Cwestiynau cyffredin ar gyfer defnyddwyr domestig

This page is available in English.

Dyma atebion i rai o'r cwestiynau cyffredin am y cynllun Rhwymedigaeth Cwmnïau Ynni (ECO).

Efallai y byddwch hefyd am gysylltu â'r Gwasanaeth Cyngor ar Arbed Ynni (ESAS), sef llinell gymorth annibynnol a sefydlwyd gan yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni (EST). Mae'r gwasanaeth hwn yn rhoi cyngor diduedd, am ddim ar arbed ynni i gartrefi a busnesau yng Nghymru a Lloegr.

Os ydych yn byw yng Nghymru a Lloegr, ffoniwch linell gymorth ESAS ar 0300 123 1234 neu e-bostiwch energy-advice.est.org.uk. Fel arall, ewch i Wefan yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni.

Os ydych yn byw yn yr Alban, ffoniwch linell gymorth Ynni Cartref yr Alban (HES) ar 0808 808 2282 neu ewch i wefan yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni.

Beth yw ECO?

Cynllun effeithlonrwydd ynni'r llywodraeth ym Mhrydain Fawr yw'r Rhwymedigaeth Cwmnïau Ynni (ECO) er mwyn helpu i leihau allyriadau carbon a mynd i'r afael â thlodi tanwydd.

Amlinellir cynllun ECO yng Ngorchymyn Trydan a Nwy (Rhwymedigaeth Cwmnïau Ynni) 2014 (Gorchymyn ECO2) fel y'i diwygiwyd gan Orchymyn Trydan a Nwy (Rhwymedigaeth Cwmnïau Ynni) (Diwygio) 2017. Ceir gwybodaeth am ein rôl fel gweinyddwr cynllun ECO ar ein gwefan.

Beth yw'r rhwymedigaethau gwahanol o dan ECO?

O 1 Ebrill 2017, bydd ECO yn cynnwys dwy rwymedigaeth wahanol:

1) Y Rhwymedigaeth Lleihau Allyriadau Carbon (CERO). Mae'n ofynnol i gyflenwyr leihau allyriadau carbon drwy hyrwyddo'r gwaith o inswleiddio waliau a thoeau a chysylltiadau â systemau gwresogi ardal.

Gellir hefyd osod mesurau inswleiddio eraill, cyhyd â'u bod yn bodloni amodau penodol.

Mae'n rhaid cyrraedd o leiaf 15% o'r targed mewn ardaloedd gwledig. 

2) Rhwymedigaeth Lleihau Costau Gwresogi'r Cartref (HHRCO).

Ar gyfer HHCRO, mae'n rhaid i gyflenwyr gyflwyno mesurau effeithlonrwydd ynni sy'n lleihau costau gwresogi cartrefi i bobl sydd ar incwm isel, yn dlawd o ran tanwydd ac yn agored i niwed. Gellir cyflwyno mesurau HHCRO:

 • eiddo domestig preifat a ddefnyddir gan rywun sy'n cael budd-daliadau penodol (y grŵp help i wresogi)
 • safleoedd domestig preifat lle y cânt eu cyfeirio at ECO drwy ddatganiad awdurdod lleol
 • tai cymdeithasol lle mae gan y safle sgôr effeithlonrwydd ynni EPC o E, F neu G. Gellir cyflwyno mesurau inswleiddio a gwres canolog tro cyntaf yn unig i'r safleoedd hyn.

Roedd trydedd rwymedigaeth, y Rhwymedigaeth Arbed Carbon yn y Gymuned (CSCO), mewn grym o fis Ionawr 2013 i 31 Mawrth 2017, ond mae bellach wedi dod i ben.

Pwy yw'r cyflenwyr ynni sy'n dod o dan y rhwymedigaeth?

A allaf elwa ar gyllid ECO?

Mae sawl ffordd y gallwch weld a allwch elwa ar ECO:

Os ydych yn byw yng Nghymru neu Loegr, dylech gysylltu â'r Gwasanaeth Cyngor ar Arbed Ynni yn gyntaf (0300 123 1234). Os ydych yn byw yn yr Alban, gallwch gysylltu ag Ynni Cartref yr Alban (0808 808 2282). Gallant roi gwybod i chi a ydych yn gymwys i gael cymorth o dan y cynllun.

Gallwch wneud rhagor o ymholiadau ynglŷn â manteisio ar fesurau ECO drwy gysylltu ag unrhyw un o'r cyflenwyr sy'n dod o dan y rhwymedigaeth (nid oes rhaid mai'ch darparwr ynni eich hun ydyw)  

Hefyd, gall Darparwr y Fargen Werdd neu Aseswr y Fargen Werdd gysylltu â chi a fydd yn dal i weithredu o dan ECO. Gall y cwmnïau hyn benderfynu ar ba fesurau y gellir eu gosod yn eich eiddo a beth yw eich opsiynau o ran cyllid.

Hefyd, gallech ddefnyddio adnodd cyfrifo grantiau ynni'r llywodraeth er mwyn gwirio a ydych yn gymwys i gael cymorth gyda'ch biliau ynni.

A fydd yn rhaid i mi dalu am osod mesur effeithlonrwydd ynni?

Bydd eich cyflenwyr yn penderfynu ar ba fesurau y byddant yn eu hariannu, faint y byddant yn ei wario, a pha osodwr y byddant yn gweithio gydag ef.

Bydd lefel y cyllid yn dibynnu ar y math o fesur a nifer o ffactorau eraill. Mewn rhai achosion, efallai y bydd gofyn i chi gyfrannu at gostau gosod. Os felly, byddwn yn eich annog i chwilio am y fargen orau.

Ai dim ond gan fy nghyflenwr ynni fy hun y gallaf gael cymorth ECO?

Nage. Gall unrhyw gyflenwr ynni sy'n dod o dan rwymedigaeth gyflwyno mesurau i unrhyw safle domestig yng Nghymru, Lloegr a'r Alban, ar yr amod y bodlonir y meini prawf cymhwysedd.

A allaf gael fy moeler wedi'i drwsio neu wedi'i newid o dan ECO?

Mae'n bosibl cael eich boeler wedi'i drwsio neu wedi'i newid o dan y Rhwymedigaeth Lleihau Costau Gwresogi'r Cartref (HHCRO). Mae'r rhwymedigaeth hon yn canolbwyntio ar fesurau sy'n lleihau costau gwresogi cartrefi i bobl sydd ar incwm isel, yn dlawd o ran tanwydd ac yn agored i niwed.

Fodd bynnag, o 1 April 2017, bydd terfyn ar nifer y boeleri y gellir eu gosod o dan y cynllun.

Rwy'n bwriadu adeiladu estyniad i'm cartref. A allaf gael help gan ECO i'w wneud yn fwy effeithlon o ran ynni?

Gallech fod yn gymwys ar gyfer cymorth ECO. Fodd bynnag, dim ond ar gyfer gwelliannau sy'n rhagori ar ofynion y rheoliadau adeiladu presennol y mae cymorth ar gael.

A yw gosod gwydr ffenestri yn fesur cymwys o dan ECO?

Ydy. I gael gwybod pa fesurau sy'n gymwys o dan ECO, edrychwch ar ein Tabl Mesurau ECO2t.

Mae gosod gwydr ffenestri yn fesur eilaidd o dan y Rhwymedigaeth Lleihau Allyriadau Carbon. Er mwyn i fesur fod yn gymwys i fod yn fesur ECO, mae'n rhaid iddo gael ei osod yn yr un safle â phrif fesur, megis inswleiddio wal neu atig.

