Awgrymiadau ar sut i osgoi gwastraffu ynni

 1. Defnyddiwch amserydd ar eich system gwres canolog. Trefnwch i'r gwres a'r dŵr poeth ddod ymlaen pan fydd eu hangen yn unig.
 2. Os oes gennych danc dŵr poeth, gosodwch y thermostat silindr ar 60oC (140oF).
 3. Caewch eich llenni pan fydd yn nosi er mwyn atal y gwres rhag dianc drwy'r ffenestri. Sicrhewch nad oes drafftiau hefyd.
 4. Cofiwch ddiffodd goleuadau pan fyddwch chi'n gadael ystafell.
 5. Defnyddiwch fylbiau golau sy'n arbed ynni.
 6. Peidiwch â gadael teclynnau mewn modd segur na gadael gliniaduron na ffonau symudol yn y plwg gwefru yn ddiangen.
 7. Wrth ddefnyddio peiriant golchi llestri, golchi dillad neu sychu dillad, ceisiwch ei lenwi. Mae llwyth cyfan yn defnyddio llai o ynni na dau lwyth hanner llawn.
 8. Ceisiwch ferwi'r dŵr sydd ei angen arnoch yn unig.
 9. Trowch dapiau i ffwrdd yn iawn. Mewn un wythnos yn unig, gall tap dŵr poeth sy'n diferu wastraffu digon o ddŵr poeth i lenwi hanner bath.
 10. Sychwch eich dillad yn yr awyr agored pan fydd hi'n braf.

Cymorth pellach

Cysylltwch â Cyngor ar Bopeth os nad ydych yn siŵr beth yw'ch opsiynau a bod angen mwy o gymorth arnoch chi. Os ydych yn rhywun sy'n agored i niwed, gallai rhywun yn yr Uned Cymorth Ychwanegol ddelio â'ch achos. 

 • Ffoniwch 0808 223 1133 neu defnyddiwch ei gyfleuster gwe-sgwrs.
 • Ar gyfer ffôn testun, deialwch 18001 ac yna rhif y llinell gymorth.