Partneriaid a Chyfarwyddwyr

This page is available in English.

Yma, gallwch weld proffiliau a bywgraffiadau ein partneriaid a'n cyfarwyddwyr.

Prif Swyddog Gweithredol

Dermot Nolan

Prif Swyddog Gweithredol

Ymunodd Dermot â ni fel prif swyddog gweithredol ym mis Mawrth 2014. Mae ganddo brofiad arwain helaeth ym maes rheoleiddio ynni, cystadleuaeth yn y farchnad a diogelu buddiannau defnyddwyr ac yn fwy diweddar fe'i penodwyd yn Gomisiynydd y Comisiwn Rheoleiddio Ynni yn Iwerddon o fis Mai 2008 ac yn Gadeirydd ers mis Mai 2011. Cyn hyn, bu'n uwch gynghorydd economaidd yn y Comisiwn ar gyfer Rheoleiddio Cysylltiadau ac yn rheolwr yr is-adran uno ar gyfer Awdurdod Cystadlu Iwerddon. Mae'n raddedig o Goleg y Drindod, Dulyn, a pharhaodd â'i astudiaethau yn Yale lle yr enillodd radd doethur mewn Economeg. Mae wedi darlithio ym Mhrifysgol Llundain, gan arbenigo ym meysydd strwythurau'r farchnad a pherfformiad cwmnïau.

Lawrlwythwch lun eglurder uchel o Dermot Nolan.

Materion Corfforaethol

Kersti Berge

Pennaeth yr Alban

Kersti yw'r partner ar gyfer Rhwydweithiau, sy'n gyfrifol am rwydweithiau rheoleiddiol a'r rheolaethau prisiau RIIO. Mae hefyd yn bennaeth Ofgem yn yr Alban ac yn gyfrifol am gydgysylltu â rhanddeiliaid allweddol yn yr Alban a rheoli swyddfa Ofgem yn Glasgow. .  Cyn ymgymryd â'r rolau hyn, bu'n arwain y tîm Ymchwil a Dadansoddi yn yr Is-adran Marchnadoedd lle bu'n gyfrifol am ddadansoddi cystadleuaeth, goruchwylio'r farchnad a diogelwch cyflenwadau.

Cyn ymuno ag Ofgem, roedd Kersti yn uwch gynghorydd economaidd yn y Trysorlys lle bu'n gyfrifol am y rhagolwg twf tymor canolig. Cyn hynny bu'n ddarlithydd mewn economeg ym Mhrifysgol Rhydychen.

Mark Wiltsher

Cyfarwyddwr Cyswllt, Cyfryngau a Digidol

Mae Mark yn gyfarwyddwr cyswllt ar gyfer materion y Cyfryngau a Digidol yn Ofgem. Mae hefyd yn gyfrifol am arwain yr ymgyrch Byddwch yn Siopwr Ynni. Bu'n gweithio i'r Awdurdod Hedfan Sifil fel cyfarwyddwr cyswllt ar gyfer yr adran Gysylltiadau yn ogystal â Ofgas, yr hen reoleiddiwr nwy. 

Eleanor Warburton

Cyfarwyddwr Cyswllt, Cysylltiadau Allanol a Chyfathrebu Mewnol

Mae Eleanor Warburton yn gyfarwyddwr cyswllt ar gyfer cysylltiadau allanol a chyfathrebu mewnol yn Ofgem. Mae ei chyfrifoldebau yn cynnwys cysylltiadau gwleidyddol â San Steffan, Cymru a'r Alban, strategaeth a chysylltiadau â rhanddeiliaid, yn ogystal â chyfathrebu a gohebiaeth fewnol Ofgem.

Ymunodd Eleanor ag Ofgem yn 2016 o'r Adran Ynni a Newid Hinsawdd (DECC), lle bu'n gyfrifol am bolisïau'r Adran ar farchnadoedd cyfanwerthu nwy, diogelwch a rhwydweithiau ac yn arwain cydberthynas strategol Llywodraeth EM ag Ofgem. Cyn hyn, bu Eleanor yn gweithio mewn nifer o adrannau mewn Llywodraeth Ganolog am fwy na degawd, gan gynghori sawl Gweinidog ar faterion yn amrywio o strategaeth diogelwch ynni i wrthderfysgaeth.

Improving Regulation

Martin Crouch

Uwch Bartner

Mae Martin Crouch yn uwch bartner, Gwella Rheoleiddio yn Ofgem. Mae ei gyfrifoldebau presennol yn cynnwys goruchwylio tîm gorfodi Ofgem a chefnogi'r gwaith o ddatblygu polisi rheoleiddiol Ofgem, drwy dimau canolog yn cynnwys sganio'r gorwel, cynaliadwyedd, dadansoddi a rheoli gwybodaeth.

Ymunodd Martin ag Ofgem yn 2003 ac, yn ystod ei gyfnod yma, mae wedi arwain timau sy'n gyfrifol am y gwaith o ddosbarthu trydan, marchnadoedd Ewropeaidd, cynlluniau cymorth ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni a thrawsyrru trydan, gan gynnwys datblygu rhyng-gysylltwyr a thendrau ar y môr. Rhwng 2012 a dechrau 2015, bu'n cadeirydd Gweithgorau Trydan y cyrff Rheoleiddio Ewropeaidd, sef Cyngor Rheoleiddwyr Ynni Ewrop (CEER) a'r Asiantaeth ar gyfer Cydweithrediad Rheoleiddwyr Ynni (ACER).

Cyn ymuno â ni, bu Martin yn gweithio i gwmni trydan ar faterion masnachol, ariannol a rheoleiddiol, a oedd yn cynnwys gwerthu dau fusnes dosbarthu a chyflenwi Prydeinig ac ailnegodi trefniadau ariannol ar gyfer cyd-fenter gorsaf bŵer. Cyn hynny, bu'n ymgynghorydd economaidd yn gweithio'n bennaf ar brosiectau ailstrwythuro rheoleiddiol a diwydiant yn y sector ynni.

Pamela Taylor

Pamela Taylor

Partner, Gorfodi a Chydymffurfiaeth

Mae Pamela Taylor yn Bartner ar gyfer Gorfodi a Chydymffurfiaeth yn ogystal ag Arloesedd. Mae'n gyfrifol am y modd y mae Ofgem yn mynd i'r afael â chydymffurfiaeth ac yn goruchwylio gwaith gorfodi. Mae hefyd yn gyfrifol am ddatblygu Cyswllt Arloesi Ofgem, gwasanaeth sy'n darparu cymorth i arloeswyr y farchnad. 

