Awdurdod Marchnadoedd Nwy a Thrydan

This page is available in English.

Ein corff llywodraethu yw'r Awdurdod Marchnadoedd Nwy a Thrydan a chyfeirir eto fel GEMA neu Yr Awdurdod. Mae'n cynnwys aelodau anweithredol ac aelodau gweithredol a chadeirydd anweithredol.

Rôl yr Awdurdod yw goruchwylio ein gwaith a rhoi cyfeiriad strategol.

Aelodau'r Awdurdod

Penodir aelodau'r Awdurdod gan yr Ysgrifennydd Gwladol yn yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd ac mae'n cynnwys saith Cyfarwyddwr Anweithredol.

Pwerau a dyletswyddau

Mae pwerau a dyletswyddau'r Awdurdod yn deillio'n bennaf o statud (megis Deddf Nwy 1986, Deddf Trydan 1989, Deddf Cyfleustodau 2000, Deddf Cystadleuaeth 1998, Deddf Menter 2002 a Deddfau Ynni 2004, 2008, 2010 a 2011), yn ogystal â deddfwriaeth y Gymuned Ewropeaidd sydd mewn grym yng nghyswllt rheoleiddio ynni.

Mae gwybodaeth lawn ar bwerau a dyletswyddau'r Awdurdod, ei reolau a'i weithdrefnau a'i wahanol bwyllgorau ar gael yn y blwch dogfennau Cysylltiedig ar frig y dudalen yma.

Cyfarfodydd

Mae'r Awdurdod yn cwrdd o leiaf 11 gwaith y flwyddyn, fel arfer bob mis heblaw ym mis Awst. Caiff llawer o waith yr Awdurdod ei wneud gan ei Bwyllgorau a thrwy'r cyngor a roddant i'r Awdurdod. Cyhoeddir rhestr o'r cyfarfodydd arfaethedig a chofnodion cyfarfodydd blaenorol yr Awdurdod Marchnadoedd Nwy a Thrydan islaw. Mae gwybodaeth am bwerau a dyletswyddau'r Awdurdod, yn cynnwys ei gylch gorchwyl ar gael drwy'r dudalen yma.

Yr Arglwydd John Mogg - Cadeirydd

Penodwyd yr Arglwydd Mogg am ail dymor pum-mlynedd fel ein Cadeirydd anweithredol ym mis Hydref 2008. Cafodd ei ethol yn yr un flwyddyn am ail dymor fel Cadeirydd Grŵp Rheoleiddwyr Ewropeaidd Trydan a Nwy (ERCEG) ac fel llywydd Cyngor Rheoleiddwyr Ynni Ewropeaidd (CEER). Bydd yr Arglwydd Mogg yn camu lawr o'r Awdurdod ddiwedd Medi 2013.

Rhwng 1990 a 2003 bu'r Arglwydd Mogg yn gweithio yn y Comisiwn Ewropeaidd, i ddechrau am dair blynedd fel Cyfarwyddwr Cyffredinol, Diwydiant, ac wedyn am bron ddegawd fel Cyfarwyddwr Cyffredinol, Marchnad Fewnol a Gwasanaethau Ariannol. Mae ei swyddi eraill yn cynnwys Cadeiryddiaeth Llywodraethwyr  Prifysgol Brighton.

Cyn 1990, bu gan yr Arglwydd Mogg nifer o swyddi yn y Gwasanaeth Sifil yn cynnwys Dirprwy Bennaeth, Ysgrifenyddiaeth Ewropeaidd Swyddfa'r Cabinet a Phrif Ysgrifennydd Preifat i dri Ysgrifennydd Gwladol. Bu ganddo swyddi uwch eraill yn yr Adran Masnach a Diwydiant  fel yr oedd, ar ôl treulio wyth mlynedd yn y sector preifat ar ôl graddio o Brifysgol Birmingham.

Urddwyd yr Arglwydd Mogg yn 2004 a daeth yn Arglwydd yn 2008.

Alistair Buchanan CBE – Prif Weithredwr

Alistair Buchanan fu ein Prif Weithredwr ers 2003. Mewn blynyddoedd diweddar mae wedi arwain tri phrosiect arweiniol;  RPI-X, RIIO a Project Discovery. Ym Mawrth 2008 lansiodd adolygiad graddfa lawn o fformiwla RPI-X a arweiniodd yn 2010 at greu model RIIO ar gyfer mesurau rheoli prisiau. Ym Mawrth 2009 dechreuodd Project Discovery a ddarparodd adolygiad cyflawn o'r bôn i'r brig o ragolygon sicrwydd cyflenwadau Prydain yn y tymor canol. Roedd y ddau brosiect yma'n dilyn gwahanu'r busnesau dosbarthu nwy allan o National Grid.

Mae Alistair yn Aelod o Gyngor Prifysgol Durham ac yn Gadeirydd Pwyllgor Cydnabyddiaeth y Brifysgol. Yn flaenorol bu'n Gyfarwyddwr Anweithredol Scottish Water ac yn aelod o Bartneriaeth Ymchwil Ynni y Deyrnas Unedig (UKERP). Fe'i penodwyd yn CBE yn Rhagfyr 2008. Mae'n Gymrawd Sefydliad Cyfrifyddion Siartredig, wedi hyfforddi gyda KPMG. Cyn Ofgem bu ei yrfa yn y sector ariannol gyda banciau buddsoddi blaenllaw, gan ennill gwobrau fel dadansoddydd ac fel Pennaeth Ymchwil, yn Llundain ac Efrog Newydd.

Sarah Harrison - Uwch Bartner, Datblygu Cynaliadwy

Daeth Sarah yn arweinydd ein Hadran Datblygu Cynaliadwy ym Medi 2009. Crëwyd yr Adran gyda'r nod o gynyddu ein rôl a'n hargraff wrth helpu cyrraedd y targedau i dorri allyriadau carbon. Mae'r Adran yn dod ynghyd â pholisi Amgylcheddol, Cymdeithasol a Defnyddwyr. Mae'n arwain ar Bolisi Mesuryddion Deallus yn ogystal â gorfodaeth a gwell rheoleiddio.

O 2005 roedd Sarah yn Rheolwr Gyfarwyddwr Materion Corfforaethol yn Ofgem a chyn hynny yn Gyfarwyddwr Cyfathrebu.

Rhwng 1994 - 1994, Sarah oedd Cyfarwyddwr cyntaf ICSTIS, rheoleiddiwr diwydiant y Deyrnas Unedig ar gyfer gwasanaethau ffôn cyfradd premiwm. Roedd gyrfa gynharach Sarah mewn Llywodraeth a gydag ymgynghoriaeth cysylltiadau cyhoeddus.

Andrew Wright – Prif Swyddog Gweithredol Interim

Ymunodd Andrew â ni yn Ionawr 2008 gyda mwy na 25 mlynedd o brofiad yn y sector nwy a thrydan, yn fwyaf diweddar yn UBS lle'r oedd yn uwch ddadansoddydd ymchwil ecwiti yn trin cyfleustodau'r Deyrnas Unedig.

Cyn hynny, bu Andrew yn Bennaeth Ymchwil Cyfleustodau Ewropeaidd yn Cazenove & Co a Dadansoddydd Trydan a Nwy y Deyrnas Unedig yn Merrill Lynch (yn flaenorol Smith Newcourt). Cyn ei gyfnod yn y Ddinas, bu Andrew'n gweithio yn y diwydiant trydan yn ystod ei breifateiddio, gan dreulio chwe mlynedd gyda chwmni trydan rhanbarthol Manweb mewn amrywiaeth o rolau rheoli a strategol.

Yn gynharach yn ei yrfa, bu Andrew'n gweithio fel ymgynghorydd yn Caminus Energy ac fel cymrawd ymchwil yn y Grŵp Ymchwil Ynni ym Mhrifysgol Caergrawnt.

David Harker CBE – Aelod anweithredol GEMA

Bu David Harker CBE yn Aelod anweithredol o'r Awdurdod Marchnadoedd Nwy a Thrydan ers 2008. Bu'n Brif Weithredwr Cyngor Ar Bopeth rhwng 1997 a 2010.

Mae'n gyfarwyddwr anweithredol yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA), a'r uwch aelod annibynnol ar gyngor yr Awdurdod Safonau hysbysebu (ASA), lle mae'n gadeirydd y pwyllgor archwilio. Mae'n gydymaith yn y felin drafod Civil Exchange, ac yn wirfoddolwr yn Cyngor Ar Bopeth Southwark.

