Rhwyd ddiogelwch Ofgem: Os bydd eich cyflenwr ynni yn mynd i'r wal

This page is available in English.

Mae'n annhebygol y bydd eich cyflenwr yn mynd i'r wal. Os bydd hyn yn digwydd, bydd rhwyd ddiogelwch Ofgem yn sicrhau bod gennych gyflenwad ynni bob amser, ac y byddwch yn gweld cyn lleied o newid â phosibl.

Bydd y canllaw hwn yn ateb rhai o'ch cwestiynau.

Eich cyflenwad

A fydd toriad yn fy nghyflenwad?

Na fydd. Byddwn yn eich symud i gyflenwr newydd. Ni fydd unrhyw beth yn tarfu ar eich cyflenwad ynni. Yn wir, ni fyddwch yn sylwi ar unrhyw newid o gwbl.

Ein cyngor yw y dylech gymryd darlleniad mesurydd a pheidio â gwneud unrhyw beth nes i ni benodi cyflenwr newydd ac iddo gysylltu â chi. Am gyngor ar sut i ddarllen eich mesurydd, gweler: Deall eich mesurydd ynni.

Pwy fydd yn dewis fy nghyflenwr newydd?

Bydd Ofgem yn dewis eich cyflenwr newydd ar ôl proses gystadleuol.

Pwy fydd yn dewis fy nghyflenwr newydd?

Bydd Ofgem yn dewis eich cyflenwr newydd ar ôl proses gystadleuol.

Pryd y byddaf yn gwybod pwy yw'r cyflenwr newydd a'r dyddiad trosglwyddo?

Byddwn yn penderfynu pwy fydd y cyflenwr newydd cyn gynted â phosibl a byddwn yn cyhoeddi'r manylion hyn ar ein gwefan.

Byddwn yn gofyn i gyflenwyr wneud cais i ddod yn gyflenwr newydd i chi, er mwyn ceisio sicrhau eich bod yn cael y fargen orau posibl o dan yr amgylchiadau. 

Ar ôl i ni ddewis y cyflenwr newydd, cewch eich symud i gontract newydd gyda'r cyflenwr newydd. Ni ddylai'r broses hon gymryd mwy nag ychydig ddiwrnodau.

Yn ystod y cyfnod hwn, ein cyngor yw byddwch yn amyneddgar, peidiwch â newid cyflenwr ac arhoswch nes bod eich cyflenwr yn cysylltu â chi. Bydd hyn yn sicrhau bod y broses mor ddidrafferth â phosibl a bod unrhyw falans credyd a all fod gennych yn cael ei ad-dalu i chi.

Ar ôl i'ch cyflenwr newydd gysylltu â chi, dylech ofyn iddo eich rhoi ar ei dariff rhataf neu chwilio am gyflenwr rhatach. Ni chodir ffioedd gadael arnoch. Ceir rhagor o wybodaeth yn 'Newid cyflenwr' isod.

Beth fydd yn digwydd os oes gen i fesurydd deallus?

Cewch eich trosglwyddo i'r cyflenwr newydd pan fyddwn yn ei benodi. Ni fydd unrhyw beth yn tarfu ar eich cyflenwad ynni.

Byddwn yn ceisio dod o hyd i gyflenwr a all roi'r fargen orau i chi o dan yr amgylchiadau. Os na all y cyflenwr newydd rydym yn ei ddewis weithredu eich mesurydd deallus yn y modd deallus, bydd yn parhau i weithio, ond fel mesurydd 'traddodiadol'.

Mae hynny'n golygu y bydd y cyflenwr newydd yn ei weithredu fel mesurydd traddodiadol ac y bydd darlleniadau'n cael eu cymryd â llaw. Mae'n debygol y gall eich mesurydd weithio yn y modd deallus eto yn y dyfodol.

Er enghraifft, os byddwch yn dewis chwilio am dariff neu gyflenwr arall, neu pan fydd pob mesurydd wedi'i gofrestru â'r gwasanaeth cyfathrebu mesuryddion deallus cenedlaethol.

I gael rhagor o wybodaeth am fesuryddion deallus, gweler Mesuryddion Deallus: Eich hawliau.

Eich contract

A fyddaf ar gontract gwahanol gyda fy nghyflenwr newydd?

Byddwch. Bydd eich hen dariff yn dod i ben.

Yn hytrach, bydd eich cyflenwr newydd yn eich rhoi ar gontract 'tybiedig' arbennig (hynny yw contract nad ydych wedi'i ddewis). Bydd y contract hwn yn para cyhyd ag y byddwch yn ei ddymuno.

A fydd fy miliau yn cynyddu?

Bydd eich cyflenwr newydd yn eich rhoi ar gontract 'tybiedig' arbennig (hynny yw contract nad ydych wedi'i ddewis).Bydd y contract hwn yn para cyhyd ag y byddwch yn ei ddymuno.

Gall eich biliau gynyddu oherwydd gall contractau 'tybiedig' fod yn ddrutach. Serch hynny, bydd Ofgem yn ceisio sicrhau'r fargen orau posibl i chi os byddwch yn y sefyllfa hon.

Pam y gallai contractau 'tybiedig' gostio mwy?

Gall contractau 'tybiedig' fod yn ddrutach. Mae'r cyflenwr yn derbyn mwy o risg. Er enghraifft, gall fod rhaid iddo brynu ynni cyfanwerth ychwanegol ar fyr rybudd ar gyfer cwsmeriaid newydd. Felly, maent hefyd yn codi costau uwch i wneud iawn am y risg ychwanegol hon.

Byddwch yn amyneddgar tan i'r cyflenwr newydd gysylltu â chi er mwyn diogelu unrhyw falans credyd a all fod gennych. Ar ôl i'ch cyflenwr newydd gysylltu â chi, dylech ofyn iddo eich rhoi ar ei dariff rhataf neu chwilio am gyflenwr arall.

Ni chodir ffioedd gadael arnoch. I gael cyngor clir ar sut i wneud hyn, gweler ein canllaw: Sut i newid cyflenwr ynni a siopa am gynnig gwell.

Pa gyfradd y byddaf yn ei thalu o dan fy nghontract newydd?

Bydd eich cyflenwr newydd yn eich rhoi ar gontract 'tybiedig' arbennig (hynny yw contract nad ydych wedi'i ddewis). Bydd y contract hwn yn para cyhyd ag y byddwch yn ei ddymuno.

Bydd eich cyflenwr newydd yn dweud wrthych beth fydd y gyfradd 'dybiedig' newydd. Daw'r gyfradd hon i rym  pan gaiff rich cyflenwad ei drosglwyddo. Ein nod yw penderfynu ar y cyflenwr newydd cyn gynted â phosibl, a phan fyddwn yn dewis cyflenwr newydd, byddwn yn ceisio sicrhau'r fargen orau posibl i chi.  

Ar ôl i'ch cyflenwr newydd gysylltu â chi, dylech ofyn iddo eich rhoi ar ei dariff rhataf neu gallwch chwilio am gyflenwr arall. Ni chodir ffioedd gadael arnoch.

I gael cyngor clir ar sut i wneud hyn, gweler ein canllaw: Sut i newid cyflenwr ynni a siopa am gynnig gwell.

Newid cyflenwr

A ddylwn newid fy nghyflenwr nawr?

Na ddylech. Ein cyngor yw peidiwch â newid yn syth, ond yn hytrach, byddwch yn amyneddgar, cymerwch ddarlleniad mesurydd ac arhoswch i'ch cyflenwr newydd gysylltu â chi. Bydd hyn yn gwneud y broses o'ch trosglwyddo i gyflenwr newydd a sicrhau eich bod yn cadw eich balansau credyd mor ddidrafferth â phosibl.

Ar ôl i'ch cyflenwr newydd gysylltu â chi, dylech wedyn ofyn iddo eich rhoi ar ei dariff rhataf neu gallwch chwilio am gyflenwr rhatach. Ni chodir ffioedd gadael arnoch.

I gael cyngor clir ar sut i wneud hyn, gweler ein canllaw: Sut i newid cyflenwr ynni a siopa am gynnig gwell.

Cyfrifon mewn dyled neu gredyd

Rwyf wrthi'n newid cyflenwr, ond nid yw'r broses wedi'i chwblhau eto. A fydd y broses newid yn llwyddiannus ac a gaiff fy malans credyd ei ddiogelu?

Nid oes angen i chi boeni. Os ydych wrthi'n newid cyflenwr, cewch eich symud i'r cyflenwr newydd rydych wedi'i ddewis. Nid oes angen i chi wneud dim.Pan fydd y broses newid wedi'i chwblhau, a phan fydd eich cyfrif gyda'ch cyn-gyflenwr wedi'i gau, efallai y bydd arian yn ddyledus i chi os oedd eich cyfrif gyda'r cyn-gyflenwr mewn credyd. Byddwn yn penodi cyflenwr a fydd yn ad-dalu'r arian sy'n ddyledus i chi o gyfrif sydd wedi'i gau.

Mae gennyf gredyd yn fy nghyfrif gyda fy nghyn-gyflenwr. A fyddaf yn cael yr arian hwn yn ôl?

Bydd eich cyflenwr newydd yn ad-dalu unrhyw gredyd a all fod gennych.

Ar ôl i ni benodi'r cyflenwr newydd, bydd yn cysylltu â chi i egluro sut y bydd hyn yn gweithio. Er enghraifft, gall sicrhau bod arian yn cael ei gredydu i'ch cyfrif newydd gydag ef.

Ein cyngor yw y dylech gymryd darlleniad mesurydd a nodi'r balans, os yw'n hysbys, ac aros i'r cyflenwr gysylltu â chi.

Rwy'n ad-dalu dyled i'm cyn-gyflenwr. A fyddaf yn dal i'w thalu i'm cyflenwr newydd?

Mae hyn yn dibynnu ar yr hyn y mae eich cyflenwr newydd yn ei gytuno â gweinyddwyr eich cyn-gyflenwr. Bydd angen i chi ad-dalu'r ddyled i'ch cyflenwr newydd os bydd yn trefnu derbyn â dyledion cwsmeriaid i'ch cyn-gyflenwr.

Ni fydd angen i chi ad-dalu'r ddyled i'ch cyflenwr newydd os nad yw'n gwneud y trefniant hwn. Fodd bynnag, efallai y bydd yn rhaid i chi barhau i ad-dalu eich cyn-gyflenwr neu ei weinyddwr.

Ar ôl i ni benodi'r cyflenwr newydd, bydd yn egluro sut y bydd pethau'n gweithio'n ymarferol.

Rwyf wedi cau fy nghyfrif yn ddiweddar. A fyddaf yn cael y credyd sy'n ddyledus i mi yn ôl?

Byddwn yn penodi cyflenwr newydd a fydd yn ad-dalu'r arian sy'n ddyledus i gwsmeriaid o gyfrifon sydd wedi cau. 

Beth am fusnesau?

Mae rhwyd ddiogelwch Ofgem yn diogelu cyflenwadau ynni pob cwsmer, a chaiff pob cwsmer ei drosglwyddo i gyflenwr newydd. Ni chaiff balansau credyd cwsmeriaid busnes eu diogelu gan y rhwyd honno. Dylai cwsmeriaid busnes gysylltu â gweinyddwr y cwmni i ofyn iddo beth i'w wneud ynghylch eu balansau credyd.

Taliadau drwy ddebyd uniongyrchol

A ddylwn ganslo fy nebyd uniongyrchol?

Na, peidiwch â phoeni am ganslo eich debyd uniongyrchol. 

Ein cyngor yw y dylech aros i'ch cyflenwr newydd gysylltu â chi.

Beth y dylwn ei wneud os wyf eisoes wedi canslo fy nebyd uniongyrchol?

Peidiwch â phoeni os ydych eisoes wedi canslo eich debyd uniongyrchol. Arhoswch i'ch cyflenwr newydd gysylltu â chi. Bydd yn eich helpu i drefnu cyfrif newydd ac yn gallu dweud wrthych beth fydd yn digwydd i unrhyw falans credyd a all fod gennych gyda'ch cyn-gyflenwr.

Cwynion a chysylltiadau

Rwyf wedi cwyno i'm cyn-gyflenwr ac yn dal i aros i'r mater gael ei ddatrys. Beth sy'n digwydd nawr?

Os ydych wedi gwneud cwyn i'ch cyn-gyflenwr ac nad yw wedi'i datrys eto, bydd angen i chi godi'r mater eto gyda'r cyflenwr newydd ar ôl i ni ei ddewis. Mae hyn yn cynnwys unrhyw gwynion rydych eisoes wedi'u gwneud ynghylch balans eich cyfrif, er enghraifft.

Bydd y cyflenwr newydd yn adolygu'r gŵyn i weld a yw'n berthnasol o hyd, nawr eich bod wedi symud, neu a ellir ei chau.

I gael rhagor o wybodaeth am y broses gwyno a sut i wneud cwyn, gweler: Cwyno am eich bil neu'ch cyflenwr trydan neu nwy.

Sut y bydd y cyflenwr yn cysylltu â mi os byddaf yn symud tŷ?

Bydd eich cyflenwr neu ei weinyddwr penodedig yn cysylltu â chi yn eich hen gyfeiriad. Efallai y byddwch am ystyried ailgyfeirio eich post os bydd hyn yn effeithio arnoch.

Nid wyf yn siŵr pwy yw fy nghyflenwr

Gallwch gael gwybod pwy yw eich cyflenwr nwy neu drydan a chael ei fanylion cyswllt ar fil ynni diweddar.

Os nad oes gennych un wrth law, neu os ydych newydd symud tŷ ac yn ansicr pa gwmni cyfleustod sy'n cyflenwi eich eiddo newydd, gweler Pwy yw fy nghyflenwr nwy neu drydan? 

Rhagor o help a chyngor

Os nad ydych wedi cael ateb i'ch cwestiwn yma a bod gennych bryderon am eich cyflenwad ynni, problemau neu gwynion, dylech gysylltu â llinell gymorth Cyngor ar Bopeth i ddefnyddwyr yn y lle cyntaf i gael arweiniad a chymorth.

Rôl Ofgem

Gallwch ddarllen mwy am ein pwerau i ddiogelu defnyddwyr pan fydd cyflenwyr yn mynd i'r wal yn ein canllawiau: Proses Cyflenwr Dewis Olaf

Rhagor o ganllawiau ynni