Ailymunodd Pamela ag Ofgem ym mis Medi 2016 ar ôl gweithio i Ofgem yn flaenorol rhwng 2004 a 2013. Yn ystod ei chyfnod gyda ni, mae wedi arwain timau sy'n gyfrifol am achosion Gorfodi, marchnadoedd Ewropeaidd a marchnadoedd Cyfanwerthu Nwy. Rhwng 2010 a dechrau 2013, bu'n gadeirydd tasgluoedd Gweithgorau Nwy cyrff Rheoleiddio Ewropeaidd, sef Cyngor Rheoleiddwyr Ynni Ewrop (CEER) a'r Asiantaeth ar gyfer Cydweithrediad Rheoleiddwyr Ynni (ACER). 

Rhwng 2013 a 2016, bu Pamela yn ymgynghorydd economaidd yn gweithio'n bennaf ar ymchwiliadau cystadlu a phrosiectau rheoleiddiol yn y sector ynni.

Carola Geist-Divver

Partner, Cyfreithiol

Ymunodd Carola ag Ofgem yn 2013. Hi yw pennaeth y tîm cyfreithiol yn yr Is-adran Gwell Rheoleiddio. Mae'r tîm yn cynghori ar bolisi gorfodi a gwaith achos gorfodi, cydymffurfiaeth, polisi ynni cynaliadwy, rheoleiddio gwell a chyfraith gwybodaeth.

Mae gan Carola brofiad helaeth o fod yn gyfreithiwr yn y sector cyhoeddus. Cyn ymuno ag Ofgem, daliodd Carola swyddi fel dirprwy gyfarwyddwr cyfreithiol yn Swyddfa'r Cabinet, yr Adran Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon a'r Adran Addysg. Cyn hynny roedd yn uwch gyfreithiwr mewn llywodraeth leol.

Joe Perkins

Joe Perkins

Partner, Dadansoddi

Joe Perkins yw'r prif economydd a'r partner ar gyfer dadansoddi. Mae'n gyfrifol am strategaeth ddadansoddol Ofgem a sicrhau ansawdd, a dadansoddi datblygiadau posibl yn y sector ynni. Mae'n arwain adran economeg Ofgem, gan hyrwyddo ansawdd dadansoddi economaidd ym mhob rhan o Ofgem, ac yn cynrychioli economeg Ofgem mewn fforymau allanol.

Ymunodd Joe ag Ofgem yn 2016. Cyn hynny, bu'n gyfarwyddwr dros reoleiddio, defnyddwyr a chystadleuaeth yn y Swyddfa Archwilio Genedlaethol, a bu hefyd yn gweithio fel economegydd yn Nhrysorlys EM a Phrifysgol Rhydychen.

James Waugh

Partner Cyswllt

James became associate partner for Enforcement Delivery in January 2016. He has overall responsibility for all enforcement casework at Ofgem. James joined Ofgem in 2012 as Head of Enforcement Casework.  

After qualifying as a solicitor, James worked in the charitable sector before joining the Competition Commission (now CMA) as an inquiry manager/director. At the CC James worked on a range of sectoral, merger and market investigations.

Defnyddwyr a Chystadleuaeth

Rachel Fletcher

Uwch Bartner

Ymunodd Rachel â ni yn 2005 i arwain y tîm marchnad fanwerthu. Fe'i penodwyd yn Gyfarwyddwr Dosbarthu ym mis Ionawr 2008 pan arweiniodd y pumed Adolygiad o Reoli Prisiau Dosbarthu Trydan, cyflwyno'r Gronfa Rhwydwaith Carbon Isel a sefydlu'r Fforwm Gridiau Deallus.

Symudodd i'r Is-adran Marchnadoedd yn 2012 ac un o'i thasgau oedd arwain y gwaith ar gynigion yr Adolygiad o'r Farchnad Fanwerthu ym mis Hydref 2012, y Prosiect Hylifedd a'r timau a oedd yn gyfrifol am lunio a gweithredu'r codau rhwydwaith Ewropeaidd ar gynllunio'r farchnad.  Bu'n uwch bartner ar gyfer yr Is-adran Marchnadoedd am ddwy flynedd cyn dod yn uwch bartner ar gyfer Defnyddwyr a Chystadleuaeth ym mis Ionawr 2016.

Cyn ymuno â ni, treuliodd Rachel 12 mlynedd yn gweithio fel ymgynghorydd yn cynghori ar strategaeth a pholisi ynni yn Ewrop, Affrica ac America Ladin.

Anthony Pygram

Partner

Mae Anthony yn bartner ar gyfer Gorfodi a Chydymffurfiaeth. Ymunodd ag Ofgem fel partner cyswllt ar gyfer y polisi Gorfodi a Chydymffurfiaeth yn 2011, daeth yn bartner yn yr un maes yn 2013, ac ychwanegodd Gydymffurfiaeth at y portffolio ym mis Ionawr 2016. Yn ystod y cyfnod hwn, bu'n arwain y gwaith o gyflawni portffolio mawr o ymchwiliadau tra'n goruchwylio rhaglen reoli newid sylweddol ar gyfer y swyddogaeth gorfodi. Rhwng mis Gorffennaf a mis Rhagfyr 2015, bu Anthony hefyd arwain yr Is-adran Datblygu Cynaliadwy.

Cyn ymuno ag Ofgem, roedd Anthony yn Gyfarwyddwr Ymchwilio yn y Comisiwn Cystadleuaeth, gan arwain, ymhlith pethau eraill, ymchwiliadau i yswiriant diogelu taliadau a ph'un a ddylai fod yn ofynnol i BAA werth Maes Awyr Standsted. Treuliodd Anthony ei yrfa cynnar yn ymchwilio i ddeunyddiau diwydiannol a'u datblygu.

Rob Salter-Church

Partner

Mae Rob Salter-Church yn Bartner yn yr Is-adran Defnyddwyr a Chystadleuaeth. Mae'n gyfrifol am oruchwylio gweithrediad marchnad fanwerthu Prydain Fawr, gan sicrhau bod y systemau diwydiannol a'r trefniadau llywodraethu yn addas ar gyfer marchnad fwy deallus yn y dyfodol, sy'n cyflawni gwell canlyniadau ar gyfer defnyddwyr.

