Gwasanaeth cronfa ddata cwsmeriaid ynni Ofgem

This page is available in English.

Mae gwneud dim yn costio arian i chi. Canfuwyd hyn gan yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd, fel rhan o'i ymchwiliad i'r farchnad ynni: nid yw'n gweithio i bob defnyddiwr ynni.

Mae hyn am fod y bobl sy'n aros gyda'r un cyflenwr ynni flwyddyn ar ôl blwyddyn yn talu mwy yn y pen draw na'r rhai sy'n newid - £1.4bn yn fwy gyda'i gilydd mewn gwirionedd, yn ôl yr Awdurdod.

Penderfynodd yr Awdurdod mai un ffordd o ddatrys hyn oedd creu gwasanaeth sy'n galluogi cyflenwyr i gysylltu â chi i gynnig cynigion gwell. Bydd hyn yn cynnwys cronfa ddata i rannu gwybodaeth â chyflenwyr ynni a gaiff ei rhedeg gan Ofgem.

Os ydych wedi bod ar dariff safonol drud ers dros dair blynedd, gall cyflenwyr sy'n cystadlu â'ch cyflenwr presennol gynnig cynigion personol a all arbed arian i chi. Mae gan Ofgem reolau llym ynghylch sicrhau nad ydynt yn eich llethu ag ymgyrchoedd marchnata, ond yn hytrach yn ei gwneud yn haws i chi weld faint o arian y gallech ei arbed.

Pryd y bydd hyn yn digwydd?

Dylai'r gwasanaeth fynd yn fyw yng ngwanwyn 2018. Megis dechrau y mae hyn ar hyn o bryd a dim ond newydd ddechrau gweithio ar y prosiect ydym ni. Bydd yn rhaid i ni brofi'r gwasanaeth yn drylwyr, a sicrhau y caiff data pob cwsmer eu gwarchod a'u diogelu. Hoffem hefyd dreialu'r gwasanaeth cyn ei gyflwyno er mwyn sicrhau ei fod yn gweithio ar gyfer defnyddwyr. 

Pam mae Ofgem yn gwneud hyn?

Dywedodd yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd fod gormod o bobl yn gwario mwy nag y dylent ar eu biliau ynni. Mae dwy ran o dair o ddefnyddwyr ar dariffau cyfradd amrywiol drud. Roedd am sicrhau ei bod mor hawdd â phosibl i gwsmeriaid ymgysylltu â'r farchnad ynni ac arbed arian. Mae'r argymhelliad hwn yn golygu y gall cwsmeriaid gael cynigion ynni personol yn uniongyrchol, fel nad oes raid iddynt chwilio amdanynt. Yna, bydd yn haws cymryd y wybodaeth honno a chael cynnig ynni gwell os byddwch am wneud hynny. 

Beth a gaiff ei storio ar y gronfa ddata cwsmeriaid?

Bydd y gronfa ddata ond yn storio data sydd eu hangen i alluogi cyflenwyr eraill i roi cynnig personol i chi. Bydd hyn yn cynnwys eich enw, cyfeiriad, rhif mesurydd, cyflenwr presennol, math o fesurydd, defnydd ynni blynyddol ac enw eich tariff presennol. Os ydych ar fesurydd cyfyngedig, gall fod angen rhagor o wybodaeth am faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio mewn cyfnodau gwahanol. 

A oes raid i mi fod yn rhan o'r gwasanaeth? A allaf optio allan?

Os ydych wedi bod ar dariff amrywiol safonol gyda'r un cyflenwyr ers tair blynedd neu fwy, gofynnir i chi a ydych am optio allan o fod ar y gronfa ddata. Bydd eich cyflenwr yn ysgrifennu atoch, er mwyn dweud wrthych am y gwasanaeth cronfa ddata, sut y caiff eich data eu defnyddio, a'r broses ar gyfer optio allan (er enghraifft, dros e-bost, dros y ffôn neu drwy'r post). Bydd optio allan yn syml a byddwch yn gallu gwneud hyn unrhyw bryd. Dylai cwsmeriaid â nam ystyried ymuno â Chofrestr Gwasanaethau â Blaenoriaeth eu cyflenwr er mwyn sicrhau eu bod yn cael y wybodaeth hon mewn fformat hygyrch. 

Oni fydd hyn yn arwain at lawer mwy o bost sothach?

Na fydd. Ni chaniateir i gyflenwyr ddefnyddio'r gronfa ddata i anfon gwybodaeth farchnata gyffredinol atoch. Mae'r gwasanaeth hwn yn golygu y gall cyflenwyr roi cynigion personol i chi a fydd yn eich helpu i arbed arian ar eich bil ynni. Yna, byddwch yn gallu defnyddio'r wybodaeth hon i'ch helpu i newid tariff, newid cyflenwr neu ystyried cynigion eraill.

Sut rydw i'n gwybod bod fy nata yn ddiogel?

Mae diogelu eich data yn hollbwysig i ni. Byddwn yn sicrhau y caiff yr holl ofynion diogelu data eu bodloni a byddwn yn mabwysiadu safonau a gydnabyddir yn gyhoeddus ar gyfer diogelu data. Byddwn yn cymryd camau gorfodi llym yn erbyn unrhyw gyflenwr sy'n camddefnyddio'r gronfa ddata. Byddwn hefyd yn cydweithio'n agos â grwpiau defnyddwyr fel Which? a Cyngor ar Bopeth er mwyn sicrhau ein bod yn cynnal y safonau diogelu data defnyddwyr uchaf posibl. 

Rwy'n fodlon ar fy nghyflenwr. Pam dylwn i symud?

Os ydych yn fodlon ar eich cyflenwr ac nad ydych am gael cynnig gwell, mae hynny'n iawn. Gallwch optio allan o rannu eich gwybodaeth â chyflenwyr eraill ar unrhyw adeg ac ni fyddwch yn cael gwybodaeth am gynigion ynni eraill. Fodd bynnag, mae llawer o gwsmeriaid yn talu mwy nag y dylent am eu hynni. Rydym am ei gwneud yn haws iddynt gael gwybodaeth am gynigion da, newid cyflenwr neu newid tariff os byddant am wneud hynny, oherwydd byddant yn arbed arian drwy wneud hynny. 

Mae gennyf berthynas oedrannus. Oni fydd hyn yn peri dryswch iddo/iddi?

Gwyddom y bydd y gwasanaeth hwn yn cynnwys defnyddwyr sy'n agored i niwed ac wrth i ni ddatblygu'r prosiect, byddwn yn sicrhau y caiff eu hanghenion penodol eu diwallu wrth gynllunio'r gwasanaeth. Byddwn yn cydweithio â chyflenwyr er mwyn sicrhau bod y wybodaeth ar gynigion a anfonir ganddynt yn glir ac yn hawdd i'w deall, a bydd cwsmeriaid yn gallu optio allan o'r gwasanaeth cronfa ddata os byddant yn dymuno. 

Beth mae proses dreialu'r gronfa ddata yn ei olygu?

Mae nifer fach o gwsmeriaid o ddau gyflenwr (npower ac EDF) yn cymryd rhan mewn proses dreialu. Ym mis Ionawr, bydd un grŵp o gwsmeriaid yn cael cynigion marchnata gan gyflenwyr eraill. Bydd grŵp arall yn cael llythyr wedi'i deilwra gan Ofgem yn nodi tri chynnig ynni personol gan gyflenwyr eraill. Bydd tua 1,500 o gwsmeriaid yn cymryd rhan. Ein nod yw gweld faint o gwsmeriaid sy'n optio allan a faint sy'n newid cyflenwr. Byddwn hefyd yn cynnal ymchwil fanylach er mwyn deall profiad cwsmeriaid o gymryd rhan yn y broses dreialu. 

Onid yw'r broses dreialu yn anfon deunydd sbam at bobl yn ddiangen?

Nid ydym am lansio gwasanaeth ar gyfer miloedd o gwsmeriaid heb ei dreialu yn gyntaf. Rhoddwyd cyfle i'r rhai sy'n cymryd rhan yn y broses dreialu i optio allan. Nod yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd oedd y gallai cwsmeriaid optio allan o'r gronfa ddata lawn ar unrhyw adeg pe byddent am wneud hynny. Ni chaiff cyflenwyr ddefnyddio data cwsmeriaid at unrhyw ddiben arall ac mae cydymffurfiaeth â deddfwriaeth diogelu data a diogelwch data cwsmeriaid yn parhau i fod yn hollbwysig.