Rhyddid Gwybodaeth

This page is available in English.

Rhyddid Gwybodaeth a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol

Daeth Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a hefyd y Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 i rym ar 1 Ionawr 2005. Maent yn rhoi hawl i bobl i ofyn am wybodaeth a gofnodwyd a gedwir gan awdurdodau cyhoeddus. Fel adran llywodraeth, rydym ni'n cymhwyso fel awdurdod cyhoeddus.

Cynlluniwyd y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth i gael gwell dealltwriaeth o sut mae awdurdodau cyhoeddus yn cyflawni eu dyletswyddau a gwneud penderfyniadau.

Ceisiadau am Wybodaeth

Os hoffech wneud cais dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth neu'r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol, e-bostiwch ni yn foi@ofgem.gov.uk[VW1]  neu ysgrifennu atom yn:

Freedom of Information
Research and Information Centre
10 South Colonnade
Canary Wharf
London
E14 4PU

Ffôn: 020 7901 7003
Ffacs: 020 7901 7378

Ymdrechwn gwblhau ymchwiliad penodol dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth o fewn y terfyn statudol o 20 diwrnod gwaith, neu o fewn 40 diwrnod dan y Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol, yn dechrau o'r diwrnod pan dderbyniwyd y cais. Rhaid gwneud pob cais mewn ysgrifen, yn ôl adran 10 y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Os ydych yn anhapus gyda'r penderfyniadau a wnaed yng nghyswllt cais dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth neu'r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol,  gallwch ofyn am adolygiad mewnol. Gellir gwneud hyn drwy gysylltu â ni drwy ysgrifennu at flwch e-bost y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth foi@ofgem.gov.uk.

Ymdrechwn gwblhau'r adolygiad mewn 20 diwrnod gwaith.  Cynhelir yr adolygiad gan uwch gynghorydd cyfreithiol nad yw'n ymwneud ar y dechrau gyda'r achos. Gallant un ai gyfarwyddo'r tîm Deddf Rhyddid Gwybodaeth i wneud gwaith pellach lle bo angen neu benderfynu fod yr hyn a wnaed eisoes yn foddhaol. Y naill ffordd neu'r llall, caiff yr ymgeisydd ei hysbysu am y penderfyniad mewn ysgrifen.

Os nad ydych yn fodlon gyda chanlyniad yr adolygiad mewnol, mae gennych hawl i wneud cais yn uniongyrchol i'r Comisiynydd Gwybodaeth i gael penderfyniad. Gellir cysylltu â'r Comisiynydd Gwybodaeth yn:

Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Gwneud cwyn am Ofgem

Os ydych yn anhapus gyda'r ffordd y gwnaethom benderfyniad, dylech ysgrifennu at:

Ofgem Complaints
Operations Division
10 South Colonnade
Canary Wharf
London
E14 4PU

Caiff eich cwyn ei chydnabod o fewn dau ddiwrnod gwaith a byddwn yn ysgrifennu atoch o fewn 20 diwrnod gwaith i adael i chi wybod beth yw canlyniad y gŵyn. Os nad yw'n bosibl dod yn ôl atoch o fewn yr amserlen yma, byddwn yn ysgrifennu atoch i roi diweddariad ar y cynnydd o fewn cyfnod o 20 diwrnod gwaith.

 Os ydych wedyn yn dymuno mynd â hyn ymhellach, dylech ysgrifennu at y Prif Swyddog Gweithredol yn y cyfeiriad uchod. Bydd yn ymchwilio eich cwyn ymhellach a bydd yn ysgrifennu yn ôl atoch o fewn 10 diwrnod gwaith.

Os nad ydych yn fodlon, dylech fynd â'ch cwyn ar yr Ombwdsmon Seneddol, sy'n cynnal ymchwiliadau annibynnol am gyrff cyhoeddus. I wneud cwyn i'r Ombwdsmon Seneddol, dylech yn gyntaf ysgrifennu at eich Aelod Seneddol gan ofyn iddo/iddi gyfeirio eich cwyn at yr Ombwdsmon.

Os canfyddir fod cyfiawnhad am eich cwyn, gall yr Ombwdsman argymell ein bod yn rhoi remedi.