Mae'n arwain gwaith Ofgem o gyflwyno mesuryddion deallus a'r gwaith o reoleiddio'r Cwmni Data a Chyfathrebu ac ef yw noddwr ein Rhaglen Dull Cyflym a Dibynadwy o Newid Cyflenwr a'r prosiect traws-ddiwydiant er mwyn diweddaru'r setliad nwy a systemau cofrestru (Prosiect Nexus).

Ymunodd Rob ag Ofgem ym mis Tachwedd 2013 er mwyn arwain ein gwaith ar fesuryddion deallus a marchnadoedd mwy deallus, ar ôl gweithio mewn nifer o adrannau mewn Llywodraeth ganolog am fwy na degawd, gan gynghori nifer o weinidogion y Cabinet a Phennaeth y Gwasanaeth Sifil ar amrywiaeth o feysydd polisi, ond gan ganolbwyntio'n benodol ar ynni.

Gweithiodd Rob fel cynghorydd economaidd yn Nhrysorlys EM gan arwain ar faterion yn ymwneud â'r farchnad ynni, ac yn yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd, gan ymdrin ag amrywiaeth o faterion megis pŵer niwclear newydd, diwygio'r farchnad drydan, marchnadoedd manwerthu a dal a storio carbon.

Paul Fisher

Paul Fisher

Cyfarwyddwr Prosiect

Ymunodd Paul ag Ofgem E-Serve ym mis Ebrill 2014 ac erbyn hyn mae wedi'i secondio bellach i'n His-adran Defnyddwyr a Chystadleuaeth fel Cyfarwyddwr Prosiect, gyda chyfrifoldeb am weithredu un o argymhellion allweddol yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd ar waith ar gyfer gwella ymgysylltiad defnyddwyr â marchnadoedd manwerthu domestig a microfusnes.

Cyn ymuno â ni, bu Paul yn gweithio mewn nifer o uwch swyddi arwain,  polisi a rheoli prosiect yn Adran Gwaith a Phensiynau y DU. Treuliodd gyfnod yn gweithio i'r Ganolfan Byd Gwaith lle cafodd pedair blynedd o brofiad yn arwain unedau gweithredol fel rheolwr ardal yn Llundain a'r Siroedd Cartref. Ar ôl gadael y brifysgol, dechreuodd ei yrfa fel ymgynghorydd rheoli gydag Accenture plc, lle roedd yn arbenigo mewn darparu gwasanaethau rheoli newid i gleientiaid. 

Mae ganddo radd meistr o Ysgol Economeg a Gwyddorau Gwleidyddol Llundain (LSE) ac mae'n gweithio tuag at ei MBA yn Ysgol Fusnes Warwick. 

Philip Cullum

Partner

Mae Philip yn bartner yn yr is-adran Defnyddwyr a Chystadleuaeth, ac mae ar secondiad ar hyn o bryd yng Nghomisiwn Cystadleuaeth a Defnyddwyr Awstralia tan ddechrau 2017. Bu'n bartner defnyddwyr a chynaliadwyedd yn flaenorol, ac roedd ei gyfrifoldebau'n cynnwys diogelu defnyddwyr a gwneud iawn am gamweddau, pobl mewn sefyllfaoedd ariannol bregus, ac ymchwil a throsolwg, yn ogystal â gwaith yn ymwneud â darpar ddefnyddiwr a rheoleiddio gwell. Bu hefyd yn eistedd ar fwrdd Ofgem E-Serve.

Cyn ymuno ag Ofgem, daliodd Philip sawl rôl uwch mewn tri sefydliad i ddefnyddwyr y DU, a bu hefyd yn gweithio i Accenture ac asiantaeth ymchwil i'r farchnad fach. Ar hyn o bryd, mae'n gweithredu fel unigolyn ar banel cynghori cwsmeriaid Southern Water. Mae'n cyn aelod o Bwyllgor Polisi Rheoliadol y llywodraeth, a phanel defnyddwyr yr Awdurdod Hedfan Sifil. Bu hefyd yn gadeirydd pwyllgor cynghori yr Asiantaeth Safonau Bwyd ar ymgysylltu â defnyddwyr.

Jonathan Spence

Partner, Cyfreithiol

Ymunodd Jonathan ag Ofgem ym mis Mawrth 2014 fel pennaeth y tîm cyfreithiol yn ein his-adran Marchnadoedd ac mae bellach yn bennaeth y tîm cyfreithiol yn yr adran Defnyddwyr a Chystadleuaeth.  Yn y rôl hon mae Jonathan hefyd yn gyfrifol am arwain y gwaith ar faterion cyfraith cystadleuaeth yn Ofgem.

Cyn ymuno â ni, roedd Jonathan yn uwch gyfreithiwr ym maes cystadleuaeth yn gweithio yn nhîm Cystadlu, Rheoleiddio a Masnach Herbert Smith Freehills LLP ac mae wedi gweithio ers dros 12 mlynedd fel cyfreithiwr ym maes cystadleuaeth yn Llundain yn cynghori ar ystod eang o faterion yn ymwneud â chystadlu a rheoleiddio.

Neil Barnes

Partner Cyswllt

Mae Neil Barnes yn bartner cyswllt yn yr Is-adran Defnyddwyr a Chystadleuaeth. Mae'n gyfrifol am fonitro'r farchnad manwerthu ac ymchwil i ddefnyddwyr, am gynnal polisïau a'u datblygu mewn perthynas â defnyddwyr domestig a marchnadoedd ynni manwerthu, ac mae hefyd yn gyfrifol am y prosiect sydd â'r nod o wneud defnydd gwell o egwyddorion o ran y ffordd y mae Ofgem yn rheoleiddio'r farchnad manwerthu.

Yn y gorffennol mae Neil wedi arwain cam llunio polisi rhaglen gweithredu mesuryddion deallus Prydain, a gyflwynwyd ar y cyd â'r Adran Ynni a Newid Hinsawdd ym mis Mawrth 2011, a datblygu strategaeth Ofgem i hyrwyddo marchnadoedd ynni mwy deallus o lwyfan mesuryddion deallus, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2012.

Cyn ymuno ag Ofgem yn 2008, bu Neil yn gweithio am dros ddeng mlynedd yn Nhrysorlys EM fel uwch gynghorydd economaidd ar amrywiaeth o feysydd polisi gan gynnwys cystadleuaeth, ynni a gwasanaethau ariannol. Yn ystod y cyfnod hwn treuliodd amser ar secondiad yn Adran Cyfarwyddiaeth Gyffredinol Cystadleuaeth y Comisiwn Ewropeaidd.

Rachel Clark

Rachel Clark

Cyfarwyddwr, Rhaglen Newid

Rachel yw Cyfarwyddwr y Rhaglen Newid Cyflymach a Mwy Dibynadwy, ac mae'n goruchwylio'r gwaith o ddatblygu a gweithredu trefniadau newid newydd. 

Cyn ymuno ag Ofgem yn 2016, bu Rachel yn gweithio yn y llywodraeth ganolog ac i gyrff sector cyhoeddus eraill, gan arbenigo ym maes polisi a darpariaeth reoleiddio.

Anna Rossington

Partner Cyswllt

Anna yw'r partner cyswllt sy'n arwain y timau Rheoli Gwybodaeth a Cefnogi Penderfyniadau. Mae'r timau hyn yn gyfrifol am wella a chydlynu prosesau rheoli gwybodaeth ym mhob rhan o Ofgem a chreu'r adnoddau i gefnogi penderfyniadau fel rhan o'r fframwaith llywodraethu newydd.

Cyn hyn, bu'n arwain adolygiad rheoli prisiau RIIO-ED1 ym maes dosbarthu ynni. 

Mae Anna yn beiriannydd cymwys, a dechreuodd weithio fel ymgynghorydd rheoli. Symudodd i Belize, lle bu'n arwain y tîm pennu cyfraddau gyda'r rheoleiddiwr cyfleustodau. Ar ôl iddi ddychwelyd i'r DU, ymunodd ag Ofgem a bu'n gweithio ar adolygiadau rheoli prisiau DPCR5 ac RIIO-GD1, yn ogystal ag arwain y tîm polisi dosbarthu. 

Systemau Ynni

Andrew Wright

Uwch Bartner

Ymunodd Andrew â ni ym mis Ionawr 2008 ac mae ganddo fwy na 25 mlynedd o brofiad yn y sector nwy a thrydan, yn fwy diweddar yn UBS lle buodd yn uwch ddadansoddwr ymchwil ecwiti yn ymdrin â chyfleustodau'r DU. Am fwy na phum mlynedd bu'n arwain yr is-adran Marchnadoedd, cyn dod yn Brif Weithredwr dros dro ym mis Mehefin 2013 ac yn gyfarwyddwr cyllid y grŵp ym mis Ebrill 2014.

Cyn hyn, bu Andrew yn bennaeth gwasanaeth ymchwil cyfleustodau Ewropeaidd yn Cazenove & Co ac yn Ddadansoddwr Trydan a Nwy y DU yn Merrill Lynch (Smith Newcourt gynt). Cyn gweithio yn Llundain, bu Andrew yn gweithio yn y diwydiant trydan wrth iddo gael ei breifateiddio, gan dreulio chwe blynedd gyda Manweb, y cwmni trydan rhanbarthol, mewn amrywiaeth o rolau rheoli a strategol.

Yn gynharach yn ei yrfa, bu Andrew yn gweithio fel ymgynghorydd yn Caminus Energy ac fel aelod ymchwil cyswllt yng Ngrŵp Ymchwil Ynni, Prifysgol Caergrawnt.

Frances Warburton

Partner

Ymunodd Frances ag Ofgem ym mis Ionawr 20015 ac mae'n bartner ar gyfer Integreiddio Systemau Ynni, ac yn gyfrifol am y gwaith o integreiddio a throsglwyddo systemau ynni. Mae hyn yn cynnwys goruchwylio pob agwedd ar godi taliadau rhwydweithio a mynediad i bob rhan o'r rhwydweithiau trydan a nwy, a helpu i arwain y fenter Systemau Ynni yn y Dyfodol.

Cyn ymuno ag Ofgem, bu Frances yn gyfarwyddwr yn y Practis Cynghori Economaidd yn EY, lle y bu'n arbenigo yn y sector ynni. Cyn hynny, bu'n gyfarwyddwr ymchwilio i gystadleuaeth yn y Swyddfa Masnachu Teg. Mae gan Frances radd meistr mewn economeg o LSE a gradd baglor mewn ffiseg beirianyddol. 

Cathryn Scott

Partner, Cyfreithiol

Ymunodd Cathryn yn 2013 fel cyfarwyddwr cyfreithiol ar gyfer cynlluniau amgylcheddol E-Serve a'n cyfundrefn tendrau trawsyrru ar y môr. Ers 2016, mae wedi bod yn gyfrifol am y timau Cyfreithiol ac Ymddygiad y Farchnad Cyfanwerthu yn ein his-adran Systemau Ynni.

Mae Cathryn wedi bod yn gyfreithiwr yn y sector cyhoeddus a'r sector preifat. Cyn ymuno â ni, Cathryn oedd y dirprwy gwnsler cyffredinol yn yr Adran Drafnidiaeth, lle bu'n gyfrifol yn y gorffennol am dimau cyfreithiol a oedd yn rhoi cyngor ar reoleiddio'r diwydiant hedfan a rheilffyrdd. Mae ganddi brofiad helaeth ym meysydd cystadlu, rheoleiddio a chaffael y gyfraith, ac mae hefyd wedi gweithio i'r Comisiwn Cystadleuaeth a Grŵp yr UE a Chystadleuaeth Linklaters. Cyn hynny, bu'n gweithio fel cyfreithiwr cynllunio yn is-adran ymgyfreitha Adran Cyfreithiwr y Trysorlys ac fel Cwnsler Siaradwyr Ewropeaidd Cynorthwyol yn Nhŷ'r Cyffredin.

Mae ganddi radd doethur o Sefydliad Prifysgol Ewropeaidd Fflorens.

Philippa Pickford

Partner Cyswllt

Penodwyd Philippa yn bartner cyswllt, Marchnadoedd Cyfanwerthu ym mis Ionawr 2015. Mae'n arwain timau Ofgem sy'n gyfrifol am Fonitro'r Farchnad Ynni a pholisi diogelu cyflenwad marchnadoedd ynni. Bu'n goruchwylio tîm Ymddygiad y Farchnad Ofgem wrth bennu'r trefniadau ar gyfer goruchwylio REMIT.

