Cynlluniau cymorth a chyngor ar arbed ynni

This page is available in English.

Mae llawer o gyflenwyr yn cynnig mesurau arbed ynni wedi eu cymhorthdalu i gwsmeriaid drwy gynlluniau sydd wedi eu cefnogi gan y llywodraeth i annog defnydd effeithlon o ynni.

Gall fod yn fwy ynni effeithlon helpu i leihau eich biliau, i gadw eich tŷ yn gynnes ac i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd. Rydym yn egluro'r cynlluniau yma, gyda phwy y dylid siarad ynglŷn â gwneud cais a sut y gallwch gael cyngor a chymorth ychwanegol.

Cynlluniau effeithlonrwydd ynni blaenorol

Tariff Cyflenwi Trydan

Pwy sy'n ei redeg?

Ofgem yn gweinyddu rhan o'r cynllun, ond mae cyflenwyr trydan penodol yn trafod ceisiadau a thaliadau.

Beth ydyw?

 • Taliad rheolaidd gan gyflenwr trydan os ydych yn cynhyrchu eich trydan eich hun o ffynhonnell adnewyddadwy.
 • Gall cartrefi, busnesau a grwpiau cymunedol oll wneud cais.
 • Mae'r swm yn dibynnu'n bennaf ar ba dechnoleg y byddwch yn ei defnyddio a faint o drydan y gallwch ei gynhyrchu.

Sut y gallaf ei gael?

 1. Gwnewch gais i gyflenwr trydan – am restr o'r cwmnïau sy'n cymryd rhan, gweler ein hadran ar y Tariff Cyflenwi Trydan (nid oes rhaid mai chi sy'n berchen arno).
 2. Cyn gwneud cais, mae angen cymeradwyaeth arnoch naill ai drwy'r Cynllun Ardystio Microgynhyrchu ('MCS') neu achrediad o dan ROO-FIT. Mae p'un sydd ei angen arnoch yn dibynnu ar y dechnoleg byddwch yn ei defnyddio a faint o drydan byddwch yn ei gynhyrchu.

Cymhelliant Gwres Adnewyddadwy: Domestig ac Annomestig

Mae dwy ran i'r cynllun hwn: domestig ac annomestig.

Mae gan y ddwy eu prosesu gwneud cais eu hunain, ynghyd â thariffau, meini prawf ymuno a rheolau gwahanol.

Pwy sy'n ei redeg?

Ofgem yn rhedeg y ddwy ran, yn seiliedig ar bolisi a rheoliadau wedi eu llunio gan y llywodraeth.

Beth ydyw?

 • Taliad am gynhyrchu gwres o ffynhonnell adnewyddadwy a'i ddefnyddio i gynhesu eich cartref neu'ch busnes.
 • Cewch gyfradd tariff ei thalu i chi am bob uned o ynni rydych yn ei chynhyrchu.
 • Caiff taliadau domestig eu talu dros gyfnod o saith mlynedd.
 • Caiff taliadau annomestig eu talu dros gyfnod o 20 mlynedd.

Sut y gallaf ei gael?

Yn gyntaf, gweler ein hadrannau ar:

Gallwch wedyn wneud cais i Ofgem, gweinyddwyr y cynllun, gan ddefnyddio'r manylion y byddwch yn eu gweld ar-lein.

Y Fargen Werdd

Pwy sy'n ei redeg?

Nid yw Ofgem yn gweinyddu'r cynllun llywodraeth hwn – mae'n cael ei redeg gan Gorff Goruchwylio a Chofrestru'r Fargen Werdd.

Beth ydyw?

Ffordd o ariannu gwaith a fydd yn gwneud eich cartref neu'ch busnes yn fwy ynni effeithlon.

Bydd rhai mathau o waith uwchraddio, megis gwell inswleiddio, yn lleihau eich biliau ynni. Mae'n bosibl y byddwch yn gallu talu am y gwaith gosod o'r arbedion y byddwch yn eu gwneud ar filiau o ganlyniad i'r Fargen Werdd.

Sut y gallaf ei gael?

 1. Dechreuwch drwy gael Asesiad y Fargen Werdd. Mae'n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu am hyn.
 2. I ddod o hyd i aseswr, ewch i: gdorb.decc.gov.uk/consumersearch.

Os yw'r asesiad yn argymell gwelliannau, gallwch wneud trefniadau i gael arian ac am y gwaith gosod.

Rhwymedigaeth y Cwmni Ynni

Pwy sy'n ei redeg?

Ofgem sy'n gweinyddu'r cynllun.

Beth ydyw?

 • Rhwymedigaeth ar gwmnïau ynni i osod mesurau effeithlonrwydd ynni mewn cartrefi.
 • Mae mesurau yn cynnwys inswleiddio llofftydd a waliau, a boeleri mwy effeithlon. Gall cwmnïau ddewis pa gartrefi maent yn eu trin a faint i'w ariannu.
 • Mae arbedion carbon a chost y mesurau hyn yn cyfrif tuag at rwymedigaethau'r Cwmni.

Sut y gallaf ei gael?

 1. Gweler ein hadran ar Rwymedigaeth y Cwmni Ynni
 2. Siaradwch â chwmni ynni (nid oes rhaid mai eich cwmni eich hun ydyw)
 3. Siaradwch â gosodwr.
 4. Siaradwch â'r Gwasanaeth Cyngor ar Arbed (opens external website)

Gostyngiad Cartrefi Cynnes

Pwy sy'n ei redeg?

Ofgem yn monitro cwmnïau ynni o dan y cynllun hwn.

Beth ydyw?

 • Gostyngiad untro o £140 i'ch bil. Gallech fod yn gymwys os ydych yn cael elfen Credyd Gwarant Credyd Pensiwn. 
 • Mae rhai cyflenwyr hefyd yn cynnig gostyngiad i grwpiau eraill, megis pobl anabl neu blant ifanc. Mae'r manylion yn amrywio, felly holwch eich cyflenwr trydan.
 • Nid yw pob cyflenwr yn cynnig yr ad-daliad, er bod y cwmnïau mwy o faint yn gwneud hynny.

Sut y gallaf ei gael?

 1. I gael gwybod a ydych yn gymwys, ffoniwch y Gwasanaeth Cyngor ar Arbed (opens external website).
 2. Os ydych yn cael pensiwn mae'n bosibl y byddwch yn cael eich talu'n awtomatig. Fel arall bydd eich cyflenwr yn gofyn i chi wneud cais, ac yn gosod terfyn amser am hyn.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth ar ein rôl i ddarparu cynlluniau penodol y llywodraeth a rhagor o wybodaeth am y cynlluniau hyn yn Rhaglenni Amgylcheddol.  

Cael rhagor o gyngor am arbed ynni

Gallwch gael rhagor o gyngor a chymorth am effeithlonrwydd ynni drwy'r canlynol:

Rhagor o ganllawiau ar help ychwanegol