Gwasanaeth cronfa ddata cwsmeriaid ynni Ofgem

This page is available in English.

Mae gwneud dim yn costio arian i chi. Canfuwyd hyn gan yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd, fel rhan o'i ymchwiliad i'r farchnad ynni: nid yw'n gweithio i bob defnyddiwr ynni.

Mae hyn am fod y bobl sy'n aros gyda'r un tariff ynni flwyddyn ar ôl blwyddyn fel arfer yn talu mwy yn y pen draw na'r rhai sy'n newid - £1.4bn yn fwy gyda'i gilydd, yn ôl yr Awdurdod.

Penderfynodd yr Awdurdod mai un ffordd o ddatrys hyn oedd creu gwasanaeth ar gyfer y rhai sydd wedi bod ar dariff 'amrywiol safonol' drud - cynnig ynni sylfaenol cyflenwyr - am dros dair blynedd. Os mai chi yw hynny, yna drwy'r gwasanaeth gallwch gael cynigion ynni personol i'ch drws neu efallai yn ddigidol drwy wasanaeth ar-lein, fel na fydd yn rhaid i chi chwilio amdanynt. Yna gallwch ddewis newid i dariff rhatach na'ch un presennol, os ydych yn dymuno.

Yma rydym yn esbonio'r gwasanaeth, sut y byddwn yn ei brofi a sut y caiff data cwsmeriaid eu cadw'n ddiogel.

Y gwasanaeth

Pam bod Ofgem yn cyflwyno'r gwasanaeth?

I helpu defnyddwyr sydd ar dariffau ynni safonol drutach, argymhellodd yr Awdurdod ein bod yn gwneud y canlynol:

  • datblygu a gweithredu cronfa ddata ddiogel o wybodaeth defnyddwyr sydd wedi bod ar dariff amrywiol safonol gyda'r un cyflenwr am dair blynedd neu fwy. Er enghraifft, bydd y gronfa ddata yn cynnwys gwybodaeth am y tariffau ynni a defnydd o ynni blynyddol y defnyddwyr hyn. Mae angen hyn er mwyn cyfrifo cynigion tariffau rhatach. 
  • profi sut mae'r gwasanaeth yn gweithio fel y gallwn fynd i'r afael ag unrhyw broblemau a sicrhau bod data defnyddwyr yn ddiogel.
  • monitro effaith y gwasanaeth ar wella ymgysylltu yn y farchnad.

Yn ychwanegol, argymhellodd yr Awdurdod ein bod yn sefydlu rhaglen waith barhaus i nodi, profi a rhoi mesurau ar waith i roi gwybodaeth i ddefnyddwyr a fydd yn annog ymgysylltu pellach â'r farchnad.

A oes raid i mi fod yn rhan o'r gwasanaeth cronfa ddata neu'r treialon? A allaf optio allan?

Bydd optio allan yn syml a byddwch yn gallu gwneud hyn unrhyw bryd. Os ydych wedi bod ar dariff amrywiol safonol gyda'r un cyflenwr ers tair blynedd neu fwy, gofynnir i chi a ydych am optio allan o fod ar y gwasanaeth cronfa ddata. Bydd eich cyflenwr yn cysylltu â chi , er mwyn dweud wrthych am y gwasanaeth cronfa ddata, sut y caiff eich data eu defnyddio, a'r broses ar gyfer optio allan (er enghraifft, dros e-bost, dros y ffôn neu drwy'r post). 

Profi a threialon

Nid ydym am lansio gwasanaeth i filiynau o gwsmeriaid heb ei dreialu yn gyntaf. Felly, rydym wedi treialu dulliau gwahanol er mwyn profi pa un sydd fwyaf effeithiol.

Treial cynigion drwy'r post

Ym mis Ionawr 2017, cynhaliwyd treial bychan gyda chyflenwyr yn cysylltu â chwsmeriaid gyda chynigion tariff gwell drwy'r post. Bu'n llwyddiannus iawn.

Fodd bynnag, mae ein hymchwil i ddefnyddwyr yn awgrymu y gallai gwasanaeth digidol fodloni gofynion defnyddwyr yn well. Byddai gwasanaeth digidol yn eich galluogi i ddod o hyd i gynigion rhatach a newid iddynt, heb angen cofio gwybodaeth gymhleth, ar amser cyfleus fel ar eich ffordd i'r gwaith.Enw'r gwasanaeth digidol rydym ni'n ei brofi yw 'Gwirio Eich Bargen Ynni'.

Treial digidol 'Gwirio Eich Bargen Ynni'

Bydd y treial 'Gwirio Eich Bargen Ynni' yn profi effeithiolrwydd fformat 'gwasanaeth digidol'.

Byddwn yn rhedeg y treial o'r gwasanaeth digidol yn Northampton am ychydig o fisoedd. Ni fydd y cynllun peilot hwn ar agor i bawb yn Northhampton - dim ond y rheini sydd wedi bod ar dariff amrywiol safonol am dair blynedd neu fwy gyda'n cyflenwr partner. Rydym yn amcangyfrif mai'r boblogaeth darged fydd dros 10,000 o gwsmeriaid.

