Systemau gwresogi cymwys

This page is available in English.

Er mwyn gwneud cais am RHI Domestig, mae angen i'ch system gwresogi adnewyddadwy fod yn un o'r pedwar o fathau o dechnoleg sy'n gymwys ar gyfer y cynllun. Mae'n rhaid iddo hefyd fodloni gofynion technegol penodol a darparu gwres ar gyfer defnydd a ganiateir.

Pa dechnolegau adnewyddadwy sy'n gymwys?

Ceir pedwar math o dechnoleg adnewyddadwy cymwys. Mae'r rhain fel a ganlyn:

  1. boeleri biomas yn unig, a ffyrnau peledi biomas
  2. pympiau gwres o'r aer
  3. pympiau gwres o'r ddaear
  4. plât gwastad a phaneli solar thermol tiwb gwacáu

Gwirio eich cynnyrch

Yn ogystal â bod yn un o'r pedwar math o dechnoleg cymwys, dylech wirio bod math a model eich cynnyrch yn ymddangos ar y Rhestr o Gynnyrch Cymwys (PEL).

Cynhyrchion sydd 'i'w penderfynu' ar y Rhestr o Gynnyrch Cymwys:

Os yw eich system wresogi o dan y pennawd 'i'w benderfynu' ar y Rhestr o Gynnyrch Cymwys, golyga hyn nad ydym eto wedi derbyn yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnom gan wneuthurwyr y cynnyrch. Gweler ein tudalen cyhoeddiadau Rhestr o Gynnyrch Cymwys am ragor o wybodaeth am yr hyn y mae angen i chi ei wneud.

Gwirio'r defnydd o'r gwres

Fe welwch o'r tabl isod bod cyfyngiadau ar yr hyn y gellir defnyddio'r gwres a gynhyrchir ar ei gyfer.

Biomass boiler

Gofynion cymhwysedd Defnydd cymwys Defnydd anghymwys

Rhaid iddo ddefnyddio hylif ar gyfer gwresogi gofod (ee ystafell)

Gwresogi gofod (ee ystafell), neu wresogi gofod a dŵr poeth ar gyfer eiddo domestig

Wedi'i ddylunio i gynhyrchu gwres i goginio bwyd

Rhaid ei ddylunio a'i osod ar gyfer defnyddio tanwydd biomas solet.

Nid oes rhaid i systemau biomas wresogi dŵr i fod yn gymwys ond gallant wneud hynny  
Rhaid iddo gydymffurfio â gofynion Air qualityopen key term pop-up    

Biomass stove

Gofynion cymhwysedd Defnydd cymwys Defnydd anghymwys
Rhaid ei chynllunio a'i gosod i'w defnyddio gyda pheledi coed. (Nid yw ffwrn sy'n llosgi coed yn gymwys). Gwresogi gofod (ee ystafell), neu wresogi gofod a dŵr poeth ar gyfer eiddo domestig Wedi'i dylunio'n bennaf ar gyfer cynhyrchu gwres i goginio bwyd. Am ragor o wybodaeth ewch i cooker stovesopen key term pop-up

Rhaid iddi ddefnyddio cyfnewidydd gwres wedi'i lenwi â hylif, sydd wedi'i amgau yn y system.

Nid oes rhaid i systemau biomas wresogi dŵr i fod yn gymwys ond gallant wneud hynny  
Rhaid iddi gydymffurfio â gofynion ansawdd aer    

Air source heat pump

Gofynion cymhwysedd Defnydd cymwys Defnydd anghymwys
Rhaid iddo ddefnyddio cywasgydd sy'n defnyddio trydan. Gwresogi gofod (ee ystafell), neu wresogi gofod a dŵr poeth ar gyfer eiddo domestig Wedi'i dylunio ar gyfer defnyddio gwres o'r aer a allyrrir o gyfarpar neu adeilad wrth gynhyrchu gwres

Rhaid iddo ddefnyddio hylif ar gyfer gwresogi gofod (ee ystafell)

Nid oes rhaid i bympiau gwres o'r aer wresogi dŵr i fod yn gymwys ond gallant wneud hynny Pwmp gwres o'r aer gyda ffactor perfformiad tymhorol sy'n is na 2.5
Rhaid iddo gael isafswm 'ffactor perfformiad tymhorol' (SPF) o 2.5    

Ground source heat pump

Gofynion cymhwysedd Defnydd cymwys Defnydd anghymwys
Rhaid iddo ddefnyddio cywasgydd sy'n defnyddio trydan Gwresogi gofod (ee ystafell), neu wresogi gofod a dŵr poeth ar gyfer eiddo domestig Bod â rhes dolen ddaear a rennir â phympiau gwres mewn eiddo cymwys eraill

Rhaid iddo ddefnyddio hylif ar gyfer gwresogi gofod (ee ystafell)

Nid oes rhaid i bympiau gwres o'r ddaear wresogi dŵr i fod yn gymwys ond gallant wneud hynny  
Rhaid iddo gael ffactor perfformiad tymhorol o 2.5 o leiaf    

Solar thermal

Gofynion cymhwysedd Defnydd cymwys Defnydd anghymwys
Plât gwastad neu diwb gwacáu yn unig Gwresogi dŵr poeth ar gyfer eiddo domestig yn unig

Gwresogi gofod (ee ystafell) neu wresogi pwll nofio (ystyrir bod pwmp gwresogi mewnol, ee rheilien tywel yn wresogi gofod).

    Storfeydd thermol sy'n cyfrannu at wresogi gofod.
    Unrhyw ddefnydd nad yw'n gwresogi dŵr poeth domestig
    Cynhyrchu trydan

Noder, mae'n rhaid i wresogi gofod gael ei gynhyrchu drwy gyfrwng hylif, fel rheiddiadur. Gwresogi dŵr poeth at ddibenion domestig yn unig.

I gael rhagor o wybodaeth am y math o system wresogi, darllenwch Adran 3, 'Gofynion ar gyfer systemau gwresogi' yn ein Canllaw Hanfodol i Ymgeiswyr.

Camau Nesaf

Am fwy o wybodaeth, gwelwch:

I wneud cais

Air quality

Biomass products first commissioned after scheme launch must meet certain air quality rules. These set limits on the emissions a product can produce. More.

Cooker stoves

Cooker stove means a biomass stove which is capable of generating heat for the purpose of cooking food. More.