Toriadau pŵer: Cymorth ac iawndal o dan y Safonau Gwarantedig

This page is available in English.

Gall toriadau yn y cyflenwad effeithio ar lawer o weithgareddau bob dydd yr ydym yn eu cymryd yn ganiataol, o droi goleuadau ymlaen, gwefru ffonau symudol a chadw bwyd mewn oergell.

Mae gan Brydain system ynni gynaliadwy, ond ceir toriadau yn y cyflenwad o bryd i'w gilydd, er enghraifft pan fydd stormydd yn achosi difrod i'r rhwydweithiau trydan.

Gyda phwy y dylid cysylltu a beth i'w wneud os bydd toriad yn y cyflenwad

I roi gwybod am doriad yn y cyflenwad a chael gwybodaeth amdano, neu os ydych yn gweld unrhyw ddifrod i linellau pŵer ac is-orsafoedd a allai beryglu pobl:

 • Ffoniwch: 105 (rhif ffôn am ddim) 
 • Ewch i powercut105.com
 • Os oes risg ddifrifol uniongyrchol a'i bod yn argyfwng, ffoniwch y gwasanaethau brys hefyd.

Mae 105 yn wasanaeth am ddim i bobl yng Nghymru, Lloegr a'r Alban. Gallwch ffonio'r rhif o'r rhan fwyaf o linellau tir a ffonau symudol.

Nid oes gwahaniaeth gan bwy rydych yn dewis prynu eich trydan - gall unrhyw un ffonio 105. Bydd yn eich cysylltu'n syth â'ch gweithredwr rhwydwaith trydan lleol – y cwmni sy'n rheoli'r ceblau, y gwifrau a'r is-orsafoedd sy'n cludo trydan i gartrefi a busnesau yn eich ardal.

Mae gwefan 105 hefyd yn esbonio beth i'w wneud yn ystod toriad yn y cyflenwad. 

Toriadau mewn cyflenwad oherwydd mesurydd gwallus

Help ychwanegol yn ystod toriad yn y cyflenwad

Os ydych yn dibynnu ar eich cyflenwad ynni am resymau meddygol neu os oes angen cymorth ychwanegol arnoch, mae'n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i'ch cwmni ynni. Mae pob cwmni ynni'n cadw Cofrestr Gwasanaeth â Blaenoriaeth sy'n rhestru'r bobl y gall fod angen cymorth ychwanegol arnynt o bosibl. Gallwch gael eich ychwanegu at y rhestr am ddim.

Os ydych ar y rhestr a bod eich cyflenwad yn cael ei dorri, efallai na fydd eich cyflenwad yn cael ei adfer yn gynt, ond gall eich cwmni ynni gynnig help a gwasanaethau ychwanegol i chi. Gall hyn gynnwys diweddariadau rheolaidd, cyfleusterau gwresogi a choginio amgen, neu lety amgen. Byddech hefyd yn cael rhybudd ymlaen llaw am unrhyw doriadau a gynllunnir yn y cyflenwad.

Offer meddygol

Os oes gennych offer meddygol y gallai toriad yn y cyflenwad effeithio arnynt, trafodwch eich pryderon a'ch anghenion gyda'ch gofalwr neu eich meddyg. Sicrhewch fod gan offer hanfodol system batri wrth gefn.

Cadeiriau Codi

Bydd cadeiriau codi'n stopio gweithio yn ystod toriad yn y cyflenwad. Os oes dolen ryddhau â llaw, gallwch ddychwelyd y lifft i'r llawr gwaelod. Mae gan rai cadeiriau codi fatri wrth gefn, a fydd yn sicrhau y byddant yn parhau i weithio.

Am ragor o wybodaeth, gweler Help ychwanegol gan wasanaethau ynni.

Safonau Ansawdd Gwasanaeth Gwarantedig Ofgem

Mae Ofgem yn gweithio i ddiogelu eich buddiannau drwy sicrhau bod eich cyflenwad trydan yn ddibynadwy, waeth beth fo'r tywydd. 

Rydym yn pennu lefelau gwasanaeth - Safonau Ansawdd Gwasanaeth Gwarantedig - y mae'n rhaid i gwmnïau dosbarthu eu cyrraedd yn eu gwaith o gynnal y rhwydwaith ynni. Mae'r rhain yn cynnwys rheolau ar ba mor gyflym y mae'n rhaid i gwmnïau ymateb er mwyn adfer pŵer mewn amodau tywydd arferol ac amodau tywydd garw, a thalu iawndal i ddefnyddwyr os na chaiff y safonau eu cyrraedd.

Mae taliadau a wneir o dan ein Safonau Gwarantedig yn cydnabod yr anghyfleustra a achosir gan doriad yn y cyflenwad. Ni fyddant yn rhoi iawndal i chi am golled ariannol dilynol.

Ym mhob achos, bydd gennych dri mis i hawlio taliad gan eich cwmni dosbarthu.

Iawndal toriad yn y cyflenwad mewn tywydd arferol

Mae faint rydych yn gymwys i'w hawlio mewn iawndal o dan y Safonau Gwarantedig yn dibynnu ar sawl ffactor, gan gynnwys

 • yr hyn a achosodd y toriad yn y cyflenwad
 • am faint o amser y buoch heb gyflenwad.

Gweler y tabl isod i weld faint y gallech fod yn gymwys i'w hawlio os ydych wedi profi toriadau yn y cyflenwad am gyfnod hir neu'n rheolaidd mewn tywydd arferol:

Gwasanaeth

Taliadau Safonau Gwarantedig

Adfer cyflenwad: Toriadau unigol

Os buoch heb gyflenwad am 12 awr neu fwy mewn 'tywydd arferol', gallwch hawlio:

 • £75 fel cwsmer domestig.
 • £150 fel cwsmer annomestig.

Telir £35 arall am bob cyfnod ychwanegol o 12 awr na chaiff y cyflenwad ei adfer, hyd at uchafswm o £300.

Os effeithir ar fwy na 5,000 o gartrefi gan ddiffyg unigol bydd gan gwmnïau rhwydwaith lleol 24 awr i adfer cyflenwadau.

Adfer cyflenwad: Toriadau lluosog

Gallwch hefyd hawlio iawndal o £75 (ar gyfer cwsmeriaid domestig ac annomestig) os bydd toriad yn eich cyflenwad fwy na phedair gwaith mewn blwyddyn, rhwng 1 Ebrill a 31 Mawrth am o leiaf dair awr ar bob achlysur.

Iawndal am doriadau yn y cyflenwad mewn tywydd garw

Mae faint rydych yn gymwys i'w hawlio mewn iawndal os bydd toriad yn eich cyflenwad yn ystod y tywydd garw yn dibynnu ar gategori'r storm. Mae'n bosibl y bydd y cwmnïau dosbarthu'n gallu rhoi syniad cynnar, cychwynnol o ba gategori y mae'r storm ynddo, ond caiff y data eu cadarnhau gan Ofgem.

Mae'r categori yn nodi faint o amser sydd gan gwmnïau i adfer pŵer cyn y bydd yn rhaid talu iawndal.  Pennir y categori yn ôl nifer y diffygion mawr a brofir mewn cyfnod o 24 awr ar rwydwaith y cwmni dosbarthu.

Gweler y tabl isod i weld faint y gallech fod yn gymwys i'w hawlio os ydych wedi profi toriadau yn y cyflenwad am gyfnod hir neu'n rheolaidd mewn tywydd garw:

Gwasanaeth

Taliadau Safonau Gwarantedig

Adfer cyflenwad: tywydd garw

Mae'r amser y byddwch heb gyflenwad cyn y gallwch hawlio iawndal yn amrywio yn ôl difrifoldeb y storm. Mae hyn oherwydd y bydd gan gwmnïau fwy o waith i'w wneud yn trwsio diffygion. 

 • Storm categori 1: Ar ôl 24 awr
 • Storm categori 2: Ar ôl 48 awr

£70 ar gyfer cwsmeriaid domestig ac annomestig. 

Telir £70 arall am bob cyfnod ychwanegol o 12 awr na chaiff y cyflenwad ei adfer, hyd at uchafswm o £700. 

Mae hyn yn berthnasol i storm categori 1 a storm categori 2

Os oes toriad yn y cyflenwad o ganlyniad i fesurydd diffygiol, dylech wneud cais i'ch cyflenwr. Ewch i Pwy yw fy nghyflenwr nwy neu ynni?

Beth y mae Ofgem yn ei wneud

Yn ystod toriad mewn cyflenwad, mae'n hanfodol bod y cyflenwad yn dychwelyd mor gyflym ac mor ddiogel â phosibl. Rydym yn monitro pa mor dda mae cwmnïau’n gwneud hyn, ac yn cymryd camau os ydym o'r farn nad yw cwmnïau wedi bodloni eu rhwymedigaethau i gwsmeriaid. Rydym hefyd yn monitro pa mor barod yw'r cwmnïau i ddelio â'r tywydd garw sy'n effeithio ar eu rhwydweithiau.

Mae'r cwmnïau dosbarthu trydan a'r Grid Cenedlaethol yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i ni am y ffordd maent yn paratoi ar gyfer tywydd garw. Maent yn parhau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i ni yn ystod ac ar ôl y cyfnod o dywydd garw.

Ariennir cwmnïau rhwydwaith drwy reolaethau pris Ofgem er mwyn sicrhau bod eu gridiau yn sicrhau lefelau uchel o ddibynadwyedd i gwsmeriaid, fel y gallant ymateb pan fydd tywydd garw yn effeithio ar eu rhwydweithiau.

Rydym yn pennu cymhellion ariannol ar rwydweithiau dosbarthu trydan er mwyn annog dibynadwyedd uchel.

Rhagor o wybodaeth a chyngor

I gael canllaw manylach y gallwch ei lawrlwytho a'i argraffu, gweler Gwybod eich hawliau: Toriadau yn y cyflenwad. Mae'r canllaw yn esbonio:

 • mwy am y taliadau y gallech eu hawlio o dan y Safonau Gwarantedig.
 • sut i wneud cais am daliad gan gwmni dosbarthu.
 • sut i gael gwybod pwy yw eich cwmni dosbarthu trydan.