Polisi preifatrwydd

This page is available in English.

Polisi preifatrwydd 

Cadw eich gwybodaeth yn ddiogel

Rydym yn cymryd eich preifatrwydd yn wirioneddol o ddifrif.

Felly, cymerwch yr amser i weld beth rydym yn ei wneud gyda'ch gwybodaeth bersonol a sut rydym yn ei chadw'n ddiogel. Mae'r holl wybodaeth yma yn ein Haddewid Preifatrwydd a'n Polisi Preifatrwydd.

Addewid preifatrwydd Ofgem

Mae ein haddewid preifatrwydd yn berthnasol i'r ffordd rydym yn trin eich gwybodaeth, ac mae'n golygu bod gennych reolaeth dros yr hyn sy'n digwydd iddi. Mae'n seiliedig ar dri phrif faes:

Tryloywder

Byddwn bob amser yn esbonio'n glir pa wybodaeth rydym yn ei chasglu amdanoch a pham. Os byddwn yn gofyn am eich gwybodaeth, byddwn yn:

 • sicrhau eich bod yn gwybod pam mae angen y wybodaeth arnom
 • gofyn am yr hyn sydd ei angen arnom yn unig
 • ei chadw'n ddiogel
 • rhoi gwybod i chi os byddwn yn ei rhannu ag eraill
 • sicrhau nad ydym yn ei chadw am gyfnod hirach nag sydd ei angen
 • sicrhau nad yw ar gael at ddibenion masnachol (marchnata) heb eich caniatâd

Dewis

Rydym yn parchu eich hawl i wneud penderfyniadau hyddysg ynglŷn â'ch gwybodaeth. Mae prosesu gwybodaeth yn deg yn golygu bod gennych reolaeth dros y ffordd y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio. Mae rhagor o wybodaeth am y ffyrdd y gallwn eich helpu i wneud hyn isod

Ymddiriedaeth

Mae eich ymddiriedaeth yn bwysig iawn i ni. Felly, rydym yn ymrwymedig i gadw eich gwybodaeth yn ddiogel. Dim ond er mwyn gwella'r gwasanaethau a ddarperir i chi, cyfathrebu â chi a bodloni ein rhwymedigaethau cyfreithiol fel y rheoleiddiwr ynni y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth.

Yn gyfnewid am hyn, rydym yn gofyn i chi wneud y canlynol:

 • rhoi gwybodaeth gywir i ni
 • rhoi gwybod i ni cyn gynted â phosibl os oes unrhyw newidiadau megis cyfeiriad newydd

Mae hyn yn ein helpu i sicrhau bod eich gwybodaeth yn ddibynadwy ac yn gyfredol.

Polisi preifatrwydd Ofgem

Sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth

  

Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn dweud wrthych beth i'w ddisgwyl pan fydd Ofgem yn casglu eich gwybodaeth bersonol. Mae'n berthnasol i'r wybodaeth a gasglwn am y canlynol: 

 • y rhai sy'n ymweld â'n gwefan neu ein cyfrifon ar y cyfryngau cymdeithasol
 • pobl sy'n dod i gysylltiad â'n hysbysebion ar-lein (megis drwy Google neu LinkedIn)
 • pobl sy'n dod i gysylltiad ag Ofgem wrth i ni gyflawni ein swyddogaethau fel rheoleiddiwr ac awdurdod cymwys a sefydlwyd o dan y Rheoliadau Diogelwch Rhwydweithiau a Gwybodaeth yn y marchnadoedd ynni
 • pobl sy'n gwneud ymholiadau a cheisiadau mewn perthynas â'r cynlluniau amgylcheddol y mae Ofgem yn eu gweinyddu
 • pobl sy'n tanysgrifio i'n gwasanaethau ar-lein e.e. ein ffrydiau RSS, ein he-gylchlythyrau, ein cyfrifon ar y cyfryngau cymdeithasol a'n hysbysiadau drwy e-bost, neu bobl sy'n gwneud cais am gyhoeddiad gennym
 • pobl sy'n anfon e-bost i Ofgem
 • pobl sy'n cysylltu â ni mewn perthynas â cheisiadau am wybodaeth, cwynion ac ymholiadau cyffredinol
 • ymgeiswyr am swyddi, ein cyflogeion presennol a'n cyn-gyflogeion.

Rheoli data yn Ofgem

  

Y rheolydd sy'n gyfrifol am brosesu unrhyw wybodaeth bersonol fel yr amlinellir yn y polisi preifatrwydd hwn yw'r Awdurdod Marchnadoedd Nwy a Thrydan. Er hwylustod, mae'r polisi preifatrwydd hwn yn cyfeirio at swyddfa weinyddol yr Awdurdod fel 'Ofgem', 'ni' ac 'ein' drwy'r ddogfen gyfan.

Gellir gweld cofrestriad Ofgem â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth drwy: Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth: Rheolyddion

 

Y wybodaeth a gasglwn

Gwybodaeth am bori ar-lein a chwcis

 

Mae rhagor o wybodaeth am y ffyrdd rydym yn casglu ac yn prosesu gwybodaeth o nifer o sianeli digidol yn ein hysbysiad preifatrwydd am ein gwefan a'n sianeli digidol.

Mae ein Polisi ar gwcis yn rhestru'r cwcis rydym yn eu defnyddio pan fyddwch yn ymweld â'n gwefan. Mae hefyd yn esbonio eich dewisiadau o ran eu defnydd.

Yn achos rhai o gynlluniau Ofgem, mae'n rhaid i ffeiliau cwcis gael eu storio ar gyfrifiadur yr ymgeisydd er mwyn i'r wefan weithredu'n gywir ac yn ddiogel. Darllenwch y telerau ac amodau pan fyddwch yn cofrestru â chynllun er mwyn cael rhagor o fanylion.

Swyddogaethau rheoleiddio

 

Byddwn yn prosesu eich gwybodaeth bersonol er mwyn cyflawni ein swyddogaethau fel rheoleiddiwr ac awdurdod cymwys a sefydlwyd o dan y Rheoliadau Diogelwch Rhwydweithiau a Gwybodaeth, gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i ddatblygu rheolau i ddiogelu buddiannau defnyddwyr, monitro ac ymchwilio i weithgareddau unigolion a reoleiddir ac unigolion eraill sy'n rhan o weithgareddau masnachol sy'n ymwneud â'r sector ynni a chymryd camau gorfodi yn achos diffyg cydymffurfio â rheolau rheoleiddio a deddfwriaeth. Bydd y gwaith prosesu hwn yn cynnwys dadansoddi data yn ôl yr angen.

Gall Ofgem rannu gwybodaeth bersonol ag asiantaethau/adrannau llywodraeth ganolog, y gwasanaeth Cyngor ar Bopeth, Citizens Advice Scotland a chyrff eraill sy'n cyflawni swyddogaethau cyhoeddus (yn y DU neu'r Undeb Ewropeaidd) at ddibenion sy'n cynnwys:

 • canfod neu atal troseddau;
 • diogelu aelodau'r cyhoedd (gan gynnwys mewn perthynas â cholled ariannol) rhag anonestrwydd, camarfer, anghymhwystra neu ymddygiad amhriodol difrifol, neu anaddasrwydd neu anghymhwystra unigolion sydd wedi'u hawdurdodi i ymgymryd ag unrhyw broffesiwn neu weithgaredd arall;
 • iechyd a diogelwch;
 • sicrhau na chaiff cystadleuaeth ei hatal, ei chyfyngu na'i hystumio.

Environmental and social programmes

 

Byddwn yn prosesu eich gwybodaeth bersonol er mwyn ein galluogi i weinyddu ein cynlluniau amgylcheddol, sef:

Rhwymedigaeth Cwmnïau Ynni (ECO)
Tariff Cyflenwi Trydan (FIT)
Rhwymedigaeth Ynni Adnewyddadwy (RO)
Rhwymedigaeth Ynni Adnewyddadwy Gogledd Iwerddon
Ardoll Newid yn yr Hinsawdd (CCL)
Gwres a Phŵer Cyfunedig (CHP)
Gwarantau Tarddiad Ynni Adnewyddadwy (REGO)
Cymhelliant Gwres Adnewyddadwy Annomestig (NDRHI)
Cymhelliant Gwres Adnewyddadwy Domestig (DRHI)

Gall hyn gynnwys dadansoddi data.

Gall prosesu eich data gynnwys ystyried ac ymchwilio i gwynion ac ymchwilio i gamau gorfodi. Os bydd yr amgylchiadau yn gofyn am hynny, gallwn rannu eich gwybodaeth bersonol â'r canlynol:

 • adrannau llywodraeth ganolog allanol
 • gweinyddiaethau datganoledig
 • asiantaethau
 • yr heddlu
 • trwyddedeion
 • cyrff yn y diwydiant ynni.

Gall gwybodaeth bersonol gael ei phrosesu fel rhan o'r broses o weinyddu'r cynlluniau er mwyn atal troseddau a gwrthsefyll camddefnyddio a cham-gofnodi mewn perthynas â'r cynlluniau. Gallwn hefyd ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol i roi gwybodaeth, llenyddiaeth neu wasanaethau i chi mewn perthynas â'n cynlluniau. Mewn rhai achosion, gall hyn gynnwys dadansoddi data.

Caiff eich gwybodaeth ei phrosesu'n deg ac yn dryloyw pan fyddwch yn ffonio llinell gymorth unrhyw un o'n cynlluniau.

Gweinyddir ein cynlluniau drwy'r is-barthau canlynol:

Y wybodaeth rydych yn ei rhoi i ni

E-byst i Ofgem

Caiff unrhyw e-byst sy'n dod i law, gan gynnwys atodiadau, eu monitro am gynnwys maleisus. Efallai y caiff cynnwys negeseuon a anfonir atom (gan gynnwys galwadau ffôn) ei fonitro hefyd at ddibenion hyfforddiant neu ymchwiliad i gydymffurfiaeth rheoleiddio.

Mae'n bosibl y bydd rhai o'n cynlluniau amgylcheddol hefyd yn recordio rhai galwadau ffôn at ddibenion hyfforddi, rheoli ansawdd, monitro ac atal twyll.

Ceisiadau am wybodaeth a chwynion i Ofgem

Pan fyddwn yn cael cais Rhyddid Gwybodaeth neu gais arall am wybodaeth (e.e. Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004) neu gŵyn gennych, gallwn greu ffeil. Fel arfer, bydd hon yn nodi pwy yw'r sawl sy'n gwneud y cais neu'r gŵyn.

Dim ond er mwyn prosesu'r cais a chadarnhau lefel y gwasanaeth a ddarparwyd y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol. Rydym yn casglu ac yn cyhoeddi ystadegau mewn perthynas â nifer y ceisiadau am wybodaeth neu nifer y cwynion sy'n dod i law, ond nid ar ffurf a fyddai'n nodi pwy ydych.

Caiff y wybodaeth bersonol yn y ffeiliau hyn ei chadw mewn amgylchedd diogel a dim ond cyflogeion Ofgem a all ei gweld.

Ymgeiswyr am swyddi a chyflogeion presennol a chyn-gyflogeion Ofgem

Pan fyddwch yn gwneud cais i weithio i ni, dim ond er mwyn prosesu eich cais a monitro ystadegau recriwtio y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth rydych yn ei rhoi i ni. Fel rhan o'n proses recriwtio allanol, mae'n bosibl y caiff eich gwybodaeth bersonol ei rhannu ag asiantau a enwebwyd.

Pan fyddwn yn datgelu gwybodaeth i unrhyw drydydd parti arall (er enghraifft, lle rydym am ofyn am eirda neu gael 'datgeliad' naill ai gan Cifas, y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd neu Disclosure Scotland), ni fyddwn yn gwneud hynny heb ddweud wrthych yn gyntaf, oni bai bod y datgeliad yn ofynnol o dan y gyfraith.

Caiff gwybodaeth bersonol am ymgeiswyr aflwyddiannus ei chadw ar ffeil am 6 mis ar ôl i'r ymarfer recriwtio ddod i ben. Yna, caiff ei dinistrio neu ei dileu. Rydym yn cadw gwybodaeth ystadegol ddienw am ymgeiswyr er mwyn helpu i lywio ein gweithgareddau recriwtio, ond ni ellir adnabod unigolion o'r data hynny.

Pan fyddwch yn gweithio i ni, byddwn yn creu ffeil sy'n ymwneud â'ch cyflogaeth. Caiff y wybodaeth yn y ffeil hon ei chadw mewn man diogel a dim ond at ddibenion sy'n uniongyrchol berthnasol i'ch cyflogaeth y caiff ei defnyddio. Mae'n bosibl y caiff eich gwybodaeth ei rhannu â thrydydd parti o fewn y gwasanaeth sifil, gan gynnwys:

 • Dysgu'r Gwasanaeth Sifil
 • CThEM
 • adrannau eraill y llywodraeth at ddibenion secondio/datblygu drwy hyfforddiant recriwtio graddedigion, a/neu'r llwybr carlam
 • gweinyddwyr pensiynau
 • grwpiau proffesiynol, e.e. ysgrifenyddiaeth Gwasanaeth Cyfreithiol y Llywodraeth.  

Pan fydd eich cyflogaeth gyda ni wedi dod i ben, byddwn yn cadw eich ffeil tan na fydd ei hangen mwyach. Gellir ei chadw am resymau sy'n ymwneud â chyflog, pensiynau ac iechyd a diogelwch, am resymau meddygol neu am resymau eraill sy'n ymwneud â chyflogaeth, ac o bosibl am hyd at 20 mlynedd gan ddibynnu ar eich oedran pan fyddwch yn gadael Ofgem.

Cwynion neu ymholiadau

Rydym yn ceisio cyrraedd y safonau uchaf wrth gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol. Am y rheswm hwn, rydym yn cymryd unrhyw gwynion sy'n dod i law ynglŷn â hyn yn wirioneddol o ddifrif. Rydym yn annog pobl i dynnu ein sylw at hyn os ydynt o'r farn bod y ffordd rydym yn casglu neu'n defnyddio gwybodaeth yn annheg, yn gamarweiniol neu'n amhriodol. Byddem yn croesawu unrhyw awgrymiadau i wella ein gweithdrefnau.

Dylid anfon unrhyw geisiadau am wybodaeth neu gwynion ynglŷn â'r ffordd rydym wedi trin neu wedi prosesu eich data at ein Swyddog Diogelu Data yn y cyfeiriad isod.

Eich hawliau

Yr hawl i weld gwybodaeth bersonol

Rydym yn ceisio bod mor agored â phosibl o ran rhoi hawl i chi weld eich gwybodaeth bersonol. Gallwch weld a oes gennym unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch drwy wneud 'cais gwrthrych am wybodaeth' o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol. Os oes gennym wybodaeth amdanoch, byddwn yn:

 • rhoi disgrifiad ohoni i chi;
 • dweud wrthych pam mae'r wybodaeth gennym;
 • dweud wrthych i bwy y gellid ei datgelu;
 • rhoi copi o'r wybodaeth i chi ar ffurf ddealladwy.

Er mwyn gofyn i ni am unrhyw wybodaeth bersonol a all fod gennym, bydd angen i chi wneud cais ysgrifenedig i'n Swyddog Diogelu Data yn y cyfeiriad isod.

Eich hawliau unigol

Os oes gennym wybodaeth amdanoch, mae gennych hawliau penodol mewn perthynas â'r wybodaeth honno. Mae gennych yr hawl i wneud y canlynol:

 • cael gwybod sut rydym yn defnyddio eich data personol
 • gweld eich data personol
 • gofyn i ni gywiro data personol sy'n anghywir neu'n anghyflawn
 • mewn rhai achosion cyfyngedig, gofyn i ni ddileu data personol pan nad oes eu hangen arnom mwyach
 • gofyn i ni gyfyngu ar y ffordd rydym yn prosesu eich data
 • cael eich data gennym a'u hailddefnyddio mewn gwasanaethau eraill
 • gwrthod i ni ddefnyddio eich data mewn ffyrdd penodol
 • cael eich diogelu rhag risgiau pan gaiff penderfyniadau sy'n seiliedig ar eich data eu gwneud yn hollol awtomatig
 • dweud wrthym pa mor aml rydych yn dymuno i ni gysylltu â chi, yn ogystal â'r hyn sy'n well gennych o ran cynnwys a fformat

Gallwch arfer yr hawliau hyn drwy gysylltu â'n Swyddog Diogelu Data.

Datgelu gwybodaeth bersonol

Gallwch hefyd gael gwybodaeth am y canlynol:

 • cytundebau sydd gennym â sefydliadau eraill ynglŷn â rhannu gwybodaeth
 • o dan ba amgylchiadau y gallwn drosglwyddo data personol heb ganiatâd, er enghraifft, er mwyn atal a chanfod troseddau a pharatoi ystadegau dienw
 • ein cyfarwyddiadau i staff ar sut i gasglu, defnyddio a dileu data personol
 • sut rydym yn cadarnhau bod y wybodaeth sydd gennym yn gywir ac yn gyfredol.

Rhagor o wybodaeth

How to contact us or make a complaint to us

Os ydych am arfer unrhyw un o'ch hawliau, gofyn am wybodaeth am ein polisi preifatrwydd, cael gwybod rhagor am y wybodaeth sydd gennym amdanoch neu wneud cwyn am y ffordd rydym wedi trin eich gwybodaeth, gallwch anfon e-bost atom yn dpo@ofgem.gov.uk neu ysgrifennu at:

The Data Protection Officer
Ofgem
10 South Colonnade
Canary Wharf
London 
E14 4PU

Complaints to the Information Commissioner

Mae gennych yr hawl i gwyno i'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Os ydych am gwyno am y ffordd rydym wedi trin eich gwybodaeth, gallwch roi gwybod i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth am hyn yn uniongyrchol yn y cyfeiriad canlynol:

Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
Ffôn: 0303 123 1113

Ar-lein: Trafod yn fyw

Newidiadau i'r polisi preifatrwydd hwn

Nid yw'r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i'r dolenni ar y wefan hon sy'n cysylltu â gwefannau eraill. Rydym yn adolygu ein polisi preifatrwydd yn rheolaidd. Diweddarwyd y polisi preifatrwydd hwn ddiwethaf ar 18 Mai 2018.