Sefydliadau

This page is available in English.

Cyngor Rheoleiddwyr Ynni Ewropeaidd (CEER)

Mae CEER yn gorff gwirfoddol sy'n dod ynghyd â'r rheoleiddwyr ynni cenedlaethol annibynnol o aelod wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd a'r Ardal Economaidd Ewropeaidd. Mae hefyd yn gweithredu fel canolbwynt ar gyfer cydweithredu, cyfnewid gwybodaeth a chymorth rhwng rheoleiddwyr ynni cenedlaethol Ewrop ac ef yw eu rhyngwyneb ar lefel yr Undeb Ewropeaidd a rhyngwladol.

Mae CEER hefyd yn ymdrechu i rannu arfer gorau rheoleiddiol yn fyd-eang drwy ei aelodaeth o Gonffederasiwn Rhyngwladol Rheoleiddwyr Ynni (ICER).

Sefydlwyd nifer o weithgorau CEER i ddatblygu ei weithgareddau. Rydym yn cymryd rhan weithgar yn llawer o'r gweithgorau hyn yn ogystal â'r tasgluoedd sy'n cynnal gwaith manwl ar y marchnadoedd nwy a thrydan.

Caiff llawer o'n gwaith ar weithredu'r Trydydd Pecyn, gwyliadwriaeth marchnad a materion defnyddwyr ei gyfeirio drwy CEER.

Mae CEER yn neilltuol o weithgar ar faterion defnyddwyr. Gyda BEUC, Cymdeithas Defnyddwyr Ewropeaidd, mae wedi cynhyrchu dogfen 2020 Vision for Europe's Energy Customers. Nod y weledigaeth yma yw gwella marchnadoedd ynni manwerthu drwy ddiogeliad cryfach i ddefnyddwyr a grymuso defnyddwyr.

 

Asiantaeth Cydweithredu Rheoleiddwyr Ynni (ACER)

Wedi'i sefydlu dan y Trydydd Pecyn, cenhadaeth ACER yw cynorthwyo'r Awdurdodau Rheoleiddiol Cenedlaethol i berfformio eu dyletswyddau ar lefel yr Undeb Ewropeaidd a chydlynu eu gweithgaredd lle bynnag sydd angen. Mae ei dasgau'n cynnwys:

ategu a chydlynu gwaith yr Awdurdodau Rheoleiddiol Cenedlaethol, yn neilltuol yng nghyswllt datblygu Canllawiau Fframwaith
cymryd rhan wrth greu Codau Rhwydwaith Ewropeaidd gyda ENTSO-E ac ENTSO-G, gan sicrhau bod codau rhwydwaith yn cydymffurfio gyda'r Canllawiau Fframwaith cyfatebol
monitro cynlluniau rhanbarthol yn dilyn dull sydd â chyfeiriad prosiect ac Ewrop-gyfan
cynnig barn ac argymhellion i gynlluniau datblygu rhwydwaith 10-mlynedd yr Undeb Ewropeaidd
penderfyniadau ar reolaeth gordyriant rhyngwladol neu ar eithriadau mynediad trydydd parti
gweithredu rheoleiddiad ar dryloywder marchnad, a fabwysiadwyd ar 15 Medi 2011 - yn cynnwys monitro gweithgareddau masnachu mewn marchnadoedd cyfanwerthu a manwerthu i ganfod ac atal masnachu mewnol a llurgunio'r farchnad.

Daeth yr Asiantaeth yn llawn weithredol ym Mawrth 2011. Mae ei phencadlys yn Ljubljana, Slovenia. Yr Arglwydd Mogg yw Cadeirydd cyfredol Bwrdd Rheoleiddwyr ACER.

Rydym yn cymryd rhan weithgar yn ACER, gan gyfrannu at ddatblygu Canllawiau Fframwaith a Chodau Rhwydwaith Ewrop, a chydweithredu gyda rheoleiddwyr eraill.

 
Conffederasiwn Rhyngwladol Rheoleiddwyr Ynni (ICER)

Mae ICER yn gonffederasiwn gwirfoddol sy'n anelu i gyfnewid gwybodaeth ac arferion gorau rheoleiddio ym mhob rhan o'r byd. Mae ganddo dros 200 aelod ar hyn o bryd. Yr Arglwydd Mogg yw ei gadeirydd.

Sefydlwyd ICER yn y Fforwm Byd ar Reoleiddio Ynni yn Athen, 2009. Ei brif ddiben yw hwyluso cydweithredu ymysg rheoleiddwyr ynni ar raddfa fyd-eang a chodi ymwybyddiaeth y cyhoedd o reoleiddio ynni a'i rôl wrth fynd i'r afael â materion amgylcheddol, economaidd-gymdeithasol a marchnad.

Cymerwn ran weithgar yng ngwaith y Conffederasiwn, gan gyfrannu at ddrafftio adroddiadau a chydweithredu gyda rheoleiddwyr eraill.

 

Grŵp Rheoleiddwyr Ewropeaidd Trydan a Nwy (ERCEG)

ERCEG oedd rhagflaenydd ACER, a daeth i ben ar 1 Gorffennaf 2011. Roedd yn grŵp ymgyngori ffurfiol i'r Comisiwn Ewropeaidd, a grëwyd gan y Comisiwn yn 2003. Cafodd rhai o gyfrifoldebau ERGEG eu trosglwyddo i ACER (megis cynlluniau rhanbarthol) ac eraill (yn cynnwys materion defnyddwyr) i CEER.

Mae holl weithiau'r gorffennol yn ymwneud â gweithgaredd ERGEG (dogfennau, adroddiadau, ymgynghoriadau cyhoeddus a mwy) ar gael ar wefan CEER .