Arbed arian ar eich biliau nwy a thrydan

This page is available in English.

Bydd y canllaw hwn yn eich helpu i leihau eich biliau nwy a thrydan. Mae'n dangos ffyrdd o leihau eich defnydd o ynni, a ffyrdd o dalu llai am yr ynni rydych yn ei ddefnyddio.

Sut y gallaf ddefnyddio llai o ynni?

Cynnal gwiriad ynni cartref

Gall gwneud gwelliannau i'ch cartref fel inswleiddio gwell leihau eich biliau ynni.

I weld pa wahaniaeth y gallant ei wneud, dechreuwch drwy gynnal gwiriad ynni cartref. Am ragor o fanylion, gweler: hec.est.org.uk.

Ymchwiliwch i grantiau a budd-daliadau i'ch helpu i arbed ar gostau gwresogi ac inswleiddio eich cartref

Hefyd, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cyngor ar Arbed Ynni a Home Energy Scotland. Gall y llinellau cymorth hyn roi cyngor ar fudd-daliadau, grantiau ar gyfer inswleiddio cartrefi, tariffau gostyngol ac opsiynau talu arbennig. Neu rhowch gynnig ar adnodd cyfrifo grantiau ynni'r llywodraeth.

Ymchwiliwch i gynlluniau effeithlonrwydd ynni'r llywodraeth

Yna ymchwiliwch i fentrau'r llywodraeth a all eich helpu i dalu am welliannau i'r cartref:

Sut i osgoi gwastraffu ynni

 1. Defnyddiwch amserydd ar eich system gwres canolog. Trefnwch i'r gwres a'r dŵr poeth ddod ymlaen pan fydd eu hangen yn unig.
 2. Os oes gennych danc dŵr poeth, gosodwch thermostat y tanc ar 60oC (140oF).
 3. Caewch eich llenni pan fydd yn nosi er mwyn atal y gwres rhag dianc drwy'r ffenestri. Sicrhewch nad oes drafftiau hefyd.
 4. Cofiwch ddiffodd goleuadau pan fyddwch chi'n gadael ystafell.
 5. Defnyddiwch fylbiau golau sy'n arbed ynni.
 6. Peidiwch â gadael teclynnau mewn modd segur na gadael gliniaduron na ffonau symudol yn y plwg gwefru yn ddiangen.
 7. Wrth ddefnyddio peiriant golchi llestri, golchi dillad neu sychu dillad, ceisiwch ei lenwi. Mae llwyth cyfan yn defnyddio llai o ynni na dau lwyth hanner llawn.
 8. Ceisiwch ferwi'r dŵr sydd ei angen arnoch yn unig.
 9. Trowch dapiau i ffwrdd yn iawn - mewn un wythnos yn unig, gall tap dŵr poeth sy'n diferu wastraffu digon o ddŵr poeth i lenwi hanner baddon.
 10. Sychwch eich dillad yn yr awyr agored pan fydd hi'n braf

Sut i dalu llai am y nwy a'r trydan a ddefnyddiwch

Gwnewch yn siŵr eich bod ar y tariff gorau

Eich cyflenwr 

Siaradwch â'ch cyflenwr neu edrychwch ar ei wefan i weld pa dariffau sydd ar gael ganddo. Rhaid i'ch bil gynnwys gwybodaeth bersonol am dariff rhataf eich cyflenwr a faint y gallwch ei arbed. Bydd y bil hefyd yn rhoi costau amcangyfrifedig i chi ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Cyflenwyr eraill 

Defnyddiwch wefan cymharu prisiau i weld a all cyflenwr arall wneud cynnig gwell i chi.

Holi a ydych yn gymwys i gael ad-daliad neu ostyngiad

Gostyngiad Cartrefi Cynnes

Mae rhai cyflenwyr ynni yn cynnig ad-daliad a chymorth i bobl o oedran pensiwn, pobl anabl, pobl â phroblemau iechyd difrifol neu sydd ar incwm isel.

Ffoniwch eich cyflenwr i weld a ydych yn gymwys, neu, i gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â llinell gymorth Cyngor ar Bopeth i ddefnyddwyr.

Taliad Tanwydd Gaeaf

Gallai hwn fod rhwng £100 a £300 er mwyn eich helpu i dalu eich biliau gwresogi os cawsoch eich geni ar 5 Ionawr 1952 neu cyn hynny. Y Taliad Tanwydd Gaeaf yw hwn. Fel rheol, byddwch yn cael Taliad Tanwydd Gaeaf yn awtomatig os ydych yn cael Pensiwn y Wladwriaeth neu fudd-dal nawdd cymdeithasol arall (nid Budd-dal Tai, Gostyngiad yn y Dreth Gyngor na Budd-dal Plant). Os ydych yn gymwys ond nad ydych yn cael eich talu'n awtomatig, bydd angen i chi ei hawlio.

Holwch a ydych yn gymwys drwy ffonio'r llinell gymorth Taliad Tanwydd Gaeaf ar 08459 151515.

Gostyngiadau dulliau talu

Gallech arbed arian ar eich biliau drwy ddewis newid o ddulliau rhagdalu, talu mewn arian parod neu drwy siec i ddebyd uniongyrchol misol neu chwarterol. Mae'r rhan fwyaf o gyflenwyr yn cynnig gostyngiad os byddwch yn dewis talu drwy ddebyd uniongyrchol, a gall eich helpu i osgoi colli taliadau.

Help i leihau eich biliau nwy a thrydan

Os oes angen cyngor arnoch am eich biliau ynni, ewch i'ch canolfan Cyngor ar Bopeth leol. Gallwch hefyd gysylltu â llinell gymorth Cyngor ar Bopeth i ddefnyddwyr:

 • Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth
 • cysylltwch â nhw ar 03454 04 05 05 (Cymraeg) neu 03454 04 05 06 (Saesneg).
 • Ar gyfer ffôn testun, deialwch 18001 ac yna rhif y llinell gymorth.

Rhagor o ganllawiau cyngor ar arbed ynni