Chyfarwyddwyr

This page is available in English.

Yma, gallwch weld proffiliau a bywgraffiadau ein cyfarwyddwyr.

CEO

Jonathan Brearley

Jonathan Brearley

Prif Weithredwr

Penodwyd Jonathan Brearley yn Brif Swyddog Gweithredol Ofgem ar 3 Chwefror 2020. Mae hyn yn dilyn ei benodiad blaenorol fel ein Cyfarwyddwr Gweithredol ar gyfer Systemau a Rhwydweithiau ym mis Ebrill 2018.

Mae ganddo ystod eang o brofiad yn y sector ynni gan ei fod wedi arwain ymgyrch Diwygio'r Farchnad Drydan fel Cyfarwyddwr Marchnadoedd Ynni a Rhwydweithiau yn yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd. Cyn iddo wneud hyn, bu'n Gyfarwyddwr y Swyddfa Newid Hinsawdd, sef uned strategaeth drawslywodraethol sy'n canolbwyntio ar newid hinsawdd a materion ynni, lle arweiniodd y gwaith o ddatblygu'r Ddeddf Newid yn yr Hinsawdd. Yn ystod blynyddoedd cynnar ei yrfa, bu Jonathan yn uwch-gynghorydd yn Uned Strategaeth y Prif Weinidog.

Mae ganddo radd Baglor mewn Mathemateg a Ffiseg o Brifysgol Glasgow a gradd Meistr mewn Economeg o Brifysgol Caergrawnt.

Lawrlwythwch lun eglurder uchel o Jonathan Brearley.

Cyflawni

Patricia Dreghorn

Patricia Dreghorn

Cyfarwyddwr

Patricia (Trish) sy'n gyfrifol am yr is-adran E-Serve. Mae E-Serve yn gweinyddu cynlluniau ynni adnewyddadwy a chymdeithasol ar ran y llywodraeth. Mae'r is-adran yn dylunio, sefydlu a darparu cynlluniau ar raddfa fawr yn y sector cynaliadwyedd. Rydym yn gwneud pob ymdrech i wneud hyn yn effeithlon ac yn effeithiol er mwyn galluogi'r llywodraeth i gyflawni ei nodau o leihau allyriadau CO2, gan wella effeithlonrwydd ynni a lleihau tlodi tanwydd.

Cyn ymuno â ni, bu Trish yn gweithio yn y sector contractau allanol, yn canolbwyntio ar gaffael, cyllid a datrysiadau a gwasanaethau gweinyddol i gleientiaid yn y sectorau bancio, awyrofod, amddiffyn a manwerthu. Ei rôl fwyaf diweddar oedd rheolwr-gyfarwyddwr cyfrifon y DU a Chyfarwyddwr Strategaeth a Thechnoleg. Cyn hyn, bu Trish yn ymgymryd ag amrywiaeth o rolau arwain ym maes gwasanaethau a rennir, datblygu cynnyrch, caffael, gweithredu a rheoli cynhyrchu yn y sector contractau allanol a'r sector gwirodydd a gwin.

Graddiodd Trish o Brifysgol Strathclyde gyda BEng (Anrh) mewn Peirianneg Systemau Gweithgynhyrchu a gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes.

Rhwydweithiau

Akshay Kaul

Akshay Kaul

Cyfarwyddwr

Cyn ymuno ag Ofgem, bu Akshay ar secondiad o Drysorlys EM i Transport for London, lle bu'n arwain gwaith TfL o gyllido'r seilwaith trafnidiaeth yn Llundain drwy fanteisio ar y cynnydd mewn gwerthoedd tir ac eiddo sy'n gysylltiedig â phrosiectau trafnidiaeth megis Estyniad Barking Riverside, Crossrail 2 a'r Estyniad i Linell Bakerloo. Cyn hynny, treuliodd gyfnod o bum mlynedd yn Nhrysorlys EM, lle bu'n cyfarwyddo prosiectau ynni a thrafnidiaeth ar gyfer Infrastructure UK, sef uned seilwaith arbenigol sy'n gyfrifol am y gwaith o gynllunio, blaenoriaethu, cyllido, ariannu a darparu seilwaith economaidd. Mae wedi bod yn gysylltiedig â'r gwaith o gynllunio a chyflwyno diwygiadau i'r farchnad drydan, y gystadleuaeth ar gyfer caffael a chadw carbon, datblygu'r rhaglen ynni niwclear newydd, diwygio'r rhwydwaith ffyrdd strategol a phrosiectau adfywio megis estyniad y Northern Line i Orsaf Bŵer Battersea yn Llundain, sef cynllun ariannu cynyddran treth mawr cyntaf y DU. Roedd hefyd yn gyfrifol am gyfarwyddo'r gwaith o lunio'r Cynllun Seilwaith Cenedlaethol yn 2011.

Yn gynharach yn ei yrfa, bu Akshay yn gweithio am ddeng mlynedd gyda Partnerships UK, sef cyd-fenter rhwng Trysorlys EM a'r sector preifat, ar y gwaith o ddarparu prosiectau trafnidiaeth, iechyd, addysg a thai o dan fenter cyllid preifat y Llywodraeth. Dechreuodd ei yrfa yn India, lle bu'n gweithio ym maes bancio buddsoddi a chyllid prosiectau ar gyfer prosiectau ynni, trafnidiaeth a diwydiannol IL&FS Group, un o brif sefydliadau ariannol India.  Astudiodd Akshay economeg, cyllid, rheoli a'r biowyddorau yn Ysgol Economeg Llundain, prifysgolion Llundain a Delhi, a Sefydliad Rheoli India.