Cyn ei rôl bresennol, gwnaeth Philippa arwain tîm Mesuryddion Deallus Ofgem yn gyfrifol am gydlynu proses ryngweithio Ofgem â Rhaglen Weithredu Mesuryddion Deallus yr Adran Ynni a Newid  Hinsawdd (DECC) er mwyn sicrhau fframwaith rheoleiddio cadarn ar gyfer mesuryddion deallus er budd defnyddwyr. Mae wedi cyfrannu at amrywiaeth o brosiectau yn Ofgem, gan gynnwys cyflwyno a goruchwylio cynlluniau cymhelliant Gweithredwr System y Grid Cenedlaethol, rheolau yn ymwneud â thariffau gwyrdd, diwygio trefniadau tynnu arian, y trefniadau rheoleiddiol sy'n gysylltiedig â gwerthu Rhwydweithiau Dosbarthu y Grid Cenedlaethol a'r Trefniadau Masnachu Trydan Newydd, lle y bu'n gyfrifol yn benodol am roi'r Cysylltiad a'r Defnydd o God System ar waith.

Andrew Burgess

Partner Cyswllt

Andy sy'n arwain gwaith Ofgem ar Hyblygrwydd a'r timau sy'n delio â'r fframweithiau systemau Trydan a Nwy. Cyn hyn, bu'n bartner cyswllt yn ein his-adrannau rhwydweithiau, yn arwain ar adegau amrywiol ar bolisi trawsyrru a dosbarthu trydan a nwy a rheoleiddio rhwydweithiau ynni yn gyffredinol.

Ef yw cadeirydd y Tasglu Cydgysylltu Gridiau Deallus (Rheoleiddwyr Ewropeaidd) Cyngor Rheoleiddio Ynni Ewrop (CEER) ac is-gadeirydd Gweithgor Systemau Dosbarthu Systemau CEER ac mae'n aelod o Ganolfan Rhwydwaith Rheoleiddwyr Economaidd OECD.

Mae Andy yn aelod o Fwrdd Goruchwylio Camau Gorfodi Ofgem.  Tan fis Hydref 2011, Andy oedd pennaeth polisi gorfodi a chystadleuaeth yn Ofgem, gan arwain dull gweithredu Ofgem o ran defnyddio ei phwerau gorfodi - o dan gyfraith cystadleuaeth, deddfwriaeth diogelu defnyddwyr, a deddfwriaeth sectoraidd.

Ymunodd ag Ofgem yn 2008 ar ôl gadael Swyddfa Rheoleiddio'r Rheilffyrdd (ORR), lle y bu'n bennaeth rheoleiddio rhwydweithiau, a dirprwy gyfarwyddwr dros dro monitro a dadansoddi'r diwydiant. Cyn hynny bu Andy yn dal nifer o swyddi yn ORR, gan gynnwys arwain ar Bolisi Ewropeaidd a datblygu strategaeth ORR a chynllunio corfforaethol a rheoli trosolwg rheoleiddiol o gontractau mynediad masnachol ar gyfer seilwaith rheilffyrdd.

Mark Copley

Partner Cyswllt

Ymunodd Mark â ni fel partner cyswllt, marchnadoedd Ewropeaidd a chydgysylltu ym mis Ionawr 2014, yn dilyn tair blynedd gyda Rhwydwaith Ewrop o Weithredwyr Systemau Trawsyrru ar gyfer Trydan (ENTSO-E) ym Mrwsel.

Mae Mark yn arwain prosiectau ar ddatblygu marchnadoedd cyfanwerthu Ewropeaidd a Phrydeinig ac yn is-gadeirydd Gweithgor Trydan y Rheoleiddwyr Ewropeaidd. Mae'n canolbwyntio'n benodol ar gymhelliant gweithredwr y system a dyluniad ac effeithiolrwydd gweithrediad marchnadoedd undydd, diwrnod ymlaen llaw a chydbwyso.

Mae gan Mark brofiad fel economegydd a chyn hyn bu'n ymgynghorydd economaidd gyda CEPA lle y bu'n gweithio gyda chleientiaid yn y sectorau rheoledig. Dechreuodd ei yrfa yn y sector ynni gyda ni yn 2003.

Sukhinder Lalli

Partner Cyswllt, Cyfreithiol

Ymunodd Sukhinder ag Ofgem ym mis Hydref 2011 ac mae'n Bartner Cyswllt yn ein His-adran Marchnadoedd.

Mae'n gyfrifol, ynghyd â'r partner cyfreithiol, am reoli ac arwain tîm Cyfreithiol yr is-adran Marchnadoedd.

Mae gan Dîm Cyfreithiol yr Is-adran Marchnadoedd gyfrifoldeb am roi cyngor cyfreithiol ar ystod eang o faterion, yn rhychwantu gwaith ar farchnadoedd cyfanwerthu, rheoleiddio masnach ynni, gweithredu systemau, marchnadoedd manwerthu a mesuryddion deallus.

Dechreuodd Sukhinder ei yrfa mewn practis preifat yn gwneud gwaith ymgyfreitha yswiriant. Mae ganddo brofiad helaeth ym maes cyfraith gyhoeddus ar ôl gweithio yn adran Cyfreithiwr y Trysorlys gan wneud gwaith ymgyfreitha proffil uchel ym maes cyfraith gyhoeddus i adrannau gwahanol o'r Llywodraeth ac fel cyfreithiwr cynghori yn yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd, lle bu'n gyfrifol am lunio a rhoi cyngor ar ddeddfwriaeth yn ymwneud â chynhyrchu a diogelu ynni niwclear.

Rhwydweithiau

Jonathan Brearley

Jonathan Brearley

Uwch Bartner, Rhwydweithiau

Ymunodd Jonathan ag Ofgem ym mis Mai 2016.Mae'n arwain gwaith Ofgem yn rheoleiddio'r rhwydweithiau ynni monopoli.Mae'n gyfrifol am strategaeth systemau ynni, am arwain o ran rheoleiddio rheoli prisiau ar gyfer y rhwydweithiau dosbarthu a thrawsyrru nwy a thrydan (RIIO) ac am arwain o ran cyfundrefnau trawsyrru ar y tir ac ar y môr.

