Chyfarwyddwyr

This page is available in English.

Yma, gallwch weld proffiliau a bywgraffiadau ein cyfarwyddwyr.

Dermot Nolan

Prif Swyddog Gweithredol

Ymunodd Dermot â ni fel prif swyddog gweithredol ym mis Mawrth 2014. Mae ganddo brofiad arwain helaeth ym maes rheoleiddio ynni, cystadleuaeth yn y farchnad a diogelu buddiannau defnyddwyr ac yn fwy diweddar fe'i penodwyd yn Gomisiynydd y Comisiwn Rheoleiddio Ynni yn Iwerddon o fis Mai 2008 ac yn Gadeirydd ers mis Mai 2011. Cyn hyn, bu'n uwch gynghorydd economaidd yn y Comisiwn ar gyfer Rheoleiddio Cysylltiadau ac yn rheolwr yr is-adran uno ar gyfer Awdurdod Cystadlu Iwerddon. Mae'n raddedig o Goleg y Drindod, Dulyn, a pharhaodd â'i astudiaethau yn Yale lle yr enillodd radd doethur mewn Economeg. Mae wedi darlithio ym Mhrifysgol Llundain, gan arbenigo ym meysydd strwythurau'r farchnad a pherfformiad cwmnïau.

Lawrlwythwch lun eglurder uchel o Dermot Nolan.

Rob Salter-Church

Interim Executive Director

Mae Rob Salter-Church yn Bartner yn yr Is-adran Defnyddwyr a Chystadleuaeth. Mae'n gyfrifol am oruchwylio gweithrediad marchnad fanwerthu Prydain Fawr, gan sicrhau bod y systemau diwydiannol a'r trefniadau llywodraethu yn addas ar gyfer marchnad fwy deallus yn y dyfodol, sy'n cyflawni gwell canlyniadau ar gyfer defnyddwyr.

Mae'n arwain gwaith Ofgem o gyflwyno mesuryddion deallus a'r gwaith o reoleiddio'r Cwmni Data a Chyfathrebu ac ef yw noddwr ein Rhaglen Dull Cyflym a Dibynadwy o Newid Cyflenwr a'r prosiect traws-ddiwydiant er mwyn diweddaru'r setliad nwy a systemau cofrestru (Prosiect Nexus).

Ymunodd Rob ag Ofgem ym mis Tachwedd 2013 er mwyn arwain ein gwaith ar fesuryddion deallus a marchnadoedd mwy deallus, ar ôl gweithio mewn nifer o adrannau mewn Llywodraeth ganolog am fwy na degawd, gan gynghori nifer o weinidogion y Cabinet a Phennaeth y Gwasanaeth Sifil ar amrywiaeth o feysydd polisi, ond gan ganolbwyntio'n benodol ar ynni.

Gweithiodd Rob fel cynghorydd economaidd yn Nhrysorlys EM gan arwain ar faterion yn ymwneud â'r farchnad ynni, ac yn yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd, gan ymdrin ag amrywiaeth o faterion megis pŵer niwclear newydd, diwygio'r farchnad drydan, marchnadoedd manwerthu a dal a storio carbon.

Kersti Berge

Director, Future Retail Markets

Kersti yw'r partner ar gyfer Rhwydweithiau, sy'n gyfrifol am rwydweithiau rheoleiddiol a'r rheolaethau prisiau RIIO. Mae hefyd yn bennaeth Ofgem yn yr Alban ac yn gyfrifol am gydgysylltu â rhanddeiliaid allweddol yn yr Alban a rheoli swyddfa Ofgem yn Glasgow. .  Cyn ymgymryd â'r rolau hyn, bu'n arwain y tîm Ymchwil a Dadansoddi yn yr Is-adran Marchnadoedd lle bu'n gyfrifol am ddadansoddi cystadleuaeth, goruchwylio'r farchnad a diogelwch cyflenwadau.

Cyn ymuno ag Ofgem, roedd Kersti yn uwch gynghorydd economaidd yn y Trysorlys lle bu'n gyfrifol am y rhagolwg twf tymor canolig. Cyn hynny bu'n ddarlithydd mewn economeg ym Mhrifysgol Rhydychen.

Anthony Pygram

Director, Conduct and Enforcement

Mae Anthony yn bartner ar gyfer Gorfodi a Chydymffurfiaeth. Ymunodd ag Ofgem fel partner cyswllt ar gyfer y polisi Gorfodi a Chydymffurfiaeth yn 2011, daeth yn bartner yn yr un maes yn 2013, ac ychwanegodd Gydymffurfiaeth at y portffolio ym mis Ionawr 2016. Yn ystod y cyfnod hwn, bu'n arwain y gwaith o gyflawni portffolio mawr o ymchwiliadau tra'n goruchwylio rhaglen reoli newid sylweddol ar gyfer y swyddogaeth gorfodi. Rhwng mis Gorffennaf a mis Rhagfyr 2015, bu Anthony hefyd arwain yr Is-adran Datblygu Cynaliadwy.

Cyn ymuno ag Ofgem, roedd Anthony yn Gyfarwyddwr Ymchwilio yn y Comisiwn Cystadleuaeth, gan arwain, ymhlith pethau eraill, ymchwiliadau i yswiriant diogelu taliadau a ph'un a ddylai fod yn ofynnol i BAA werth Maes Awyr Standsted. Treuliodd Anthony ei yrfa cynnar yn ymchwilio i ddeunyddiau diwydiannol a'u datblygu.

Jonathan Brearley

Jonathan Brearley

Executive Director

Ymunodd Jonathan ag Ofgem ym mis Mai 2016.Mae'n arwain gwaith Ofgem yn rheoleiddio'r rhwydweithiau ynni monopoli.Mae'n gyfrifol am strategaeth systemau ynni, am arwain o ran rheoleiddio rheoli prisiau ar gyfer y rhwydweithiau dosbarthu a thrawsyrru nwy a thrydan (RIIO) ac am arwain o ran cyfundrefnau trawsyrru ar y tir ac ar y môr.

Mae ganddo ystod eang o brofiad yn y sector ynni gan ei fod wedi arwain ymgyrch Diwygio'r Farchnad Drydan fel Cyfarwyddwr Marchnadoedd Ynni a Rhwydweithiau yn yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd. Cyn iddo wneud hyn, bu'n Gyfarwyddwr y Swyddfa Newid Hinsawdd, sef uned strategaeth trawslywodraethol sy'n canolbwyntio ar newid hinsawdd a materion ynni.

Yn ystod blynyddoedd cynnar ei yrfa, bu Jonathan yn uwch gynghorydd yn Uned Strategaeth y Prif Weinidog.

Akshay Kaul

Akshay Kaul

Director, Network Price Controls

Akshay sy'n gyfrifol am y gwaith o ddarparu'r tair system fuddsoddi gwerth biliynau o bunnoedd sy'n cyflwyno cystadleuaeth i'r sector trawsyrru ar y tir ac ar y môr a'r sector rhyng-gysylltu trawsffiniol. Mae hefyd yn cynnig arbenigedd masnachol i'r is-adran Rhwydweithiau, ac i Ofgem yn fwy cyffredinol. 

Cyn ymuno ag Ofgem, bu Akshay ar secondiad o Drysorlys EM i Transport for London, lle bu'n arwain gwaith TfL o drawsnewid y broses gyllido ar gyfer y seilwaith trafnidiaeth yn Llundain drwy fanteisio ar y cynnydd mewn gwerthoedd tir ac eiddo sy'n gysylltiedig â phrosiectau trafnidiaeth megis Estyniad Barking Riverside, Crossrail 2 a'r Estyniad i Linell Bakerloo. Cyn hynny, treuliodd gyfnod o bum mlynedd yn Nhrysorlys EM, lle bu'n cyfarwyddo prosiectau ynni a thrafnidiaeth ar gyfer Infrastructure UK, sef uned seilwaith arbenigol yn y Trysorlys sy'n gyfrifol am y gwaith o gynllunio, blaenoriaethu, cyllido, ariannu a darparu seilwaith economaidd. Mae wedi bod yn gysylltiedig â'r gwaith o gynllunio a chyflwyno diwygiadau i'r farchnad drydan, y gystadleuaeth ar gyfer caffael a chadw carbon, datblygu'r rhaglen ynni niwclear newydd, diwygio'r rhwydwaith ffyrdd strategol a phrosiectau adfywio megis estyniad y Northern Line i Orsaf Bŵer Battersea yn Llundain, sef cynllun ariannu cynyddran treth mawr cyntaf y DU. Roedd hefyd yn gyfrifol am gyfarwyddo'r gwaith o lunio'r Cynllun Seilwaith Cenedlaethol yn 2011. 

Yn gynharach yn ei yrfa, bu Akshay yn gweithio am ddeng mlynedd gyda Partnerships UK, sef cyd-fenter rhwng Trysorlys EM a'r sector preifat, ar y gwaith o ddarparu prosiectau trafnidiaeth, iechyd, addysg a thai o dan fenter cyllid preifat y Llywodraeth. Dechreuodd ei yrfa yn India, lle bu'n gweithio ym maes bancio buddsoddi a chyllid prosiectau ar gyfer prosiectau ynni, trafnidiaeth a diwydiannol IL&FS Group, un o brif sefydliadau ariannol India.  Astudiodd Akshay economeg, cyllid, rheoli a'r biowyddorau yn Ysgol Economeg Llundain, prifysgolion Llundain a Delhi, a Sefydliad Rheoli India.

Cathryn Scott

Director, Wholesale Markets and Commercial

Ymunodd Cathryn yn 2013 fel cyfarwyddwr cyfreithiol ar gyfer cynlluniau amgylcheddol E-Serve a'n cyfundrefn tendrau trawsyrru ar y môr. Ers 2016, mae wedi bod yn gyfrifol am y timau Cyfreithiol ac Ymddygiad y Farchnad Cyfanwerthu yn ein his-adran Systemau Ynni.

Mae Cathryn wedi bod yn gyfreithiwr yn y sector cyhoeddus a'r sector preifat. Cyn ymuno â ni, Cathryn oedd y dirprwy gwnsler cyffredinol yn yr Adran Drafnidiaeth, lle bu'n gyfrifol yn y gorffennol am dimau cyfreithiol a oedd yn rhoi cyngor ar reoleiddio'r diwydiant hedfan a rheilffyrdd. Mae ganddi brofiad helaeth ym meysydd cystadlu, rheoleiddio a chaffael y gyfraith, ac mae hefyd wedi gweithio i'r Comisiwn Cystadleuaeth a Grŵp yr UE a Chystadleuaeth Linklaters. Cyn hynny, bu'n gweithio fel cyfreithiwr cynllunio yn is-adran ymgyfreitha Adran Cyfreithiwr y Trysorlys ac fel Cwnsler Siaradwyr Ewropeaidd Cynorthwyol yn Nhŷ'r Cyffredin.

Mae ganddi radd doethur o Sefydliad Prifysgol Ewropeaidd Fflorens.

Frances Warburton

Director, Energy System Transition

Ymunodd Frances ag Ofgem ym mis Ionawr 20015 ac mae'n bartner ar gyfer Integreiddio Systemau Ynni, ac yn gyfrifol am y gwaith o integreiddio a throsglwyddo systemau ynni. Mae hyn yn cynnwys goruchwylio pob agwedd ar godi taliadau rhwydweithio a mynediad i bob rhan o'r rhwydweithiau trydan a nwy, a helpu i arwain y fenter Systemau Ynni yn y Dyfodol.

Cyn ymuno ag Ofgem, bu Frances yn gyfarwyddwr yn y Practis Cynghori Economaidd yn EY, lle y bu'n arbenigo yn y sector ynni. Cyn hynny, bu'n gyfarwyddwr ymchwilio i gystadleuaeth yn y Swyddfa Masnachu Teg. Mae gan Frances radd meistr mewn economeg o LSE a gradd baglor mewn ffiseg beirianyddol. 

Sarah Cox

Prif Swyddog Gweithredu

Ymunodd Sarah ag Ofgem fel Prif Swyddog Gweithredu ym mis Mai 2016. Mae wedi gweithio i'r Adran Gwaith a Phensiynau, Swyddfa'r Cabinet a Llundain 2012.

Joe Perkins

Joe Perkins

Director, Office of Chief Economist

Joe Perkins yw'r prif economydd a'r partner ar gyfer dadansoddi. Mae'n gyfrifol am strategaeth ddadansoddol Ofgem a sicrhau ansawdd, a dadansoddi datblygiadau posibl yn y sector ynni. Mae'n arwain adran economeg Ofgem, gan hyrwyddo ansawdd dadansoddi economaidd ym mhob rhan o Ofgem, ac yn cynrychioli economeg Ofgem mewn fforymau allanol.

Ymunodd Joe ag Ofgem yn 2016. Cyn hynny, bu'n gyfarwyddwr dros reoleiddio, defnyddwyr a chystadleuaeth yn y Swyddfa Archwilio Genedlaethol, a bu hefyd yn gweithio fel economegydd yn Nhrysorlys EM a Phrifysgol Rhydychen.