Hawlfraint ac Ymwadiad

This page is available in English.

Canllawiau hawlfraint

Diogelir y deunydd sy'n ymddangos ar y wefan hon gan hawlfraint y Goron, oni nodir fel arall. Gallwch ddefnyddio gwybodaeth hawlfraint y Goron (heb gynnwys logos) am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau Trwydded Llywodraeth Agored.

Dylid anfon unrhyw ymholiadau ynghylch defnyddio ac ailddefnyddio'r wybodaeth hon at: psi@nationalarchives.gsi.gov.uk

Nid yw'r caniatâd i atgynhyrchu deunydd hawlfraint y Goron yn ymestyn i unrhyw ddeunydd ar y wefan hon a nodir fel hawlfraint trydydd parti. Rhaid sicrhau caniatâd deiliaid yr hawlfraint dan sylw i atgynhyrchu'r cyfryw ddeunydd.

Gosod hyperddolenni a rhannu

Gall defnyddwyr fewnblannu deunydd fideo o'r wefan hon a gosod dolenni hyperdestun iddi.

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys na dibynadwyedd gwefannau trydydd parti y darperir dolenni iddynt. Ni ddylid ystyried bod rhestru dolenni yn gymeradwyaeth o unrhyw fath. Ni allwn warantu y bydd y dolenni hyn yn gweithio bob amser ac nid oes gennym unrhyw reolaeth dros argaeledd tudalennau y darperir dolenni iddynt.

Ein sianeli cyfryngau cymdeithasol

Rydym yn defnyddio Twitter, LinkedIn a'n blog yn bennaf er mwyn cyfathrebu a siarad â'r cyhoedd yn ogystal â'n rhanddeiliaid.

Twitter

Rydym yn rhedeg un sianel Twitter:

Bwriad @Ofgem yw siarad â defnyddwyr am faterion sy'n uniongyrchol berthnasol iddynt.

LinkedIn

Rydym yn rhedeg tudalen cwmni LinkedIn ar gyfer Ofgem.

YouTube 

Mae gennym sianel YouTube sy'n cynnal ein fideos.

Cynnal fideos ar JW Player

Rydym yn defnyddio JW Player er mwyn cynnal y fideos sydd wedi'u mewnblannu i'n gwefan.

Blog Ofgem

Mae gennym flog, a ddefnyddir yn bennaf i gyflwyno eich barn, lle y gall ymwelwyr adael sylwadau.

Sut rydym yn cymedroli ein sianeli cyfryngau cymdeithasol

Mae tîm cyfathrebu Ofgem yn cymedroli Twitter, LinkedIn a sylwadau ar flog Ofgem o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod oriau swyddfa.

Byddwn yn rhannu trydariadau ar Twitter y tu allan i oriau swyddfa o bryd i'w gilydd.

Sut rydym yn cysylltu â defnyddwyr cyfryngau cymdeithasol eraill

  • Nid yw'r ffaith bod un o'n sianeli cyfryngau cymdeithasol yn 'hoffi' rhywbeth neu'n aildrydar yn awgrymu cymeradwyaeth o unrhyw fath.
  • Efallai y byddwn yn eich dilyn ar Twitter - nid yw'r ffaith ein bod yn eich dilyn yn awgrymu cymeradwyaeth o unrhyw fath.
  • Byddwn yn cydymffurfio â'r Telerau Defnydd a bennir gan bob llwyfan cyfryngau cymdeithasol.

Sut rydym yn ymateb ar bob un o'n sianeli cyfryngau cymdeithasol

Nid ydym yn ymrwymo i ymateb i bob sylw na thrydariad unigol ar unrhyw lwyfan.

Ni allwn drafod materion sy'n ymwneud â phleidiau gwleidyddol nac ateb cwestiynau sy'n torri rheolau tŷ cyffredinol pob llwyfan – er enghraifft, Rheolau Twitter.

Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb os na fydd safleoedd Twitter, LinkedIn, YouTube nac adnodd gadael sylwadau Disqus ar ein blog ar gael.

Byddwn yn dileu'r canlynol o unrhyw lwyfannau cyfryngau cymdeithasol a ddefnyddir gennym:

  • sylwadau sarhaus, hiliol, rhywiaethol, homoffobig neu lidiol
  • sylwadau niwsans a gaiff eu hystyried yn sbam
  • gwybodaeth bersonol a rennir megis rhifau ffôn, manylion cyfeiriad ac ati.

Twitter

Byddwn yn ymateb i gwestiynau cwsmeriaid a anfonir i @ofgem gan @ofgem fel y bo'n briodol.

Nid yw aildrydar o gyfrifon Twitter Ofgem yn awgrymu cymeradwyaeth o unrhyw fath.

LinkedIn

Rydym yn defnyddio LinkedIn er mwyn rhannu barn a blogiau. Gall rhai o'r rhain fod yn gysylltiedig â'r ymgyngoriadau y mae Ofgem yn eu cynnal (blog yn ymwneud ag ymgynghoriad):

  • Lle rydym yn rhannu blog sy'n ymwneud ag ymgynghoriad, byddwn yn trin unrhyw sylwadau a gyflwynir fel ymateb i'r ymgynghoriad hwnnw.
  • Os hoffech ymateb i'r ymgynghoriad mewn ffordd arall, defnyddiwch y llwybrau arferol y mae'r ymgynghoriad yn eu hamlinellu.
  • Rydym yn cyhoeddi'r holl ymatebion i'r ymgynghoriad ar ein gwefan, ni waeth o ble y dônt, oni chânt eu marcio'n gyfrinachol. Rydych yn cydsynio i hyn yn awtomatig pan fyddwch yn cyflwyno sylw ar unrhyw flog sy'n ymwneud ag ymgynghoriad.

Gadael sylwadau ar flog Ofgem

Rydym yn cymedroli'r sylwadau ar flog Ofgem yn adweithiol. I gael gwybodaeth am sut rydym yn cymedroli a'r canllawiau y dylech eu dilyn wrth adael sylwadau, gweler ein canllawiau cymedroli a gadael sylwadau.

Ymwadiad

Caiff y wefan a deunydd sy'n ymwneud â gwybodaeth, cynhyrchion a gwasanaethau'r llywodraeth (neu wybodaeth, cynhyrchion a gwasanaethau trydydd parti), eu darparu fel y maent, heb unrhyw gynrychiolaeth na chymeradwyaeth a heb warant o unrhyw fath boed yn ddatganedig neu'n ymhlyg, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i warantau ymhlyg ynghylch ansawdd boddhaol, addasrwydd at ddiben penodol, peidio â thorri hawliau eiddo deallusol neu hawliau eraill, cydnawsedd, diogelwch a chywirdeb.

Ni chaiff y deunydd ar y wefan ei ystyried yn gyngor cyfreithiol neu broffesiynol ac ni ddylid ei ystyried felly. Dylai defnyddwyr geisio eu cyngor cyfreithiol neu broffesiynol eu hunain lle y bo'n briodol.

Nid ydym yn gwarantu y bydd darpariaeth y wefan neu fynediad at y deunydd sydd wedi'i gynnwys ar y wefan yn ddi-dor nac yn rhydd o wallau, y caiff diffygion eu cywiro, nac y bydd y wefan neu'r gweinydd sy'n ei darparu yn rhydd o feirysau ac nid ydym yn gwarantu nac yn gwneud honiadau ynghylch swyddogaeth, cywirdeb neu ddibynadwyedd y wefan a'i chynnwys. I'r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith, ni fyddwn yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod sy'n deillio o ddefnyddio neu fethiant i ddefnyddio'r wefan ac unrhyw ddeunyddiau y gellir cael gafael arnynt drwy'r wefan, neu sy'n gysylltiedig â hynny, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i golled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlyniadol, colli data, incwm, elw neu gyfle, colled neu ddifrod i eiddo a hawliadau trydydd partïon hyd yn oed os ydym wedi cael ein hysbysu y gallai colled neu ddifrod o'r fath godi.

Dangosyddion a data'r farchnad manwerthu a chyfanwerthu

Mae dangosyddion a data perthnasol marchnad Ofgem wedi'u cyhoeddi gyda'r nod o hyrwyddo buddiannau defnyddwyr nwy a thrydan, e.e. drwy hwyluso sylwebaeth a thrafodaeth ymhlith cyfranogwyr ac academyddion y diwydiant. Ni fwriedir i'r data gael eu defnyddio at unrhyw ddiben masnachol ac ni ddylid dibynnu arnynt chwaith.

Er bod pob ymdrech rhesymol yn cael ei wneud i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir drwy'r dangosyddion marchnad hyn yn gywir, nid yw Ofgem yn gwarantu bod y wybodaeth yn gyfredol nac yn gywir. Caiff y wybodaeth a ddarperir drwy ddangosyddion marchnad Ofgem ei darparu heb unrhyw gynrychiolaeth na chymeradwyaeth a heb warant o unrhyw fath, boed yn ddatganedig neu'n ymhlyg, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i warantau ymhlyg ynghylch peidio â thorri hawliau, cydnawsedd, diogelwch a chywirdeb.

Nid yw Ofgem yn gwarantu y bydd y dangosyddion marchnad a'r data cysylltiedig ar y wefan hon yn ddi-dor nac yn rhydd o wallau. Hefyd, er y bydd Ofgem yn ceisio gwirio unrhyw wallau y tynnwyd ei sylw atynt yn brydlon, nid yw'n yn gwarantu y caiff diffygion eu gwirio, na bod y wefan hon na'r gweinydd sy'n ei darparu yn rhydd o feirysau nac yn gwneud honiadau ynghylch swyddogaeth lawn, cywirdeb neu ddibynadwyedd y deunydd. Dylech gyfeirio at yr ymwadiad cyffredinol uchod a'r hysbysiad diogelu rhag feirysau isod.

Diogelu rhag feirysau

Rydym yn gwneud pob ymdrech i wirio a phrofi deunydd ar bob cam o'r broses gynhyrchu. Mae'n syniad da i chi redeg rhaglen gwrth-feirws ar yr holl ddeunydd a gaiff ei lawrlwytho o'r rhyngrwyd. Ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddata sy'n mynd ar goll, am unrhyw darfu ar ddata neu unrhyw ddifrod iddo nac am unrhyw ddifrod i'ch system gyfrifiadurol wrth ddefnyddio deunydd ar y wefan.

Y gyfraith a'r awdurdodaeth lywodraethol

Caiff y Telerau ac Amodau hyn eu llywodraethu gan gyfraith Cymru a Lloegr a'u dehongli yn unol â hi. Bydd unrhyw anghytundeb sy'n codi o dan y Telerau ac Amodau yn ddarostyngedig i awdurdodaeth llysoedd Cymru a Lloegr.