Rheoli a Diogelwch Systemau Ynni

Frances Warburton

Frances Warburton

Cyfarwyddwr

Ymunodd Frances ag Ofgem ym mis Ionawr 2015 a hi yw'r cyfarwyddwr ar gyfer Trawsnewid Systemau Ynni, ac mae'n gyfrifol am y gwaith o integreiddio a throsglwyddo systemau ynni. Mae hyn yn cynnwys goruchwylio pob agwedd ar godi taliadau rhwydwaith, mynediad a gweithredu systemau ym mhob rhan o'r rhwydweithiau trydan a nwy, ac arwain gwaith Ofgem ar ddyfodol nwy a gwres.

Cyn ymuno ag Ofgem, bu Frances yn gyfarwyddwr yn y Practis Cynghori Economaidd yn EY, lle y bu'n arbenigo yn y sector ynni. Cyn hynny, bu'n gyfarwyddwr ymchwilio i gystadleuaeth yn y Swyddfa Masnachu Teg. Mae gan Frances radd meistr mewn economeg o LSE a gradd baglor mewn ffiseg beirianyddol.

Gorfodi a Materion sy'n Dod i'r Amlwg

Cathryn Scott

Cathryn Scott

Cyfarwyddwr

Ymunodd Cathryn yn 2013 fel Cyfarwyddwr Cyfreithiol ar gyfer cynlluniau amgylcheddol E-Serve a'n system tendrau trawsyrru ar y môr. Rhwng 2016 a 2018, hi oedd un o'r Partneriaid ar gyfer y Marchnadoedd Cyfanwerthu a Materion Cyfreithiol yn yr is-adran Systemau Ynni, gan arwain ar y gwaith o ddarparu cyngor cyfreithiol a goruchwylio'r farchnad gyfanwerthu ynni, materion yn ymwneud â systemau nwy a diwygio setliad. Ym mis Ebrill 2018, cafodd ei phenodi'n gyfarwyddwr Marchnadoedd Cyfanwerthu a Materion Masnachol, ac ym mis Tachwedd 2019, cafodd rôl Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro Systemau a Rhwydweithiau.

Cyn ymuno ag Ofgem, bu Cathryn yn gweithio yn y sector cyhoeddus a'r sector preifat. Cathryn oedd y Dirprwy Gwnsler Cyffredinol yn yr Adran Drafnidiaeth, lle bu'n gyfrifol am dimau a oedd yn cynghori ar reoleiddio'r diwydiant hedfan a rheilffyrdd. Mae ganddi brofiad cyfreithiol helaeth ym meysydd cystadlu, rheoleiddio a chaffael, ac mae hefyd wedi gweithio i'r Comisiwn Cystadleuaeth a Grŵp yr UE a Chystadleuaeth Linklaters. Cyn hynny, bu'n gweithio yn is-adran ymgyfreitha Adran Cyfreithiwr y Trysorlys ac fel Cynorthwyydd i Gwnsler Siaradwyr Ewropeaidd yn Nhŷ'r Cyffredin. Mae ganddi PhD o Sefydliad Prifysgol Ewropeaidd Fflorens.

Manwerthu

Philippa Pickford

Philippa Pickford

Cyfarwyddwr

Mae Philippa wedi bod gyda Ofgem ers dros ddegawd. Cyn ei rôl bresennol, bu'n arwain ein gwaith i reoleiddio'r Gweithredwr System Drydan a gwahanu'r Gweithredwr System Drydan yn gyfreithiol o'r Grid Genedlaethol. Fel rhan o hynny, goruchwyliodd y gwaith o gyflwyno fframwaith reoleiddio a chymhelliant newydd ar gyfer y Gweithredwr System Drydan. Cyn hynny, bu'n arwain gwaith Ofgem yn ymwneud â rôl y gweithredwr system ddosbarthu; diogelwch, cynllunio'r marchnadoedd cyfanwerthu, gan gynnwys y Farchnad Gapasiti, ymddygiad y farchnad gyfanwerthu a mesuryddion deallus.

Cwnsler Cyffredinol

Euan McVicar

Euan McVicar

Cwnsler Cyffredinol

Daeth Euan McVicar yn Gwnsler Cyffredinol ym mis Awst 2018.  Mae'n gyfrifol am arwain tîm cyfreithiol Ofgem, gan ddarparu cyngor cyfreithiol i GEMA a rheoli risg gyfreithiol ac mae'n aelod o'r tîm arwain gweithredol.

Cyn ymuno ag Ofgem, bu Euan yn Gwnsler Cyffredinol ac yn Ysgrifennydd y Cwmni yn y Banc Buddsoddi Gwyrdd (GIB) ac roedd yn aelod o'r tîm a arweiniodd y banc drwy broses breifateiddio lwyddiannus yn 2017.   Ar ôl i Grŵp Macquarie feddiannu'r GIB, cafodd Euan ei benodi fel y Pennaeth Strwythuro Trafodion yn Macquarie Capital.   Cyn hynny, roedd Euan yn bartner yng nghwmni cyfreithiol Pinsent Masons lle y bu'n arwain tîm Trafodion Ynni a Chynghori y cwmni.