Sut i ymdrin â phobl gwerthiannau ynni

This page is available in English.

Mae newid i gyflenwr rhatach yn ffordd wych i chi arbed arian ar eich biliau ynni. Un o'r ffyrdd y gallwch newid yw drwy werthwyr yn cynnig cynigion wyneb yn wyneb, fel ar garreg y drws neu dros y ffôn.

Fel y rheoleiddiwr marchnadoedd ynni annibynnol, diduedd, nid yw Ofgem yn gwerthu o ddrws i ddrws na dros y ffôn, ac nid ydym yn gofyn i gwmnïau wneud hynny ar ein rhan. Os byddwch yn cael galwad, cofiwch y pedwar awgrym defnyddiol hwn:

1 Gofynnwch am gerdyn adnabod

Dylech bob amser ofyn i werthwr ar garreg y drws ddangos ei gerdyn adnabod a gofyn i werthwr sy'n ffonio nodi o ble mae'n ffonio.

Gwnewch nodyn o'r manylion canlynol er mwyn cyfeirio atynt yn y dyfodol:

  • Ei henw
  • Y cyflenwr y mae'n gweithio iddo
  • Ei fanylion cyswllt

Cofiwch mai dim ond ar gyfer un cyflenwr ar y tro y mae'r rhan fwyaf o werthwyr yn gwerthu. Felly byddant ond yn gallu cynnig cynigion i chi gan y cyflenwr hwnnw. Fodd bynnag, mae rhai gwefannau newid hefyd yn treialu dulliau gwerthu uniongyrchol a gallant gynnig cynigion i chi o amrywiaeth o gyflenwyr.

2 Sicrhewch fod gennych eich ffeithiau eich hun wrth law fel y gallwch gymharu cynigion

Mae eich biliau yn cynnwys gwybodaeth werthfawr am faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio ar hyn o bryd, faint mae'n ei gostio i chi, ac union enw'r tariff. Rhowch y manylion hyn i'r gwerthwr.

Os ydych wedi bod gyda'r un cyflenwr ers 12 mis neu fwy, erbyn hyn, bydd eich biliau yn dangos yn glir:

  • Faint o ynni a ddefnyddiwyd gennych yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.
  • Faint y bydd yn ei gostio i chi dros y flwyddyn i ddod, os byddwch yn defnyddio tua'r un faint o ynni.

Drwy ddefnyddio gwybodaeth wirioneddol o'ch biliau ynni, bydd gennych y siawns orau o gael amcangyfrif mwy cywir a gallu cymharu â'ch cynnig presennol.

3 Peidiwch â chael eich rhoi dan bwysau i lofnodi, neu gytuno i gontract

Mae gan Ofgem reolau ar gyfer cwmnïau sy'n gwerthu ynni i chi er mwyn sicrhau eu bod yn gwneud hynny'n briodol. Os byddwch yn rhoi gwybodaeth am eich defnydd o ynni i werthwr, rhaid iddo ei defnyddio wrth gyfrifo eich amcangyfrif a'ch cymhariaeth.

Rhaid i werthwr roi amcangyfrif o gost ei gynnig i chi. Yn y rhan fwyaf o amgylchiadau, rhaid i werthwr hefyd ddangos i chi sut mae ei gynnig yn cymharu â chynnig eich cyflenwr presennol.

Dylai pob gwerthwr grynhoi elfennau pwysig y contract arfaethedig. Dylech hefyd ofyn i werthwr ar garreg y drws am gopi o'r telerau ac amodau.

Cymerwch eich amser:

  1. Cadarnhewch y ffeithiau ac ystyriwch y manylion
  2. Trafodwch y mater â rhywun arall (teulu, ffrindiau)
  3. Gofynnwch gwestiynau fel a ganlyn i chi'ch hun:

"Ai dyma'r cynnig gorau i mi yn seiliedig ar fy nefnydd fy hun o ynni?"

"A oes gennyf ddigon o wybodaeth i benderfynu?"

Byddwch yn ymwybodol o ddatganiadau camarweiniol y gall rhai gwerthwyr eu defnyddio. Er enghraifft:

"Rydym wedi cael ein hanfon gan Ofgem i arbed arian i chi."

"Ni sy'n berchen ar y rhwydwaith dosbarthu ynni lleol, felly ni yw'r cyflenwr rhataf."

4 Meddyliwch yn ofalus cyn cytuno i newid cyflenwr

Os byddwch yn penderfynu newid, mae gennych yr hawl i newid eich meddwl dros gyfnod ailystyried o 14 diwrnod. Efallai y byddwch am holi'r gwerthwr am hyn.

CYN  i chi gofrestru, neu gytuno i newid, gofynnwch i'r gwerthwr:

"Am ba hyd y mae angen i mi gofrestru?"

"A yw'r contract yn rhoi'r hawl i mi ganslo?" (Byddwch yn ofalus os bydd yn gwrthod – mae'n ofynnol i gyflenwyr gynnig o leiaf 14 diwrnod o gyfnod ailystyried.)

"Os felly, sut y byddaf yn canslo'r contract?" (Er enghraifft, gall y contract ddweud mai dim ond yn ysgrifenedig y gallwch ganslo, a hynny o fewn cyfnod penodol).

"A fydd yn rhaid i mi dalu ffi terfynu os byddaf am adael yn gynnar?"

Dros y ffôn, mae cytuno i newid yr un fath â llofnodi contract.

Ymddygiad gwerthwyr ynni

Os byddwch o'r farn bod gwerthwr wedi ymddwyn yn amhriodol neu os rydych yn poeni y gall cynnig ynni fod wedi'i gamwerthu i chi, ffoniwch y cwmni ynni y mae'n gwerthu iddo neu ffoniwch Cyngor ar Bopeth ar 03454 04 05 06