Pwy ydym ni

This page is available in English.

Ofgem yw Swyddfa Marchnadoedd Nwy a Thrydan. Rydym yn adran llywodraeth anweinidogol ac yn Awdurdod Rheoleiddiol Cenedlaethol, a gydnabyddir gan Gyfarwyddiaethau'r Undeb Ewropeaidd. Ein prif ddyletswydd yw diogelu buddiannau defnyddwyr, presennol ac yn y dyfodol. Gwnawn hyn mewn amrywiaeth o ffyrdd yn cynnwys:

 • hyrwyddo gwerth am arian
 • hyrwyddo sicrwydd cyflenwad a chynaliadwyedd, ar gyfer y genhedlaeth bresennol a chenedlaethau'r dyfodol o ddefnyddwyr domestig a diwydiannol
 • goruchwylio a datblygu marchnadoedd a chystadleuaeth
 • rheoleiddio a chyflenwi cynlluniau'r Llywodraeth.

Rydym yn gweithio'n effeithlon gyda, ond yn annibynnol o, lywodraeth, y diwydiant ynni a rhanddeiliaid eraill o fewn fframwaith cyfreithiol a benderfynwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig a'r Undeb Ewropeaidd.

Sut ydym ni'n cael ein llywodraethu?

Cawn ein llywodraethu gan yr Awdurdod Marchnadoedd Nwy a Thrydan (GEMA). Mae hyn yn cynnwys aelodau anweithredol ac aelodau gweithredol a chadeirydd anweithredol. Daw aelodau anweithredol â phrofiad ac arbenigedd o amrywiaeth o feysydd yn cynnwys:

 • diwydiant
 • economeg
 • polisi defnyddwyr a chymdeithasol
 • gwyddoniaeth a'r amgylchedd
 • cyllid a buddsoddiad
 • materion ynni Ewropeaidd

Mae'r Awdurdod yn penderfynu ar strategaeth, yn gosod blaenoriaethau polisi ac yn gwneud penderfyniadau ar ystod eang o faterion rheoleiddiol, yn cynnwys mesurau rheoli prisiau a gorfodaeth. Darperir pwerau'r Awdurdod dan:

 • Deddf Nwy 1986
 • Deddf Trydan 1989
 • Deddf Cyfleustodau 2000
 • Deddf Cystadleuaeth 1998
 • Deddf Menter 2002
 • mesurau a nodir mewn nifer o Ddeddfau Ynni.  

Tryloywder

 • Ceisiwn fod yn dryloyw yn ein gwaith bob amser. Mae ein harferion yn cynnwys:
 • darparu cyfleoedd ymgynghori llawn, amserol a thrwyadl ar gyfer rhai â diddordeb yn y ffordd yr esboniwn ein dulliau gweithredu a'r ffordd y gwnawn ein penderfyniadau, yn cynnwys ein strategaethau a chynlluniau
 • trefnu cyfarfodydd a gweithdai wrth i ni rannu gyda rhanddeiliaid y dadansoddiadau sy'n sail i'n penderfyniadau
 • trefnu briffiau a seminarau achlysurol ar gyfer rhai â diddordeb, yn cynnwys y Senedd a'r Wasg
 • cyhoeddi cofnodion cyfarfodydd yr Awdurdod.

Sut ydym ni'n cael ein hariannu?

Rydym yn adennill ein costau gan y cwmnïau trwyddedig yr ydym yn eu rheoleiddio. Mae'n rhaid i drwyddedeion dalu ffi trwydded flynyddol, a osodir i dalu ein costau. Rydym yn hollol annibynnol o'r cwmnïau a reoleiddiwn.

Gweithredwn dan system rheolaeth costau pum mlynedd sy'n gosod ein twf gwariant ar dri phwynt canran islaw'r mynegai prisiau manwerthu. Mae'r drefn bresennol yn rhedeg hyd 2015 a disgwylir iddi arwain at arbedion o £12.5 miliwn.