Sut i newid cyflenwr ynni os ydych yn denant

This page is available in English.

Nwy a thrydan i denantiaid

O dan reolau Ofgem, os ydych yn rhentu eiddo ac yn uniongyrchol gyfrifol am dalu'r biliau nwy a/neu drydan, mae gennych hawl i ddewis eich cyflenwr ynni eich hun. Ni ddylai eich landlord neu asiant gosod atal hyn heb reswm da. 

A all fy landlord ddewis fy nghyflenwr nwy neu drydan?

Dim ond lle mae eich landlord yn uniongyrchol gyfrifol am dalu am y nwy neu'r trydan y bydd ganddo'r hawl i ddewis eich cyflenwr ynni.

Gallai hyn gynnwys sefyllfaoedd lle mae eich landlord:

 • yn talu'r cyflenwr ynni yn uniongyrchol ac yn hawlio'r arian oddi wrthych fel y tenant.
 • yn ymgorffori cost ynni o fewn y taliadau llety.
 • yn cymryd cyfrifoldeb am y cyflenwad rhwng tenantiaethau.

Dylai eich cytundeb tenantiaeth nodi os mai chi neu eich landlord sy'n gyfrifol am dalu'r nwy neu drydan.

Awgrymiadau defnyddiol i denantiaid ar newid a siopa am ynni

Dylech gadarnhau'r canlynol: 

 • unrhyw gymalau ar gyflenwyr ynni yn eich cytundeb tenantiaeth.O dan rai amgylchiadau bydd gan asiant gosod neu landlord ddewis gyflenwr a nodir fel y cyflenwr diofyn fel rhan o'r cytundeb tenantiaeth. Gelwir hyn yn 'gymal cyflenwr diofyn'.
 • Os byddwch yn sylwi ar gymal cyflenwr diofyn cyn i chi lofnodi'r cytundeb tenantiaeth, siaradwch â'ch landlord neu'ch asiant gosod i weld a allwch ail negodi’r cymal hwn. Os na allwch newid y cymal ar ôl cael y sgwrs hon, mae gennych hawl o hyd i newid cyflenwr os mai chi sy'n gyfrifol am dalu'r biliau ynni. 
 • bod eich landlord neu'ch asiant gosod yn rhoi gwybod i chi am unrhyw ymrwymiadau gyda chyflenwyr penodol. Rhaid iddynt wneud hyn os yw'n berthnasol a dylech roi manylion tariffau cymwys a manylion codi tâl o'r cychwyn.
 • a yw'n ofynnol i chi drwy gymal yn y contract i ddweud wrth y landlord neu'r asiant gosod os byddwch yn newid cyflenwyr.
 • a yw'n ofynnol i chi drwy gymal yn y contract i ddychwelyd y cyfrif i'r cyflenwr gwreiddiol, neu'r mesuryddion gwreiddiol os byddwch yn eu newid, ar ddiwedd y denantiaeth.
 • eich darlleniadau mesurydd. Cymerwch ddarlleniad pan fyddwch yn symud i mewn ac yn symud allan a rhowch y rhain i'r cyflenwr os mai chi sy'n gyfrifol am dalu'r biliau ynni, neu eich landlord os mai ef sy'n gyfrifol.

Cymharu ac arbed yn ystod eich tenantiaeth:

Gallwch weld a allwch gael cynnig gwell drwy gymharu tariffau a chyflenwyr. Gall yr awgrymiadau a'r adnoddau sydd ar gael yn ein canllaw siopa am ynni ar-lein helpu:

Y wybodaeth y bydd ei hangen arnoch i newid

Os byddwch yn dewis newid cyflenwr ynni, bydd angen y canlynol arnoch:

 • Eich cod post
 • Enw'r cyflenwr presennol
 • Enw eich cynnig ynni presennol a faint rydych yn ei wario ar nwy a thrydan. Gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth hon ar fil diweddar.
 • Darlleniad mesurydd diweddar
 • Eich manylion banc os byddwch yn talu drwy ddebyd uniongyrchol
 • Eich Rhif Mynediad Pwynt Mesurydd a'ch Rhif Cyfeirnod Pwynt Mesurydd. Gallwch ddod o hyd i'r rhain ar fil diweddar.

Mesuryddion rhagdalu mewn eiddo ar rent

Os bydd eich landlord yn talu am eich ynni, efallai y bydd canllaw Cyngor ar Bopeth ar faint y gall eich landlord ei godi am eich ynni (agor gwefan arall) o gymorth hefyd.

Os ydych newydd symud i eiddo ar rent lle ceir mesurydd rhagdalu, dylech sicrhau eich bod chi - neu eich landlord, os mai ef sy'n gyfrifol am dalu'r biliau - yn dweud wrth eich cyflenwr am y denantiaeth newydd ar unwaith, a hynny er mwyn sicrhau eich bod yn talu'r cyfraddau cywir ac nad ydych yn ad-dalu dyled cyn-denant.

Fel arfer, mae tariffau rhagdalu yn ddrutach, felly mae'n bosibl y byddwch am holi ynghylch yr opsiynau gwahanol sydd ar gael i chi, yn cynnwys a allwch newid i fesurydd safonol. Mae'r rhan fwyaf o gyflenwyr yn cynnig hyn am ddim, ond gall rhai godi tâl arnoch.Cewch ragor o wybodaeth yn Deall eich mesurydd ynni.

Cael help

Rhagor o ganllawiau ar ynni i denantiaid