Ar faterion defnyddwyr

This page is available in English.

Ein prif ddyletswydd yw diogelu buddiannau defnyddwyr cyfredol a defnyddwyr y dyfodol, gyda dyletswydd bellach yn ymwneud â'r bobl fwyaf bregus. Mae deall yr hyn sy'n wirioneddol bwysig i ddefnyddwyr a sicrhau eu bod yn parhau'n ganolog i'r hyn a wnawn yn elfen bwysig o gyflawni'r ddyletswydd yma.

Consumer First

Ein dull o wneud hyn yw'n rhaglen Consumer First ac, fel rhan o hyn, cynhaliwn ymchwil defnyddwyr annibynnol i lunio ein penderfyniadau polisi allweddol. Rydym hefyd yn defnyddio gwybodaeth o amrywiaeth o leoedd i sicrhau fod staff ar draws y sefydliad yn deall blaenoriaethau, barn a phrofiadau defnyddwyr. Mae ystod eang o ddefnyddwyr yn ymwneud â'n hymchwil - yn cynnwys pobl fwy bregus - i sicrhau y caiff eu hanghenion a'u blaenoriaethau eu hystyried yn  ein gwaith.

Rydym yn cynnwys miloedd o ddefnyddwyr yn ein gwaith drwy arolygon a gweithdai rheolaidd a thrwy ddulliau blaengar megis ymchwil fideo ac ymgysylltu ar y cyd, gan ddod â defnyddwyr a chyflenwyr ynni at ei gilydd.

Er enghraifft, mae'r Panel Consumer First yn cynnwys 100 o gwsmeriaid domestig bob dydd a recriwtir o chwe lleoliad ledled Prydain. Mae'r panel yn cwrdd yn rheolaidd i drafod materion allweddol sy'n effeithio ar eu cyfranogiad yn y farchnad ynni, yn ogystal â phynciau eraill yn ymwneud ag ynni.

Rydym hefyd wedi sefydlu Grŵp Her Defnyddwyr i sicrhau y rhoddir ystyriaeth i farn defnyddwyr mewn mesurau rheoli prisiau rhwydwaith. Mae'r grŵp yn cynnwys nifer fechan o arbenigwyr defnyddwyr  sy'n gweithredu fel 'cyfaill beirniadol' ac yn dod ag arbenigedd ychwanegol na fedrem ei gael drwy ymchwil marchnad ar ben ei hun.

Os hoffech gysylltu â ni am ein rhaglen Consumer First, anfonwch neges e-bost atom os gwelwch yn dda i  consumer.first@ofgem.gov.uk.

Ewch i'n tudalen cwynion ymholiadau neu dudalen ymholiadau os oes gennych gŵyn neu ymholiad yn ymwneud â'ch cwmni cyflenwi ynni neu weithredydd rhwydwaith, neu os ydych angen gwybodaeth neu gyngor ar faterion ynni yn gyffredinol.