Cymorth i wella'ch cartref

This page is available in English.

Cynllun effeithlonrwydd ynni'r llywodraeth ym Mhrydain Fawr yw'r Rhwymedigaeth Cwmnïau Ynni (ECO) er mwyn helpu i leihau allyriadau carbon a mynd i'r afael â thlodi tanwydd.

Sut mae ECO yn gweithio

O dan ECO, mae'r cwmnïau ynni mwyaf yn ariannu'r gwaith o osod mesurau effeithlonrwydd ynni mewn cartrefi ym Mhrydain.

Mae gan bob cyflenwr sy'n dod o dan y rhwymedigaeth darged cyffredinol yn seiliedig ar ei gyfran o'r farchnad ynni ym Mhrydain. 

Yn hytrach, mae cyflenwyr ynni yn gweithio gyda gosodwyr i gyflwyno mesurau effeithlonrwydd penodol yn eich cartref, megis inswleiddio waliau neu atig neu foeleri newydd.

Mae dwy brif rwymedigaeth i'r cynllun a ddisgrifir isod. 

Esbonio'r rhwymedigaethau

Mae'r Rhwymedigaeth Lleihau Costau Gwresogi'r Cartref (HHCRO), a adwaenir hefyd fel y Rhwymedigaeth Gwres Fforddiadwy, yn ei gwneud yn ofynnol i gyflenwyr hyrwyddo'r mesurau gosod sy'n arwain at arbedion ariannol ar filiau ynni, megis y gwaith gosod deunydd inswleiddio a'r mesurau gwresogi. 

Rydych yn gymwys o dan yr agwedd hon ar ECO os ydych yn cael o leiaf un o'r budd-daliadau canlynol ac yn bodloni'r gofynion incwm perthnasol, lle y bo'n berthnasol:

  • Lwfans cyflogaeth a chymorth yn seiliedig ar incwm (ESA)
  • Lwfans ceisio gwaith yn seiliedig ar incwm (JSA)
  • Cymhorthdal incwm
  • Credyd Gwarant Credyd Pensiwn
  • Credydau Treth (ar yr amod nad yw incwm perthnasol yr aelwyd yn uwch na'r swm a bennwyd yn ein canllaw cynllun)
  • Credyd Cynhwysol (ar yr amod nad yw incwm perthnasol yr aelwyd mewn unrhyw un o'r 12 cyfnod asesu blaenorol yn uwch na'r swm a bennwyd yn ein canllaw cynllun).

Sylwer bod awdurdodau lleol hefyd yn gallu cyfeirio preswylwyr yn eu hardaloedd at gyflenwyr ynni o dan rwymedigaeth fel y gellir cynnig cymorth iddynt o dan y cynllun. 

Y Rhwymedigaeth Lleihau Allyriadau Carbon (CERO)

Mae mesurau a osodir o dan CERO yn cynnwys ystod eang o fesurau inswleiddio megis inswleiddio atig neu inswleiddio waliau solet. 

O dan yr elfen hon o'r cynllun, nid oes gofynion cymhwysedd penodol ac eithrio bod rhaid cyflwyno cyfran benodol o fesurau mewn ardaloedd gwledig.  

A allaf elwa ar ECO?

Er mwyn elwa ar ECO, mae'n rhaid eich bod yn berchen ar eich cartref eich hun neu fod gennych ganiatâd eich landlord. 

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Cyngor Arbed Ynni yn Lloegr (0300 123 1234) neu Ynni Cartref yr Alban (0808 808 2282) os oes gennych gwestiynau am y cynllun ac i gael gwybod a ydych yn gymwys.

Gallwch hefyd gysylltu ag unrhyw un o'r cyflenwyr sy'n dod o dan rwymedigaeth i gael gwybod sut y gallent eich helpu. Gallwch elwa ar ECO pwy bynnag rydych yn prynu eich ynni ganddo gan nad oes angen i chi brynu ynni gan gyflenwr o dan rwymedigaeth er mwyn elwa. 

Efallai y bydd gosodwr sy'n honni ei fod yn gweithio o dan gynllun ECO yn cysylltu â chi'n uniongyrchol. Yn y fath amgylchiadau, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin i gael mwy o wybodaeth am gadarnhau manylion achredu gosodwyr sy'n gweithredu o dan y cynllun. 

Mae'n bwysig nodi nad yw eich cymhwysedd ar gyfer ECO o reidrwydd yn golygu y bydd cyflenwr ynni neu osodwr yn penderfynu gosod mesurau effeithlonrwydd ynni yn eich cartref.

Oes cwestiwn arall gennych?

Ewch i'n Cwestiynau Cyffredin i gael mwy o fanylion am gymhwysedd a datrys cwynion.

Angen help?

Cysylltwch â ni a byddwn yn barod i'ch helpu.