Cwsmeriaid GB Energy Supply: Eich cwestiynau ar y cyflenwr newydd Co-operative Energy

This page is available in English.
Publication date
29th November 2016
Information types
Policy areas

Heddiw, rydym wedi penodi Co-operative Energy i gymryd cwmseriaid GB Energy Supply ar ôl iddo roi'r gorau i fasnachu. Mae hyn yn dilyn proses gystadleuol a gynhaliwyd gennym er mwyn sicrhau'r fargen orau posibl i gwmseriaid GB Energy Suppply.

Bydd y canllaw hwn yn ateb rhai o'ch cwestiynau ar beth fydd yn digwydd nesaf.

Eich cyflenwad

Pryd y byddaf yn symud o GB Energy Supply i Co-operative Energy?

Byddwch yn symud i gontract newydd gyda Co-operative Energy ddydd Mercher 30 Tachwedd 2016. Bydd Co-operative Energy yn cysylltu â chi dros y dyddiau nesaf er mwyn egluro beth sy'n digwydd nesaf.

Eich contract

A fyddaf ar gontract gwahanol gyda Co-operative Energy? A fyddaf yn talu mwy?

Bydd Co-operative Energy yn cynnig yr un prisiau â'r rhai roeddech yn eu talu gyda GB Energy Supply, p'un a oeddech ar dariff sefydlog neu dariff amrywiol safonol. Bydd yn cysylltu â chi dros y dyddiau nesaf gyda rhagor o wybodaeth am eich tariff.

Os hoffech newid tariff, gofynnwch i Co-operative Energy os gallwch newid i gynnig arall, neu chwiliwch am gynnig newydd. Ni chodir ffioedd gadael.

I gael cyngor clir ar sut i siopa am ynni, ewch i ganllaw ynni Sut i newid cyflenwr ynni a siopa am gynnig gwell.

Newid cyflenwr

Nid wyf am gael contract gyda Co-operative Energy. A allaf symud?

Ein cyngor yw peidiwch â symud yn syth, ond yn hytrach arhoswch i Co-operative Energy gysylltu â chi. Bydd yn cysylltu â chi dros yr wythnosau nesaf gyda rhagor o wybodaeth am eich tariff.

Ar ôl iddo gysylltu â chi, gallwch ofyn iddo eich rhoi ar ei dariff rhataf neu gallwch chwilio am gynnig arall. Ni chodir ffioedd gadael arnoch.

I gael cyngor clir ar sut i siopa am ynni, ewch i ganllaw ynni Sut i newid cyflenwr ynni a siopa am gynnig gwell.

Cyfrifon mewn dyled neu gredyd

Mae gennyf gredyd yn fy nghyfrif gyda GB Energy Supply. A fyddaf yn cael fy arian yn ôl?

Bydd Co-operative Energy yn anrhydeddu unrhyw falansau credyd dyledus ar gyfer cwsmeriaid presennol a chyn gwsmeriaid GB Energy Supply y mae arian yn ddyledus iddynt o hyd. Caiff unrhyw gredyd yng nghyfrifon cwsmeriaid presennol ei ddefnyddio i dalu am ddefnydd o ynni yn y dyfodol. Caiff ad-daliad ei brosesu maes o law ar gyfer cyn gwsmeriaid. 

Rwy'n ad-dalu dyled i GB Energy Supply. Ai i Co-operative Energy y byddaf yn talu hon bellach?

Ni fydd yn rhaid i chi dalu eich dyled i Co-operative Energy. Fodd bynnag, efallai bydd yn rhaid i chi barhau i ad-dalu GB Energy Supply. Cewch ragor o fanylion maes o law gan y gweinyddwr.

Taliadau drwy ddebyd uniongyrchol 

A ddylwn ganslo fy nebyd uniongyrchol?

Na, peidiwch â phoeni am ganslo eich debyd uniongyrchol.

Arhoswch i Co-operative Energy gysylltu â chi. Bydd yn gwneud hynny dros yr wythnosau nesaf. Bydd yn eich helpu i drefnu cyfrif newydd ac yn gallu dweud wrthych beth fydd yn digwydd i unrhyw gredyd a all fod gennych gyda GB Energy Supply.

Rwyf eisoes wedi canslo fy nebyd uniongyrchol. A ddylwn wneud rhywbeth?

Na, peidiwch â phoeni am ganslo eich debyd uniongyrchol.

Peidiwch â phoeni os ydych eisoes wedi canslo eich debyd uniongyrchol. Arhoswch i Co-operative Energy gysylltu â chi. Bydd yn eich helpu i drefnu cyfrif newydd ac yn gallu dweud wrthych beth fydd yn digwydd i unrhyw gredyd a all fod gennych gyda GB Energy Supply.

Cwynion a chysylltiadau

A fydd Co-operative Energy yn ymgymryd ag unrhyw gŵyn i GB Energy Supply nad yw wedi'i datrys?

Bydd Co-operative Energy yn adolygu'r holl gwynion presennol dros yr wythnosau nesaf gyda'r nod o ymateb i gwsmeriaid cyn gynted â phosibl. 

Rhagor o help a chyngor

[collapsible title="Rhagor o help a chyngor" subtitle="" showtext="Dangos" hidetext="Cuddio" thumbnail="undefined" thumbnail_alt="undefined"]

Ymholiadau i'ch cyflenwr

Bydd Co-operative Energy yn cysylltu â chwsmeriaid GB Energy Supply gyda rhagor o wybodaeth am eu contractau a'u tariffau dros yr wythnosau nesaf. Os nad ydych wedi cael ateb i'ch cwestiwn yma, dylech gysylltu â thîm cyswllt cwsmeriaid GB Energy Supply fel arfer.

Bydd Co-operative Energy yn cefnogi canolfan cyswllt cwsmeriaid bresennol GB Energy Supply, gan sicrhau y caiff cwsmeriaid eu trosglwyddo mor ddi-drafferth â phosibl i'w cyflenwr newydd.

Llinell gymorth GB Energy Supply i gwsmeriaid: 0800 644 4451

Rhagor o help a chyngor

Os nad ydych wedi cael ateb i'ch cwestiwn yma a bod gennych bryderon am eich cyflenwad ynni, problemau neu gwynion, dylech gysylltu â llinell gymorth Cyngor ar Bopeth i ddefnyddwyr yn y lle cyntaf i gael arweiniad a chymorth.

Rôl Ofgem

Gallwch ddarllen mwy am ein pwerau i ddiogelu defnyddwyr pan fydd cyflenwyr yn rhoi'r gorau i fasnachu yn ein canllawiau: proses Cyflenwr Dewis Olaf.