Cynlluniau cymorth a chyngor ar wresogi'r cartref

This page is available in English.

Os ydych yn ei chael hi'n anodd gwresogi'ch cartref neu i fforddio talu eich biliau trydan gallech fod yn gymwys i gael cymorth. Rydym yn esbonio yma ble y gallwch gael cyngor ar wresogi'r cartref ac yn amlinellu rhai o'r gostyngiadau mewn biliau ynni a chynlluniau'r llywodraeth, fel boeler am ddim a chymorth i inswleiddio'r cartref, y gallwch eu cael.

Taliad Tanwydd Gaeaf

Gallech gael rhwng £100 a £300 yn ddi-dreth er mwyn eich helpu i dalu eich biliau gwresogi os cawsoch eich geni ar 5 Gorffennaf 1953 neu cyn hynny. Gelwir hyn yn y Taliad Tanwydd Gaeaf. Caiff y rhan fwyaf o daliadau eu gwneud yn awtomatig ym mis Tachwedd a mis Rhagfyr bob blwyddyn.

Pwy sy'n gymwys am Daliad Tanwydd Gaeaf?

Dylech gael Taliad Tanwydd Gaeaf yn awtomatig os ydych:

  • yn cael Pensiwn y Wladwriaeth
  • budd-dal nawdd cymdeithasol arall (heb gynnwys Budd-dal Tai, Gostyngiad yn y Dreth Gyngor, Budd-dal Plant neu Gredyd Cynhwysol).

Os ydych yn gymwys ond nad ydych yn cael eich talu'n awtomatig, bydd angen i chi ei hawlio. Ni fydd unrhyw arian rydych yn ei gael yn effeithio ar eich budd-daliadau eraill.

Manylion Cyswllt

Am ragor o wybodaeth am y Taliad Tanwydd Gaeaf ffoniwch y Ganolfan Taliad Tanwydd Gaeaf. Mae'r llinellau cymorth ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8am a 6pm.

Gallwch hefyd gael rhagor o wybodaeth am y taliad ar GOV.UK: Taliad Tanwydd Gaeaf (opens another website)

Y Cynllun Gostyngiad Cartrefi Cynnes

Gallech fod yn gymwys i gael ad-daliad o £140 bob blwyddyn ar eich bil trydan o dan Gynllun Gostyngiad Cartrefi Clyd y llywodraeth.

Pwy sy'n gymwys ar gyfer y Gostyngiad Cartrefi Cynnes?

Gallech fod yn gymwys drwy'r grŵp 'craidd' neu'r grŵp 'ehangach'. 

Core group

Byddwch yn gymwys ar gyfer y cynllun o dan y 'grŵp craidd' os ydych yn cael:

  • Credyd Gwarant Credyd Pensiwn yn unig, neu
  • Credyd Gwarant Credyd Pensiwn a Chredyd Cynilion.

Os byddwch yn gymwys ar gyfer y Grŵp Craidd, bydd ymarfer paru data gyda'r Adran Gwaith a Phensiynau yn nodi eich bod yn gymwys yn awtomatig. Byddwch yn cael llythyr gan Lywodraeth EM i gadarnhau hyn a byddwch yn cael ad-daliad erbyn diwedd mis Mawrth yn y flwyddyn berthnasol.

Mewn rhai achosion, mae'n bosibl y byddwch yn cael llythyr yn gofyn i chi gadarnhau eich cymhwysedd. Os ydych am gael ad-daliad dylech roi'r wybodaeth sy'n ofynnol i'ch cyflenwr.

Broader group

Cyflenwyr sy'n gosod meini prawf cymhwysedd ar gyfer y grŵp ehangach. Gall y meini prawf amrywio rhwng gwahanol gyflenwyr.

Dylech gysylltu â'ch cyflenwr trydan yn y lle cyntaf er mwyn cadarnhau a ydych yn bodloni ei feini prawf cymhwysedd penodol.

Os gwnewch gais a chael eich derbyn i'r grŵp ehangach gan eich cyflenwr byddwch yn cael ad-daliad ar ddiwedd mis Mawrth yn y flwyddyn berthnasol.

