Ein blaenoriaethau a'n hamcanion

This page is available in English.

Ein nod yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ddefnyddwyr ynni, a'n prif ddyletswydd yw ‘diogelu buddiannau defnyddwyr presennol a defnyddwyr yn y dyfodol’. Mae hyn yn llywio ein holl waith rheoleiddio ym Mhrydain yn ogystal â'r ffordd rydym yn cydweithio â rhanddeiliaid. Mae'n gosod cyfrifoldeb arnom i werthuso bron pob sefyllfa neu newid arfaethedig o safbwynt defnyddwyr ynni.

Ceir pob math o ddefnyddwyr, gan gynnwys: cartrefi, micro-fusnesau, BBaChau, cyrff sector cyhoeddus a gwirfoddol, a chwmnïau diwydiannol a masnachol. Mae'r hyn sy'n digwydd ym mhob rhan o'r gadwyn gwerth ynni yn effeithio ar bob un o'r defnyddwyr hyn.

Ein blaenoriaethau

Mae ein naratif strategol yn nodi ein blaenoriaethau a'n hamcanion. Mae'n cwmpasu'r cyfnod hyd at ddiwedd 2023, pan fydd pob rhwydwaith yn ddarostyngedig i'r rheolaethau prisiau nesaf ‘(RIIO-2’), a phan fydd y cap ar brisiau tariffau diofyn, a osodwyd gan y llywodraeth yn ddiweddar, yn dod i ben. Mae hefyd yn cynnwys y cyfnod pan fydd y llywodraeth yn cynnal ei Hadolygiad nesaf o Wariant.

Wrth gyflawni'r strategaeth hon, gall defnyddwyr a rhanddeiliaid ddisgwyl i ni wneud y canlynol:

  • hwyluso ymdrechion i ddatgarboneiddio er mwyn creu'r economi sero net rataf i ddefnyddwyr.
  • diogelu defnyddwyr, yn enwedig y rhai sy'n agored i niwed, drwy fynd i'r afael ag arferion diegwyddor a sicrhau eu bod yn cael eu trin yn deg.
  • galluogi cystadleuaeth ac arloesedd, gan ostwng prisiau a chreu cynhyrchion a gwasanaethau newydd o ganlyniad i hynny.

Rydym hefyd yn cyflwyno nifer o raglenni cymorth amgylcheddol a chymdeithasol y llywodraeth er mwyn sicrhau'r gwerth gorau am arian i ddefnyddwyr. Mae'r rhaglenni hyn yn allweddol er mwyn creu gwres a phŵer carbon isel, ac maent yn cwmpasu meysydd mor amrywiol â gwres a thrydan adnewyddadwy, effeithlonrwydd ynni a thlodi tanwydd.

Yn sgil y newidiadau cyflym yn y diwydiant ynni, rydym yn disgwyl y byddwn yn diwygio ein strategaeth yn rheolaidd. Byddwn yn parhau i gyhoeddi ein Blaenraglen Waith ac ymgynghori arni bob blwyddyn, gan fod hyn yn darparu'r cyd-destun cyffredinol ar gyfer ein blaenoriaethau.

Ein pwerau a'n dull o reoleiddio

Rydym yn gweithredu o fewn fframwaith statudol a gaiff ei bennu gan y Senedd. Mae hwn yn nodi ein dyletswyddau ac yn rhoi pwerau i ni gyflawni ein hamcanion cyffredinol.

Y llywodraeth sy'n gyfrifol am osod y polisi ar gyfer y sector ynni a chynnig unrhyw newidiadau i'r fframwaith statudol hwn. Mae gennym rôl glir i'w chwarae i gefnogi materion polisi megis datgarboneiddio, ac mae angen i ni weithredu o fewn y fframwaith hwn. Er nad ydym yn cyfarwyddo'r polisi cyffredinol yn y sector, gallwn dynnu sylw at unrhyw fylchau mewn polisïau pwysig sy'n effeithio ar ddefnyddwyr yn ein barn ni.

Rydym bob amser yn ceisio gwella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd ein dull gweithredu.  Mae hyn yn cynnwys nodi costau a buddiannau, yn ogystal ag effeithiau cymdeithasol ac amgylcheddol pob penderfyniad mawr.

Dim ond lle y bo angen rydym yn rheoleiddio er mwyn diogelu buddiannau defnyddwyr, ac rydym yn ystyried yn ofalus a yw unrhyw ofyniad rheoliadol rydym yn cynnig ei gyflwyno yn gymesur ac yn ofynnol i ddiogelu defnyddwyr.

Rhan allweddol o'n gwaith yw ein cyfrifoldeb, yn unol â'n Canllawiau Gorfodi, i gynnal ymchwiliadau i ymddygiad cwmni os byddwn o'r farn ei fod wedi torri un o amodau ei drwydded neu fynd yn groes i ofynion deddfwriaeth yn ymwneud â diogelu defnyddwyr neu gystadleuaeth. 

Mae gennym y pŵer i'w gwneud yn ofynnol i wybodaeth gael ei datgelu os byddwn o'r farn bod cwmnïau wedi torri amodau neu fynd yn groes i ofynion (heblaw am achosion o dorri cyfraith defnyddwyr lle na ellir gosod cosbau) yn ogystal â gosod dirwyon a gorchmynion gorfodi arnynt. 

Gallwch ddarllen manylion am ein hymchwiliadau sydd wedi dod i ben a'r rhai sy'n mynd rhagddynt, yn ogystal â'r camau gorfodi rydym wedi'u cymryd, yn ein hadran Ymchwiliadau.

Dysgwch fwy am ein pwerau gorfodi

Ein heffaith

Rydym yn egluro ein cynnydd o ran diogelu defnyddwyr a chyflawni blaenoriaethau ein strategaeth yn ein Hadroddiadau Blynyddol.

Mae cwestiynau ynglŷn â sut y caiff ynni ei gynhyrchu a'i gyflenwi, ei fforddiadwyedd, ei gynaliadwyedd a'i effaith amgylcheddol, wrth wraidd budd y cyhoedd. Fel rheoleiddiwr ynni annibynnol Prydain, rydym mewn sefyllfa unigryw i gyfleu darlun diduedd a chadarn o'r sector.

Yn ogystal ag ystadegau cyffredin ar berfformiad y farchnad ar Borth Data Ofgem, rydym yn llunio adroddiadau blynyddol ar Sefyllfa'r Marchnadoedd Ynni ac effaith ein polisïau ar Ddefnyddwyr. Gyda'i gilydd, eu nod yw rhoi dadansoddiad cyfredol a chlir yn cwmpasu marchnadoedd ynni manwerthu a chyfanwerthu, a'r rhwydweithiau ynni.