Hyrwyddo diogelwch cyflenwad

This page is available in English.

Mae diogelwch cyflenwadau yn rhan annatod o bolisi ynni'r llywodraeth ac mae'n un o bum canlyniad strategol Ofgem i ddefnyddwyr; mae o fudd i ddefnyddwyr, yr economi a'r gymdeithas ehangach. Drwy ddarparu digon o nwy neu drydan i ateb y galw, mae'r farchnad ynni yn rhoi hyder i ddefnyddwyr a busnesau y gallant gael gwres a phŵer yn ôl yr angen. Ers rhyddfrydoli, mae Prydain Fawr wedi cael cyflenwadau ynni diogel heb unrhyw argyfyngau o ran diffyg nwy nac unrhyw ddiffygion sylweddol mewn cyflenwadau trydan. 

Mae Ofgem yn helpu i ddiogelu cyflenwadau ynni Prydain drwy sicrhau bod y marchnadoedd nwy a thrydan yn gweithio'n iawn. Rydym yn gweithio i leihau neu drechu unrhyw rwystrau sy'n atal y farchnad rhag gweithredu'n effeithiol, ac rydym yn rheoleiddio ac yn cynnig cymhellion i Weithredwr y System nwy a thrydan – y Grid Cenedlaethol – er mwyn sicrhau cydbwysedd rhwng cyflenwad a galw. Rydym yn cydweithio â llywodraeth y DU a llywodraethau cenedlaethol, sy'n pennu'r cyfeiriad hirdymor ar gyfer y polisi ynni. Mae gan y Llywodraeth hefyd rolau penodol mewn meysydd megis pennu'r lefelau capasiti i'w prynu yn y Farchnad Gapasiti (CM).

Rydym yn cynnwys asesiad ar ddiogelwch ein cyflenwadau ynni yn ein Hadroddiad Blynyddol ar Gyflwr y Farchnad Ynni diweddaraf.

Am ragor o wybodaeth, gweler:

Diogelwch cyflenwadau nwy

Diogelwch cyflenwadau trydan