Gweithio dros ddefnyddwyr

This page is available in English.

Un o'n prif nodau yw diogelu buddiannau defnyddwyr nwy a thrydan Prydain. Gwnawn hyn mewn amrywiaeth o ffyrdd, yn cynnwys hyrwyddo cystadleuaeth a rheoleiddio cwmnïau rhwydwaith monopoli.

Mae gennym hefyd ymrwymiad i annog cwmnïau rhwydwaith i chwarae rhan lawn mewn sector ynni cynaliadwy a thrin newid hinsawdd.

Fel rheoleiddiwr gweithiwn yn agos gyda chyflenwyr i wella mewn perfformiad mewn nifer o feysydd yn cynnwys:

  • cwynion defnyddwyr
  • goblygiadau cymdeithasol
  • defnyddwyr bregus.

Consumer First

Consumer First yw ein rhaglen o ymchwil annibynnol a gynhaliwn i helpu i lunio a bod yn sylfaen i'n  penderfyniadau polisi allweddol. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth o amrywiaeth o leoedd i sicrhau fod staff ar draws y sefydliad yn deall blaenoriaethau, barn a phrofiadau defnyddwyr. Mae ystod eang o ddefnyddwyr yn cymryd rhan yn ein hymchwil - yn cynnwys pobl fwy bregus - i sicrhau y caiff eu hanghenion a'u blaenoriaethau eu hystyried yn ein gwaith.

I gael mwy o wybodaeth gweler: Sut yr ymgysylltwn - ar faterion defnyddwyr

Ewch i'n tudalen gwynion neu ymholiadau os oes gennych gŵyn neu ymholiad am eich cwmni cyflenwi ynni neu weithredydd rhwydwaith, neu angen gwybodaeth ar gyngor ar faterion ynni cyffredinol.

Cynrychiolaeth defnyddwyr 

Yn 2007 gwelodd Deddf Defnyddwyr, Asiantau Stad ac Iawndal (CEAR) greu trefniadau newydd ar gyfer cynrychioli defnyddwyr yn y sector ynni, sef: 

  • corff newydd eirioli defnyddwyr sy'n dod ynghyd ag energywatch, postwatch a'r Cyngor Defnyddwyr Cenedlaethol - dan enw Consumer Focus
  • ymestyn Consumer Direct i gynnwys ymholiadau a chwynion syml gan gwsmeriaid ynni
  • gofyniad newydd ar ddarparwyr ynni (cyflenwyr a hefyd fusnesau rhwydwaith) i fod yn aelodau o gynllun iawndal a gymeradwywyd gennym ni.  Mae'r cynllun yn gweithredu fel ôl-stop ar gyfer cwsmeriaid a fethodd ddatrys anghydfodau gyda'u darparydd ynni. Gall y cynllun iawndal alw am ddatrys anghydfodau ac iawndal lle mae hynny'n briodol
  • dyletswydd arnom i osod safonau trin cwsmeriaid sy'n rhwymo darparwyr ynni.

Ym mis Ebrill 2012, penderfynodd y llywodraeth y dylid sefydlu Uned Diwydiannau a gaiff eu Rheoleiddio (RIU) newydd i gynrychioli defnyddwyr mewn marchnadoedd hanfodol y mae rheoleiddio economaidd arnynt. Yn weithredol erbyn Ebrill 2013 ac yn gweithio gydag enw (Consumer Futures) a hunaniaeth newydd, ond o fewn fframwaith cyfreithiol Consumer Focus, bydd yr uned newydd yn cymryd cyfrifoldebau'r corff defnyddwyr statudol mewn ynni a gwasanaethau post, yn ogystal â gwasanaethau dŵr yn yr Alban. Bydd ganddo hefyd rôl ehangach mewn dysgu a rhoi gwersi  gwybodaeth ar waith ar draws marchnadoedd eraill.

Erbyn hydref 2014,  y bwriad yw y bydd Consumer Futures, yn cynnwys yr Uned Help Ychwanegol, yn symud allan o'r sector cyhoeddus i dod yn rhan o'r gwasanaeth Citizens Advice.

Yn Ebrill 2012, cafodd Consumer Direct ei ddisodli gan wasanaeth cwsmeriaid Citizens Advice.