Tryloywder

This page is available in English.

Mae gennym ymrwymiad i ddarparu gwybodaeth i'r cyhoedd a'r rhai sydd â diddordeb yn ein gwaith ar ble'r ydym yn gwario arian ac i'n dal ni, fel sefydliad llywodraeth, i gyfrif.

Mae'r llywodraeth wedi nodi'r angen am fwy o dryloywder ar draws ei gweithgareddau. Mae hyn yn cynnwys ymrwymiadau ar wariant cyhoeddus, a bwriedir iddynt ostwng y diffyg  a sicrhau gwell gwerth am arian. Mae'r Prif Weinidog wedi gofyn i holl adrannau ac asiantaethau llywodraeth i gyhoeddi ystod eang o wybodaeth yng nghyswllt gwariant llywodraeth ganolog.

Mae angen tryloywder i sicrhau ein bod yn atebol. Rydym hefyd yn atebol i'r cyhoedd drwy graffu Seneddol yn San Steffan a hefyd y gweinyddiaethau datganoledig, ee drwy ymchwiliadau gan bwyllgorau dethol.

I sicrhau y caiff arian ei wario'n ddoeth, cydymffurfiwn â phedair egwyddor hanfodol:

  • tryloywder - rhoi gwybodaeth glir, gyson a hygyrch y medrir ei chymharu
  • atebolrwydd - fel y gellir dal gwneuthurwyr penderfyniadau a deiliaid cyllideb i gyfrif
  • symlrwydd - fel ei bod yn rhwydd deall beth sy'n digwydd
  • cydlyniant - fel bod ein gweithgareddau'n glir a rhesymegol. 

Cynhyrchwn Flaenraglen Gwaith bob blwyddyn. Mae hyn yn rhoi manylion ein prif themâu a blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Mae'r Rhaglen yn rhoi gwybodaeth ar y gwaith i'w wneud i gefnogi'r prif themâu a blaenoriaethau. Mae hefyd yn rhoi data ariannol.

Mae'r hyn y bwriadwn ei gyflawni a dangosyddion perfformiad ar gyfer y flwyddyn i ddod hefyd ar gael ac maent yn seiliedig ar ein Blaenraglen Gwaith.

Adroddwn am ein defnydd o adnoddau yn ein  Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol, a archwilir gan y Swyddfa Archwilio Genedlaethol. Cyhoeddwn wybodaeth a ddiweddarir yn rheolaidd ac sydd ar gael mewn fformat hygyrch iawn. Ychwanegir mwy o wybodaeth fel y'i datblygir i gefnogi ein hymrwymiad i dryloywder. Mae dolenni pellach i ddata ar draws llywodraeth ar gael yn Data.gov.uk