Mae ganddo ystod eang o brofiad yn y sector ynni gan ei fod wedi arwain ymgyrch Diwygio'r Farchnad Drydan fel Cyfarwyddwr Marchnadoedd Ynni a Rhwydweithiau yn yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd. Cyn iddo wneud hyn, bu'n Gyfarwyddwr y Swyddfa Newid Hinsawdd, sef uned strategaeth trawslywodraethol sy'n canolbwyntio ar newid hinsawdd a materion ynni.

Yn ystod blynyddoedd cynnar ei yrfa, bu Jonathan yn uwch gynghorydd yn Uned Strategaeth y Prif Weinidog.

Peter Bingham

Peter Bingham

Prif Beiriannydd

Ymunodd Peter Bingham ag Ofgem ym mis Mai 2017 fel Prif Beiriannydd. Mae'n gyfrifol am arwain proffesiwn peirianneg Ofgem, gan hyrwyddo ansawdd dadansoddiadau technegol ym mhob rhan o Ofgem a datblygu galluoedd technegol er mwyn sicrhau bod polisïau rheoleiddio yn rhoi ystyriaeth lawn i'r sbardunau technegol sylfaenol sy'n gysylltiedig â rhwydweithiau, gweithredu systemau a marchnadoedd, yn y dyfodol. Mae'n cynrychioli Ofgem ar faterion technegol gyda'r diwydiant, gan rannu barn Ofgem ar ddatblygiadau perthnasol mewn peirianneg a thechnoleg tra'n sicrhau y caiff barn rhanddeiliaid ar y datblygiadau hyn eu bwydo yn ôl i Ofgem.

Cyn ymuno ag Ofgem, bu Peter yn ymgynghorydd gyda Baringa a PA Consulting, gan gynghori buddsoddwyr a chyfleustodau ar faterion sy'n gysylltiedig â'r angen cynyddol am hyblygrwydd yn y system drydan wrth i ynni gael ei ddadgarboneiddio. Cyn hynny, treuliodd 25 mlynedd yn gweithio i'r Grid Cenedlaethol, mewn amrywiaeth o uwch swyddi arwain ym meysydd Nwy a Thrydan, Trawsyrru a Dosbarthu, yn y DU a'r UD. Dechreuodd ei yrfa fel Peiriannydd Cynllunio Systemau Pŵer, cyn ymgymryd ag amrywiaeth eang o rolau ym meysydd gweithredu systemau trydan, polisi rheoleiddio, gwerthiannau rhwydwaith, gweithrediadau nwy a pholisi ynni. Mae Peter yn Beiriannydd Siartredig, ac mae ganddo radd mewn peirianneg o Goleg Imperial a MBA o Brifysgol Warwick.

Akshay Kaul

Akshay Kaul

Partner

Akshay sy'n gyfrifol am y gwaith o ddarparu'r tair system fuddsoddi gwerth biliynau o bunnoedd sy'n cyflwyno cystadleuaeth i'r sector trawsyrru ar y tir ac ar y môr a'r sector rhyng-gysylltu trawsffiniol. Mae hefyd yn cynnig arbenigedd masnachol i'r is-adran Rhwydweithiau, ac i Ofgem yn fwy cyffredinol. 

Cyn ymuno ag Ofgem, bu Akshay ar secondiad o Drysorlys EM i Transport for London, lle bu'n arwain gwaith TfL o drawsnewid y broses gyllido ar gyfer y seilwaith trafnidiaeth yn Llundain drwy fanteisio ar y cynnydd mewn gwerthoedd tir ac eiddo sy'n gysylltiedig â phrosiectau trafnidiaeth megis Estyniad Barking Riverside, Crossrail 2 a'r Estyniad i Linell Bakerloo. Cyn hynny, treuliodd gyfnod o bum mlynedd yn Nhrysorlys EM, lle bu'n cyfarwyddo prosiectau ynni a thrafnidiaeth ar gyfer Infrastructure UK, sef uned seilwaith arbenigol yn y Trysorlys sy'n gyfrifol am y gwaith o gynllunio, blaenoriaethu, cyllido, ariannu a darparu seilwaith economaidd. Mae wedi bod yn gysylltiedig â'r gwaith o gynllunio a chyflwyno diwygiadau i'r farchnad drydan, y gystadleuaeth ar gyfer caffael a chadw carbon, datblygu'r rhaglen ynni niwclear newydd, diwygio'r rhwydwaith ffyrdd strategol a phrosiectau adfywio megis estyniad y Northern Line i Orsaf Bŵer Battersea yn Llundain, sef cynllun ariannu cynyddran treth mawr cyntaf y DU. Roedd hefyd yn gyfrifol am gyfarwyddo'r gwaith o lunio'r Cynllun Seilwaith Cenedlaethol yn 2011. 

Yn gynharach yn ei yrfa, bu Akshay yn gweithio am ddeng mlynedd gyda Partnerships UK, sef cyd-fenter rhwng Trysorlys EM a'r sector preifat, ar y gwaith o ddarparu prosiectau trafnidiaeth, iechyd, addysg a thai o dan fenter cyllid preifat y Llywodraeth. Dechreuodd ei yrfa yn India, lle bu'n gweithio ym maes bancio buddsoddi a chyllid prosiectau ar gyfer prosiectau ynni, trafnidiaeth a diwydiannol IL&FS Group, un o brif sefydliadau ariannol India.  Astudiodd Akshay economeg, cyllid, rheoli a'r biowyddorau yn Ysgol Economeg Llundain, prifysgolion Llundain a Delhi, a Sefydliad Rheoli India.

Kersti Berge

Partner

Kersti yw'r partner ar gyfer trawsyrru trydan ac mae hefyd yn bennaeth Ofgem yn yr Alban. Mae'n gyfrifol am gydgysylltu â rhanddeiliaid allweddol yn yr Alban ac yn rheoli swyddfa Ofgem yn Glasgow. Fel Partner ar gyfer trawsyrru trydan, mae'n arwain gwaith Ofgem ar drawsyrru trydan, gan gynnwys polisi codi tâl, buddsoddi a chysylltu. Cyn hynny bu'n bennaeth y tîm Ymchwil a Dadansoddi yn yr Is-adran Marchnadoedd lle bu'n gyfrifol am ddadansoddi cystadleuaeth, goruchwylio'r farchnad a diogelwch cyflenwadau.

Cyn ymuno ag Ofgem, roedd Kersti yn uwch gynghorydd economaidd yn y Trysorlys lle bu'n gyfrifol am y rhagolwg twf tymor canolig. Cyn hynny bu'n ddarlithydd mewn economeg ym Mhrifysgol Rhydychen.

David Ashbourne

Partner, Cyfreithiol

Symudodd David i Is-adran ein Rhwydwaith yn 2004 fel cyfarwyddwr cyfreithiol, a bellach mae'n bartner cyfreithiol yr hyn a elwir bellach yn Is-adran Gridiau Mwy Deallus a Llywodraethu ac yn Gynghorydd Cyfreithiol i GEMA.

Ymunodd David â ni ym mis Hydref 2003 fel uwch gyfreithiwr. Dechreuodd ei yrfa ym meysydd tai a'r amgylchedd, gan reoli prosiectau adfywio mawr yng nghanol y ddinas. Symudodd i'r sector ynni gan ymuno â Rhanbarth De-ddwyrain Lloegr Nwy Prydain, gan symud ymlaen i rôl cyfreithiwr rhanbarthol. Ymunodd ag Is-adran Cludo Nwy cyn y Cod Rhwydwaith i Nwy Prydain ac fe'i penodwyd wedyn yn Bennaeth Tîm Cyfreithiol Canolog Transco yn 1994.

Bu'n gysylltiedig â datblygu'r Cod Rhwydwaith, Ymchwiliad MMC, Dadgyfuno Centrica a ffurfio Lattice wedyn ar ôl dadgyfuno Transco oddi wrth Nwy Prydain. Sefydlodd y swyddogaeth gydymffurfio reoleiddiol yn Transco a bu'n gysylltiedig â gwahanu'r busnes mesuryddion.

Min Zhu

Partner Cyswllt

Penodwyd Min Zhu yn gyfarwyddwr cyswllt, trawsyrru ynni mis Mawrth 2015. Ar hyn o bryd, mae'n gyfrifol am nifer o feysydd y gyfundrefn reoliadol trawsyrru trydan, gan gynnwys: asesu a phennu costau effeithlon prosiectau buddsoddi trawsyrru trydan mawr ar y tir ac ar y môr, monitro perfformiad cwmnïau trawsyrru trydan o dan reoliadau prisiau, ac arwain mewnbwn technegol i bolisi rheoleiddio ehangach Ofgem. Yn y gorffennol, bu'n gyfarwyddwr cyswllt ar gyfer trawsyrru ar y môr ac mae wedi arwain meysydd polisi rheoleiddio rhwydwaith eraill yn Ofgem, gan gynnwys cyllid buddsoddi mewn rhwydwaith a chymhellion fel rhan o reolaethau prisiau rhwydwaith nwy a thrydan, tariffau trawsyrru a threfniadau mynediad, diogelwch ac ansawdd safonau cyflenwi. Fe'i secondiwyd i'r rheoleiddiwr ynni Ewropeaidd ACER am flwyddyn yn 2011/12.

Cyn ymuno ag Ofgem yn 2003, daliodd Min swyddi amrywiol yn adrannau cynllunio systemau a datblygiad masnachol yn y Grid Cenedlaethol. Mae ganddi radd doethur mewn peirianneg drydanol o Goleg Imperial, Llundain, ac mae'n Beiriannydd Siartredig.

Declan Tomany

Partner Cyswllt, Cyfreithiol

Ymunodd Declan â'n His-adran Rhwydweithiau yn 2007. Bu'n rhan o'r broses o gyflawni prosiectau rheoleiddiol allweddol, gan gynnwys RPI-X@20, Dosbarthu Colledion, apeliadau RIIO ED1 a TransmiT. Roedd hefyd yn gyfrifol am Godau Diwydiant a Thrwyddedu ac roedd yn rhan o'r gwaith o gyflawni Adolygiad Llywodraethu Codau (CGR) 2 a datblygu CGR 3. Ymunodd â Gwasanaeth Cyfreithiol y Llywodraeth yn 2001 a bu'n gweithio i Defra mewn rôl ymgyfreitha tan 2007.

Marcia Poletti

Marcia Poletti

Partner Cyswllt

Ymunodd Marcia ag Ofgem yn 2017. Fel partner cyswllt ar gyfer strategaeth a rhaglenni rhwydwaith, mae'n gyfrifol am ddatblygu'r rheolaeth prisiau newydd ar gyfer dosbarthu a thrawsyrru (RIIO2), ac mae'n gyfarwyddwr prosiect ar gyfer strategaeth rhwydwaith systemau ynni gyfunol. 

Cyn ymuno ag Ofgem, bu Marcia yn gweithio i'r Adran Ynni Busnes a Strategaeth Ddiwydiannol a'r Swyddfa Masnachu Teg. Cyn hynny, bu'n gweithio ym maes ymgynghoriaeth rheoli lle bu'n cynghori ar strategaethau ynni a chynllunio sefydliadol. Mae gan Marcia gefndir ym maes peirianneg mathemateg ac MBA o INSEAD, Ffrainc. 

Steven McMahon

Steven McMahon

Partner Cyswllt

Ymunodd Steven ag Ofgem yn 2017 fel Partner Cyswllt ac mae'n arwain timau rhwydwaith sy'n goruchwylio rheolaethau prisiau RIIO ar gyfer trawsyrru a dosbarthu trydan. Fel rhan o'i rôl, mae'n gyfrifol am benderfyniadau polisi ar gyfer y rhwydweithiau trydan a reoleiddir ac mae'n arwain asesiadau Ofgem o ddarpariaeth a pherfformiad cwmnïau rhwydwaith o dan reolaethau prisiau RIIO presennol.

Cyn ymuno ag Ofgem, bu Steven yn gweithio i Transport Scotland fel Pennaeth Strategaeth Rheilffyrdd a Chyllid, lle bu'n gyfrifol am bennu allbynnau a chyllid ar gyfer Network Rail yn yr Alban drwy'r broses adolygu cyfnodol reoleiddiol, gan ddatblygu a gweithredu strategaeth Llywodraeth yr Alban ar gyfer y rheilffyrdd a rheoli cyllid cyffredinol rhaglen seilwaith a gwasanaethau rheilffyrdd yn yr Alban. Gyda chefndir mewn economeg, ymunodd Steven â Gwasanaeth Economaidd y Llywodraeth yn 2002 ac ymgymerodd â nifer o rolau gyda Llywodraeth yr Alban a llywodraeth y DU. 

