Mesuryddion deallus: Eich hawliau

This page is available in English.

Mae llawer o gyflenwyr nwy a thrydan wedi dechrau cynnig gosod mesuryddion deallus i'w cwsmeriaid. Bydd eich cyflenwr yn cysylltu â chi i ddweud wrthych pryd y gallwch gael un, ond gallwch ofyn am un hefyd.

Beth yw mesurydd deallus?

Mesuryddion deallus yw'r math newydd o fesuryddion nwy a thrydan. Maent yn cael eu gosod mewn cartrefi ledled Prydain Fawr i ddisodli mesuryddion ynni hŷn, gan gynnwys mesuryddion rhagdalu.

Mae Ofgem, ar y cyd â'r Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol, yn gweithio gyda chyflenwyr ynni i sicrhau bod y broses gyflwyno yn cyflawni'r canlyniadau gorau posibl i chi. Ceir rhagor o wybodaeth am waith Ofgem yn y broses gyflwyno yn Newid i fesuryddion deallus.

Pam rydw i'n cael cynnig mesurydd deallus?

Rhaid i'r holl gyflenwyr ynni anelu at osod mesuryddion deallus ym mhob cartref yng Nghymru, Lloegr a'r Alban erbyn 2020. Byddant yn cysylltu â chi i ddweud wrthych pryd y gallwch gael un neu gallwch gysylltu â nhw a gofyn am un.

Eich cyflenwr sy'n gyfrifol am osod unrhyw gyfarpar mesuryddion deallus. Mae hyn yn cynnwys mesurydd trydan a nwy deallus, dyfais arddangos yn y cartref a fydd yn dweud wrthych am eich defnydd o ynni mewn punnoedd a cheiniogau, a hwb cyfathrebu a fydd yn anfon a derbyn gwybodaeth dros rwydwaith diogel (er enghraifft, i'ch dyfais arddangos yn y cartref neu i'ch cyflenwr fel y gall anfon bil cywir atoch).

Ewch i wefan Ynni Clyfar GB am ragor o wybodaeth am gynlluniau gosod cyflenwyr a sut i gysylltu â'ch cyflenwr os ydych am ofyn am fesurydd cyn iddo gysylltu â chi.

Oes rhaid i mi gael mesurydd deallus?

Er ein bod ni a'r llywodraeth yn credu y byddai pob defnyddiwr yn cael budd o fesuryddion deallus, nid ydynt yn orfodol a gallwch ddewis peidio â chael un.

Gall dewis peidio â chael mesurydd deallus olygu na fyddwch yn gallu manteisio ar yr holl dariffau sydd ar gael ar y farchnad, y gall rhai ohonynt fod yn rhatach.

Os nad ydych am gael mesurydd deallus nawr, byddwch yn gallu cael un wedi'i osod am ddim yn y dyfodol.

Beth yw manteision mesurydd deallus?

Bydd mesuryddion deallus yn rhoi gwybodaeth amser real i chi am eich defnydd o ynni. Drwy ddyfais arddangos yn y cartref, gallwch dracio eich costau defnyddio, a deall ble y gallech leihau eich defnydd a allai arbed arian i chi. . 

Bydd mesuryddion deallus yn dod â biliau amcangyfrifedig i ben, sy'n golygu y byddwch ond yn derbyn biliau am yr ynni rydych yn ei ddefnyddio, a'ch helpu i wneud penderfyniadau gwell ynglŷn â pha gyflenwr ynni sydd â'r cynnig gorau i chi. Bydd mesuryddion deallus yn eich galluogi i gael amrywiaeth ehangach o dariffau sydd ar gael ar y farchnad, y gall rhai ohonynt fod yn rhatach.

Gall mesuryddion deallus weithio mewn modd rhagdalu neu gredyd. Os ydych yn gwsmer rhagdalu, mae manteision arbennig i chi:

  • Efallai y bydd eich cyflenwr ynni yn gallu cynnig ffyrdd newydd a mwy hyblyg i chi o ychwanegu credyd at eich mesurydd sy'n golygu na fydd yn rhaid i chi fynd i siop.
  • Byddwch yn gallu gweld eich balans ar eich dyfais arddangos yn y cartref, felly ni fyddwch yn rhedeg allan o gredyd heb yn wybod i chi.
  • Gallwch osod eich mesurydd i ychwanegu credyd yn awtomatig, felly ni fyddwch heb gyflenwad os byddwch yn rhedeg allan o gredyd gyda'r nos neu pan fydd y siopau ar gau.

Ar lefel genedlaethol, mae mesuryddion deallus yn ganolog i'r newid ym Mhrydain i system ynni lanach a mwy hyblyg. Mae angen i ni addasu i'r ffyrdd newydd, gwyrddach rydym bellach yn cynhyrchu ynni - megis drwy bŵer gwynt neu ynni'r haul - ac i ddefnydd newidiol o ynni - megis gwefru cerbydau trydan. Mae mesuryddion deallus yn arwain y ffordd tuag at ddyfodol sy'n fwy effeithlon o ran ynni.

Er enghraifft, bydd mesuryddion deallus yn cofnodi eich defnydd o ynni bob 30 munud. Mae hyn yn golygu y gall cyflenwyr ynni gynnig tariffau i chi sy'n lleihau eich costau os ydych yn defnyddio pŵer pan mae'n rhatach iddynt ei brynu ar y farchnad gyfanwerthol a'i gyflenwi i chi, ar ddiwrnod heulog neu wyntog er enghraifft.

Faint y bydd yn ei gostio i osod mesurydd deallus?

Ni chodir ffi ar wahân am fesurydd deallus nac am y ddyfais arddangos yn y cartref. 

O dan y trefniadau presennol rydych yn talu am gost eich mesurydd, a'i gynnal a'i gadw, drwy eich biliau ynni, a bydd hyn yr un fath ar gyfer mesuryddion deallus.

Mae gen i fesurydd deallus. Alla i chwilio am y fargen orau a newid cyflenwr?

Os oes gennych fesurydd deallus, gallwch siopa am gynigion eraill a newid cyflenwr fel y gwnaethoch gyda'ch mesurydd traddodiadol blaenorol.

Yn ystod cyfnod sefydlu'r broses o gyflwyno mesuryddion deallus, mae nifer o gyflenwyr yn gosod mesuryddion deallus cenhedlaeth gyntaf. Gall defnyddwyr â mesuryddion deallus cenhedlaeth gyntaf fanteisio ar fuddiannau cael mesuryddion deallus yn gynnar. Os byddwch yn newid cyflenwr ac na all y cyflenwr newydd weithredu'r mesurydd mewn modd deallus, bydd yn rhaid iddo ei weithredu fel mesurydd traddodiadol a chymryd darlleniadau mesurydd â llaw. Rhaid i gyflenwyr ynni eich hysbysu am y risg hwn.

Disgwylir i gyflenwyr ddechrau gosod mesuryddion deallus ail genhedlaeth yn ystod 2018. Bydd pob cyflenwr yn gallu gweithredu mesuryddion ail genhedlaeth.  Mae hyn oherwydd penodwyd cwmni gan y Llywodraeth - y Cwmni Data a Chysylltiadau (DCC) - i sefydlu seilwaith cenedlaethol newydd a fydd yn galluogi cyfathrebu rhwng mesuryddion deallus a phob cyflenwr ynni.

Disgwylir i fesuryddion deallus cenhedlaeth gyntaf gael eu cysylltu â'r seilwaith cenedlaethol newydd yn ystod hanner cyntaf 2019. Bydd hyn yn rhoi hyblygrwydd i bawb newid rhwng cyflenwyr heb golli nodweddion deallus.

Rwy'n rhentu eiddo. Alla i gael mesurydd deallus wedi'i osod?

