Cap ar brisiau tariffau diofyn

This page is available in English.
Mae'r cap brisiau tariffau diofyn yma i sicrhau eich bod yn talu pris tecach ar gyfer eich nwy a thrydan, ac i amddiffyn yn erbyn gor-gostau. Yma, rydym yn esbonio sut mae'n gweithio ac yn gymwys, a sut y gallwch arbed hyd yn oed mwy trwy newid.

Beth yw'r cap ar brisiau tariffau diofyn?

Mae'n gap ar y pris rydych yn ei dalu am ynni os ydych ar dariff ynni ‘amrywiadwy safonol’ neu dariff nad ydych wedi'i ddewis (tariff ‘diofyn’).

Mae'n cyfyngu ar y tâl y gall cyflenwr godi arnoch fesul kWH o drydan neu nwy (dyma'r uned fesur a ddefnyddir i gyfrifo'ch bil). Mae'r pris hwn yn wahanol i gyfanswm cost eich bil, a fydd yn codi neu'n gostwng yn dibynnu ar sawl uned o ynni rydych yn ei defnyddio.

Os ydych ar dariff ‘sefydlog amrywiol’ neu dariff ‘diofyn’ ac yn cael  Gostyngiad Cartrefi Cynnesopen key term pop-up y llywodraeth, cewch eich diogelu gan y cap ar brisiau ‘tariffau diofyn’.

Os ydych wedi dewis bod ar dariff ynni tymor penodol, ni fydd eich prisiau wedi'u diogelu gan y cap. Mae'r tariffau hyn yn fwy tebygol o gynnig gwerth da.

Mae'r Senedd wedi pasio deddfwriaeth Llywodraeth y DU sy'n rhoi pwerau i Ofgem, fel y rheoleiddiwr ynni, roi'r cap ar waith a phennu lefel y cap. Bydd y cap ar waith ar 1 Ionawr 2019. Byddwn yn ei ddiweddaru bob chwe mis i adlewyrchu'r costau amcangyfrifedig diweddaraf i gyflenwi nwy a thrydan i chi.

Ni all cyflenwyr osod eu prisiau uwchben y cap tariff, felly bydd yn sicrhau bod y pris rydych chi'n ei dalu yn deg, ac yn eich diogelu rhag talu gormod.

Beth yw tariff ‘diofyn’ neu dariff ‘amrywiadwy safonol’?

Y tariffau hyn yw cynnig sylfaenol cyflenwr ynni, ac maent yn dueddol o fod yn gymwys os nad ydych wedi chwilio am fargen well.

Fel arfer nid oes llawer o werth iddynt ac maent yn ddrutach na chytundeb contract tymor penodol nad yw'n ddiofyn, y gallwch ddewis newid iddo. Yn aml bydd angen i chi adnewyddu contractau tymor penodol ar ôl blwyddyn neu fwy. Os nad ydych erioed wedi newid, neu heb newid ers amser hir, mae'n debygol eich bod ar un o'r contractau hyn. Mae dros hanner y cartrefi ym Mhrydain Fawr ar dariffau diofyn am nad ydynt erioed wedi newid neu heb newid yn ddiweddar.

Y math mwyaf cyffredin o gytundeb diofyn yw tariff ‘amrywiadwy safonol’. Mae gan dariff amrywiadwy safonol brisiau a all fynd i fyny ac i lawr gyda'r farchnad. Fel arfer, nid oes dyddiad gorffen i'r tariffau hyn, ac ni fydd tymor penodol yn gymwys i unrhyw un o delerau ac amodau'r contract, megis eich prisiau uned nwy neu drydan. Gallech gael eich rhoi ar un o'r tariffau hyn os daw contract ynni tymor penodol i ben ac nad ydych wedi dewis tariff newydd.

A oes rhaid i mi wneud cais er mwyn elwa?

Nac oes. Mae'n rhaid i'ch cyflenwr sicrhau bod y prisiau yn gostwng i lefel y cap neu islaw'r cap ar brisiau rydym yn ei osod os ydych ar dariff ynni ‘amrywiadwy safonol’open key term pop-up neu dariff nad ydych wedi'i ddewis ( tariff 'diofyn'open key term pop-up).

Os ydych ar dariff ‘sefydlog amrywiol’ neu dariff ‘diofyn’ ac yn cael  Gostyngiad Cartrefi Cynnesopen key term pop-up y llywodraeth, cewch eich diogelu gan y cap ar brisiau ‘tariffau diofyn’.

Os oes cwestiynau gennych, dylech gysylltu â'ch cyflenwr i ddechrau. Gall eich cyflenwr ddweud wrthych os oes cap ar y pris yn eich contract ynni. Mae'n rhaid i'ch cyflenwr hefyd ysgrifennu atoch i ddweud wrthych os bydd eich tariff yn newid mewn ffordd a allai eich rhoi o dan anfantais, neu os na fydd y tariff rydych arno ar gael mwyach.

Am faint o amser y bydd yn para?

Disgwylir iddo ddod i ben erbyn 2023. Erbyn hynny, rydym yn disgwyl i ddiwygiadau eraill, fel newid cyflenwr yn gyflymach a mesuryddion deallus, ynghyd â datblygiadau eraill yn y diwydiant ynni, ei gwneud hi'n haws ac yn decach manteisio ar gynigion gwell.

Fel y rheoleiddiwr, rydym yn monitro'r farchnad yn agos i wneud yn siŵr ei bod yn gystadleuol, a byddwn yn cyflwyno adroddiad i'r Llywodraeth. Byddwn yn diweddaru'r capiau ddwywaith y flwyddyn i sicrhau bod y prisiau yn deg, ac yn cadw llygad ar eich cyflenwr ynni a'r farchnad ynni yn fwy cyffredinol i wneud yn siŵr eich bod yn cael bargen deg bob amser. Ar sail ein hadroddiadau, penderfyniad y Llywodraeth fydd ystyried a yw'r farchnad yn gweithio'n ddigon da er mwyn tynnu'r cap.

Sut y caiff y lefel ei phennu?

Fel y rheoleiddiwr ynni, mae Ofgem yn gweinyddu ac yn pennu'r lefel ar gyfer y cap ar brisiau. Rydym yn gwneud hyn ar sail amcangyfrif bras o faint y mae'n ei gostio i gyflenwr effeithlon ddarparu gwasanaethau nwy a/neu drydan i gwsmer.

Cyfrifiad

Rydym yn diweddaru lefel y cap bob chwe mis, naill ai yn adlewyrchu newid mewn costau sylfaenol, neu gynnydd mewn chwyddiant. Mae ein cyfrifiadau yn cwmpasu:

 • costau ynni cyfanwerthol: faint mae'n rhaid i gyflenwr ei dalu i gael y nwy a'r trydan i gyflenwi ynni i gartrefi (mae hyn yn seiliedig ar flaen brisiau i ddarparu ynni dros gyfnod o 12 mis);
 • costau rhwydwaith: costau rhanbarthol adeiladu, cynnal a chadw a gweithredu'r pibelli a'r gwifrau sy'n cario ynni ledled y wlad i'ch cartref. Mae hyn yn achosi i lefel y cap amrywio yn ôl rhanbarth.
 • costau polisi: y costau sy'n ymwneud â chynlluniau cymdeithasol ac amgylcheddol y llywodraeth i arbed ynni, lleihau allyriadau ac annog y defnydd o ynni adnewyddadwy
 • costau gweithredu: y costau yr eir iddynt er mwyn i gyflenwyr ddarparu gwasanaethau bilio a mesuryddion, gan gynnwys mesuryddion deallus
 • lwfans cynnydd dull o dalu: y costau ychwanegol yr eir iddynt drwy filio cwsmeriaid gyda dulliau talu gwahanol
 • lwfans hyblygrwydd: mae hyn yn caniatáu i gyflenwyr reoli ansicrwydd yn eu costau
 • EBIT: cyfradd deg o gyfnewid ar fuddsoddiadau'r cyflenwyr
 • TAW: ychwanegir 5% o dreth ar lefel y tariff.

Rydym yn cyfrifo gwerthoedd biliau sy'n gysylltiedig â'r mathau gwahanol o dariffau gan ddefnyddio ‘defnyddiwr domestig nodweddiadol’ gyda defnydd canolog o ynni. Ym mis Hydref 2017, y gwerthoedd defnydd nodweddiadol ar gyfer defnyddiwr canolig yw 12,000 kWh y flwyddyn ar gyfer nwy a 3,100 kWh y flwyddyn ar gyfer trydan (dosbarth proffil 1). Dysgwch fwy yn gwerthoedd defnydd domestig nodweddiadol.

Gallwch gael mwy o fanylion am ein methodoleg yn penderfyniad ein hymgynghoriad statudol.

A yw'r lefel yn wahanol o ranbarth i ranbarth?

Ydy. Yn gyffredinol, mae cyflenwyr yn gosod prisiau ar sail gwahaniaethau mewn costau rhwydwaith. Mae hyn yn golygu bod y pris rydych yn ei dalu'n adlewyrchu faint y mae'n ei gostio i drosglwyddo ynni i'r rhanbarth rydych yn byw ynddo.

Mae prisiau sy'n adlewyrchu costau rhedeg a chynnal y rhwydwaith ynni yn ffordd resymol o ddyrannu'r costau hyn rhwng cwsmeriaid. Mae'n annog cwmnïau ynni i fod yn fwy effeithlon, er enghraifft drwy gymell cynhyrchwyr ynni i leoli eu safleoedd yn agosach i drefi a dinasoedd er mwyn gostwng costau trosglwyddo. Yna, gellir trosglwyddo'r arbedion effeithlonrwydd hyn i gwsmeriaid drwy gynnig tariffau rhatach.

Dysgwch fwy am y rhan o'ch bil sy'n ymwneud â'r rhwydwaith ar Y rhwydwaith ynni: Sut mae'n gweithio i chi

Beth yw'r lefel ar hyn o bryd?

Gallwch weld lefel y cap ar brisiau tariffau diofyn ar gyfer pob rhanbarth a math o fesurydd ar ein tudalen Lefelau'r capiau ar brisiau ynni. Gallwch hefyd weld dadansoddiad o'r costau gwahanol sy'n dylanwadu ar lefel y tariff bob tro y byddwn yn ei diweddaru.

Pam y cafodd y cap ar brisiau tariffau diofyn ei gyflwyno?

Cyflwynodd Llywodraeth y DU ddeddfwriaeth ar gyfer y cap ar brisiau tariffau diofyn. Roeddent yn bryderus bod cyflenwyr wedi bod yn codi gormod o dâl ar gwsmeriaid nad ydynt yn newid cyflenwr. Os ydych yn ymgysylltu llai â'r farchnad ynni, rydych yn dueddol o dalu dros yn fwy o ganlyniad i hynny.

Mae gwahaniaethau mewn pris rhwng tariffau diofyn a thariffau amrywiadwy safonol a thariffau sefydlog hefyd wedi ehangu, sy'n awgrymu y gall cyflenwyr gynnig tariffau sefydlog ar bris isel i ddenu defnyddwyr sy'n ymgysylltu â'r farchnad a chwmpasu costau uniongyrchol, ond maent yn dibynnu ar y taliadau uwch a godir ar gwsmeriaid sy'n ymgysylltu llai â'r farchnad i gwmpasu eu costau gweithredu a chynnal elw.

Gallwch weld sut mae prisiau tariffau amrywiadwy safonol yn cymharu ym Mhorth Data Ofgem.

Beth arall?

A fydd cost fy miliau yn gostwng islaw'r cap ar brisiau?

Bydd, os ydych ar gynnig sy'n isel ei werth. Mae'n rhaid i gyflenwyr ostwng eu prisiau i lefel y capiau rydym yn eu pennu neu'n is na hynny.  Felly os ydych ar un o'r tariffau sy'n costio mwy na'r cap ar hyn o bryd, byddwch yn arbed arian.

Os bydd y costau yn gostwng, mae'r capiau yn gwneud yn siŵr bod cyflenwyr yn trosglwyddo'r arbedion. Yn yr un modd, os bydd costau yn codi yna gallwch fod yn dawel eich meddwl bod y cap yn sicrhau bod unrhyw gynnydd mewn pris yn deg ar sail yr hyn y mae'n costio i gael ynni i chi.

Ni fydd cap ar brisiau yn rhoi cap ar gyfanswm eich bil. Mae hynny oherwydd bod y swm rydych yn ei dalu hefyd yn dibynnu ar faint o nwy neu drydan rydych yn ei ddefnyddio – os defnyddiwch fwy o ynni, bydd eich bil yn codi. Os defnyddiwch lai o ynni, bydd eich bil yn gostwng.

Bydd eich tariff o dan y cap ar brisiau yn dibynnu ar y canlynol:

 • y rhanbarth rydych yn byw ynddo
 • y tariff rydych arno a sut rydych yn talu
 • y math o fesurydd sydd gennych.

Byddwn yn pennu lefel y cap bob chwe mis i adlewyrchu'r costau amcangyfrifedig diweddaraf i gyflenwi nwy a thrydan. Mae hyn yn sicrhau eich bod bob amser yn talu swm teg, oherwydd gall y pris a godir arnoch ond codi yn unol â'r costau sylfaenol i gael ynni i chi. Bydd y cap ar brisiau yn eich diogelu rhag talu gormod.

Gallwch weld lefelau cyfredol y cap ar dariffau diofyn ar ein tudalen data cap ar brisiau.

A allai fy miliau godi?

Gallai eich biliau godi o dan y cap, os bydd cost cael nwy a thrydan i'ch cartref yn codi ac yn dibynnu ar faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio.

Ond drwy'r cap, byddwn yn gwneud yn siŵr bod eich cyflenwr yn cyfiawnhau unrhyw godiadau a'u bod yn deg.

Ni all cyflenwyr godi tâl arnoch sy'n uwch na'r cap.

Pam fod y cap ar brisiau yn gap dros dro?

Mae'r cap yn un dros dro tra ein bod yn cyflwyno diwygiadau eraill, megis newid cyflenwr yn gyflymach, a mesuryddion deallus a fydd yn gwneud i'r farchnad weithio'n well, a diogelu defnyddwyr.

A allaf ostwng y pris rwy'n ei dalu am fy nwy a'm trydan o hyd?

Mae'r cap ar brisiau tariffau diofyn yn rhoi tawelwch meddwl i chi eich bod yn talu pris tecach yn seiliedig ar y costau sylfaenol i wasanaethu ynni i'ch cartref.

Nid oes angen i chi wneud dim i ddiogelu eich pris – eich cyflenwr fydd yn cymhwyso'r cap. Ond, hyd yn oed os oes cap ar bris eich ynni, dylech siopa am gynigion gwell o hyd i weld a allech arbed drwy newid i dariff neu gyflenwr gwahanol. Mae'n debygol y bydd cynigion a allai arbed hyd yn oed mwy o arian i chi ar eich nwy a'ch trydan nac aros ar gontract ynni sydd â chap ar y pris.

Nid yw mwy na hanner y defnyddwyr erioed wedi newid cyflenwr neu ond wedi newid unwaith, ac maent ar dariffau 'diofyn' a 'amrywiadwy safonol' drutach o ganlyniad. Rydym yn gwneud y broses o newid cyflenwr yn gyflymach ac yn fwy dibynadwy hefyd.

Lle y gallwch, newidiwch i dariff sefydlog er mwyn gostwng eich biliau hyd yn oed yn fwy – gallai arbed arian ar eich bil hefyd ei gwneud yn fwy fforddiadwy i ad-dalu dyled os oes un gennych. Gweler ein canllawiau ar ynni isod am ragor o gyngor.

Beth nesaf?

Gweler y lefelau cap prisiau penodol

Dysgwch sut i newid eich tariff nwy a thrydan ac arbed  nawr

Gweler ein Ateb eich cwestiynau FAQ

Gyda phwy i gysylltu? Dod o hyd i fanylion cyswllt eich cyflenwr

Gostyngiad Cartrefi Cynnes

Mae'r Gostyngiad Cartrefi Cynnes yn un o gynlluniau'r llywodraeth sy'n anelu at fynd i'r afael â thlodi tanwydd ym Mhrydain Fawr. O dan y cynllun, mae cyflenwyr ynni mwy yn helpu pobl sydd mewn tlodi tanwydd neu sydd mewn perygl o fod mewn tlodi tanwydd. More.

Tariff amrywiadwy safonol

Tariff ynni sylfaenol gan gyflenwr ynni. Mae'r rhain yn aml yn ddrutach na thariff tymor penodol. Gallech gael eich rhoi ar dariff amrywiadwy safonol neu dariff nad ydych wedi'i ddewis (‘tariff diofyn’) os daw contract eich tariff tymor penodol i ben ac nad ydych wedi dewis tariff newydd. More.

Tariff diofyn

Os nad ydych erioed wedi newid cyflenwr ynni neu wedi newid unwaith yn uni, mae'n debygol eich bod ar dariff ‘diofyn’ drutach. Mae tariffau ‘diofyn’, gan gynnwys tariffau amrywiol safonol, yn dariff sylfaenol gan gyflenwr ynni. More.

Gostyngiad Cartrefi Cynnes

Mae'r Gostyngiad Cartrefi Cynnes yn un o gynlluniau'r llywodraeth sy'n anelu at fynd i'r afael â thlodi tanwydd ym Mhrydain Fawr. O dan y cynllun, mae cyflenwyr ynni mwy yn helpu pobl sydd mewn tlodi tanwydd neu sydd mewn perygl o fod mewn tlodi tanwydd. More.