Swyddogaethau Corfforaethol

Sarah Cox

Prif Swyddog Gweithredu

Ymunodd Sarah ag Ofgem fel Prif Swyddog Gweithredu ym mis Mai 2016. Mae wedi gweithio i'r Adran Gwaith a Phensiynau, Swyddfa'r Cabinet a Llundain 2012.

Milton James

Cyfarwyddwr, Rheoli Gwybodaeth a Thechnoleg

Mae Milton James yn gyfrifol am reoli'r systemau gwybodaeth, technoleg a phrosesau sy'n cefnogi ac yn darparu gwasanaethau busnes Ofgem. Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod systemau a gwasanaethau craidd yn gweithredu mewn ffordd effeithlon a chosteffeithiol; datblygu a chyflwyno strategaeth Technoleg Gwybodaeth; a chreu systemau ar-lein hyblyg a chymwysiadau i gefnogi gofynion busnes. Mae Milton hefyd yn gyfrifol am y strategaeth Rheoli Gwybodaeth gyda'r nod o ddatblygu dull rheoli gwybodaeth Ofgem a diogelu ei hasedau deallusol.

Ymunodd Milton ag Ofgem ym mis Mai 2012 ac roedd ganddo gryn brofiad ym meysydd arwain a rheoli o ganlyniad i nifer o swyddi ar lefel uwch mewn sefydliadau fel BGL, Nominet, Reuters, UBS, Deutsche Bank a CSFB.

Richard Fawssett

Cyfarwyddwr Rhaglen, Amgylchedd Gwaith Gwych

Penodwyd Richard yn gyfarwyddwr y rhaglen, amgylchedd gwaith gwych ym mis Ionawr 2016. Mae'n gyfrifol am oruchwylio'r broses o adleoli'r swyddfa a chyflwyno arferion gweithio mwy deallus gan gynnwys adnewyddu technoleg.

Cyn hyn, roedd yn gyfarwyddwr cyswllt, caffael ac ystadau lle roedd yn gyfrifol am yr holl weithgarwch caffael, ac am reoli timau Gwasanaethau Adeiladu yn Llundain a Glasgow, gan gynnwys cynaliadwyedd mewnol.

Ymunodd Richard ag Ofgas yn 1998 yn fuan cyn iddo uno ag Offer i ffurfio Ofgem. Mae wedi dal nifer o uwch swyddi ym maes Gweithrediadau gan gynnwys pennaeth gwasanaethau corfforaethol, a phennaeth cyllid a rheoli busnes.

Treuliodd Richard ei yrfa gynharach ym maes bancio rhyngwladol a buddsoddi lle roedd ei rolau'n ymwneud yn bennaf â benthyca a risg credyd. Graddiodd Richard o UMIST gyda gradd BSc (Anrh) mewn Gwyddor Rheoli.

Paul Heseltine

Cyfarwyddwr Cyswllt, Cyllid a Rheoli Risg

Penodwyd Paul yn gyfarwyddwr cyswllt, cyllid a rheoli risg ym mis Gorffennaf 2008. Cyn hynny bu'n Bennaeth Cyllid, a chyn hynny ef oedd ein prif gyfrifydd.

Mae Paul yn gyfrifol am wasanaethau cyllid a rhai sy'n gysylltiedig â risg, gan gynnwys Rheoli Gwybodaeth, Gweithrediadau Cyfrifyddu, Caffael, Strategaeth Risg, Ardoll Tanwydd Ffosil, Adroddiadau Ariannol a Chyflogres. Mae hefyd yn bennaeth proffesiynoldeb cyllid at ddibenion llywodraeth.

Ymunodd Paul â ni yn 2003 o'r Swyddfa Rheoliadau Telathrebu lle bu'n bennaeth cyllid ac yn gyfrifol am bolisi cyllid gan gynnwys gweithredu systemau Cyfrifyddu a Chyllidebu Adnoddau.

Julie Black

Cyfarwyddwr Cyswllt, Trosolwg o Fusnes a Newid

Ymunodd Julie â ni ym mis Gorffennaf 2014 ac mae'n rhoi arweiniad ym maes rheoli portffolios, rhaglenni a phrosiectau yn Ofgem. Mae'n canolbwyntio’n bennaf ar brosesau busnes, effeithiolrwydd ac arfer gorau masnachol, mae hefyd yn goruchwylio'r gwaith o reoli perfformiad gweithredol ein swyddogaethau rheoleiddio.

Mae gan Julie brofiad yn y sector preifat a'r sector cyhoeddus mewn nifer o rolau rheoli prosiect a rheoli gweithredol.

Cyn ymuno ag Ofgem, roedd Julie yn rheolwr portffolio ym Manc Lloegr, ac fel pennaeth data a systemau ar gyfer yr Adran Addysg, a bu'n cyflwyno canlyniadau disgyblion ar gyfer Profion Y Cwricwlwm Cenedlaethol. Cyn hynny, treuliodd Julie 10 mlynedd yn Lotus Engineering fel uwch beiriannydd prosiect, gan arwain y gadwyn gyflenwi ar gyfer cyflwyno cynnyrch newydd a chyflawni prosiectau ymgynghorol modurol ledled Ewrop, UDA ac Asia. 

Sue Allis

Sue Allis

Cyfarwyddwr Cyswllt, Adnoddau Dynol

Fel cymrawd CIPD, mae Sue wedi treulio 25 mlynedd yn gweithio ym maes Adnoddau Dynol. Mae ganddi brofiad mewn sectorau gwahanol gan gynnwys Barclays Bank PLC ac amrywiaeth o sefydliadau Sector Cyhoeddus.

Mae Sue wedi rheoli prosiectau gwasanaethau a rennir o'r broses gaffael i'r broses weithredu, yn ogystal â chyflwyno'r model HRBP, rheoli timau Adnoddau Dynol gweithredol, a chyflawni prosiectau trawsnewid cymhleth. Mae Sue yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau Adnoddau Dynol i Ofgem, gan gynnwys cynllunio'r gweithlu, rheoli talent, datblygu arweinyddiaeth, datblygu gyrfa, gwobrwyo a chydnabod, adnoddau, rheoli perfformiad a datblygu polisi. 

Penderfynodd Sue weithio fel aelod o staff dros dro yn 2006 ac ar ôl ymuno ag Ofgem fel aelod o staff dros dro yn 2012, penderfynodd ddychwelyd i gyflogaeth llawn amser yn 2014 a dechreuodd ei swydd bresennol ym mis Mai 2016.