Diogelu defnyddwyr bregus

This page is available in English.

Wrth ddiogelu defnyddwyr ynni, mae Ofgem yn rhoi sylw neilltuol i'r rhai a allai fod mewn sefyllfaoedd bregus. Mae Strategaeth Bregusrwydd Defnyddwyr Ofgem yn rhoi manylion gwaith Ofgem yn y maes yma.

Prif amcanion y Strategaeth yw i'r farchnad ynni ddeall a dynodi achosion sefyllfaoedd bregus yn y farchnad ynni a gostwng tebygrwydd ac effaith sefyllfaoedd o'r fath. Mae gan y Strategaeth ddwy rôl drwy wneud hyn:

  • Llywio dull Ofgem o ddeall bregusrwydd - drwy dystiolaeth, ymchwil a dadansoddiad o'r farchnad  - i'n helpu i osod ein blaenoriaethau, datblygu a gweithredu ymyriadau ac asesu os ydynt yn effeithlon, a
  • Llywio ein disgwyliadau o gwmnïau cyflenwi a dosbarthu i sefydlu ystyriaethau o fregusrwydd cwsmeriaid pan fyddant yn cynllunio a chyflenwi cynnyrch a gwasanaethau.

Ein diffiniad o fregusrwydd yw pan fo amgylchiadau a nodweddion personol defnyddiwr yn cyfuno gydag agweddau o'r farchnad i greu sefyllfaoedd lle mae ef neu hi yn:

  • Sylweddol llai galluog na chwsmer nodweddiadol i ddiogelu neu gynrychioli eu diddordebau yn y farchnad ynni; a/neu'n
  • Sylweddol fwy tebygol na defnyddiwr arferol i ddioddef niwed, neu fod y niwed hwnnw'n debygol o fod yn fwy sylweddol

Mae gan y Strategaeth raglen waith i ddynodi a thrin bregusrwydd yn y farchnad ynni. Drwy ein monitro a'n hymchwil parhaus, byddwn yn adolygu'r rhaglen waith yma bob blwyddyn i fesur ein cynnydd a dynodi unrhyw feysydd gwaith neu flaenoriaethau newydd.