Cofrestr Gwasanaethau â Blaenoriaeth ar gyfer pobl mewn angen

This page is available in English.

Mae'r Gofrestr Gwasanaethau â Blaenoriaeth yn wasanaeth am ddim a ddarperir gan gyflenwyr a gweithredwyr rhwydweithiau i gwsmeriaid mewn angen. Yma eglurwn yr help sydd ar gael os ydych yn cofrestru.

Pwy all gofrestru ar gyfer y Gofrestr Gwasanaethau â Blaenoriaeth?

Gallwch dderbyn y gwasanaethau sydd ar gael os ydych:

 • o oedran pensiwn
 • yn anabl neu â salwch cronig
 • â chyflwr meddygol hirdymor
 • â nam ar eich clyw neu ar eich golwg neu anghenion cyfathrebu ychwanegol
 • mewn sefyllfa fregus.

Mae pob cyflenwr ynni a gweithredwr rhwydwaith yn cynnal ei gofrestr ei hun.

Sefyllfaoedd bregus

Gellid ystyried bod amrywiaeth eang o amgylchiadau yn sefyllfaoedd bregus wrth ddyfarnu cymhwysedd ar gyfer y Gofrestr Gwasanaethau â Blaenoriaeth. Ymhlith yr enghreifftiau mae:

 • cwsmeriaid â chyflyrau iechyd meddwl penodol sy'n effeithio ar eu dealltwriaeth o'u bil
 • cwsmeriaid na allant ychwanegu credyd at eu mesurydd rhagdalu oherwydd anaf
 • amgylchiadau dros dro lle mae angen cymorth ychwanegol ar gwsmer am gyfnod cyfyngedig o amser.

Byw gyda phlant o dan 5 oed

Os ydych yn byw gyda phlentyn o dan 5 oed, mae gweithredwyr rhwydweithiau hefyd yn cynnig gwasanaethau â blaenoriaeth sy'n diwallu eich anghenion. Mae'n bosibl y byddwch hefyd yn gymwys i gael gwasanaethau â blaenoriaeth gan eich cyflenwr os ydych yn byw gyda phlentyn o dan 5 oed. Cysylltwch â nhw i gael gwybod am y gwasanaethau maent yn eu cynnig.

Help y gallwch ei gael drwy'r Gofrestr Gwasanaethau â Blaenoriaeth

Os byddwch yn cofrestru fel cwsmer gwasanaethau â blaenoriaeth, mae'n bosibl y byddwch yn gymwys i gael gwasanaethau am ddim yn cynnwys:

 • Rhybudd ymlaen llaw o doriadau trydan wedi'u cynllunio.Os ydych yn dibynnu ar eich cyflenwad am resymau meddygol gallwch drefnu bod y cwmni sy'n cynnal eich rhwydwaith lleol (y gweithredwr rhwydwaith) yn rhoi rhybudd ymlaen llaw i chi o doriadau trydan wedi'u cynllunio (er enghraifft lle maent yn bwriadu gwneud gwaith peirianyddol).
 • Cymorth â blaenoriaeth mewn argyfwng. Gallai hyn gynnwys eich gweithredwr rhwydwaith lleol yn darparu cyfleusterau gwresogi a choginio amgen os na fydd gennych drydan.
 • Cynllun adnabod. Pwrpas hyn yw roi tawelwch meddwl bod galwyr, er enghraifft darllenwyr mesuryddion, yn rhai dilys. Rhaid i gyflenwyr ddarparu cymorth ychwanegol i'ch helpu i adnabod rhywun sy'n gweithredu ar ran eu cwmni, megis dewis cyfrinair neu ddangos cerdyn â llun arno y cytunwyd arno wrth ymweld â chi.
 • Diogelu cyfrinair.Rhaid i weithredwyr rhwydweithiau gynnig yr opsiwn o gytuno ar gyfrinair gyda chi (neu eich cynrychiolydd) a all gael ei ddefnyddio gan unrhyw gynrychiolydd o'r cwmni er mwyn i chi ei adnabod.
 • Cynllun enwebai. Gall cwsmeriaid ofyn i'w cyflenwyr anfon gohebiaeth (megis cyfriflenni neu filiau) at rywun rydych wedi ei enwebu (er enghraifft aelod o'r teulu neu ofalwr) sydd wedi cytuno i'w cael.
 • Trefniadau i sicrhau ei bod yn ddiogel ac yn ymarferol i chi ddefnyddio eich mesurydd rhagdalu. Er enghraifft symud mesurydd rhagdalu os na allwch ei gyrraedd yn ddiogel er mwyn ychwanegu credyd ato. 
 • Gwasanaethau darllen mesurydd ar adegau priodol. Os nad oes neb yn yr eiddo yn gallu darllen y mesurydd ac nad oes unrhyw un arall y gall y cwsmer ei enwebu i ddarllen y mesurydd ar eich rhan, mae'n bosib y bydd eich cyflenwr yn gallu ei ddarllen ar eich cyfer.
 • Gwybodaeth hygyrch. Gwybodaeth am eich cyfrif a'ch bil mewn fformat hawdd ei ddarllen, er enghraifft mewn print bras neu braille.

Gall eich cyflenwr neu weithredwr rhwydwaith gynnig gwasanaethau tebyg eraill i ddiwallu eich anghenion lle ei bod yn briodol gwneud hynny.

Sut i gofrestru ar gyfer y Gofrestr Gwasanaethau â Blaenoriaeth

I gael eich ychwanegu at y Gofrestr Gwasanaethau â Blaenoriaeth, y cyfan sydd angen i chi wneud yw cysylltu â'ch cyflenwr ynni. Gallwch ddod o hyd i'w fanylion cyswllt ar eich bil ynni, neu os nad oes un wrth law, gweler Pwy yw fy nghyflenwr nwy neu drydan? Gallwch ofyn i'ch cyflenwr drosglwyddo eich manylion i'ch gweithredwr rhwydwaith, yn arbennig os ydych yn dibynnu ar eich cyflenwad am resymau meddygol. 

Os oes gennych gyflenwr gwahanol ar gyfer eich nwy a'ch trydan, mae angen i chi gysylltu â'r ddau ohonynt. Os ydych yn newid cyflenwr, bydd angen i chi gofrestru am y gwasanaeth gyda nhw eto.

Gwasanaethau cymorth tebyg

Mae cyflenwyr yn darparu archwiliadau diogelwch cyfarpar nwy blynyddol am ddim i berchnogion tai. Rydych yn gymwys i gael y gwasanaeth hwn os ydych:

 • yn cael budd-dal sy'n dibynnu ar brawf modd
 • yn byw gyda phlentyn o dan 5 oed
 • o oedran pensiwn
 • yn anabl
 • â salwch cronig
 • naill ai'n byw ar eich pen eich hun neu'n byw gydag eraill sydd i gyd wedi cyrraedd oedran pensiwn, sy'n anabl neu sydd â salwch cronig, neu sydd o dan 18 oed.

Os nad ydych yn berchen ar eich cartref eich hun, eich landlord sy'n gyfrifol am sicrhau bod unrhyw gyfarpar nwy, ffitiadau a ffliwiau yn ddiogel.

Mae gwasanaethau am ddim sy'n debyg i'r Gofrestr Gwasanaethau â Blaenoriaeth ar gael yn y sector dŵr, y sector ffôn a'r sector trafnidiaeth gyhoeddus. Mae rhai cwmnïau ynni a gweithredwyr rhwydweithiau wedi cytuno i gydweithio â chwmnïau dŵr i gyfeirio at yr help ychwanegol y gallwch ei gael ar gyfer dŵr ac ynni ar y cyd. Rydym yn annog yr holl gwmnïau ynni i wneud hyn. 

Ceir rhagor o wybodaeth a chyngor ar wasanaethau tebyg yn Gwasanaethau hanfodol: taflen cael help ychwanegol (PDF). Rydym wedi llunio hon gyda rheoleiddwyr economaidd eraill, fel rhan o'n rôl yn Rhwydwaith Rheoleiddwyr y DU

Rhagor o ganllawiau ar help ychwanegol