Cadarnhau'r rheolau ar gyfer mesuryddion rhagdalu

Eich hawliau ar fesuryddion rhagdalu ac a ydych yn wynebu risg o gael eich datgysylltu.

Cymorth yn ystod y Coronafeirws (COVID-19)

Ni fydd cyflenwyr ynni yn datgysylltu eich nwy neu drydan os byddwch yn methu taliad ar hyn o bryd. Gofynnwch am 'gredyd brys' os ydych yn defnyddio mesurydd rhagdalu na allwch ychwanegu credyd ato. 

Ffoniwch eich cyflenwr os ydych yn poeni. Mae cyflenwyr wedi cytuno ar fesurau brys â'r Llywodraeth yn ystod y pandemig. Mae ein rheolau yn golygu bod yn rhaid i gyflenwyr gynnig cynlluniau talu y gallwch eu fforddio.

Mae gan Gadewch i ni Siarad wiriwr cymhwystra budd-daliadau. Mae'n cynnwys cyngor ar fudd-daliadau os yw'r coronafeirws yn effeithio arnoch.

Cael help os na allwch fforddio talu eich biliau

Anhawster yn ychwanegu credyd at eich mesurydd rhagdalu

Os ydych yn poeni na allwch fforddio ychwanegu credyd at eich mesurydd rhagdalu, cysylltwch â'ch cyflenwr ar unwaith.

Mae ein rheolau yn golygu bod yn rhaid i gyflenwyr gynnig cymorth brys. Mae hyn yn cynnwys:

 • credyd brys os bydd eich mesurydd yn rhedeg yn isel neu'n rhedeg allan
 • credyd ‘oriau cyfeillgar’ os bydd y mannau ychwanegu credyd wedi cau a bod eich mesurydd yn rhedeg yn isel. Gallwch fanteisio ar y cymorth hwn dros nos, ar benwythnosau ac ar wyliau cyhoeddus
 • credyd cymorth ychwanegol os byddwch mewn sefyllfa fregus ac nad oes gennych lawer o opsiynau talu
 • credyd cymorth ychwanegol wrth i chi weithio allan ffyrdd o dalu os byddwch mewn sefyllfa fregus. Er enghraifft, os na allwch adael eich cartref oherwydd y pandemig.

Bydd angen i chi ad-dalu'r credyd gan eich cyflenwr y tro nesaf y byddwch yn ychwanegu credyd. Gallwch ofyn i gytuno ar y trefniadau hyn mewn cynllun talu.

Bydd yn rhaid i gyflenwyr gydweithio â chi i gytuno ar gynlluniau talu y gallwch eu fforddio. Mae hyn yn cynnwys adolygu cynllun rydych wedi cytuno arno o'r blaen.

Gallwch ofyn am:

 • adolygiad o'ch taliadau ac ad-daliadau dyled
 • seibiannau talu neu ostyngiadau
 • mwy o amser i dalu
 • mynediad i gronfeydd caledi
 • Cofrestru ar gyfer Gwasanaeth â Blaenoriaeth – gwasanaeth cymorth am ddim os byddwch mewn sefyllfa fregus.

Anhawster o ran cyrraedd eich mesurydd rhagdalu

Mae'n rhaid i'ch cyflenwr sicrhau y gallwch gyrraedd eich mesurydd. Mae'n anghyfreithlon symud mesurydd eich hun. 

Rhaid iddo geisio ei symud os byddwch yn cael anhawster i'w gyrraedd. Mae hyn am ddim fel arfer, ond bydd yn dibynnu ar eich sefyllfa. Mae am ddim os ydych ar Gofrestr Gwasanaethau â Blaenoriaeth.

Os na ellir symud eich mesurydd, rhaid gosod mesurydd deallus [page link] neu fesurydd traddodiadol yn ei le sy'n gadael i chi dalu ar oll i chi ddefnyddio'r ynni. Bydd hyn yn gymwys os oes gennych anabledd neu salwch sy'n golygu ei bod:

 • yn ddrwg i'ch iechyd os gallai eich cyflenwad ynni gael ei dorri 
 • yn anodd i chi ychwanegu credyd, neu ddeall neu ddefnyddio'r mesurydd.