Gall cyflenwyr gynnig gostyngiad i grwpiau eraill mewn sefyllfa fregus, megis y rheini ar incwm isel, a gallant hefyd helpu cwsmeriaid mewn ffyrdd gwahanol, er enghraifft drwy roi cyngor ar ynni neu gynnig rhyddhad rhag dyled.

Nid yw'r holl gyflenwyr yn rhan o'r Cynllun Gostyngiad Cartrefi Cynnes, felly dylech gysylltu â'ch cyflenwr i gael gwybod p'un a all eich helpu.

Os byddwch yn gwsmer rhagdalu, bydd gan gyflenwyr drefniadau ar waith er mwyn i chi gael yr ad-daliad. Byddwch yn cael llythyr gan eich cyflenwr yn nodi bod yr ad-daliad wedi ei dderbyn fel rhan o'r cynllun Gostyngiad Cartrefi Cynnes.

Os nad ydych yn gymwys am yr un o'r grwpiau hyn dylech ofyn i'ch cyflenwr pa gymorth arall a allai fod ar gael i chi. Mae'n bosibl y bydd yn rhoi cymorth arall i chi y tu hwnt i'r cynllun.

Os ydych yn newid cyflenwr

Os ydych yn newid cyflenwr cyn cael eich ad-daliad, bydd angen i chi wneud cais arall am y Gostyngiad Cartrefi Cynnes gyda'ch cyflenwr newydd. Dylech gadarnhau a yw eich cyflenwr newydd yn rhan o'r cynllun. Os ydych yn cael y gostyngiad yn awtomatig drwy'r grŵp 'craidd', ni fydd angen i chi wneud cais eto.

Manylion Cyswllt 

Os credwch eich bod yn gymwys i gael ad-daliad drwy'r grŵp 'craidd' ond nad ydych wedi cael llythyr gan Lywodraeth EM, cysylltwch â'ch cyflenwr trydan i sicrhau bod eich enw a manylion eich cyfeiriad yn gywir. 

Os credwch y gallech fod yn gymwys i gael ad-daliad drwy'r Grŵp Ehangach, cysylltwch yn uniongyrchol â'ch cyflenwr trydan am ragor o wybodaeth.  

I gael rhagor o wybodaeth:

Rhwymedigaeth Cwmni Ynni

Mae Rhwymedigaeth y Cwmni Ynni - neu'r 'ECO' - yn gynllun arbed ynni ym Mhrydain i helpu lleihau allyriadau carbon ac i frwydro tlodi ynni. O dan y cynllun, mae’n rhaid i gyflenwyr ynni mwy darparu mesurau effeithlonrwydd ynni i gartrefi ym Mhrydain Fawr.

Mae tair rhan i'r ECO sy'n targedu gwahanol grwpiau ac mae dwy yn canolbwyntio ar helpu cwsmeriaid sy'n agored i niwed. y 'Rhwymedigaeth Arbed Carbon yn y Gymuned' a 'Rhwymedigaeth Gwres Fforddiadwy'.

Boeleri newydd neu ailosod boeleri ac inswleiddio cartrefi

Mae'r 'Rhwymedigaeth Arbed Carbon yn y Gymuned' yn ei gwneud yn ofynnol i gyflenwyr ynni helpu'r rheini sy'n byw mewn ardaloedd incwm isel i insiwleiddio eu cartrefi. Mae angen i gyflenwyr ynni hefyd helpu trigolion mewn ardaloedd gwledig drwy'r rhan hon o ECO.

Mae'r Rhwymedigaeth Gwres Fforddiadwy (a elwir hefyd yn Rhwymedigaeth Lleihau Costau Gwresogi) yn rhoi cymorth i ddeiliaid tai preifat sy'n cael Budd-daliadau penodol gan y Wladwriaeth ac sydd am wneud eu cartrefi'n fwy effeithlon o ran ynni.

Gall hwn gynnwys:

  • ariannu'r gwaith o dynnu boeleri gwres sy'n hen, yn aneffeithlon ac yn ddiffygiol a gosod boeleri newydd, effeithlon o ran ynni.
  • sefydlu i insiwleiddio waliau ceudod, llofft neu waliau solet.

Manylion Cyswllt

Cael rhagor o gyngor ar wresogi eich cartref

Gallwch gael rhagor o gyngor a gwybodaeth am wresogi eich cartref drwy'r canlynol:

Rhagor o ganllawiau ar help ychwanegol