Ôl-filio ynni: Canllaw i’ch hawliau

This page is available in English.
1

Beth yw ôl-filio?

Ôl-fil yw bil 'dal i fyny' a anfonir gan gyflenwr nwy neu drydan pan fydd y tâl a godwyd arnoch am eich defnydd o ynni yn anghywir.

Rydym wedi rhoi rheolau 'ôl-filio' ar waith sy'n golygu:

  • Na ellir codi tâl arnoch am nwy na thrydan a ddefnyddiwyd dros 12 mis yn ôl os bydd y tâl a godwyd arnoch gan gyflewr yn anghywir.
  • Rhaid i gyflenwyr nodi'r telerau hyn yn glir yn eu telerau ac amodau.

Mae'r rheolau yn gymwys i gwsmeriaid ynni preswyl a microfusnesau.

Efallai na fydd y rheolau yn gymwys os byddwch wedi ymddwyn yn lletchwith neu'n afresymol, gan atal y cyflenwr rhag eich bilio'n gywir.  Gallai hyn gynnwys:

  • rhwystro'r cyflenwr rhag cymryd darlleniadau mesurydd yn eich eiddo ar fwy nag un achlysur
  • dwyn nwy neu drydan.
2

Os nad ydych wedi cael bil ynni ers dros flwyddyn

Dylech gysylltu â'ch cyflenwr os bydd yn anfon bil atoch am ddefnydd o ynni am fwy na blwyddyn. 

Esboniwch eich bod yn deall eich bod yn cael eich diogelu gan y rheolau ôl-filio, ac mai dim ond am hyd at 12 mis o ddefnydd ynni y dylid codi tâl arnoch os nad ydych wedi cael bil cywir ers dros flwyddyn.

Defnyddiwch y llythyr enghreifftiol ôl-filio hwn gan Gyngor ar Bopeth i'ch helpu.

Dylech wneud cwyn os bydd y cyflenwr yn parhau i ofyn am y swm llawn. Dilynwch y camau yn ein canllaw: Cwyno am eich bil neu'ch cyflenwr trydan neu nwy.

Er mwyn helpu eich cyflenwr i anfon biliau cywir atoch, dylech geisio gwneud y canlynol:

  • darparu darlleniadau mesurydd rheolaidd
  • rhoi gwybod iddo pryd y byddwch yn symud i mewn ac allan o eiddo.
3

Os na allwch dalu ôl-fil

Os credwch na allwch fforddio talu am yr ynni a ddefnyddir, gofynnwch i'ch cyflenwr am opsiynau cynllun ad-dalu. Rhaid i'ch cyflenwr ynni ystyried faint rydych yn gallu ei fforddio, a bydd yn egluro'ch opsiynau. 

Gall Cyngor ar Bopeth hefyd eich helpu os na allwch gytuno ar gynllun talu gyda'ch cyflenwr neu os nad ydych yn fodlon ar yr opsiynau a gawsoch.

Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth, neu ffoniwch:

  • 0808 223 1133 – o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9am a 5pm
  • Ffôn testun: 18001 0808 223 1133
  • I gael cynghorydd Cymraeg ffoniwch: 0808 223 1144
  • Ffôn testun i gael cynghorydd Cymraeg: 18001 0808 223 1144