Arferai fod yn aelod o Weithgor Galluedd Ariannol yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol, Bwrdd Moderneiddio'r GIG a Chyngor Cyflenwi Swyddfa’r Cabinet. Yn gynharach yn ei yrfa bu'n rheolwr gyfarwyddwr yr elusen anabledd, Sense, yn ymgynghorydd rheolaeth, yn arholydd allanol ar gyfer Ysgol Fusnes Brifysgol Brighton ac yn gyfarwyddwr anweithredol yr ymgynghoriaeth llywodraethiant corfforaethol, PIRC. Graddiodd o Brifysgolion East Anglia ac Essex, ac Ysgol Fusnes Llundain. Mae'n Gydymaith y Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CCMI).

Jim Keohane – Aelod anweithredol GEMA

Mae Jim yn aelod anweithredol o'r Awdurdod Marchnadoedd Nwy a Thrydan. Mae wedi gwasanaethu am dymor wyth-mlynedd fel cyfarwyddwr anweithredol yr Awdurdod Hedfann Sifil (CAA). Ef oedd ei Ddirprwy Gadeirydd rhwng Hydref 2007 a Rhagfyr 2008.

Mae gan Jim 30 mlynedd o brofiad yn y diwydiant ynni ac mae wedi gweithio'n helaeth ar breifateiddio ac ailstrwythuro'r diwydiant trydan ddiwedd y 1980au. Bu wedyn yn gyfarwyddwr East Midlands Electricity ac, yn ddiweddarach, Eastern Group.

David Fisk, CB, FR Eng – Aelod anweithredol GEMA

Mae David yn aelod anweithredol o'r Awdurdod Marchnadoedd Nwy a Thrydan. Mae'n dal Cadair Laing O'Rourke mewn Peirianneg Systemau yng Ngholeg Imperial, Prifysgol Llundain ac yn gyd-gyfarwyddwr Prosiect Systemau Ynni Trefol BP.

Bu David yn flaenorol yn Brif Wyddonydd Adrannol yn Adran yr Amgylchedd, Trafnidiaeth a'r Rhanbarthau (DETR) a Swyddfa'r Dirprwy Brif Weinidog. Tra'r oedd yn yr Adran Amgylchedd (DoE) roedd yn gyfrifol am bolisi ar drafodaethau newid hinsawdd ac ansawdd aer. Cyn hynny, bu'n Bennaeth Peirianneg Fecanyddol a Thrydanol yn y Sefydliad Ymchwil Adeiladu. Mae'n Gymrawd Academi Frenhinol Peirianneg ac yn llywydd Sefydliad Siartredig Peirianwyr Gwasanaeth Adeiladu.

John Howard – Aelod anweithredol GEMA

Mae John Howard yn Aelod anweithredol o'r Awdurdod Marchnadoedd Nwy a Thrydan. Cymhwysodd yn wreiddiol fel cyfreithiwr ond symudodd i ddarlledu fel cyflwynydd teledu a radio gyda'r BBC. Daeth yn un o leisiau amlwg Radio 4, yn hybu materion defnyddwyr fel prif gyflwynydd rhaglen ddyddiol 'You and Yours', yn ogystal â'r gyfres gyfreithiol 'Out of Court' a rhaglen amgylcheddol 'Nature' ar deledu BBC2. Mae wedi ennill nifer o wobrau am ddarlledu.

Bu John yn Aelod o Gyngor y cyn gorff defnyddwyr energywatch ac yn gyfarwyddwr annibynnol Bwrdd Cydymffurfiaeth Cod Morgeisi. Am wyth mlynedd bu'n aelod o'r Panel Defnyddwyr Gwasanaethau Ariannol, y bu'n ei gadeirio rhwng 2005 a 2008. Mae'n awr yn rhoi cyngor strategol ar faterion cyfathrebu ac yn sylwedydd ar faterion ariannol. Mae'n gyfarwyddwr anweithredol y Gwasanaeth Ombwdsman Ariannol a Chymdeithas Adeiladu National Counties.

Keith Lough – Aelod anweithredol GEMA

Mae Keith Lough yn aelod anweithredol o'r Awdurdod Marchnadoedd Nwy a Thrydan.

Mae gan Keith brofiad helaeth yn y sectorau adnoddau naturiol ac ynni mewn rôl cyllid a hefyd rôl arweinyddiaeth, yn cynnwys cyfnod fel Cyfarwyddwr Cyllid British Energy.

Mae hefyd yn Gyfarwyddwr Anweithredol mewn cwmnïau sydd â diddordeb mewn mwyngloddio a dehongli data geoffisegol ar gyfer y diwydiant olew a nwy. Mae'n Gymrawd o Gymdeithas Siartredig Cyfrifyddion Siartredig.

Yr Athro Paul Grout  – Aelod anweithredol GEMA

Mae Paul Grout yn gyfarwyddwr anweithredol yr Awdurdod Marchnadoedd Nwy a Thrydan. Gyda Chadair mewn Economi Gwleidyddol ym Mhrifysgol Bryste, roedd Paul yn gyfarwyddwr sefydlu yn y Ganolfan ar gyfer Trefniadaeth Marchnadoedd a chyhoeddus; yn aelod o Bwyllgor Gwaith, Cyngor ac ymddiriedolydd y Gymdeithas Economaidd Frenhinol  ac yn Gymrawd Ymchwil cyntaf Tinbergen ym Miwrô Dadansoddi Polisi Economaidd yr Iseldiroedd.

Mae wedi cyhoeddi'n helaeth ar reoleiddio a pholisi cystadleuaeth, mae wedi cynghori llawer o adrannau llywodraeth y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol ac ar gyrff cyhoeddus ar faterion rheoleiddiol a bu'n gynghorydd i Bwyllgor Materion Economaidd Tŷ'r Arglwyddi ac yn aelod o Dasglu CBI.

Tony Burne – Ysgrifennydd i'r Awdurdod

Tony yw Ysgrifennydd GEMA. Ar ôl ennill doethuriaeth mewn Cemeg, ymunodd Tony â'r Weinyddiaeth Amaeth, Pysgodfeydd a Bwyd fel yr oedd - bellach Defra - fel gweinyddwr, gan weithio’n agos gyda Gweinidogion, y Senedd a'r Deyrnas Unedig a rhanddeiliaid ar draws ystod eang o swyddi polisi yn yr adran.

Roedd ei apwyntiadau’n cynnwys bod yn Ysgrifennydd Preifat i ddau Weinidog, a secondiad pum mlynedd i'r Swyddfa Dramor a Chymanwlad yn y Llynges Brydeinig yn Washington, gan ddelio'n bennaf gyda materion polisi masnach.

Ymunodd Tony â ni ar ôl iddo ymddeol o Defra yn 2004, ac mae'n cyfuno ei rôl fel Cymhorthydd i'r Cadeirydd gyda swydd Ysgrifennydd yr Awdurdod.

David Ashbourne – Cynghorydd Cyfreithiol i'r Awdurdod

Symudodd David i'n Hadran Rhwydwaith yn 2004 fel Cyfarwyddwr Cyfreithiol, ac mae'n awr yn Bennaeth y Proffesiwn Cyfreithiol.

Ymunodd David â ni ym mis Hydref 2003 fel uwch gyfreithiwr. Dechreuodd ei yrfa yn y sector tai a'r amgylchedd, gan reoli prosiectau sylweddol adfywio canol dinas . Symudodd i'r sector ynni gan ymuno â Rhanbarth De Ddwyrain British Gas, gan symud ymlaen i rôl cyfreithiwr rhanbarthol. Ymunodd ag Adran Cludiant Nwy Cod cyn-Rhwydwaith Nwy Prydain ac wedyn fe'i penodwyd yn Bennaeth Tîm Cyfreithiol Canolog Transco yn 1994.

Cymerodd ran wrth ddatblygu Cod Rhwydwaith, Ymchwiliad MMC, Daduniad Centrica a ffurfio Lattice yn ddilynol pan ddadunwyd Transco o BG. Sefydlodd y swyddogaeth cydymffurfiaeth reoleiddiol yn Transco ac mae wedi ymwneud â gwahanu'r busnes mesuryddion.