Sut y gweithiwn

This page is available in English.

Ein nod yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ddefnyddwyr ynni. Mae'r nod yma'n sylfaen i bob agwedd o'n gweithgaredd rheoleiddiol a'r ffordd y gweithiwn gyda rhanddeiliaid.

Ein dull rheoleiddio

Rydym yn anelu'n barhaus i wella effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd ein dull. Mae hyn yn cynnwys nodi'r costau a'r buddion, yn ogystal ag effeithiau cymdeithasol ac amgylcheddol, pob penderfyniad mawr.

Dim ond lle mae angen hynny i ddiogelu buddiannau defnyddwyr yr ydym yn rheoleiddio ac ystyriwn yn ofalus os yw unrhyw ofyniad rheoleiddiol y cynigiwn ei gyflwyno yn gymesur ac yn angenrheidiol i ddiogelu defnyddwyr.

Mae ein cyfrifoldeb, yn amodol ar ein Canllawiau Gorfodaeth, i gynnal ymchwiliad i ymddygiad  cwmni os credwn y gall fod wedi torri amod o'u trwydded, neu wedi torri gofynion deddfwriaeth diogelu defnyddwyr neu gystadleuaeth, yn allweddol i'r ffordd y gweithiwn.

Mae gennym y pŵer i fynnu datgelu gwybodaeth, a gosod dirwyon a gorchmynion gorfodaeth ar gwmnïau lle canfyddwn y bu toriad (ar wahân i dorri cyfraith defnyddwyr lle na fedrir gosod cosbau).

Gallwch ddarllen manylion ein hymchwiliadau sydd wedi cau a'n hymchwiliadau cyfredol, a'r camau gorfodi y gwnaethom eu cymryd, yn ein hadran ar Ymchwiliadau.

Gweithio dros ddefnyddwyr

Fel rheoleiddiwr gweithiwn yn agos gyda chyflenwyr i wella eu perfformiad mewn nifer o feysydd, sef:

  • trin cwynion defnyddwyr
  • cyflawni eu goblygiadau cymdeithasol
  • rhoi cefnogaeth i ddefnyddwyr bregus

Cynhaliwn ystod eang o ymchwil a chyhoeddi adroddiadau a data i esbonio ein canfyddiadau. Mae llawer o hyn yn digwydd drwy ein rhaglen ymchwil Consumer First - gallwch ddarllen mwy am hyn yn ein hadran ar sut yr ymgysylltwn ar faterion defnyddwyr.

Ein themâu

Rydym wedi grwpio ein gweithgaredd rheoleiddio o amgylch pedair thema y gallwch ddarllen mwy o fanylion amdanynt ar y tudalennau dilynol:

Hyrwyddo gwerth am arian

Hyrwyddo sicrwydd cyflenwad

Hyrwyddo cynaliadwyedd

Cyflenwi rhaglenni llywodraeth.