Caiff eich defnydd a gwybodaeth eich tariff eu cofnodi ymlaen llaw i chi gyda gwasanaeth digidol. Y cyfan fydd angen i chi ei wneud bydd cadarnhau eich cod post, cyfeiriad ac enw eich cyflenwr presennol i weld a ydych chi ar fargen ddrud.

Bydd y dyluniad digidol hwn hefyd yn golygu na fyddwn yn rhannu eich data gyda chyflenwyr ynni. Os hoffech, gallwch hefyd ddewis rhannu gwybodaeth gyfyngedig a gaiff ei chadw gennym gyda gwefan cymharu prisiau drwy'r gwasanaeth. Yna, gallwn eich helpu i chwilio am fargen bellach.

Sut bydd y treialon o'r gwasanaeth yn gweithio i bobl sydd angen help arnynt?

Gwyddom y bydd y gwasanaeth hwn yn cynnwys defnyddwyr sy'n agored i niwed ac wrth i ni ddatblygu'r prosiect, byddwn yn sicrhau y caiff eu hanghenion penodol eu diwallu wrth gynllunio'r gwasanaeth.

Byddwn yn gweithio gyda sefydliadau a allai ddarparu cefnogaeth 'cymorth digidol' i gwsmeriaid sydd angen help arnynt i gael gafael ar y gwasanaeth.

Beth am ficro fusnesau?

Nodwyd y byddem yn blaenoriaethu treialu’r gwasanaeth gyda defnyddwyr domestig yn ein cynllun gweithredu i'r Awdurdod. Bydd hyn yn parhau i fod yn ganolbwynt am weddill y treialon eleni. Byddwn yn rhoi mwy o fanylion perthnasol i fusnesau micro ar ôl hynny.

Eich data

Pa ddata ar gwsmeriaid gafodd ei storio a'i rannu?

 

Ar gyfer y treial newid ynni ar y cyd, anfonodd cyflenwyr lythyr yn rhestru pa wybodaeth y gellid ei rhannu os dewisoch beidio ag eithrio. Roedd hyn yn cynnwys y canlynol: 

  • •y tariff (cytundeb) presennol a sut y gwnaethoch dalu am eich ynni 
  • •faint o ynni y gwnaethoch ei ddefnyddio mewn blwyddyn a'r math o fesurydd oedd gennych
  • •eich enw a'ch cyfeiriad

Os gwnaethom gysylltu â chi ac na wnaethoch eithrio, anfonodd ein cyflenwr partner eich manylion at y defnyddiwr partner er mwyn cyfrifo'ch arbedion personol a rhoi'r canlyniadau i chi mewn llythyr.

Sut alla i fod yn siŵr bod fy nata yn ddiogel?

Cafodd eich data eu trosglwyddo a'i gadw'n ddiogel, yn unol â chyfraith diogelu data.

Os nad oeddech am i'ch data gael eu trosglwyddo, roedd modd i chi eithrio. Hefyd, gallech eithrio ar ôl i'r data gael eu trosglwyddo. Wedyn, cafodd eich cofnodion eu dileu gan y defnyddiwr partner. 

Treial newid ynni ar y cyd - Chwefror 2018

Fe wnaeth oddeutu 50,000 o gwsmeriaid a oedd wedi bod ar dariff diofyn am dair blynedd neu fwy dderbyn llythyrau yn dangos arbedion wedi'u personoli (yn seiliedig ar ddefnydd a'r tariff presennol) pe byddent yn newid o'u cytundeb presennol i'r tariff newid ynni ar y cyd arbennig.

Roedd y tariff newid ynni ar y cyd a thariffau eraill ar y farchnad agored ar gael o EnergyHelpline ar eu gwefan a dros y ffôn. Hefyd, gwnaeth rhai cwsmeriaid newid cyflenwr neu newid i gytundeb gwell gyda'u cyflenwr presennol, ar ôl iddynt wneud cymariaethau eu hunain.

Beth oedd canlyniad y treial?

Hwn oedd y treial mwyaf llwyddiannus hyd yn hyn. Gwnaeth dros un o bob pum cwsmer cyfrannog a oedd wedi ymddieithrio newid ei gytundeb ynni. Mae hyn wyth gwaith y gyfradd newid ar gyfer cwsmeriaid nad oeddent wedi derbyn unrhyw wybodaeth am gynigion gwell drwy'r treial.

Beth yw'r camau nesaf?

Rydym yn lansio dau dreial ar raddfa fwy yn ystod yr hydref eleni. Bydd y canlyniadau'n cyfrannu at ein camau nesaf, gan gynnwys ein proses datblygu polisi barhaus, a fydd yn cynnwys ystyried sut y gallwn gyflwyno manteision y dull hwn o weithredu i gynulleidfa ehangach o gwsmeriaid ynni sydd wedi ymddieithrio.