Diogelu defnyddwyr bregus

This page is available in English.

Wrth ddiogelu defnyddwyr ynni, mae Ofgem yn rhoi sylw neilltuol i'r rhai a allai fod mewn sefyllfaoedd bregus. Mae Strategaeth Bregusrwydd Defnyddwyr Ofgem yn rhoi manylion gwaith Ofgem yn y maes yma.

Prif amcanion y Strategaeth yw i'r farchnad ynni ddeall a dynodi achosion sefyllfaoedd bregus yn y farchnad ynni a gostwng tebygrwydd ac effaith sefyllfaoedd o'r fath. Mae gan y Strategaeth ddwy rôl drwy wneud hyn:

 • Llywio dull Ofgem o ddeall bregusrwydd - drwy dystiolaeth, ymchwil a dadansoddiad o'r farchnad  - i'n helpu i osod ein blaenoriaethau, datblygu a gweithredu ymyriadau ac asesu os ydynt yn effeithlon, a
 • Llywio ein disgwyliadau o gwmnïau cyflenwi a dosbarthu i sefydlu ystyriaethau o fregusrwydd cwsmeriaid pan fyddant yn cynllunio a chyflenwi cynnyrch a gwasanaethau.

Ein diffiniad o fregusrwydd yw pan fo amgylchiadau a nodweddion personol defnyddiwr yn cyfuno gydag agweddau o'r farchnad i greu sefyllfaoedd lle mae ef neu hi yn:

 • Sylweddol llai galluog na chwsmer nodweddiadol i ddiogelu neu gynrychioli eu diddordebau yn y farchnad ynni; a/neu'n
 • Sylweddol fwy tebygol na defnyddiwr arferol i ddioddef niwed, neu fod y niwed hwnnw'n debygol o fod yn fwy sylweddol

Mae gan y Strategaeth raglen waith i ddynodi a thrin bregusrwydd yn y farchnad ynni. Drwy ein monitro a'n hymchwil parhaus, byddwn yn adolygu'r rhaglen waith yma bob blwyddyn i fesur ein cynnydd a dynodi unrhyw feysydd gwaith neu flaenoriaethau newydd.

Publications and updates

 • Published: 19th Dec 2013
 • Factsheets
 • 1 Associated documents
Ofgem yn pennu systemau rheoli prisiau ar gyfer y cwmnïau sy’n gweithredu rhwydweithiau nwy a thrydan Prydain. Mae’r rhain yn cyfyngu ar faint o arian y gall cwmnïau rhwydwaith ei adfer o’u taliadau i gyflenwyr, sy’n trosglwyddo’r costau hynny i...

 • Published: 25th Nov 2013
 • Factsheets
 • 1 Associated documents
Er mwyn helpu defnyddwyr i ddeall refeniw, costau ac elw cyflenwyr ynni, mae Ofgem yn ei gwneud yn ofynnol i’r chwe chyflenwr mwyaf lunio datganiadau ariannol blynyddol. Mae’r daflen ffeithiau hon yn canolbwyntio ar yr elw a wnaed gan y cwmnïau yn ystod...

 • Published: 15th Jul 2013
 • Agendas, minutes and presentations
 • 0 Associated documents
Noder: O 2 Ebrill 2012, caiff gwasanaethau cyngor Cyswllt Defnyddwyr eu darparu gan wasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, mae'r rhif ffôn heb ei newid (08454 04 05 05) ond cyfeiriad y wefan bellach yw www.adviceguide.org.uk.

 • Published: 15th Jul 2013
 • Agendas, minutes and presentations
 • 0 Associated documents
Noder: O 2 Ebrill 2012, caiff gwasanaethau cyngor Cyswllt Defnyddwyr eu darparu gan wasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, mae'r rhif ffôn heb ei newid (08454 04 05 05) ond cyfeiriad y wefan bellach yw www.adviceguide.org.uk.

 • Published: 15th Jul 2013
 • Agendas, minutes and presentations
 • 0 Associated documents
Noder: O 2 Ebrill 2012, caiff gwasanaethau cyngor Cyswllt Defnyddwyr eu darparu gan wasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, mae'r rhif ffôn heb ei newid (08454 04 05 05) ond cyfeiriad y wefan bellach yw www.adviceguide.org.uk.

 • Published: 15th Jul 2013
 • Agendas, minutes and presentations
 • 0 Associated documents
Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg.

 • Published: 15th Jul 2013
 • Agendas, minutes and presentations
 • 0 Associated documents
Noder: O 2 Ebrill 2012, caiff gwasanaethau cyngor Cyswllt Defnyddwyr eu darparu gan wasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, mae'r rhif ffôn heb ei newid (08454 04 05 05) ond cyfeiriad y wefan bellach yw www.adviceguide.org.uk.

 • Published: 15th Jul 2013
 • Agendas, minutes and presentations
 • 0 Associated documents
Noder: O 2 Ebrill 2012, caiff gwasanaethau cyngor Cyswllt Defnyddwyr eu darparu gan wasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, mae'r rhif ffôn heb ei newid (08454 04 05 05) ond cyfeiriad y wefan bellach yw www.adviceguide.org.uk.