Rhyddid Gwybodaeth

This page is available in English.

Deddf Rhyddid Gwybodaeth a'r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol

Daeth Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 i rym ar 1 Ionawr 2005. Maent yn rhoi'r hawl i bobl ofyn am wybodaeth gofnodedig a ddelir gan awdurdodau cyhoeddus. Fel un o adrannau'r Llywodraeth, rydym yn gymwys fel awdurdod cyhoeddus.

Nod hawliau gwybodaeth yw helpu pobl i gael gwell dealltwriaeth o'r ffordd y mae awdurdodau cyhoeddus yn cynnal eu dyletswyddau ac yn gwneud penderfyniadau.

Ceisiadau am wybodaeth

Os ydych yn ddefnyddiwr a bod gennych broblem i'w datrys gyda chwmni ynni, cyfeiriwch at yr adran Cyngor i Ddefnyddwyr.

Os hoffech wneud cais am wybodaeth gofnodedig a ddelir gan Ofgem, cyflwynwch gais Rhyddid Gwybodaeth neu Wybodaeth Amgylcheddol i'n tîm Hawliau Gwybodaeth. I wneud hyn, anfonwch e-bost atom yn information.rights@ofgem.gov.uk (mewn testun clir yn ddelfrydol) neu ysgrifennwch atom yn: 

Information Rights Officer
10 South Colonnade
Canary Wharf
London
E14 4PU

Noder: Peidiwch ag anfon dogfennau gwreiddiol atom drwy'r post am na fydd hi'n bosibl i ni eu dychwelyd.

Gallwch hefyd gysylltu â ni i wneud cais Gwybodaeth Amgylcheddol ar lafar drwy ffonio 020 7901 7295.

Noder: Rhaid gwneud pob cais Rhyddid Gwybodaeth yn ysgrifenedig (dros e-bost neu drwy'r post) yn unol ag adran 8 o'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Byddwn yn ceisio ymateb i bob cais am wybodaeth o fewn yr 20 diwrnod gwaith statudol, neu o fewn 40 diwrnod gwaith o dan estyniad a ganiateir, gan ddechrau o'r diwrnod gwaith cyntaf ar ôl i'r cais ddod i law.

Os nad ydych yn fodlon ar ein hymateb

Os nad ydych yn fodlon ar ein hymateb i'ch cais Rhyddid Gwybodaeth neu'ch cais Gwybodaeth Amgylcheddol, gallwch ofyn am adolygiad mewnol drwy anfon e-bost atom yn information.rights@ofgem.gov.uk. Byddwn yn ceisio cwblhau'r adolygiad o fewn 20 diwrnod gwaith ar gyfer ceisiadau i'w hystyried o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth ac o fewn 40 diwrnod gwaith ar gyfer ceisiadau i'w hystyried o dan y Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol. Bydd uwch-ymgynghorydd cyfreithiol nad oedd yn rhan o'r achos i ddechrau yn cynnal yr adolygiad. Gall naill ai roi cyfarwyddiadau i'r tîm Hawliau Gwybodaeth gynnal gwaith pellach lle y bo angen, neu gall benderfynu bod ein hymateb cychwynnol yn ddigonol. Yn y naill achos neu'r llall, caiff yr ymgeisydd wybod am y penderfyniad yn ysgrifenedig.

Os nad ydych yn fodlon ar ganlyniad yr adolygiad mewnol, mae gennych yr hawl i wneud cais yn uniongyrchol i'r Comisiynydd Gwybodaeth am benderfyniad. Gellir cysylltu â'r Comisiynydd Gwybodaeth yn:

Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire 
SK9 5AF

https://ico.org.uk/