Chyfarwyddwyr

This page is available in English.

Yma, gallwch weld proffiliau a bywgraffiadau ein cyfarwyddwyr.

Prif Swyddog Gweithredol

Dermot Nolan

Prif Swyddog Gweithredol

Ymunodd Dermot â ni fel prif swyddog gweithredol ym mis Mawrth 2014. Mae ganddo brofiad arwain helaeth ym maes rheoleiddio ynni, cystadleuaeth yn y farchnad a diogelu buddiannau defnyddwyr ac yn fwy diweddar fe'i penodwyd yn Gomisiynydd y Comisiwn Rheoleiddio Ynni yn Iwerddon o fis Mai 2008 ac yn Gadeirydd ers mis Mai 2011. Cyn hyn, bu'n uwch gynghorydd economaidd yn y Comisiwn ar gyfer Rheoleiddio Cysylltiadau ac yn rheolwr yr is-adran uno ar gyfer Awdurdod Cystadlu Iwerddon. Mae'n raddedig o Goleg y Drindod, Dulyn, a pharhaodd â'i astudiaethau yn Yale lle yr enillodd radd doethur mewn Economeg. Mae wedi darlithio ym Mhrifysgol Llundain, gan arbenigo ym meysydd strwythurau'r farchnad a pherfformiad cwmnïau.

Lawrlwythwch lun eglurder uchel o Dermot Nolan.

Defnyddwyr a Marchnadoedd

Rob Salter-Church

Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro

Rob sy'n arwain ein cyfarwyddiaeth Defnyddwyr a Marchnadoedd. Mae ei dîm yn gyfrifol am fonitro gweithrediad y marchnadoedd manwerthu a chyfanwerthu a'r defnydd o'n pwerau cydymffurfio a gorfodi er mwyn gwella ymddygiad cyflenwyr a rhwydweithiau, gan ddwyn cwmnïau i gyfrif am ddarparu gwasanaethau o ansawdd da i ddefnyddwyr, ac i reoli risgiau twyll ariannol yn y farchnad gyfanwerthu. Mae'r tîm hefyd yn gyfrifol am gyflwyno mesurau diogelu prisiau dros dro ar gyfer defnyddwyr sydd wedi ymddieithrio sy'n agored i niwed a datblygu marchnad fanwerthu sy'n cefnogi arloesedd ac yn darparu canlyniadau gwell i ddefnyddwyr yn y dyfodol fel rhan o system ynni carbon isel fwy deallus.

Ymunodd Rob ag Ofgem ym mis Tachwedd 2013 er mwyn arwain ein gwaith ar fesuryddion deallus a marchnadoedd mwy deallus, ar ôl gweithio mewn nifer o adrannau mewn Llywodraeth ganolog am fwy na degawd, gan gynghori nifer o Weinidogion y Cabinet a Phennaeth y Gwasanaeth Sifil ar amrywiaeth o feysydd polisi, ond gan ganolbwyntio'n benodol ar ynni. Gweithiodd Rob fel cynghorydd economaidd yn Nhrysorlys EM gan arwain ar faterion yn ymwneud â'r farchnad ynni, ac yn yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd, gan ymdrin ag amrywiaeth o faterion megis pŵer niwclear newydd, diwygio'r farchnad drydan, marchnadoedd manwerthu a dal a storio carbon.

Anthony Pygram

Cyfarwyddwr, Ymddygiad a Gorfodi

Penodwyd Anthony Pygram yn Gyfarwyddwr Ymddygiad a Gorfodi ym mis Ebrill 2018. Mae'n gyfrifol am waith Ofgem o oruchwylio marchnadoedd manwerthu a chyfanwerthu, gan gynnwys cymryd camau i fynd i'r afael â phroblemau sy'n codi, neu eu hatal, a holl weithgarwch gorfodi Ofgem, gan sicrhau yr anfonir arwyddion cryf i'r farchnad ynglŷn â'r safonau disgwyliedig. Ymunodd Anthony ag Ofgem yn 2011 ac ers hynny, ar adegau gwahanol, bu'n Bartner ar gyfer Polisi Gorfodi a Chystadlu ar gyfer Defnyddwyr. Rhwng mis Gorffennaf a mis Rhagfyr 2015, bu Anthony yn arwain Is-adran Datblygu Cynaliadwy Ofgem.

Cyn ymuno ag Ofgem, roedd Anthony yn Gyfarwyddwr Ymchwilio yn y Comisiwn Cystadleuaeth, gan arwain, ymhlith pethau eraill, ymchwiliadau i yswiriant diogelu taliadau a ph'un a ddylai fod yn ofynnol i BAA werthu Maes Awyr Stansted. Cyn hyn, bu Anthony yn ymgymryd ag amrywiaeth o swyddi yn yr Adran Masnach a Diwydiant (ar y pryd). Treuliodd Anthony ei yrfa gynnar yn ymchwilio i ddeunyddiau diwydiannol a'u datblygu.

Philippa Pickford

Cyfarwyddwr Dros Dro, Marchnadoedd Manwerthu yn y Dyfodol

Philippa yw Cyfarwyddwr dros dro ein Portffolio Marchnadoedd Manwerthu yn y Dyfodol. Mae'r tîm hefyd yn gyfrifol am ddatblygu marchnad fanwerthu yn y dyfodol, sy'n cefnogi arloesedd ac yn sicrhau canlyniadau gwell i bob defnyddiwr fel rhan o system ynni carbon isel, fwy deallus. 

Mae Philippa wedi bod gydag Ofgem ers dros ddegawd. Cyn ei rôl bresennol, bu'n arwain ein gwaith i reoleiddio'r Gweithredwr System Drydan a gwahanu'r Gweithredwr System Drydan yn gyfreithiol o fewn y Grid Genedlaethol. Fel rhan o hynny, goruchwyliodd y gwaith o gyflwyno fframwaith rheoleiddio a chymhellion newydd ar gyfer y Gweithredwr System Drydan. Cyn hynny, bu'n arwain gwaith Ofgem yn ymwneud â rôl y gweithredwr system ddosbarthu sy’n datblygu; diogelwch cyflenwad, cynllunio'r marchnadoedd cyfanwerthu, gan gynnwys y Farchnad Gapasiti, ymddygiad y farchnad gyfanwerthu a mesuryddion deallus.

Systemau a Rhwydweithiau

Jonathan Brearley

Jonathan Brearley

Cyfarwyddwr Gweithredol

Penodwyd Jonathan yn Gyfarwyddwyr Gweithredol Systemau a Rhwydweithiau o 1 Ebrill 2018.

Mae'n gyfrifol am strategaeth systemau ynni, yn arwain o ran rheoleiddio rheolaethau prisiau ar gyfer y rhwydweithiau dosbarthu a thrawsyrru nwy a thrydan (RIIO) ac yn arwain o ran cyfundrefnau trawsyrru rhyng-gysylltiol ac ar y môr.

Mae ganddo ystod eang o brofiad yn y sector ynni gan ei fod wedi arwain ymgyrch Diwygio'r Farchnad Drydan fel Cyfarwyddwr Marchnadoedd Ynni a Rhwydweithiau yn yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd. Cyn iddo wneud hyn, bu'n Gyfarwyddwr y Swyddfa

Newid Hinsawdd, sef uned strategaeth trawslywodraethol sy'n canolbwyntio ar newid hinsawdd a materion ynni. Yn ystod blynyddoedd cynnar ei yrfa, bu Jonathan yn uwch gynghorydd yn Uned Strategaeth y Prif Weinidog.

Mae ganddo radd Baglor mewn Mathemateg a Ffiseg o Brifysgol Glasgow a gradd Meistr mewn Economeg o Brifysgol Caergrawnt.

Akshay Kaul

Akshay Kaul

Cyfarwyddwr, Rheolaethau Prisiau Rhwydwaith

Akshay sy'n gyfrifol am y gwaith rheoleiddio economaidd mewn perthynas â rhwydweithiau trawsyrru a dosbarthu yn y sectorau nwy a thrydan ym Mhrydain Fawr, gan gynnwys y gwaith o ddatblygu'r genhedlaeth nesaf o reolaethau prisiau rhwydwaith a elwir yn RIIO2. Ymunodd ag Ofgem yn 2017 a bu'n gyfrifol am y gwaith o ddarparu systemau buddsoddi gwerth biliynau o bunnoedd i'r sector trawsyrru ar y tir ac ar y môr a'r sector rhyng-gysylltu trawsffiniol.  

Cyn ymuno ag Ofgem, bu Akshay ar secondiad o Drysorlys EM i Transport for London, lle bu'n arwain gwaith TfL o gyllido'r seilwaith trafnidiaeth yn Llundain drwy fanteisio ar y cynnydd mewn gwerthoedd tir ac eiddo sy'n gysylltiedig â phrosiectau trafnidiaeth megis Estyniad Barking Riverside, Crossrail 2 a'r Estyniad i Linell Bakerloo. Cyn hynny, treuliodd gyfnod o bum mlynedd yn Nhrysorlys EM, lle bu'n cyfarwyddo prosiectau ynni a thrafnidiaeth ar gyfer Infrastructure UK, sef uned seilwaith arbenigol sy'n gyfrifol am y gwaith o gynllunio, blaenoriaethu, cyllido, ariannu a darparu seilwaith economaidd. Mae wedi bod yn gysylltiedig â'r gwaith o gynllunio a chyflwyno diwygiadau i'r farchnad drydan, y gystadleuaeth ar gyfer caffael a chadw carbon, datblygu'r rhaglen ynni niwclear newydd, diwygio'r rhwydwaith ffyrdd strategol a phrosiectau adfywio megis estyniad y Northern Line i Orsaf Bŵer Battersea yn Llundain, sef cynllun ariannu cynyddran treth mawr cyntaf y DU. Roedd hefyd yn gyfrifol am gyfarwyddo'r gwaith o lunio'r Cynllun Seilwaith Cenedlaethol yn 2011. 

Yn gynharach yn ei yrfa, bu Akshay yn gweithio am ddeng mlynedd gyda Partnerships UK, sef cyd-fenter rhwng Trysorlys EM a'r sector preifat, ar y gwaith o ddarparu prosiectau trafnidiaeth, iechyd, addysg a thai o dan fenter cyllid preifat y Llywodraeth. Dechreuodd ei yrfa yn India, lle bu'n gweithio ym maes bancio buddsoddi a chyllid prosiectau ar gyfer prosiectau ynni, trafnidiaeth a diwydiannol IL&FS Group, un o brif sefydliadau ariannol India.  Astudiodd Akshay economeg, cyllid, rheoli a'r biowyddorau yn Ysgol Economeg Llundain, prifysgolion Llundain a Delhi, a Sefydliad Rheoli India.

Cathryn Scott

Cyfarwyddwr, Marchnadoedd Cyfanwerthu a Materion Masnachol

Ymunodd Cathryn yn 2013 fel Cyfarwyddwr Cyfreithiol ar gyfer cynlluniau amgylcheddol E-Serve a'n system tendrau trawsyrru ar y môr. Rhwng 2016 a 2018, hi oedd un o'r Partneriaid ar gyfer y Marchnadoedd Cyfanwerthu a Materion Cyfreithiol yn yr is-adran Systemau Ynni, gan arwain ar y gwaith o ddarparu cyngor cyfreithiol a goruchwylio'r farchnad gyfanwerthu ynni, materion yn ymwneud â systemau nwy a diwygio setliad. Ym mis Ebrill 2018, cafodd ei phenodi'n Gyfarwyddwr Marchnadoedd Cyfanwerthu a Materion Masnachol.

Cyn ymuno ag Ofgem, bu Cathryn yn gweithio yn y sector cyhoeddus a'r sector preifat. Cathryn oedd y Dirprwy Gwnsler Cyffredinol yn yr Adran Drafnidiaeth, lle bu'n gyfrifol am dimau a oedd yn cynghori ar reoleiddio'r diwydiant hedfan a rheilffyrdd. Mae ganddi brofiad cyfreithiol helaeth ym meysydd cystadlu, rheoleiddio a chaffael, ac mae hefyd wedi gweithio i'r Comisiwn Cystadleuaeth a Grŵp yr UE a Chystadleuaeth Linklaters. Cyn hynny, bu'n gweithio yn is-adran ymgyfreitha Adran Cyfreithiwr y Trysorlys ac fel Cynorthwyydd i Gwnsler Siaradwyr Ewropeaidd yn Nhŷ'r Cyffredin. Mae ganddi PhD o Sefydliad Prifysgol Ewropeaidd Fflorens.

Frances Warburton

Cyfarwyddwr, Trawsnewid Systemau Ynni 

Ymunodd Frances ag Ofgem ym mis Ionawr 2015 ac mae'n gyfarwyddwr Trawsnewid Systemau Ynni, ac yn gyfrifol am y gwaith o integreiddio a throsglwyddo systemau ynni. Mae hyn yn cynnwys goruchwylio pob agwedd ar godi taliadau rhwydwaith, mynediad a gweithredu systemau ym mhob rhan o'r rhwydweithiau trydan a nwy, ac arwain gwaith Ofgem ar ddyfodol nwy a gwres.

Cyn ymuno ag Ofgem, bu Frances yn gyfarwyddwr yn y Practis Cynghori Economaidd yn EY, lle y bu'n arbenigo yn y sector ynni. Cyn hynny, bu'n gyfarwyddwr ymchwilio i gystadleuaeth yn y Swyddfa Masnachu Teg. Mae gan Frances radd meistr mewn economeg o LSE a gradd baglor mewn ffiseg beirianyddol.

Cyflawni

Sarah Cox

Prif Swyddog Gweithredu

Ymunodd Sarah Cox ag Ofgem fel y Prif Swyddog Gweithredu ym mis Mai 2016.  Mae'n gyfrifol am sicrhau strwythur a gweithrediad effeithlon y sefydliad ynghyd â gweithredu blaenoriaethau strategol Ofgem a chyflwyno ei Flaenraglen Waith yn llwyddiannus. Sarah yw'r Uwch Swyddog Cyfrifol ar gyfer Rhaglen Amgylchedd Gwaith Gwych, rôl sy'n cynnwys dwyn pobl ynghyd mewn lleoliadau newydd yn Llundain a Glasgow mewn safleoedd newydd sbon sy'n cefnogi gweithio'n fwy clyfar ac yn fwy hyblyg. Mae Sarah hefyd yn gweithio'n agos gyda fforwm gwella busnes rhwydwaith rheoliadol y DU gan ganolbwyntio ar nodi gwelliannau allweddol a chyflawni rôl arweiniol ym menter gwasanaethau a rennir ar y cyd. 

Cyn ymuno ag Ofgem bu Sarah yn gweithio mewn uwch swyddi yn Swyddfa'r Cabinet ac yn yr Adran Gwaith a Phensiynau. Mae ei rolau'n cynnwys Pennaeth Cyflawni Prosiectau a Datblygu Digidol yn yr Adran Gwaith a Phensiynau, Cyfarwyddwr Cydgysylltu Rhaglenni Credyd Cynhwysol yn yr Adran Gwaith a Phensiynau, Pennaeth Cynllunio Busnes a Rheoli Rhaglenni ar gyfer Gemau Olympaidd Llundain 2012 a Chyfarwyddwr Strategaeth a Chynllunio yn Swyddfa'r Cabinet. 

Joe Perkins

Joe Perkins

Prif Economegydd

Ymunodd Joe Perkins ag Ofgem fel Prif Economegydd ym mis Gorffennaf 2016. Mae'n gyfrifol am strategaeth ddadansoddol Ofgem a sicrhau ansawdd, a dadansoddi datblygiadau posibl yn y sector ynni. Mae'n arwain adran economeg Ofgem, gan hyrwyddo ansawdd dadansoddi ym mhob rhan o Ofgem, ac yn cynrychioli economeg Ofgem mewn fforymau allanol. Mae'n aelod o fwrdd Gwasanaeth Economaidd y Llywodraeth ac yn uwch gynrychiolydd Ofgem ar gyfer Rhwydwaith Rheoleiddwyr y DU.

Bu Joe yn gyfarwyddwr rheoleiddio, defnyddwyr a chystadlu yn y Swyddfa Archwilio Genedlaethol cyn hynny, yn gyfrifol am archwiliadau gwerth am arian mewn perthynas â rheoliadau economaidd ac ariannol a'r systemau cystadlu a diogelu defnyddwyr. Bu hefyd yn gweithio fel economegydd yn Nhrysorlys EM a Phrifysgol Rhydychen.

Patricia Dreghorn

Patricia Dreghorn

Cyfarwyddwr, E-Serve

Patricia (Trish) sy'n gyfrifol am yr is-adran E-Serve. Mae E-Serve yn gweinyddu cynlluniau ynni adnewyddadwy a chymdeithasol ar ran y llywodraeth. Mae'r is-adran yn dylunio, sefydlu a darparu cynlluniau ar raddfa fawr yn y sector cynaliadwyedd. Rydym yn gwneud pob ymdrech i wneud hyn yn effeithlon ac yn effeithiol er mwyn galluogi'r llywodraeth i gyflawni ei nodau o leihau allyriadau CO2, gan wella effeithlonrwydd ynni a lleihau tlodi tanwydd.

Cyn ymuno â ni, bu Trish yn gweithio yn y sector contractau allanol, yn canolbwyntio ar gaffael, cyllid a datrysiadau a gwasanaethau gweinyddol i gleientiaid yn y sectorau bancio, awyrofod, amddiffyn a manwerthu. Ei rôl fwyaf diweddar oedd rheolwr-gyfarwyddwr cyfrifon y DU a Chyfarwyddwr Strategaeth a Thechnoleg. Cyn hyn, bu Trish yn ymgymryd ag amrywiaeth o rolau arwain ym maes gwasanaethau a rennir, datblygu cynnyrch, caffael, gweithredu a rheoli cynhyrchu yn y sector contractau allanol a'r sector gwirodydd a gwin. 

Graddiodd Trish o Brifysgol Strathclyde gyda BEng (Anrh) mewn Peirianneg Systemau Gweithgynhyrchu a gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes.