Contractau ynni i fusnesau

This page is available in English.

Contractau busnesau micro

A yw contractau busnesau micro yn wahanol i gontractau busnes eraill?

Fel bod y busnesau lleiaf yn gwybod pryd y gallant gymharu'r farchnad, rydym yn ei gwneud yn ofynnol i gyflenwyr roi dyddiad diweddu a chyfnod rhybudd ar bob bil ar gyfer contractau cyfnod penodol. Byddwn hefyd yn galluogi busnesau llai i ddweud wrth eu cyflenwyr eu bod eisiau newid i gyflenwr arall ar ddiwedd eu dêl ar unrhyw amser cyn y cyfnod rhybudd.

Pa wybodaeth fydd angen i fy nghwmni ei roi i brofi ei fod yn fusnes micro?

Os nad oes gan y cyflenwr wybodaeth lawn am eich busnes, gellir gofyn i chi am wybodaeth ar y nifer a gyflogir (cyfwerth â llawn-amser), y trosiant a'r defnydd ynni. Mae'n ofynnol i'ch cyflenwr gymryd pob cam rhesymol i ddynodi os ydych yn fusnes micro neu gall benderfynu eich trin yn awtomatig fel busnes micro.

Mae fy nghyflenwr wedi penderfynu nad yw fy musnes yn cymhwyso fel busnes micro, ond rwy'n credu ei fod. Beth allaf  ei wneud?

Yn y lle cyntaf dylech roi'r wybodaeth i'ch cyflenwyr i ddangos eich bod yn gymwys. Dylai eich tystiolaeth gynnwys y nifer a gyflogir a'r trosiant neu ddefnydd blynyddol. Dylech hefyd eu hatgoffa o'u hoblygiad i gymryd pob cam rhesymol i ddynodi os ydych yn fusnes micro.

 Mae fy nghontract wedi ei ymestyn ymlaen heb fy nghaniatâd. Pam fod hyn?

Os gwnaethoch fethu dweud wrth eich cyflenwr eich bod yn bwriadu diweddu contract cyn y cyfnod rhybudd, mae'n bosibl fod eich cyflenwr wedi eich ymestyn ymlaen i gontract newydd. Ar gyfer busnesau micro dim ond am uchafswm cyfnod o un flwyddyn yr ydym yn caniatáu i gyflenwyr ymestyn contract.

Beth ddylwn i edrych amdano pan fyddaf yn ymrwymo i gontractau newydd?

Dylech:

 • ystyried pa gontract ynni sy'n addas ar gyfer anghenion eich busnes, edrych o amgylch a chymharu cynigion cyflenwyr. Darllenwch yr adran am newid cyflenwyr i gael cyngor ar sut i wneud hyn
 • gwneud yn siŵr eich bod yn deall agweddau allweddol eich contract
 • darllen Telerau ac Amodau llawn eich contract pan dderbyniwch hwy a'r Datganiad o Delerau Adnewyddu. Cadwch hwy i gyfeirio atynt yn y dyfodol
 • cadw copïau o'r holl ohebiaeth, rhag ofn unrhyw anghydfod gyda'ch cyflenwr.

Mae dalenni ffeithiau gyda mwy o gyngor ar gontractau ar gyfer defnyddwyr busnes ar gael ar waelod y dudalen yma.

Contractau tybiedig

Beth yw contract tybiedig?

Fel arfer mae contract tybiedig yn ei le pan fydd unrhyw fath o gwsmer yn symud i safle newydd ac yn dechrau defnyddio nwy, trydan, neu'r ddau, heb gytuno ar gontract gyda chyflenwr. Gall contract tybiedig hefyd fodoli pan ddaw contract presennol i ben ond bod y cwsmer yn parhau i ddefnyddio ynni. Gallai'r ail bosibilrwydd yma godi mewn dwy ffordd:

 1. Os caiff contract ei derfynu (gan un ai'r cyflenwr neu'r cwsmer) ond bod y cyflenwr yn parhau i gyflenwi'r cwsmer, mae'n debygol bod contract tybiedig os:

 • nad yw'r contract gwreiddiol yn dweud yn benodol beth fydd yn digwydd ar ôl iddo derfynu. Er enghraifft, os nad yw'n dweud fod yn rhaid i delerau'r contract gweithredol fod mewn grym pan ydych 'allan o gontract'
 • yw'r cwsmer presennol yn parhau i ddefnyddio nwy, trydan, neu'r ddau yn y safle

2. Lle daw contract i ben ond bod y cwsmer yn dal i ddefnyddio nwy, trydan, neu'r ddau gan yr un cyflenwr, mae'n debyg fod contract tybiedig yn bodoli os:

 • nad yw'r contract gwreiddiol yn dweud yn benodol beth fydd yn digwydd ar ôl iddo ddod i ben (ee nid yw'n cynnwys darpariaethau adnewyddu neu'n dweud fod y telerau gwreiddiol yn dal i fod yn weithredol)
 • yw'r cwsmer presennol wedi dweud wrth y cyflenwr nad yw eisiau i'r contract gwreiddiol barhau.

Eich hawliau pan ydych ar gontract tybiedig

Os dechreuwch gymryd cyflenwad ar gontract tybiedig, mae'n rhaid i'ch cyflenwr:

 • gymryd pob cam rhesymol i roi Prif Delerau'r contract tybiedig i chi yn cynnwys y costau neu ffioedd
 • rhoi copi o'r contract llawn i chi os gofynnwch am hynny
 • cymryd pob cam rhesymol i ddweud wrthych am y contractau eraill sydd ar gael a sut y gallwch gael gwybodaeth amdanynt
 • cymryd pob cam rhesymol i sicrhau nad yw telerau ei gontract tybiedig yn rhy feichus

 Os ydych yn gwsmer busnes yn defnyddio ynni ar gontract tybiedig, ni all y cyflenwr:

 • eich atal rhag newid i gyflenwr arall, am unrhyw reswm neu ar unrhyw amser , (hy ni allant wrthwynebu i chi drosglwyddo am resymau dyled neu gontract)
 • ei gwneud yn ofynnol i chi roi rhybudd cyn terfynu'r contract neu godi ffi terfynu arnoch.

Mae gwybodaeth ar amodau llawn y drwydded cyflenwi, yn nodi'r telerau ar gontractau tybiedig ar gael ar waelod y dudalen yma.