Cofrestr Gwasanaethau â Blaenoriaeth ar gyfer pobl mewn angen

This page is available in English.
1

Y Gofrestr Gwasanaethau â Blaenoriaeth

Mae'r Gofrestr Gwasanaethau â Blaenoriaeth yn wasanaeth am ddim a ddarperir gan gyflenwyr a gweithredwyr rhwydweithiau.Mae pob cyflenwr ynni a gweithredwr rhwydwaith yn cynnal ei gofrestr ei hun. I gael eich ychwanegu ati, mae angen i chi gysylltu â'ch cyflenwr ynni.

2

Pwy sy'n gymwys

Rydych yn gymwys os ydych:

 • o oedran pensiwn
 • yn anabl neu â salwch cronig
 • â chyflwr meddygol hirdymor
 • â nam ar eich clyw neu ar eich golwg neu anghenion cyfathrebu ychwanegol
 • mewn sefyllfa fregus.

Beth yw ystyr 'sefyllfa fregus'?

Gellid ystyried bod amrywiaeth eang o amgylchiadau yn sefyllfa fregus Ymhlith yr enghreifftiau mae:

 • cwsmeriaid â chyflyrau iechyd meddwl penodol sy'n effeithio ar eu dealltwriaeth o fil.
 • pobl na allant ychwanegu credyd at eu mesurydd rhagdalu oherwydd anaf.
 • amgylchiadau dros dro lle y gallai fod angen cymorth ychwanegol arnoch am gyfnod cyfyngedig o amser.

Byw gyda phlant o dan 5 oed

Mae'n bosibl y byddwch hefyd yn gymwys i gael gwasanaethau â blaenoriaeth gan eich cyflenwr a/neu weithredwr eich rhwydwaith os ydych yn byw gyda phlentyn o dan 5 oed. 

3

Sut i gael eich ychwanegu at y gofrestr

Bydd angen i chi gysylltu â'ch cyflenwr ynni er mwyn cael eich ychwanegu at y Gofrestr Gwasanaethau â Blaenoriaeth.Mae pob cyflenwr ynni a gweithredwr rhwydwaith yn cynnal ei gofrestr ei hun.

Gallwch ofyn i'ch cyflenwr drosglwyddo eich manylion i weithredwr eich rhwydwaith, yn enwedig os ydych yn dibynnu ar eich cyflenwad am resymau meddygol neu os oes gennych blentyn o dan 5 oed.

Os oes gennych gyflenwr gwahanol ar gyfer eich nwy a'ch trydan, mae angen i chi gysylltu â'r ddau ohonynt.

Os ydych yn newid cyflenwr, bydd angen i chi gofrestru am y gwasanaeth gyda nhw eto.

Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt eich cyflenwr ar eich bil ynni neu, os nad oes gennych fil ynni, defnyddiwch y gwasanaethau a nodir yn ein canllaw Pwy yw fy nghyflenwr nwy neu drydan?

4

Help y gallwch ei gael drwy fod ar y gofrestr

 • Rhybudd ymlaen llaw o doriadau trydan wedi'u cynllunio.Os ydych yn dibynnu ar eich cyflenwad ynni am resymau meddygol gallwch drefnu bod y cwmni sy'n rhedeg y rhwydwaith ynni lleol (gweithredwr y rhwydwaith) yn rhoi rhybudd ymlaen llaw i chi o doriadau trydan wedi'u cynllunio. Er enghraifft, pan fydd yn bwriadu gwneud gwaith peirianyddol.
 • Cymorth â blaenoriaeth mewn argyfwng. Gallai hyn gynnwys gweithredwr y rhwydwaith lleol yn darparu cyfleusterau gwresogi a choginio amgen os na fydd gennych drydan.
 • Cynllun adnabod. Pwrpas hyn yw rhoi tawelwch meddwl bod galwyr, er enghraifft darllenwyr mesuryddion, yn rhai dilys. Rhaid i gyflenwyr ddarparu cymorth ychwanegol i'ch helpu i adnabod rhywun sy'n gweithredu ar ran eu cwmni. Gallai hyn gynnwys trefnu cyfrinair neu ddangos cerdyn â llun y cytunwyd arno wrth ymweld â chi.
 • Diogelu cyfrinair.Rhaid i weithredwyr rhwydweithiau gynnig yr opsiwn o gytuno ar gyfrinair gyda chi (neu eich cynrychiolydd) a all gael ei ddefnyddio gan unrhyw gynrychiolydd o'r cwmni er mwyn i chi ei adnabod.
 • Cynllun enwebai. Gall cwsmeriaid ofyn i'w cyflenwyr anfon gohebiaeth (megis cyfriflenni neu filiau) at rywun rydych wedi ei enwebu sy'n cytuno i'w chael. Er enghraifft, gallai fod yn aelod o'r teulu, yn ofalwr neu'n unigolyn rydych yn ymddiried ynddo.
 • Trefniadau i sicrhau ei bod yn ddiogel ac yn ymarferol i chi ddefnyddio eich mesurydd rhagdalu. Er enghraifft symud mesurydd rhagdalu os na allwch ei gyrraedd yn ddiogel er mwyn ychwanegu credyd ato.
 • Gwasanaethau darllen mesurydd ar adegau priodol. Os nad oes neb sy'n byw yn eich eiddo yn gallu darllen y mesurydd ac nad oes unrhyw un arall y gallwch ei enwebu i ddarllen y mesurydd ar eich rhan, mae'n bosibl y bydd eich cyflenwr yn gallu ei ddarllen drosoch chi.
 • Gwybodaeth hygyrch. Gwybodaeth am eich cyfrif a'ch bil mewn fformat hawdd ei ddarllen, er enghraifft mewn print bras neu braille.

Gall cyflenwyr a gweithredwyr rhwydweithiau gynnig gwasanaethau tebyg eraill i ddiwallu eich anghenion, lle y bo'n rhesymol gwneud hynny.Gofynnwch iddynt sut y gallant eich cynorthwyo.

5

Gwasanaethau cymorth tebyg

Mae cyflenwyr yn cynnig archwiliadau diogelwch nwy am ddim (e.e. ar gyfer offer megis boeler nwy) i berchnogion tai. Mae'r rhain ar gael unwaith bob 12 mis. Rydych yn gymwys i gael y gwasanaeth hwn os ydych:

 • yn cael budd-dal sy'n dibynnu ar brawf modd ac yn byw gyda phlentyn o dan 5 oed.
 • yn byw ar eich pen eich hun a'ch bod o oedran pensiynadwy, yn anabl neu â salwch cronig.
 • yn byw gyda phobl eraill sydd o oedran pensiynadwy, yn anabl, â salwch cronig neu o dan 18 oed a'ch bod o oedran pensiynadwy, yn anabl neu â salwch cronig.

Cysylltwch â'ch cyflenwr i ofyn am eich archwiliad diogelwch nwy am ddim os ydych yn gymwys ac nad ydych wedi cael un yn ystod y 12 mis diwethaf.

Os nad ydych yn berchen ar eich cartref eich hun, fel arfer eich landlord sy'n gyfrifol am sicrhau bod eich offer yn ddiogel. I gael rhagor o wybodaeth am beth yw rhwymedigaethau eich landlord, gweler gwefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch

Mae gwasanaethau am ddim sy'n debyg i'r Gofrestr Gwasanaethau â Blaenoriaeth ar gael yn y sector dŵr, y sector ffôn a'r sector trafnidiaeth gyhoeddus.

Mae rhai cwmnïau ynni a gweithredwyr rhwydweithiau wedi cytuno i gydweithio â chwmnïau dŵr i gyfeirio at yr help ychwanegol y gallwch ei gael ar gyfer dŵr ac ynni ar y cyd. Rydym yn annog yr holl gwmnïau ynni i wneud hyn.