Os ydych yn talu eich cyflenwr ynni yn uniongyrchol am nwy neu drydan yn eich eiddo ar rent, gallwch ddewis cael mesurydd deallus wedi ei osod. Byddem yn eich argymell i roi gwybod i'ch landlord cyn i chi gael un. Mae hynny oherwydd gall fod rheolau yn eich cytundeb tenantiaeth ynglŷn â'r modd y caiff ynni ei gyflenwi i'r eiddo, gan gynnwys y math o fesurydd y gellir ei osod. Os mai eich landlord sy'n talu'r bil ynni ar gyfer yr eiddo, ef neu hi fydd yn penderfynu a ddylid gosod mesurydd deallus ai peidio.

Anogwn landlordiaid i helpu eu tenantiaid i elwa o gyflwyno mesuryddion deallus yn genedlaethol, ac i ddweud wrthoch eu bod yn hapus i chi osod un. Os yw eich cytundeb tenantiaeth yn nodi bod angen i chi gael caniatâd eich landlord i newid y mesuryddion yn eich cartref, ni ddylai eich landlord neu'ch asiant gosod tai eich atal rhag gwneud hyn heb reswm da.

Am ragor o wybodaeth, gweler Sut i newid cyflenwr ynni os ydych yn denant.

Ydw i'n gymwys i gael mesurydd deallus os nad oes gen i signal ffôn symudol cryf?

Ydych. Bydd cwmpas cyfathrebu mesuryddion deallus yn cyrraedd dros 99% o gartrefi ym Mhrydain erbyn 2020. Er mwyn cyflawni'r lefel hon o gwmpas, caiff amrywiaeth o dechnolegau eu defnyddio, nid signal ffôn symudol yn unig.

Mae cwmpas cyfathrebu yn un o amrywiaeth o resymau technegol a masnachol pam efallai na fydd eich cyflenwr yn cynnig mesurydd deallus i chi nawr. Efallai y byddwch am gysylltu â'ch cyflenwr i ddeall pryd y byddwch yn gymwys.

Sut caiff fy nata eu defnyddio?

Bydd eich mesurydd deallus yn storio data am eich defnydd o ynni bob 30 munud. Mae gennych ddewis ynglŷn â sut y caiff y data hyn eu defnyddio, ac eithrio pan mae'n ofynnol ar gyfer llunio eich biliau ac at ddibenion rheoledig eraill. 

Gall eich cyflenwr ynni a'r cwmnïau rhwydwaith ynni sy'n rhedeg y pibellau a'r gwifrau sy'n darparu ynni i'ch cartref gael mynediad at ddata i sicrhau biliau cywir a chyflawni tasgau hanfodol eraill.

Gall cyflenwyr gael mynediad at eich data dyddiol oni bai y byddwch yn gwrthwynebu, ond mae'n rhaid iddynt gael eich caniatâd i gael mynediad at ddata bob hanner awr neu ddefnyddio eich data at ddibenion marchnata. Os byddwch yn rhoi eich caniatâd, gall cyflenwyr a thrydydd partïon ddefnyddio eich data i gynnig cynhyrchion a gwasanaethau newydd i chi. Er enghraifft, gallant roi mynediad i chi i ddata o'ch defnydd o ynni ar-lein neu drwy ap, rhoi cyngor i chi am y tariff gorau i chi, neu gynnig tariff deallus sy'n codi symiau gwahanol ar adegau gwahanol.

Byddwch yn gallu gweld eich data defnydd ynni amser real a hanesyddol ar eich dyfais arddangos yn y cartref. Byddwch hefyd yn gallu rhannu data â thrydydd parti megis safleoedd newid os byddwch yn dewis gwneud hynny.

Mae'r 'Canllaw Data ar gyfer Mesuryddion Deallus' (agor gwefan arall) a ddatblygwyd gan Energy UK a Cyngor ar Bopeth, yn amlinellu'r wybodaeth allweddol y mae angen i gwsmeriaid ei gwybod am eu hawliau a'u dewisiadau pan gaiff mesurydd deallus ei osod.

Cael help a chyngor

Os oes angen help, cyngor neu ragor o gymorth arnoch: