Cap ar brisiau rhagdalu

This page is available in English.

Mae cap ar brisiau tariffau rhagdalu i wneud yn siŵr eich bod chi'n talu pris tecach am eich nwy a'ch trydan, ac i ddiogelu rhag talu gormod. Yma, byddwn yn egluro sut mae'n gweithio a sut i'w ddefnyddio, a sut y gallwch arbed hyd yn oed mwy o arian drwy newid.

Beth yw'r cap ar brisiau rhagdalu?

Mae'r cap ar brisiau rhagdalu (a elwir weithiau yn ‘tariff diogelu’) yn cyfyngu ar y gost y gall cyflenwr ei chodi arnoch fesul kWH o drydan neu nwy. Dyma yw'r ‘uned’ fesur a ddefnyddir i gyfrifo eich bil.

Ni all cyflenwyr osod eu prisiau yn uwch na'r cap ar dariffau, ac mae'n rhaid iddynt osod eu prisiau ar y lefel neu islaw'r lefel honno. Mae'r lefel a bennir gennym yn adlewyrchu amcangyfrif o'r costau i gyflenwi eich ynni. Felly, mae'n eich diogelu rhag talu gormod.

Mae'n berthnasol i chi ar hyn o bryd os ydych yn talu am eich nwy neu'ch trydan ymlaen llaw gan ddefnyddio mesurydd rhagdaluopen key term pop-up (gan gynnwys mesurydd sy'n derbyn tocynnau)

Nid yw'n berthnasol os yw'ch mesurydd rhagdalu deallus yn 'hollol ryngweithredol', sy'n golygu y gall eich mesurydd barhau i ddefnyddio ei nodweddion deallus os byddwch yn newid cyflenwr. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y mathau gwahanol o fesuryddion ar y dudalen Deall eich mesuryddion deallus, rhagdalu a mesuryddion ynni eraill.

A oes rhaid i mi wneud cais am y budd-dal?

Nac oes. Rhaid i'ch cyflenwr sicrhau'n awtomatig bod yr hyn y mae'n ei godi arnoch ar lefel y cap ar brisiau rhagdalu neu islaw iddo os oes gennych fesurydd rhagdalu (ac eithrio mesurydd ‘rhyngweithredol’ deallus).

Am faint o amser y bydd yn para?

Ym mis Awst 2020, penderfynodd Ofgem gyflwyno'r cap rhagdalu – y mae disgwyl iddo ddod i ben ddiwedd 2020 – i'r cap ar dariffau diofyn er mwyn sicrhau bod cartrefi â mesurydd rhagdalu yn parhau i gael y trefniadau diogelu sydd eu hangen arnynt. Mae hyn yn golygu y bydd trefniadau diogelu prisiau ar gyfer cwsmeriaid â mesurydd rhagdalu yn parhau, cyhyd â bod cap ar dariffau diofyn y llywodraeth ar waith.

Rydym yn disgwyl i fesuryddion deallusopen key term pop-up, ynghyd â datblygiadau eraill yn y diwydiant ynni, ei gwneud hi'n haws manteisio ar gynigion gwell.

Sut y caiff y lefel ei phennu?

Rydym yn diweddaru lefel y cap ar brisiau rhagdalu bob chwe mis, ym mis Ebrill a mis Hydref, i adlewyrchu'r costau amcangyfrifedig i gyflenwi nwy a thrydan i gartrefi am y chwe mis nesaf.

Fel y rheoleiddiwr ynni, mae Ofgem yn gweinyddu ac yn pennu'r lefel ar gyfer y cap ar brisiau.

Ym mis Awst 2020, penderfynodd Ofgem gyflwyno'r cap rhagdalu – y mae disgwyl iddo ddod i ben ddiwedd 2020 – i'r cap ar dariffau diofyn er mwyn sicrhau bod cartrefi â mesurydd rhagdalu yn parhau i gael y trefniadau diogelu sydd eu hangen arnynt. Mae hyn yn golygu y bydd trefniadau diogelu prisiau ar gyfer cwsmeriaid â mesurydd rhagdalu yn parhau, cyhyd â bod cap ar dariffau diofyn y llywodraeth ar waith.

A yw'r lefel yn wahanol o ranbarth i ranbarth?

Ydy. Yn gyffredinol, mae cyflenwyr yn gosod prisiau ar sail gwahaniaethau mewn costau rhwydwaith. Mae hyn yn golygu bod y pris rydych yn ei dalu'n adlewyrchu faint y mae'n ei gostio i drosglwyddo ynni i'r rhanbarth rydych yn byw ynddo.

Mae prisiau sy'n adlewyrchu costau rhedeg a chynnal y rhwydwaith ynni yn ffordd resymol o ddyrannu'r costau hyn rhwng cwsmeriaid. Mae'n annog cwmnïau ynni i fod yn fwy effeithlon, er enghraifft drwy gymell cynhyrchwyr ynni i leoli eu safleoedd yn agosach i drefi a dinasoedd er mwyn gostwng costau trosglwyddo. Yna, gellir trosglwyddo'r arbedion effeithlonrwydd hyn i gwsmeriaid drwy gynnig tariffau rhatach.

Dysgwch fwy am y rhan o'ch bil sy'n ymwneud â'r rhwydwaith ar Y rhwydwaith ynni: Sut mae'n gweithio i chi

Beth yw'r lefel ar hyn o bryd?

Gallwch weld lefelau'r capiau ar brisiau tariffau rhagdalu ar gyfer y cwsmer nodweddiadol ar ein tudalen Beth yw lefelau'r capiau ar brisiau ynni ar hyn o bryd? Gallwch hefyd weld dadansoddiad o'r costau gwahanol sy'n effeithio ar lefel y tariff diogelu bob tro y byddwn yn ei diweddaru. Y peth gorau i'w wneud yw siarad â'ch cyflenwr i ddeall eich taliadau penodol ar dariff sydd wedi'i gapio.

Pam y cafodd y cap ar brisiau rhagdalu ei gyflwyno?

Ym mis Ebrill 2017, cyflwynodd yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd y cap ar brisiau rhagdalu er mwyn diogelu dros 4 miliwn o gartrefi sydd â mesurydd rhagdalu, a chaiff ei weinyddu gan Ofgem.

Gwelodd yr Awdurdod fod llai o opsiynau gennych o ran tariff a'ch bod yn talu swm anghymesur o uchel os ydych yn gwsmer sydd â mesurydd rhagdalu o gymharu â chwsmeriaid sy'n talu mewn ffyrdd eraill, megis drwy ddebyd uniongyrchol neu gredyd. Gallwch weld sut mae prisiau cwsmeriaid sydd â mesurydd rhagdalu yn cymharu ym Mhorth Data Ofgem.

Gwelodd hefyd fod cwsmeriaid sydd â mesurydd rhagdalu yn fwy tebygol o fod mewn sefyllfaoedd bregus yn ariannol ac mewn dyled, ac felly dan fwy o anfantais yn y farchnad.

O 2 Chwefror 2018, gwnaeth Ofgem ymestyn y trefniadau diogelu prisiau ar gyfer cwsmeriaid agored i niwed sydd â chap ar brisiau rhagdalu i niwed sydd ar dariff amrywiadwy safonol neu ddiofynopen key term pop-up isel eu gwerth sy'n cael y Gostyngiad Cartrefi Cynnes. Symudodd y cartrefi sydd ar y cap ar brisiau rhagdalu sy'n cael Gostyngiad Cartrefi Cynnes i'r cap ar brisiau ‘tariffau diofyn’ y llywodraeth pan ddechreuodd ar 1 Ionawr 2019.

Ym mis Awst 2020, penderfynodd Ofgem gyflwyno'r cap rhagdalu – y mae disgwyl iddo ddod i ben ddiwedd 2020 – i'r cap ar dariffau diofyn er mwyn sicrhau bod cartrefi â mesurydd rhagdalu yn parhau i gael y trefniadau diogelu sydd eu hangen arnynt. Mae hyn yn golygu y bydd trefniadau diogelu prisiau ar gyfer cwsmeriaid â mesurydd rhagdalu yn parhau, cyhyd â bod cap ar dariffau diofyn y llywodraeth ar waith.

Beth arall?

A fydd cost fy miliau yn gostwng islaw'r cap ar brisiau?

Bydd, os ydych ar gynnig sy'n isel ei werth. Mae'n rhaid i gyflenwyr ostwng eu prisiau i lefel y capiau rydym yn eu pennu neu'n is na hynny. Felly, os ydych ar un o'r tariffau sy'n costio mwy na'r cap ar hyn o bryd, byddwch yn arbed arian. 

Os bydd y costau yn gostwng, mae'r capiau yn gwneud yn siŵr bod cyflenwyr yn trosglwyddo'r arbedion. Yn yr un modd, os bydd costau yn codi yna gallwch fod yn dawel eich meddwl bod y cap yn sicrhau bod unrhyw gynnydd mewn pris yn deg ar sail yr hyn y mae'n costio i gael ynni i chi.

Ni fydd cap ar brisiau yn rhoi cap ar gyfanswm eich bil – mae ond yn gosod y pris ar gyfer pob uned o ynni rydych yn ei defnyddio. Mae hynny oherwydd bod y swm rydych yn ei dalu hefyd yn dibynnu ar faint o nwy neu drydan rydych yn ei ddefnyddio – os defnyddiwch fwy o ynni, bydd eich bil yn codi. Os defnyddiwch lai o ynni, bydd eich bil yn gostwng.

Bydd pris eich tariff sydd wedi'i gapio yn dibynnu ar y canlynol:

  • y rhanbarth rydych yn byw ynddo
  • y tariff rydych arno a sut rydych yn talu
  • y math o fesurydd sydd gennych.

Byddwn yn pennu lefel y cap bob chwe mis i adlewyrchu'r costau amcangyfrifedig diweddaraf i gyflenwi nwy a thrydan. Mae hyn yn sicrhau eich bod bob amser yn talu swm teg, oherwydd gall y pris a godir arnoch ond codi yn unol â'r costau sylfaenol i gael ynni i chi.

Gallwch weld lefelau'r capiau ar brisiau rhagdalu ar gyfer y cwsmer nodweddiadol ar ein tudalen tudalen data cap ar brisiau. Y peth gorau i'w wneud yw siarad â'ch cyflenwr i ddeall eich taliadau penodol ar dariff sydd wedi'i gapio.

A allai fy miliau godi?

Gallai eich biliau godi o dan y cap, os bydd cost cael nwy a thrydan i'ch cartref yn codi ac yn dibynnu ar faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio.

Ond drwy'r cap, byddwn yn gwneud yn siŵr bod eich cyflenwr yn cyfiawnhau unrhyw godiadau a'u bod yn deg. Ni all cyflenwyr godi tâl arnoch sy'n uwch na'r cap.

Pam fod y cap ar brisiau rhagdalu yn gap dros dro?

Mae'r cap yn un dros dro tra byddwn yn cyflwyno diwygiadau eraill, megis newid cyflenwr yn gyflymach, a mesuryddion deallus a fydd yn gwneud mynediad at dariffau ynni yn decach i bawb.

A allaf ostwng y pris rwy'n ei dalu am fy nwy a'm trydan o hyd?

Mae'r cap ar brisiau rhagdalu yn rhoi tawelwch meddwl i chi eich bod yn talu pris tecach yn seiliedig ar y costau sylfaenol i wasanaethu ynni i'ch cartref.

Nid fydd angen i chi wneud dim i ddiogelu eich pris – eich cyflenwr fydd yn cymhwyso'r cap. Ond, hyd yn oed os oes cap ar bris eich ynni, dylech chwilio am gynigion gwell o hyd i weld a allech arbed arian drwy newid i dariff neu gyflenwr gwahanol.  Mae'n debygol y bydd cynigion a allai arbed hyd yn oed mwy o arian i chi ar eich nwy a'ch trydan nac aros ar gontract ynni sydd â chap ar y pris.

Nid yw dros hanner y cartrefi yn y DU erioed wedi newid neu maent ond wedi newid unwaith, ac maent ar dariffau ‘diofyn’ ac ‘amrywiadwy safonol’ drutach o ganlyniad i hynny. Rydym yn gwneud y broses o newid cyflenwr yn gyflymach ac yn fwy dibynadwy hefyd.

Lle y gallwch, newidiwch i dariff sefydlog er mwyn gostwng eich biliau hyd yn oed yn fwy – gallai arbed arian ar eich bil hefyd ei gwneud yn fwy fforddiadwy i ad-dalu dyled os oes un gennych. Gweler ein canllawiau ynni isod am ragor o gyngor.

Beth nesaf?

Gweld lefelau'r capiau ar brisiau penodol

Sut i newid eich tariff nwy a thrydan ac arbed arno nawr

Atebion i'ch cwestiynau – Cwestiynau Cyffredin

Gyda phwy y dylid cysylltu? Sut i ddod o hyd i fanylion cyswllt eich cyflenwr

Prepay or prepayment meter

A prepayment meter tariff means you pay upfront for your gas or electricity use. You can ‘top up’ using an app on your phone, by text or through a token or key card at a shop. More.

Smart meter

The next generation of energy meters with real-time data to help consumers control how we buy and use energy. More.

Default tariff

If you’ve never switched energy supplier or have switched only once, you’re likely to be on a poor value, more expensive ‘default’ tariff. Default tariffs, including standard variable tariffs, are a basic tariff from an energy supplier. More.