Cadarnhau manylion achredu gosodwyr sy'n cynnig mesurau o dan ECO

Os yw'r cwmni yn honni ei fod yn osodwr, gofynnwch am gael gweld manylion achredu. Ar gyfer y rhan fwyaf o fesurau, mae'n rhaid i osodwyr o dan ECO fod yn achrededig o dan PAS 2030 (Manyleb ar Gael i'r Cyhoedd) a bydd ganddynt rif cofrestru. Os ydynt yn gosod mesurau microgynhyrchu (e.e. mesurau sy'n cynhyrchu gwres) mae angen iddynt fod yn achrededig o dan y Cynllun Ardystio Microgynhyrchu (MCS) a byddant yn gofrestredig ar wefan MCS. Mae'n rhaid i bob cwmni sy'n atgyweirio neu'n newid boeler nwy fod ar y Gofrestr Diogelwch Nwy. Gallwch gadarnhau hyn ar wefan y Gofrestr Diogelwch Nwy.

Cyngor i denantiaid sydd yn y sector rhentu preifat

Mae'n bosibl y gellir gosod mesurau ECO os ydych yn denant sy'n byw mewn eiddo a rentir yn breifat drwy rwymedigaethau HHCRO a CERO. Er mwyn gwneud hynny, mae'n rhaid i chi gael caniatâd eich landlord.

Mae rhan dau o Reoliadau Effeithlonrwydd Ynni (Eiddo a Rentir yn Breifat) (Cymru a Lloegr) 2015 hefyd yn pennu rhai o'ch hawliau ynglŷn â chael caniatâd mewn amgylchiadau penodol. Mae BEIS wedi cyhoeddi canllaw ar ei gwefan sy'n amlinellu'r rheoliadau hyn yn fanylach a'r camau allweddol y mae'n rhaid i denant eu cymryd wrth lunio cais caniatâd effeithlonrwydd ynni.

Pa ddogfennau y dylwn eu cael gan osodwr mesur ECO?

Dylid cadw'r dogfennau hyn mewn man diogel rhag ofn y bydd angen i chi gyfeirio atynt yn y dyfodol.

Dylech gael y canlynol:

- Dogfennau sy'n nodi trefniadau'r gwaith, er enghraifft contract
   Sicrhewch fod gennych ddogfen sy'n nodi'r trefniadau i wneud y gwaith yn eich eiddo. Mynnwch gael eich cyngor technegol neu gyfreithiol eich hun os credwch fod angen hyn. 

- Caniatâd ECO a hysbysiad preifatrwydd
   Dylai'r gosodwr ddarparu hyn cyn i'r gwaith gosod gael ei wneud. Mae hyn yn sicrhau bod y sawl sy'n byw yn yr eiddo (lle cyflwynir y mesur ECO) yn gwybod sut a pham y bydd ei wybodaeth yn cael ei phrosesu, gan gynnwys i bwy y caiff y wybodaeth ei datgelu.

Datganiad cydymffurfiaeth a gwaith gosod wedi'i gwblhau
   Ar ôl i'r gwaith gael ei gwblhau, dylai'r gosodwr ofyn i chi lenwi'r ffurflen ‘Datganiad cydymffurfiaeth a gwaith gosod wedi'i gwblhau’. Mae'n bwysig eich bod yn llofnodi hyn dim ond pan fydd y gwaith wedi'i gwblhau a'ch bod yn fodlon ar y gwaith. Dylech gadw copi o'r ddogfen hon.

Ar gyfer mesurau unigol, rydym yn argymell eich bod yn cadw'r dogfennau isod, fel y bo'n berthnasol.

Inswleiddio waliau

‘Gwarantau priodol’ ECO

 • Mae'n rhaid i unrhyw fesur inswleiddio wal (megis inswleiddio wal geudod neu wal allanol) gynnwys gwarant sy'n para am o leiaf 25 mlynedd. Rydym yn cyhoeddi rhestr o ddarparwyr gwarantau priodol ar ein gwefan. Os gosodwyd eich gwaith inswleiddio wal ar ôl mis Ebrill 2015, gallwn gadarnhau enw'r darparwr gwarant i chi.
 • Os nad oes gennych eich gwarant a chafodd y mesur ei osod cyn mis Ebrill 2015, gallwch gysylltu â'r holl asiantaethau gwarantu sy'n cwmpasu'r math o waith inswleiddio waliau a gofyn iddynt a oes cofnod ganddynt o warant ar gyfer eich cyfeiriad. Mae rhestr o asiantaethau gwarantu sy'n cwmpasu mesurau ECO a osodwyd cyn mis Ebrill 2015 ar gael ar ein gwefan.

Gwarant gweithgynhyrchwr/gosodwr

 • Yn ychwanegol at gael gwarant briodol ECO, gellir rhoi gwarant gweithgynhyrchwr a/neu osodwr i chi sy'n cwmpasu'r gwaith gosod.

Boeleri neu wresogyddion storio trydan newydd neu wedi'u disodli

 • Mae'n rhaid i foeleri neu wresogyddion storio trydan sy'n cael eu hatgyweirio neu eu newid o dan ECO gynnwys gwarant, a ddarperir gan y gosodwr ar adeg y gwaith gosod. Nid ydym yn cadw manylion pa gwmni sydd wedi rhoi gwarantau ar gyfer atgyweirio neu newid boeleri. Efallai yr hoffech gadarnhau hefyd a oes gan y boeler warant gan y gweithgynhyrchwr sy'n annibynnol ar ECO a all amlinellu gweithdrefn hawlio. Mae'n rhaid i beirianwyr cofrestredig roi gwybod am osod boeler newydd i'w Hawdurdodau Lleol. Gellir rhoi gwybod drwy'r Gofrestr Diogelwch Nwy. Ar ôl rhoi gwybod, dylai Tystysgrif Cydymffurfiaeth Rheoliadau Adeiladu gyrraedd drwy'r post o fewn 10-15 diwrnod gwaith. Sicrhewch eich bod yn cadw'r Dystysgrif hon. [Gallwch gael mwy o wybodaeth am y Gofrestr Diogelwch Nwy drwy'r ddolen ganlynol]. Os na chewch hon, holwch y gosodwr.

Mesurau effeithlonrwydd ynni eraill

 • Ar gyfer mathau eraill o fesurau effeithlonrwydd ynni (dyma restr o'r mesurau sy'n gymwys o dan ECO), nid oes angen gwarantau. Fodd bynnag, efallai bod gweithgynhyrchwr y cynnyrch neu'r gosodwr wedi darparu gwarant ar gyfer y gosodiad a dylech gyfeirio at hyn os bydd problemau'n codi gyda'r mesur. Sicrhewch eich bod yn gofyn i'r gosodwr a yw'r cynnyrch yn cynnwys gwarant gweithgynhyrchwr. Os felly, sicrhewch eich bod yn cael copi o'r warant gan eich darparwr. 

Gofyn am wybodaeth gan Ofgem am eich mesur ECO

Os yw'r mesur wedi cael ei osod o dan ECO, yn amodol ar gydymffurfiaeth â gofynion deddfwriaeth cyfraith gwybodaeth, gallwch hefyd ofyn i Ofgem roi copi i chi o'r holl ddata sydd gennym ar y mesur a osodwyd yn eich eiddo. Gallai hyn gynnwys enw'r gosodwr (os gosodwyd y mesur ar ôl mis Ebrill 2015), darparwr gwarant briodol ECO os yw'n berthnasol, y cwmni ynni a ariannodd y mesur, ac a roddwyd gwybod i ni am y mesur a osodwyd yn eich eiddo.  I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â'r tîm ECO.

Noder, ni fydd gennym y wybodaeth hon ar ein cronfa ddata tan dri mis ar ôl i'r gwaith gosod cael ei gwblhau.

Beth yw'r Fargen Werdd?

Cynllun y llywodraeth a ddechreuodd yn 2012 yw'r Fargen Werdd. Ei nod oedd eich helpu i wneud gwelliannau arbed ynni i'ch cartref a chael y ffordd orau o dalu amdanynt. Nid yw Ofgem yn gweinyddu'r Fargen Werdd.

Nid yw'r llywodraeth yn ariannu Cwmni Cyllid y Fargen Werdd mwyach, felly ni chaiff unrhyw arian ei ryddhau o dan Gronfa Gwella Cartrefi'r Fargen Werdd mwyach. 

Cwynion am safonau gosod

Mae'r wybodaeth hon ar gyfer defnyddwyr domestig y cawsant fesurau effeithlonrwydd ynni wedi'u cyflwyno drwy gynllun llywodraeth y DU.

Nid ydym yn rhan o'r gwaith o weinyddu cynlluniau eraill fel y rhai a gynhelir gan awdurdodau lleol, a llywodraethau’r Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon.

Ein rôl a'n gallu i helpu

Yn gyffredinol, mae ein rôl fel gweinyddwr ECO yn cynnwys pennu targedau ar gyfer pob cwmni ynni, sicrhau cydymffurfiaeth a monitro ei gynnydd o ran cyrraedd y targedau hyn.

Gan nad oes gennym unrhyw oruchwyliaeth dros y trefniadau cytundebol rhwng cwmnïau ynni o dan rwymedigaeth a'r rhai sy'n gosod mesurau effeithlonrwydd ynni ar eu rhan, mae ein gallu i'ch helpu i ddatrys cwyn yn seiliedig yn bennaf ar roi cyngor cyffredinol ac, mewn rhai achosion, roi gwybodaeth am y gosodiad ei hun.

Wedi dweud hynny, rydym bob amser yn awyddus i glywed am y problemau a gafwyd gan ddefnyddwyr er mwyn i ni allu gweithio gyda'r diwydiant i wella safonau.

Dylai'r camau a amlinellir isod eich helpu i ddatrys cwynion am fesur effeithlonrwydd ynni a osodir yn eich cartref.

Cam 1: Darganfod pryd y cafodd y mesur ei osod

Os cafodd y mesur ei osod o dan un o gynlluniau effeithlonrwydd ynni llywodraeth y DU, gall gwybod y dyddiad y gwaith gosod eich helpu i ddeall pa gynllun sydd dan sylw.

Ceir crynodeb o gynlluniau cyfredol a diweddar isod.

 • Roedd y Cynllun Rhwymedigaeth Cwmnïau Ynni (ECO), a ddechreuodd gydag ECO1, ar waith rhwng mis Ionawr 2013 a mis Mawrth 2015.  Estynnwyd Cynllun ECO ym mis Ebrill 2015 (ECO2) a'r bwriad oedd y byddai'n dod i ben ym mis Mawrth 2017. Fodd bynnag, mae ECO2 bellach wedi'i estyn ymhellach a bydd yn parhau tan fis Medi 2018 (ECO2t).
 • Roedd y Targed Lleihau Allyriadau Carbon (CERT) ar waith rhwng 1 Ebrill 2008 a 31 Rhagfyr 2012.
 • Daeth Rhaglen Arbed Ynni yn y Gymuned (CESP) i rym ar 1 Medi 2009 ac roedd y cyfnod rhwymedigaeth ar waith rhwng 1 Hydref 2009 a 31 Rhagfyr 2012.
 • Roedd cynllun yr Ymrwymiad Effeithlonrwydd Ynni (EEC) cyntaf ar waith rhwng 2002 a 2005 ac roedd yr ail (EEC2) ar waith rhwng 2005 a 2008.
 • Roedd Safonau Perfformiad Effeithlonrwydd Ynni (EESoP) ar waith rhwng 1994 a 2002.

O ran y cynlluniau sydd wedi dod i ben, mae'n annhebygol y byddwn yn gallu rhoi unrhyw wybodaeth i chi er mwyn penderfynu a gafodd y mesur ei osod o dan y cynllun dan sylw, neu unrhyw fanylion am y gosodiad ei hun,

Cam 2: Dewch o hyd i'ch gwaith papur a chysylltwch â'r gosodwr.

Y cam nesaf fydd cysylltu â'r gosodwr sy'n gyfrifol am y gwaith. Gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth hon yn y gwaith papur a roddwyd i chi pan gafodd y mesur ei osod.

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth hon a chafodd y mesur ei osod yn eich eiddo o fis Ebrill 2015 ymlaen, gallwn gadarnhau enw'r gosodwr sydd wedi'i gofrestru ar ein cronfa ddata. Er mwyn gwneud hyn, cysylltwch â'r tîm ECO a byddwn yn anfon cais data atoch y bydd angen i chi ei ddychwelyd atom. (Noder, ni fydd gennym y wybodaeth hon ar ein cronfa ddata tan dri mis ar ôl i'r gwaith gosod cael ei gwblhau.)

Os cafodd y mesur ei osod cyn mis Ebrill 2015, efallai y bydd gan y cwmni ynni a helpodd i ariannu'r gwaith gofnod o enw'r gosodwr (gweler cam 5) ac efallai y bydd yn gallu eich helpu.

Cam 3: Dod o hyd i'ch gwarant

Inswleiddio waliau

Os cafodd y mesur ei osod o dan ECO a'i fod yn fath o waith inswleiddio waliau, caiff ei gwmpasu gan warant. Os nad yw'r gosodwr mewn busnes mwyach neu os nad yw wedi mynd i'r afael â’ch pryderon, dylech wedyn gysylltu â darparwr y warant.

Mae rhestr o ddarparwyr gwarant priodol a'u manylion cyswllt ar ein gwefan ar gyfer ECO1 ac ECO2 (gan gynnwys ECO2t).

Ar gyfer mesurau ECO a osodwyd o fis Ebrill 2015, gallwn gadarnhau enw'r asiantaeth warantu berthnasol ar gyfer inswleiddio waliau, ond nid ydym yn cadw gwybodaeth am fesurau a osodwyd cyn hynny.

Os nad oes gennych eich gwarant a chafodd y mesur ei osod cyn mis Ebrill 2015, gallwch gysylltu â'r holl asiantaethau gwarantu sy'n cwmpasu'r math o waith inswleiddio waliau dan sylw a gofyn iddynt a oes cofnod ganddynt o warant ar gyfer eich cyfeiriad.

Cysylltwch â'r tîm ECO am fwy o wybodaeth.

Boeleri

Roedd yn rhaid rhoi gwarant am o leiaf flwyddyn neu ddwy flynedd ar gyfer unrhyw waith atgyweirio boeler o dan ECO1.

O dan ECO2, mae angen gwarant arnom am o leiaf fwyddyn ar gyfer unrhyw waith atgyweirio neu newid boeler.

Nid ydym yn cadw manylion pa gwmni sydd wedi rhoi gwarantau ar gyfer atgyweirio neu newid boeleri.

Efallai yr hoffech hefyd edrych a oes gan y boeler warant gan y gweithgynhyrchwr sy'n annibynnol ar ECO a all gynnwys gweithdrefn hawlio ar wahân.

Gwresogyddion Storio Trydan (ESH)

Mae'n rhaid i bob gwresogydd storio trydan sy'n cael ei atgyweirio neu ei osod o dan ECO gynnwys gwarant o leiaf flwyddyn. Gall hyn fod yn warant gweithgynhyrchwr. Nid ydym yn cadw manylion am warantau a roddir.

Mesurau eraill

Nid oes angen gwarantau ar gyfer mesurau eraill a osodwyd o dan ECO. Fodd bynnag, efallai bod y gweithgynhyrchwr neu'r gosodwr wedi darparu polisi ar gyfer y gosodiad a dylech gyfeirio ato.

Noder: Mae rhai darparwyr gwarantau yn argymell y dylai defnyddwyr gysylltu â hwy ar yr un pryd â chysylltu â'r gosodwr ynglŷn â chwyn. Gallai hyn helpu i gyflymu'r gwaith o ddatrys eich cwyn.

Cam 4: Cysylltu â'r corff goruchwylio perthnasol

Gall y gosodwr sy'n gyfrifol am y gwaith hefyd fod yn rhan o achrediad a/neu gorff ardystio, a/neu gymdeithas grefft sy'n cynnal safonau diwydiant.

Mae gan sefydliadau megis y Gofrestr Diogelwch Nwy, y Gymdeithas Inswleiddio Genedlaethol, a Chorff Goruchwylio a Chofrestru'r Fargen Wedd weithdrefnau ar gyfer cwynion a wnaed yn erbyn aelodau cofrestredig. Ceir y manylion cyswllt isod.

Y Gofrestr Diogelwch Nwy Ffôn: 0800 408 5500
Y Gymdeithas Inswleiddio Genedlaethol Ffôn: 01525 383313
Corff Goruchwylio a Chofrestru'r Fargen Werdd

Y Cynllun Ardystio Microgynhyrchu (MCS) Ffôn: 0207 090 1082

Cam 5: Cysylltwch â'r cwmni ynni

Fel rheol, mae'r contract ar gyfer y gwaith a wnaed yn eich cartref rhyngoch chi a'r gosodwyr. Fodd bynnag, mewn rhai achosion efallai y gall y cwmni ynni a ariannodd y mesur yn bennaf roi wybodaeth i chi am y gosodwr neu'r warant a ddarparwyd.

Os cafodd eich mesur ei osod o dan y cynllun ECO, gallwn ddweud wrthych pa gwmni a ariannodd y gwaith yn bennaf. Cysylltwch â'r tîm ECO am fwy o wybodaeth.

Y camau nesaf

Os nad yw eich problem wedi'i datrys, efallai y gall llinell gymorth Cyngor ar Bopeth eich helpu. Y rhif ffôn yw 08454 04 05 06.

Os hoffech roi gwybod i'r Safonau Masnach am broblem, soniwch am hyn wrth y cynghorydd.

Gall Cyngor ar Bopeth gyfeirio materion at y Gwasanaeth Safonau Masnach, a fydd wedyn yn penderfynu ymgymryd â'r achos ai peidio.

Cwynion am fesurau a osodwyd cyn y cynllun ECO

Mae'r wybodaeth yn berthnasol i fesurau ECO yn bennaf ond dylid dilyn camau tebyg ar gyfer cwynion am fesurau effeithlonrwydd ynni a osodwyd o dan gynlluniau blaenorol.

Fel y nodwyd uchod, ar gyfer cynlluniau sydd wedi dod i ben, mae'n annhebygol y byddwn yn gallu rhoi unrhyw fanylion i chi am y gosodiad.

Ar gyfer Rhaglen Arbed Ynni yn y Gymuned (CESP), a fu ar waith o'r blaen o fis Hydref 2009 i 31 Rhagfyr 2012, efallai y gallwn gadarnhau a roddwyd gwybod i ni am fesur.

Cysylltwch â'r tîm ECO os ydych o'r farn bod hyn yn berthnasol i chi.

Cysylltu â'r Adran Busnes, Ynni a Newid Strategaeth Ddiwydiannol

Er mai Ofgem yw gweinyddwr penodedig ECO, yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol sy'n pennu polisi cyffredinol y cynllun ECO.

Cyfeiriad swyddfa ac ymholiadau cyffredinol am ECO:

Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol
3 Whitehall Place
Llundain
SW1A 2AW
E-bost: enquiries@beis.gov.uk