Mesuryddion rhagdalu i ad-dalu dyled

Rhaid i gyflenwyr gynnig amrywiaeth o ffyrdd o ad-dalu dyled. Un opsiwn posibl yw drwy fesurydd rhagdalu.

Dim ond o dan yr amgylchiadau canlynol y gallant osod mesurydd rhagdalu ar gyfer dyled:

 • os yw'n ddiogel, yn ymarferol ac yn hawdd i chi ei ddefnyddio a'i gyrraedd 
 • drwy warant llys mewn perthynas â defnydd ynni parhaus ac ad-dalu dyled. Dim ond ar ôl i gyflenwr gymryd pob cam rhesymol i gytuno ar gynllun talu â chi y gall osod mesurydd rhagdalu drwy orfodaeth. Dim ond pan fetho popeth arall y dylid gwneud hyn er mwyn osgoi datgysylltu eich cyflenwad.

Ni all cyflenwyr osod mesurydd rhagdalu drwy orfodaeth dan warant ar gyfer pobl sy'n agored iawn i niwed os na fyddant am gael un, na chodi tâl am gostau gwarant ar ddyledion. Ac ni allant ddefnyddio gwarantau ar bobl y byddai'r profiad yn drawmatig iawn iddynt.

Ceir cap o £150 i bawb arall ar daliadau gwarant ar ddyledion. 

Os byddwch yn cael gwybod y gallech gael eich datgysylltu oherwydd dyled

Rhaid i gyflenwyr gymryd pob cam rhesymol i osgoi datgysylltu cyflenwad ynni oherwydd dyled. Dim ond pan fetho popeth arall y dylid gwneud hyn a dylid ei osgoi lle bynnag y bo modd. Mae rheolau caeth yn gymwys.

Ni all cyflenwyr eich datgysylltu chi os:

 • oes arnoch ddyled i gyn-gyflenwr
 • ydych yn fethdalwr a bod y ddyled ar gyfer adeg cyn roeddech yn fethdalwr
 • oes arnoch ddyled am wasanaeth neu gyfarpar gan gyflenwr, ac nid am eich defnydd o nwy neu drydan.

Yn y gaeaf (1 Hydref – 31 Mawrth), rhaid iddynt gymryd pob cam rhesymol i osgoi eich datgysylltu os:

 • ydych wedi cyrraedd oedran pensiwn y wladwriaeth
 • ydych yn anabl
 • oes gennych salwch cronig.

Ni allant ddatgysylltu eich cyflenwad yn y gaeaf os ydych wedi cyrraedd oedran pensiwn y wladwriaeth a'ch bod naill ai:

 • yn byw ar eich pen eich hun
 • yn byw gyda phlant dan 18 oed.

Mae llawer o gyflenwyr wedi llofnodi ymrwymiad bregusrwydd. Mae hyn yn addo na fyddant byth yn eich datgysylltu'n fwriadol ar unrhyw adeg o'r flwyddyn os:

 • oes gennych blant dan chwech oed
 • oes gennych blant dan 16 oed yn y gaeaf (1 Hydref - 31 Mawrth)
 • na allwch ddiogelu eich lles chi neu les aelodau eraill o'ch aelwyd oherwydd eich oedran, eich iechyd, eich anabledd neu ansicrwydd ariannol difrifol.

Os byddwch yn colli cyflenwad oherwydd problem rhwydwaith (fel toriad yn y pŵer) neu waith wedi'i gynllunio ar y grid, darllenwch ein cyngor ar doriad yn y pŵer a phroblemau â'r cyflenwad.

Cymorth pellach

Os nad ydych yn fodlon ar ymateb eich cyflenwr i anhawster â mesurydd rhagdalu, gwnewch gwyn.

Cysylltwch â Cyngor ar Bopeth os nad ydych yn siŵr beth yw'ch opsiynau a bod angen mwy o gymorth arnoch chi. Os ydych mewn sefyllfa fregus, gallai rhywun yn yr Uned Cymorth Ychwanegol ddelio â'ch achos. 

 • Ffoniwch 0808 223 1133 neu defnyddiwch ei gyfleuster gwe-sgwrs.
 • Ar gyfer ffôn testun, deialwch 18001 ac yna rhif y llinell gymorth.