Mesuryddion deallus: Eich hawliau

This page is available in English.

Mae llawer o gyflenwyr nwy a thrydan wedi dechrau cynnig gosod mesuryddion deallus i'w cwsmeriaid. Bydd eich cyflenwr yn cysylltu â chi i ddweud wrthych pryd y gallwch gael un.

Pam rydw i'n cael cynnig mesurydd deallus?

Rhaid i'r holl gyflenwyr ynni anelu i osod mesuryddion deallus ym mhob cartref yng Nghymru, Lloegr a'r Alban erbyn 2020. Am ragor o wybodaeth am y broses o gyflwyno mesurydd deallus, gweler wefan Ynni Clyfar GB (agor gwefan arall). Am ragor o wybodaeth am fesuryddion, gweler Deall eich mesurydd ynni.

Faint y bydd yn ei gostio i osod mesurydd deallus?

Ni chodir ffi ar wahân am fesurydd deallus nac am y ddyfais arddangos yn y cartref. O dan y trefniadau presennol rydych yn talu am gost eich mesurydd, a'i gynnal a'i gadw, drwy eich biliau ynni, a bydd hyn yr un fath ar gyfer mesuryddion deallus.

Oes rhaid i mi gael mesurydd deallus?

Er bod y Llywodraeth ac Ofgem yn credu y byddai pob defnyddiwr yn cael budd o fesuryddion deallus, nid ydynt yn orfodol a gallwch ddewis peidio â chael un.

Gall dewis peidio â chael mesurydd deallus wedi'i osod olygu na fyddwch yn gallu manteisio ar yr holl dariffau sydd ar gael ar y farchnad, y gall rhai ohonynt fod yn rhatach.

Os nad ydych am gael mesurydd deallus wedi'i osod nawr, byddwch yn gallu cael un wedi'i osod (am ddim) yn y dyfodol.

Mesuryddion deallus a newid

Os oes gennych fesurydd deallus, gallwch siopa am gynigion eraill a newid cyflenwr fel o'r blaen.

Yn ystod cyfnod sefydlu'r broses o gyflwyno mesuryddion deallus, mae nifer o gyflenwyr yn gosod mesuryddion deallus cenhedlaeth gyntaf. Gall defnyddwyr â mesuryddion deallus cenhedlaeth gyntaf fanteisio ar fuddiannau cael mesuryddion deallus yn gynnar. Os byddwch yn newid cyflenwr ac na all y cyflenwr newydd weithredu'r mesurydd mewn modd deallus, bydd yn rhaid iddo ei weithredu fel mesurydd traddodiadol a chymryd darlleniadau mesurydd â llaw.

Disgwylir i gyflenwyr ddechrau gosod mesuryddion deallus ail genhedlaeth ddiwedd 2017. Bydd pob cyflenwr yn gallu gweithredu mesuryddion ail genhedlaeth oherwydd penodwyd cwmni gan y Llywodraeth - y Cwmni Data a Chysylltiadau (DCC) - i sefydlu seilwaith cenedlaethol newydd a fydd yn galluogi cyfathrebu rhwng mesuryddion deallus a phob cyflenwr ynni.

Dros amser, y bwriad yw y bydd pob mesurydd deallus cenhedlaeth gyntaf  yn rhan o system DCC hefyd. Bydd hyn yn rhoi hyblygrwydd i bawb newid rhwng cyflenwyr heb golli nodweddion deallus.

Mesuryddion deallus a'ch data

Mae gennych ddewis ynglŷn â sut y caiff eich data defnydd ynni eu defnyddio, ac eithrio pan mae'n ofynnol ar gyfer bilio ac at ddibenion rheoledig eraill.

Byddwch yn gallu gweld eich data defnydd ynni amser real ar eich dyfais arddangos yn y cartref. Byddwch hefyd yn gallu lawrlwytho data hanesyddol manwl o'ch rhwydwaith cartref, os hoffech wneud hynny.

Bydd eich cwmni ynni, a'r rhwydweithiau ynni, yn gallu cael mynediad at ddata priodol i'w galluogi i anfon biliau cywir atoch a chyflawni tasgau hanfodol eraill. Er enghraifft, gall cyflenwyr gael mynediad at ddata defnydd ynni misol at ddibenion bilio.

Bydd yn rhaid i gyflenwyr gael eich caniatâd i gael mynediad at ddata ar sail bob hanner awr neu ddefnyddio data at ddibenion marchnata. Gallant gael mynediad at ddata dyddiol oni bai eich bod yn gwrthwynebu.

Byddwch hefyd yn gallu rhannu data â thrydydd parti (megis safleoedd newid) os ydych am iddynt roi cyngor i chi ar y tariff gorau i chi.

Mae'r 'Canllaw Data ar gyfer Mesuryddion Deallus' (agor gwefan newydd) a gyhoeddwyd gan Energy UK, yn amlinellu'r wybodaeth allweddol y mae angen i gwsmeriaid ei gwybod am eu hawliau a'u dewisiadau pan gaiff mesurydd deallus ei osod.

Cael help a chyngor

Os oes angen help, cyngor neu ragor o gymorth arnoch: